www.TOTALITA.cz

listopadové události

02.11.1951

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů
stržm. SNB Miloslav Chmelař a přísl. SNB Tibor Vrbický.


02.11.1951

Po 11 letech, strávených ve vězení, zemřel kněz, teolog a církevní hodnostář Josef Matocha.


03.11.1950

V Moskvě podepsána čs.-sovětská obchodní smlouva. SSSR v ní prosadil své hospodářské zájmy.


04.11.1928

Vyšlo první číslo časopisu Tvorba pod vedením Julia Fučíka. Tvorbu v roce 1925 založil F. X. Šalda.


04.11.1951

Ustaven Svaz pro spolupráci s armádou SVAZARM.


04.11.1956

Sovětskými vojsky potlačeno lidové povstání v Maďarsku.


04.11.1989

Milion občanů NDR se ve východním Berlíně sešel na dosud největší protirežimní demonstraci.


05.11.1949

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů advokátní koncipient Jaroslav Borkovec,
chemik Emanuel Čančík, technik Josef Charvát a podplk. ČSA Květoslav Prokeš.


05.11.1950

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů štb. kap. ČSA Vratislav Janda.


06.11.1951

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů stržm. vězeňské stráže Jan Horáček.


07.11.1917

V Rusku propukla Velká říjnová socialistická revoluce (VŘSR), která ovlivnila politický vývoj v Evropě i na dalších světových kontinentech na mnoho následujících desetiletí.


07.11.1992

Na následky zranění, utrpěných během autonehody, zemřel Alexander Dubček, který byl jedním z hlavních představitelů reformního proudu v KSČ v 60. letech. Vedoucí osobností a symbolem Pražského jara 1968.


08.11.1950

Věznice v Praze-Ruzyni byla rozhodnutím ministra národní obrany Ladislava Kopřivy určena k umisťování osob zadržených a vyšetřovaných Státní bezpečností. StB tu vyšetřovala až do roku 1989.


08.11.1951

V bratislavské věznici byli popraveni z politických důvodů
por. ČSA Tomáš Chovan a konzulátní úředník Juraj Dlouhý a Vladimír Velecký.


09.11.1938

Klement Gottwald odletěl z obsazených Čech do Moskvy.
Postupně se tam přesunulo celé vedení KSČ.


09.11.1951

V olomoucké věznici byl popraven z politických důvodů automechanik Václav Otčenášek.


09.-11.11.
1970

Ustavující sjezd normalizačního Socialistického svazu mládeže, který nahradil "pravicový" Československý svaz mládeže.


9.11.1989

Jeden ze symbolů rozdělené Evropy, Berlínská zeď, přestala po 28 letech existovat jako reálná zábrana pohybu osob mezi oběma částmi rozděleného Berlína. Večer byla prolomena davy lidí a následujícího dne začali sami východoněmečtí vojáci s jejím rozebíráním.


9.11.1989

Předseda bulharské komunistické strany a bulharské vlády Todor Živkov byl nucen odstoupit.


10.11.1902

Narodil se český novinář, publicista a historik Záviš Kalandra.
V červnu 1950 byl ve vykonstruovaném procesu s Miladou Horákovou odsouzen k smrti a popraven.


10.11.1951

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů
Alfréd Plocek a Jaroslav Peška a Miloslav Franc.


10.11.1976

Předsedou Federálního shromáždění zvolen Alois Indra. Jeden z představitelů dogmatického a extrémně prosovětského křídla v KSČ. Patřil ke strůjcům sovětské okupace v roce 1968.


10.11.1982

Zemřel L.I.Brežněv. Skončila tak éra neostalinismu a expanzivní politiky SSSR.
Jeho nástupci se pokoušeli o reformy stávajícího systému.


11.11.1951

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů drogista Boris Volek.


11.11.1952

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů
příslušník SNB Josef Karolik a dělník Ladislav Plšek.


11.11.1988

SNB rozpustila mezinárodní symposium o lidských právech "Československo ´88", které probíhalo v Praze. Bylo prý v rozporu se zájmy pracujících. Zatčen jeden z hlavních organizátorů Václav Havel.


12.11.1951

Skokem z okna ukončil svůj život básník Konstantin Biebl. Přivedla jej k tomu atmosféra stalinistické šikany proti představitelům umělecké avangardy, ke které sám patřil.


12.11.1952

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů
příslušník SNB František Havlíček a podplk. ČSA Josef Robotka.


12.11.1989

Papež Jan Pavel II. prohlásil Anežku Přemyslovnu za svatou. Byl to další významný impuls pro stále nespokojenější čs. veřejnost s politikou KSČ.


13.11.1952

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů
důstojník v.v. Ladislav Svoboda a kapitán ČSA Václav Ženíšek.


13.11.1955

Vláda rozhodla o předčasném propuštění osob německé národnosti odsouzených mimořádnými lidovými soudy za válečné zločiny. Propuštěno bylo 1437 osob. Němci, osdsouzeni pro zvlášť těžké zločiny proti lidskosti, kteří měli stálé bydliště na území NDR, byli předáni jejím státním soudům.


13.11.1957

Zemřel Antonín Zápotocký.


13.11.1988

Alexander Dubček převzal čestný doktorát na univerzitě v Bologni.


14.11.1952

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů štb. kapitán ČSA Josef Kučera.


14.-17.11.
1968

Proběhlo zasedání ÚV KSČ, které ještě vzbuzovalo naděje na zachování reformní politiky. Zároveň vyhlásilo program normalizace a distancovalo se od "negativních prvků polednové politiky."


15.11.1948

V ČSR zahájen "Týden vzorné práce" - tzn. včasný příchod do práce, využívání pracovní doby, snížení fluktuace a zmetkovitosti.


15.11.1961

ÚV KSČ nařídil odstranit Stalinovy pomníky ze všech měst a přejmenovat ulice, závody a instituce nesoucí jeho jméno.


16.11.1921

Narodil se Alexander Dubček.


16.11.1971

Zatčena a na 3 roky odnětí svobody odsouzena studentka filozofie, úřednice,
signatářka a mluvčí Charty 77, spoluzakladatelka VONSu a vydavatelka INFOCHu Anna Šabatová.


17.11.1949

V Brně byli odsouzeni bývali funkcionáři vysokoškolského studentstva.


17.11.1960

Popraven Vladivoj Tomek (poslední poprava z politických důvodů v Československu).


17.11.1989

Na pražské Národní třídě byli pořádkovými jednotkami zbiti účastníci demonstrace za dodržování lidských práv v ČSSR.
Na protest proti této akci vystoupili herci pražských divadel spolu se studenty vysokých škol.
Protest přerostl v tzv. sametovou revoluci, která skončila pádem komunistického režimu.


18.11.1947

Komunistický ministr vnitra Václav Nosek oznámil "odhalení špionážní skupiny v mostecké oblasti".
Ve skutečnosti šlo o provokaci KSČ, zaměřenou proti funkcionářům národně socialistické strany.


18.11.1948

ÚV KSČ rozhodl o urychlené sovětizaci Československa a tvrdém kursu vůči opozici v rámci tzv. zostřování třídního boje.


29.12.1989

Studenti vysokých škol zahájili svou stávku, kterou ukončili 18.11.1989.


19.11.1949

V ČSR zahájena kampaň proti "vesnickým boháčům".


19.11.1957

První tajemník ÚV KSČ Antonín Novotný zvolen prezidentem ČSR.


19.11.1989

Začala stávka československých umělců a kulturních pracovníků. Trvala do 10.12.1989.
(podrobnosti o 19.11.1989)


19.11.1989

V Praze vzniklo Občanské fórum (OF) - široké hnutí proti totalitě. Na Slovensku o den později vznikla jeho obdoba - Veřejnost proti násilí (VPN).


20.11.1952

V Praze začal proces s "vedením protistátního spikleneckého centra" (Slánský a spol.).


20.11.1969

Začala likvidace proreformního Svazu českých skladatelů. Dosavadní vedení abdikovalo a prozatímní podpořilo dubnové plénum ÚV KSČ.


23.11.1951

Zbaven všech funkcí, zatčen a obviněn z velezrady byl Rudolf Slánský.
Později byl ve vykonstruovaném procesu, spolu s dalšími, odsouzen k trestu smrti.
(Dle tzv. Pillerovy zprávy o procesech se tak stalo o den později.)


23.11.1954

Otevřeno Muzeum Klementa Gottwalda.


25.11.1989

Na Letenské pláni v Praze demonstrovalo proti totalitnímu režimu na tři čtvrtě milionu lidí. Stejná demonstrace se sešla i o den později. (podrobnosti o 25.11.1989)


26.11.1954

Bývalý funkcionář čs. sociální demokracie J. Nebesář odsouzen k 15 letům vězení za "organizovanou protistátní činnost" a "velezradu, uskutečněnou na pokyn cizí moci".


26.11.1989

Čs. premiér Ladislav Adamec se poprvé setkal s delegací Občanského fóra.
(podrobnosti o 26.11.1989)


27.11.1947

Zasedání ÚV KSČ rozhodlo vést "neúprosný boj proti reakci" nejen politickými, ale i administrativními prostředky.


27.11.1950

Zahájen proces s řeholníky (Zela, Opasek a spol.).


27.11.1952

V procesu s "vedením protistátního spikleneckého centra" vyneseno mj. 11 rozsudků smrti.


27.11.1953

Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi ČSSR a SSSR prodloužena o dalších 20 let.


27.11.1989

Uskutečnila se dvouhodinová výstražná generální stávka. Požadavkem bylo zrušení vedoucí úlohy KSČ a demokratizace veřejného života. (podrobnosti o 27.11.1989)


28.11.1987

Václav Havel v dopise vídeňskému zasedání Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě protestoval proti tažení komunistického režimu vůči české a slovenské kultuře.


29.11.1949

Komunistické strany sdružené v Informbyru vyzvaly jugoslávské obyvatele ke svržení tzv. Titovy fašistické kliky.


29.11.1989

Československý parlament rozhodl o vypuštění článku o vedoucí úloze KSČ ve společnosti
a v Národní frontě a článku o výchově a vzdělávání v duchu marxismu-leninismu z Ústavy ČSSR.


30.11.1947

Komunistický ministr vnitra Václav Nosek žádal v projevu v Semilech trest smrti pro šmelináře.


30.11.1954

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů dělník Bartoloměj Uličný.


30.11.1958

Na základě výzvy havířů z Dolu Nosek v Tuchlovicích začalo hnutí brigád socialistické práce. Brigády měly usilovat "o překračování pracovních úkolů".


30.11.1989

Čs. vláda rozhodla o odstranění zátarasů na hranici s Rakouskem.listopad
1968

Pro svůj nesouhlas s postupující normalizací odešel z vedoucích politických funkcí
jeden z iniciátorů a prvních signatářů Charty 77 Zdeněk Mlynář.související texty:

období 1945-1990:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


[vk], [ma], [Zz], [dr]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.