www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1989
prosincové události


01.12.1989

Předsednictvo ÚV KSČ na základě programového vystoupení svého generálního tajemníka Karla Urbánka "nastolilo potřebu kritického přehodnocení událostí v roce 1968 včetně okolností, za nichž došlo ke vstupu vojsk pěti socialistických států na území ČSSR". Jinými slovy - konečně po 21 letech odsoudilo nezákonný vstup okupantských vojsk, vedených sovětskými veliteli.


01.12.1989

V Praze začal XI. Sjezd Jednotných zemědělských družstev. Vystoupil na něm také velitel tankové divize ve Slaném Zdeněk Zbytek. Ve svém projevu naznačil, že je ochoten se svou divizí zasáhnout v Praze. "My, ta dělnická třída v armádě, jsme sem dnes v noci přijeli do Prahy sami, nikdo nás k tomu z našich nadřízených nevyzýval, prostě jsme cítili svoji povinnost obránců této vlasti, tlumočit naše názory, postoje a stanoviska drtivé většiny příslušníků Československé lidové armády...."


01.12.1989

Na neděli 3. prosince bylo svoláno společné veřejné shromáždění všech spisovatelů z Čech a Moravy do Realistického divadla v Praze, kam se chystají desítky spisovatelů, kteří byli v uplynulých 20 letech vyloučeni z literárního života v zemi. Jednání má také rozhodnout o svolání mimořádného spisovatelského sjezdu na 5. prosince.


01.12.1989

O nové podobě organizace čs. novinářů diskutovali stávkující posluchači fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy. Chtějí být rovněž členy budoucího syndikátu novinářů, o němž se již začalo uvažovat. Dosavadní Svaz českých novinářů by měl být rozpuštěn a podpořen tak vznik různorodých novinářských seskupení, zastřešených Syndikátem novinářů České republiky.


01.12.1989

vrátil se Karel Kryl:
Písničkář Karel Kryl, jehož písničky notovala celá generace dnešních čtyřicátníků a které jsme slýchali ze zahraničního vysílání (především Rádia Svobodná Evropa), hovořil v pátek s českými novináři po dvaceti letech zase doma, odkud emigroval. Přijel zejména proto, aby se naposled rozloučil se svou maminkou, kterou za uplynulá léta viděl pouze jednou - v roce 1978.


02.12.1989

Občanské fórum zveřejnilo své programové zásady.


02.12.1989

Dalším významným dokumentem dne byl rozhovor komunistického deníku Rudé právo s dramatikem Václavem Havlem, jedním z představitelů Občanského fóra.

Správně redakce konstatuje, že "určitě nemá list ústředního výboru naší strany dvakrát v lásce…" Václav Havel na to odpovídá: "Teď není čas na rekriminaci minulosti, teď musíme myslet na budoucnost". Proč ve vašem programu nepadlo slovo socialismus? - zněla jedna z otázek. Odpověď: "Protože v čs. jazykovém kontextu to slovo ztratilo smysl. Všechno, co se vládnoucí moci nelíbilo, nazvalo antisocialistickým. A sama sebe identifikovala se socialismem." K otázkám vlastnictví řekl mj. "Podle mého mínění není v tuto chvíli rozhodující typ vlastnictví, ale prosperita podniků a tím i celé země. Může to být vlastnictví státní, družstevní, akciové, samosprávné, nepochybně i soukromé vlastnictví musí dostat svůj prostor…"


02.12.1989

Také komunisté zveřejnili svůj nový dokument, staronově nazvaný "Akční program KSČ". Připouští pochybnost intervence 21. srpna 1968, opakuje však hesla opozice "Demokracie pro všechny", "Jsme pro svobodný a bohatý duchovní život". "Upevnit postavení ČSSR ve světě".


02.12.1989

Obnovená Masarykova společnost se obrací na čs. veřejnost s naléhavou výzvou ke všem Čechům a Slovákům, aby si uvědomili závažnost odkazu T. G. Masaryka a jeho stále živých myšlenek. V moři autoritativních systémů Evropy dokázal TGM udržet v naší první republice skutečnou demokracii. Učil, že pravá demokracie nepanuje, nýbrž spravuje. Učil, že svobody, která je plodem, demokracie, nelze dosáhnout nivelizací, ale stále vyšší kvalifikací každého jednotlivce. Věřil v sílu vzdělání, byl přesvědčen, že demokracie je věc veřejná a musí být také veřejně konána, aby všem zajistila právo účasti, kritiky a iniciativy. Mravním základem politiky byla pro TGM humanita jako hlavní úkol národní.


02.12.1989

V Sovětském svazu Andrej Sacharov a další poslanci Nejvyššího sovětu se dohodli na výzvě ke generální stávce na 11. prosince, a to v celé zemi na podporu požadavků zrušení monopolu moci jedné strany a obnovení soukromého vlastnictví.


02.12.1989

Michail Gorbačov ukončil oficiální návštěvu Itálie a Vatikánu, kde dohodl s papežem Janem Pavlem II. navázání diplomatických styků. Odtud odletěl na Maltu, kde dojde k americko-sovětskému jednání na nejvyšší úrovni s prezidentem USA Georgem Bushem.


02.12.1989

Lidová sněmovna NDR zrušila většinou hlasů zakotvení vedoucí úlohy SED (Jednotné socialistické strany) v ústavě. Hlasování vysílala německá televize.


02.12.1989

V Rakousku označují za senzaci, že bude odstraněna "železná opona" mezi Rakouskem a ČSSR a bude umožněn svobodný výjezd čs. občanů do západních zemí. Zároveň se počítá "s nájezdem Čechů a Slováků za nákupy do rakouských měst".


02.12.1989

Americká tisková agentura AP (Associated Press) píše, že události v Československu se odvíjejí "s omračující rychlostí". Zdůrazňuje, že čs. úřady ruší prakticky všechna omezení pro cestování občanů na Západ, že budou odstraněny pohraniční zátarasy. Také další americká agentura UPI (United Press International) vydala zprávu o "zuřivém tempu destalinizace" v Československu. Ohromující je rozhovor Rudého práva s Václavem Havlem.


02.12.1989

V čs. tisku otiskuje deník Práce prohlášení sdružení stávkových výborů, které požaduje odborovou organizaci s potřebnou důvěrou pracovníků. "Tou není současné Revoluční odborové hnutí (ROH)", jemuž stávkové výbory vyslovují svou nedůvěru.

Deník Svobodné slovo pod názvem Jdeme vlastní cestou otiskuje rozhodnutí předsednictva Čs. strany socialistické vstoupit do nově vytvářené vlády. Podobně mají být zastoupeni ve vládě také zástupci Čs. strany lidové.


02.12.1989

V Praze jednal ústřední výbor Socialistického svazu mládeže, na němž se hovořilo o možnosti SSM jako jedné z mnoha organizací, které by měly pracovat na základě rovnocenného partnerství.


02.12.1989

Deník Mladá fronta přinesl celostránkový článek odborníků Prognostického ústavu Čs. akademie věd Valtra Komárka, Vladimíra Dlouhého, Václava Klause a Josefa Kreutera pod názvem "Ani cukr, ani bič". Dále list otiskl rozhovor se 76letým profesorem Jiřím Hájkem, bývalým ministrem zahraničních věcí, zejména o jeho vystoupení v Radě bezpečnosti v srpnu 1968, kdy bezprostředně poté byl zbaven funkce člena vlády. Vzpomínal mj., že před 50 lety v roce 1939 byl zatčen nacisty a pět a půl roku strávil v koncentračních táborech, že před 20 lety byl přinucen odejít do důchodu, bez uvedení důvodů byl zbaven také členství v Čs. akademii věd. V roce 1977 se připojil k hnutí Charty 77 a nyní je členem hnutí Obroda. Tentýž deník přináší životopisy Alexandera Dubčeka a Oty Šika.


02.12.1989

Na mimořádný sjezd novinářů se připravují kromě oficiálního Českého svazu novinářů také zástupci nových skupin novinářů, které se ustavily: Sdružení nezávislých novinářů, Klub nezávislých novinářů a iniciativní skupina novinářů Pražského jara ´68. Předpokládá se vytvoření nové novinářské organizace typu syndikátu. Sjezdu se účastní také všichni novináři, kterým bylo po roce 1968 za jejich politické přesvědčení a činnost znemožněno vykonávat novinářské povolání.


03.12.1989

Protesty proti složení nové vlády:
Jmenování nové (doplněné a pozměněné) čs. vlády v čele s Ladislavem Adamcem vyvolalo okamžitě v Praze a po celé zemi novou vlnu protestů, protože ve vládě je nadále 15 komunistů.

Je zajímavé, že v tomto okamžiku byli lidé na ulicích radikálnější než OF a VPN, které původně byly ochotny novou vládu akceptovat.


03.12.1989

Nová vláda odvolala z funkce ústředního ředitele Čs.rozhlasu Karla Kvapila, jmenovala místo něj Karla Starého, dosavadního zpravodaje ve Francii, dále odvolala z funkce ústředního ředitele ČTK Oto Čmolíka a do této funkce jmenovala Aleše Bendu, dosavadního redaktora týdeníku Mladý svět. Vláda přijala stanovisko ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 do Československa a pověřilo ministra zahraničních věcí Jaromíra Johanese jednáním o mezivládní dohodě se SSSR a odchodu sovětských vojsk ze země.


03.12.1989

Za předsednictví Jozefa Stanka začala jednat parlamentní komise pro dohled na vyšetření událostí ze 17. listopadu 1989.


03.12.1989

Občanské fórum a Veřejnost proti násilí vydaly prohlášení, že sestava nové vlády nemůže být definitivní, jména některých jejích členů nejsou dostatečně kompetentní. Z ústavněprávního hlediska nelze vyslovovat důvěru či nedůvěru této vládě, ale až po její zásadní proměně. Rovněž komunistická strana musí vyvodit všechny důsledky z toho, že ztratila důvěru veřejnosti, že již nemá v této zemi žádnou vedoucí úlohu. Právě složení vlády s nadpoloviční většinou komunistů této skutečnosti neodpovídá.

Byl také vyzván předseda české vlády, aby sestavil do konce týdne novou vládu.

Dále koordinační centrum Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí požádaly, aby do příští neděle ke Dni lidských práv amnestoval prezident republiky Gustáv Husák všechny politické vězně a současně uvolnil svou funkci pro volbu nového prezidenta republiky.


03.12.1989

Skončila dvoudenní sovětsko-americká schůzka na nejvyšší úrovni. Představitelé obou zemí Michail Gorbačov a George Bush se dohodli na snížení strategických útočných zbraní a na mezinárodní úmluvě o zákazu těchto zbraní. Oba státníci prohlásili, že USA a SSSR a spolu s nimi svět jsou na prahu nové etapy, že jsou v těchto zemích připraveny na širší zapojení do mezinárodního systému tržního hospodářství. Ministři zahraničních věcí obou zemí se mají v únoru 1990 sejít k jednáním o uspíšení odzbrojovacích procesů.


03.12.1989

V Berlíně kolektivně odstoupil celý ústřední výbor SED (Jednotné socialistické strany Německa) včetně politického byra. Mimořádný sjezd této strany se bude konat ve dnech 15. - 17. prosince. Živý řetěz lidských rukou obepnul v neděli v poledne celou NDR ze severu na jih a z východu na západ. Lidé vyšli s hořícími svíčkami a transparenty, na nichž vyzývali k obnově svobodného společenského a politického života země.


03.12.1989

Podle sdělení Hydrometeorologického ústavu trvají nepříznivé rozptylové podmínky nečistot v ovzduší zejména pánevní oblasti Severočeského kraje a poprvé v historii ostravsko-karvinské průmyslové aglomerace bylo vyhlášeno od pátku regulační opatření u nejvyšších znečišťovatelů ovzduší. Omezení výkonů se týká tepláren, elektráren, hutních, chemických a vybraných strojírenských podniků. Důsledky pociťuje obyvatelstvo omezením dodávek tepla a teplé vody.


03.12.1989

Skončil XI. celostátní sjezd družstevních rolníků který přijal stanovisko k vnitropolitické situaci, odsuzující zásah proti studentům a občanům 17. listopadu a vyzval k celospolečenskému dialogu.


03.12.1989

Na 9. prosince je svolána plenární schůze odborů, která kromě kádrových a personálních změn přijme akční program odborů a návrh na svolání mimořádného sjezdu odborů.


03.12.1989

Na hřbitově v Praze-Motole se sešli členové a příznivci Klubu Obroda, aby uctili památku 10. výročí smrti Františka Kriegla, statečného lékaře a politika, který odmítl podepsat moskevský protokol v srpnu 1968.

U hrobu byla mezi nimi také Riva Krieglová, vdova. Promluvili zde Jiří Hanzelka a nový mluvčí Charty 77 Tomáš Hradílek. Spolu s Martou Kubišovou zazpívali účastníci na závěr státní hymnu.


03.12.1989

Tento den se sešli bývalí vedoucí a současní příznivci Junáka a skautů ve velkém sále Městské knihovny v Praze, který je nestačil ani všechny pojmout. Starosta Junáka Antonín Sum oznámil, že vládní místa již zahájila řízení k registraci této skautské organizace, která nechce rozvíjet svou činnost na půdě současného Socialistického svazu mládeže.


04.12.1989

Bez ohledu na americko-sovětská jednání George Bush - Michail Gorbačov bylo v Sovětském svazu zahájeno tažení proti vedoucí úloze komunistické strany a také proti Gorbačovovi, který tento vývoj k pluralitě brzdí.


04.12.1989

V NDR došlo k vyloučení ze strany Ericha Honeckera a dalších vedoucích činitelů, z nichž tři by měli být posláni za mříže.


04.12.1989

V Moskvě se konala porada členských států Varšavské smlouvy, na které Michail Gorbačov informoval o výsledcích svých rozhovorů s americkým prezidentem Georgem Bushem. Vedoucí představitelé pěti členských států vydali prohlášení, že vstup jejich vojsk do Československa v srpnu 1968 znamenal vměšování do vnitřních záležitostí suverénního státu a byl protiprávní. Dějiny potvrdily, jak je důležité i v té nejsložitější mezinárodní situaci používat k řešení problémů výhradně politických prostředků.

Ještě týž den přijala sovětská vláda prohlášení ve stejném duchu a označila vstup vojsk jako nevyvážený, neadekvátní přístup a zásah do záležitostí spřátelené země.


04.12.1989

Komunisté pro pomoc v Moskvě:
Michail Gorbačov se v Moskvě sešel s generálním tajemníkem ÚV KSČ Karlem Urbánkem a premiérem čs. vlády Ladislavem Adamcem. Tématem byly podmínky pobytu sovětských vojsk na území ČSSR, jakož i jejich brzkého odchodu.

V komuniké se praví, že "snížení stavu ozbrojených sil a výzbroje za předpokladu, že bude zachována celoevropská rovnováha a zajištěna stejná bezpečnost a nedotknutelnost hranic všech evropských států, je nezbytnou zárukou stability v Evropě a dalšího rozvoje helsinského procesu."


04.12.1989

Západní tisková sdružení přidělila čs. opozičnímu listu Lidové noviny dotaci v hodnotě 10 000 dolarů. Jde o jeden z prvních kroků v rámci programu, jímž chce organizace Fond proti cenzuře přispět k rozvoji východoevropských sdělovacích prostředků. Tato organizace vznikla v roce 1987 v Paříži a sdružuje několik předních světových tiskových agentur.


04.12.1989

Ota Šik, čs. ekonom a představitel reformního hnutí do srpna 1968 v zahraničním tisku uvedl, že politické předpoklady pro reformu jsou nyní příznivější než v roce 1968, ale ekonomické předpoklady jsou daleko horší. Aby bylo Československo přitažlivé pro zahraniční investice, musí se státní podniky změnit v akciové společnosti, přičemž by podstatná část akcií měla být prodávána zaměstnancům. V Občanském fóru vidí Ota Šik velkou politickou sílu. Osobně věří, že bude politicky plně rehabilitován a teprve pak bude připraven pomoci své rodné zemi, ale Švýcarsko opustit trvale nehodlá.


04.12.1989

Informace z Rakouska a Vídně vyloučily jakýkoliv avízovaný chaos na hraničních přechodech. Projelo jimi asi 2000 turistů a kolem 800 automobilů. Čs. návštěvníci Rakouska si pochvalovali především pocit, že mohou jet do Rakouska bez víza a dalších formalit.


04.12.1989

Zahraniční agentury a jednotlivá média přinesla zprávy o nespokojenosti čs. veřejnosti se staronovou vládou, že demonstrace za této situace mohou dále pokračovat s přítomností a přímého vysílání čs. rozhlasu a televize.


04.12.1989

Václavské náměstí v Praze se opět zaplnilo statisíci demonstrujícími občany, kteří pohrozili novou generální stávkou 11. prosince, nebudou-li splněny požadavky Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí. Nespokojenost se složením vlády Ladislava Adamce je mimořádná. Protestní shromáždění se konala také v Bratislavě, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Zlíně, Hradci Králové, Košicích a dalších městech republiky. Všude bylo slyšet volání po odstoupení nově jmenované vlády "Demisi! Demisi!"

Na manifestaci poděkoval Václav Havel divadlu Laterna magika, že propůjčilo své místnosti Občanskému fóru a poté oznámil, že koordinační centrum Občanského fóra se přestěhovalo do paláce tzv. Špalíčku na rohu Václavského náměstí a Ulice 28. října.

Četla se stanoviska jednotlivých občanských sdružení, stávkových výborů a dalších institucí. Ladislav Lis se vyjádřil k hodnocení KSČ: "Čekáme, kdy budou konečně zveřejněna jména těch, kteří hanebný akt srpnové okupace 1968 zinscenovali. Jejich osobní vinu bude třeba vyšetřit právně, politicky a mravně kvalifikovat". Naopak žádal plnou rehabilitaci všech tisíců postižených lidí v minulém dvacetiletém období.

Účastníci sametové, ale důrazné revoluce - jak se začalo říkat politickému vývoji v Československu nejen doma, ale i v zahraničí, požádali na manifestaci odvolání zkompromitovaných poslanců, vyslovili se pro odchod Miloše Jakeše, Karla Hoffmana, Miroslava Štěpána a dalších komunistů z nejvyššího zastupitelského sboru.

Další člen OF Václav Malý vyhlásil, že svobodné volby by se měly konat do července 1990. Upozornil, že neostalinistické síly ve společnosti se nadále aktivizují, aby zachránily starý přežilý systém diktatury jedné strany. Proti nim se musí vystupovat společně, proto navrhl koalici všech demokratických politických proudů v Občanském fóru. Přimlouval se za společné kandidátky k volbám a uplatnění systému přímé demokracie.

Státní hymnu na závěr hodinové manifestace zazpívali všichni demonstrující společně s Karlem Gottem a Karlem Krylem.


05.12.1989

Státní banka čs. přistoupila k prodeji devizových prostředků čs. občanům, kteří se rozhodli ještě do konce roku vycestovat do zahraničí. O den později pak sdělila, že zásoby šilinků, marek a dolarů - nejvíce požadovaných měn, budou stačit přibližně pro dva milióny zájemců.


05.12.1989

Předseda české vlády František Pitra představil na jednání České národní rady novou vládu jako vládu koaliční: osm členů KSČ, dva z Čs. strany lidové, dva z Čs. strany socialistické a pět ministrů bez politické příslušnosti. Na tiskové konferenci se novinářům představil ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČSR Milan Kašík. Sdělil, že sestavení vlády předcházelo šestihodinové jednání se zástupci Občanského fóra.


05.12.1989

Mluvčí Občanského fóra Jiří Dienstbier uvedl, že nová vláda má podporu OF, ale její obsazení stále neodpovídá současnému rozložení sil. Informoval novináře také o tom, že Federální úřad pro tisk a informace vydal souhlas k vydávání Lidových novin. Dále byl Federálnímu shromáždění předložen návrh nové ústavy, který by měl být předložen k všelidové diskusi.


05.12.1989

V Čs. televizi označil generální tajemník KSČ Karel Urbánek dokument Poučení z krizového vývoje ve straně a ve společnosti po XIII. sjezdu za neplatný a vyslovil se pro plnou politickou rehabilitaci všech, kteří pro nesouhlas se vstupem okupantských vojsk v srpnu 1968 byli přinuceni odejít ze strany.


05.12.1989

Parlamentní komise pro dohled nad vyšetřováním zásahu proti demonstrujícím 17. listopadu doporučila zbavit poslaneckých mandátů poslance Miloše Jakeše a Miroslava Štěpána, kteří nesou přímou politickou odpovědnost za události a jejich politické důsledky.


05.12.1989

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných požaduje, aby prezident republiky nejpozději do 10. prosince vyhlásil amnestii. Zveřejnil paragrafy, podle nichž byli čs. občané neoprávněně odsuzováni v minulých letech.


05.12.1989

V zámku na Dobříši se konal mimořádný sjezd Svazu českých spisovatelů, na němž M. Černík řekl mj., že se opět lidé sdružují podle příbuznosti názorů, že "z uměleckých svazů byl spisovatelský svaz nejvíce postižen restrikcemi 70. let. Mnozí spisovatelé tvořili v izolaci, jiní v exilu, manévrovací prostor literatury byl okleštěn, došlo ke zploštění hodnotových kritérií jak ve slovnících, učebnicích, tak v publikační praxi a prezentaci naší literatury doma i v zahraničí". Zabýval se též vztahem ke spisovatelům tvořícím v ústraní, v opozici, v exilu. Integrační program má spojit veškerou česky psanou literaturu a nelze diskriminovat spisovatele jen proto, že uvažuje jinak. Jedinou prioritou musí být priorita kvality. Je nutné dojít k objektivizaci literárních hodnot všech tří, vedle sebe existujících česky psaných literatur. Člen výboru českého PEN klubu I. Klíma zdůraznil, že svoboda slova je nedílná, lidé mohou být vyloučeni z nějaké organizace, ale nikoliv z literatury. Informoval o založení Obce spisovatelů, která je přístupná všem českým spisovatelům bez rozdílu.

V usnesení sjezdu se po dlouhých formulačních dohadech praví, že spisovatelé vítají občanskou a uměleckou rehabilitaci autorů postižených represemi, že se omlouvají za své mlčení k jejich osudům, že sjezd nedoporučuje zřizovat očistné komise, že o osudu každého spisovatele rozhoduje jeho umělecká tvorba a občanské postoje…"


05.12.1989

Zahraniční rozhlasové komentáře se zabývají tvrdošíjným odmítáním Gustáva Husáka podat demisi. Snaží se zamaskovat vše, co může.

Režisér Miloš Forman k tomu všemu dodal, že komunismus byl nejkrvavější cestou ke kapitalismu. V některých zemích zůstává i nadále.

Jugoslávský tisk vyzdvihuje ultimativní nátlak čs. opozice na odstoupení prezidenta republiky a uvádí výrok Gustáva Husáka, že není pravdou, že by chtěl zůstat ve funkci za každou cenu.


05.12.1989

Americké listy Washington Post a New York Times informují o sovětském prohlášení a stanovisku členských zemí Varšavské smlouvy k vojenskému potlačení čs. experimentu s politickou liberalizací, nazývaného Pražské jaro 1968.

Toto prohlášení přichází šest týdnů poté, co Eduard Ševarnadze odsoudil sovětskou invazi do Afghánistánu jako nelegální a nemorální. Je to další důkaz ústupu od "Brežněvovy doktríny".

Zároveň však komentáře nesdílejí optimismus prezidenta George Bushe o nové éře sovětsko-amerických vztahů, protože v zahraniční politice SSSR zatím k nějakým větším změnám nedošlo.


05.12.1989

V pozdních hodinách schválilo na svém zasedání předsednictvo ústředního výboru Čs. svazu novinářů programové stanovisko a podklady k mimořádnému sjezdu novinářů, který se bude konat 16. prosince Zároveň se distancovalo od dokumentu zrádných novinářů "Slovo do vlastních řad", které bylo otištěno v dubnu 1969 a Rudé právo přinášelo až do konce května seznamy jeho signatářů. "Způsobilo nenahraditelné škody novinářské organizaci, vyřadilo z činnosti čestné a poctivé novináře…je nutné bezvýhradně a okamžitě navrátit občanskou a novinářskou čest těm kolegům, kteří se nedožili dnešních dnů". Na podnět iniciativní skupiny novinářů Pražského jara ´68 pokládá předsednictvo za neplatné usnesení o zrušení členství těm žurnalistům, kterým bylo po roce 1968 za jejich politické přesvědčení a činnost znemožněno vykonávat novinářské povolání a tyto novináře rehabilitovat…"


06.12.1989

Agentura ČTK přinesla zprávu o tom, že v úterý vedl premiér Ladislav Adamec intenzívní politická jednání s předsedou Čs. strany socialistické Bohuslavem Kučerou, s předsedou Čs. strany lidové Josefem Bartoníčkem, s V. Menclem a Čestmírem Císařem, zástupci Klubu Obroda a s delegací Občanského fóra, vedenou Václavem Havlem, které trvalo pouze 13 minut. Při těchto jednáních šlo o to, jak by měla vypadat vláda ČSSR a Ladislav Adamec ujistil o svých úmyslech pokračovat ve změnách čs. vlády. Tentýž den večer vystoupil Ladislav Adamec v Čs. televizi.


06.12.1989

Parlamentní komise pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu navrhla, aby v souladu se zákony byli zproštěni výkony služby funkcionáři ministerstva vnitra, ministerstva životního prostředí, Správy SNB v Praze a Středočeském kraji a Městské správy Veřejné bezpečnosti v Praze, a to v hodnostech generálmajor, plukovník, podplukovník a major.


06.12.1989

V pražském Obecním domě došlo k setkání nového vedení KSČ (vedle Karla Urbánka byl přítomen Vasil Mohorita), Občanského fóra (Václav Havel, Petr Pithart, Petr Miller) a Veřejnosti proti násilí (Milan Kňažko a Ján Budaj). Na tiskové konferenci o tomto setkání řekl Václav Havel o prohlášeních Karla Urbánka - že Lidové milice byly komplexně odzbrojeny, že armáda bude nadále využívána jen k odstraňování následků živelních pohrom, že uznal, že působení Státní bezpečnosti ztratilo smysl, že si vedení KSČ uvědomuje, jakou nedůvěru k němu a ke straně lidé mají.


06.12.1989

ČTK přinesla nejprve rozhovor s mluvčím stávkového výboru Národního divadla a pak plné znění dopisu jeho ředitele Jiřího Pauera, který vysvětloval důvody, proč nedovolil, aby se stávkovalo a diskutovalo jako v jiných divadlech s občany. V dopisu uvedl, že od 27. 11. už byly všechny scény k dispozici uměleckým souborům, v nichž oslovují své diváky, seznamují se svými stanovisky a postoji. Stávka umělců pokračuje, ve dne i večer se však zkouší.


06.12.1989

Tisková agentura Reuter píše o tom, že se čs. komunistické vedení ocitlo ve slepé uličce, jednání Václava Havla a Karla Urbánka trvalo 75 minut a po jeho ukončení ho ani Karel Urbánek, ani Václav Havel nekomentovali. Agentura cituje slova Karla Urbánka, že "nyní je nejdůležitější zvládnout růst vášní, nebo budeme muset nakupovat zítra zboží na příděl".

Maďarský deník Népsabadság otiskl rozhovor se členy Klubu Obroda V. Menclem a V. Kabrnou. Prohlásili, že usilují prosadit ideje demokracie a humanismu. Vyslovili se za zvolení Alexandera Dubčeka prezidentem.

Německá agentura DPA (Deutsche Presse-Agentur) zdůrazňuje rozdíl mezi nynější situací v Československu a Pražským jarem 1968, který je v tom, že tehdy se chopilo iniciativy nejvyšší vedení KSČ a dnes usiluje o radikální změny čs. lid, jak to vyplývá z masových demonstrací stále jasněji. Stranické vedení přechází přitom do defenzívy a hledá cesty, jak by si mohlo udržet své pozice.

Ještě před mimořádným sjezdem Jednotné socialistické strany Německa SED, který se uskuteční 8. prosince v Berlíně, odstoupil z funkce předsedy státní rady NDR Egon Krenz, tři dny poté, co rezignoval na funkci generálního tajemníka ústředního výboru této strany, když odstoupil celý ústřední výbor společně s politickým byrem. List Berliner Zeitung v té souvislosti uvádí otřesné případy korupce, zneužívání postavení, píše o klanech zaštiťujících se neostalinistickými hesly, o aroganci moci a to vše znehodnocuje i ty nejupřímnější ideály. I samotný název strany se stává pro zdravé síly přítěží. Před východoněmeckými úřadovnami hlídkují zástupci Nového fóra a dalších občanských aktivit, aby zabránili odvážení archivních materiálů se svědectvími o korupci, především s předpokládanými mnohamiliónovými zpronevěrami již zmizelých funkcionářů. V tomtéž článku se uvádí, že bojové oddíly dělnické třídy NDR (obdoba čs. Lidových milicí) budou odzbrojeny, že se to týká přibližně 15 000 jednotek s půlmiliónem členů!


06.12.1989

ČTK přinesla zprávu, že měsíčník Lidové noviny bude od nového roku vycházet jako deník, jehož vydavatelem bude Občanské fórum. Jak řekl šéfredaktor LN Jiří Ruml, zůstanou noviny i nadále nezávislé.


06.12.1989

O současném stavu literárního dění v SSSR píše otevřeně Rudé právo. Vycházejí díla ruských myslitelů donedávna odsouzená k zapomenutí nebo poprvé díla dosud neznámá, jako Buninový paměti Proklaté dny, Grossmannova polemická próza Panta rhei, Pasternakův Doktor Živago, Dombrovského Fakulta zbytečností, do vlasti se navracejí Solženicynova díla, nikdy dosud doma nevydané Souostroví Gulag, Onkologická klinika a Rudé kolo. Čtenáři dávají své hlasy Rybakovovu románu Děti Arbatu, čtou se dosud nepublikované verše nositele Nobelovy ceny Iosifa Brodského, domácí poezie navazuje na básnickou avantgardu, umučenou v jejím zárodku ve 20. letech za bolševické revoluce. Je připraveno k vydání čtyřdílné vydání spisů rusko-anglického mimořádně nadaného spisovatele Vladimíra Nabobova v nákladu 200 000 kusů.


06.12.1989

Deník Lidová demokracie má původní rozhovor s Miroslavem Galuškou, ministrem kultury v roce 1968, k jehož nejbližším poradcům patřili Adolf Hoffmeister, Jiří Trnka a Jan Werich.

Zemědělské noviny přinášejí rozhovor o Státním ústavu národního zdraví (SANOPS), který byl původně určen pro okruh 15 000 preferovaných komunistů, a nyní je předmětem veřejného zájmu. Na pokyn ministerstva zdravotnictví rozdali bývalým pacientům evidenční zdravotní karty a poslali je k lékařské péči do obvodů, kam územně patří. A nyní jsou bez práce, takže se rozjeli do továren, aby informovali aspoň zaměstnance obvodu Prahy 5, kde bývalý SANOPS sídlí, že mohou navštěvovat toto zdravotnické zařízení.

Deník Práce otiskuje obsáhlou besedu nových funkcionářů odborů pod názvem "Vrátit odborům původní smysl". Celostátní porada odborářů vyslovila nedůvěru nejen Ústřední radě odborů, ale všem současným všeodborovým strukturám. V diskusi zcela vyplynulo na povrch, že jejich komandování zneuctilo dobrovolnou práci statisíců poctivých odborářů.

Deník Práce otiskuje obsáhlou besedu nových funkcionářů odborů pod názvem "Vrátit odborům původní smysl". Celostátní porada odborářů vyslovila nedůvěru nejen Ústřední radě odborů, ale všem současným všeodborovým strukturám. V diskusi zcela vyplynulo na povrch, že jejich komandování zneuctilo dobrovolnou práci statisíců poctivých odborářů.

Ve Svobodném slově Josef Klánský vyzývá zasloužilého spisovatele Alexandra Pludka, který se "hodlá angažovat při obnově Junáka a v práci s mládeží", aby se napřed jednoznačně a veřejně distancoval od nejodpornějšího produktu literární kolaborace, jakým byla jeho kniha Vabank (vydal Čs. spisovatel v roce 1974) o tom, že obrodný proces v roce 1968 nebyl ničím jiným než zlovolným židovsko-sionistickým spiknutím ve službách imperialistů".

Všechen čs. tisk přináší množství dopisů svých čtenářů, v té souvislosti si v Mladé frontě stěžují brněnští čtenáři na Rudé právo, které násilně upravuje jejich texty.


06.12.1989

V besedě Televizních novin bylo mj. uvedeno, že v emigrantské vlně po "vítězném únoru", a v další vlně po srpnu 1968 to bylo více než 250 000 čs. občanů opustilo svoji rodnou zemi, z KSČ bylo po srpnu 1968 vyloučeno 80 000 členů a 330 000 bylo ze strany vyškrtnuto. Čs. inteligence byla doslova vybita, například z Vysoké školy ekonomické odešlo po srpnu 1968 přes 100 pedagogů, přičemž výchova kvalitního učitele trvá 15 až 20 let.


06.12.1989

Koordinační přípravný výbor Čs. strany zelených vydal své první informace veřejně a ve svém prohlášení uvádí, že v ČSSR jsou největší ekologické katastrofy v Evropě - týkají se Podkrušnohoří, umírání obrovských ploch lesů, silného znečišťování vodních toků, ohromného množství zdraví škodlivých látek v potravinách a zkracování průměrné délky života obyvatel. Strana zelených chce prosazovat řešení těchto problémů v úzké spolupráci s odbornými institucemi a navrhovat státní správě příslušná opatření.


06.12.1989

Čs. strana socialistická ve svém návrhu programu prohlašuje, že chce být stranou vlasteneckou, moderního socialismu, humanistickou, demokratickou, svobodomyslnou a světonázorově otevřenou, stranou celospolečenského dialogu a dorozumění, pokrokovou, soudobou a moderní, sociálně univerzální a samostatnou ve vztahu k ostatním politickým stranám a věrna svému jménu stranou československou, také stranou míru a spolupráce.


07.12.1989

Prezident republiky přijal demisi předsedy vlády Ladislava Adamce a řízením vlády pověřil jeho prvního místopředsedu Mariána Čalfu, kterého současně pověřil sestavením nové čs. vlády.


07.12.1989

Předsednictvo ÚV KSČ vyloučilo Miloše Jakeše a Miroslava Štěpána z řad členů KSČ.
Současně vyzvalo ty členy ústředního výboru, kteří jsou v důchodovém věku a už nikoho nezastupují, aby odstoupili. Rozhodlo svolat mimořádný sjezd KSČ na dny 20.-21. prosince. Zřídilo také komisi k prošetření závažných případů zneužívání pravomocí některých funkcionářů. Rozhodlo o změně velkého formátu deníku Rudé právo (přestává být zároveň "největším a nejčtenějším", jak hlásalo po všechna minulá léta.)

Ve všech krajích a okresech jednají krajské orgány KSČ, jejichž funkcionáři jsou buď odvoláváni nebo sami podávají demise.


07.12.1989

Scházejí se pracovníci ústavů Čs. akademie věd, vydávají svá prohlášení, podporující Občanské fórum. Historici například uvádějí, že "historická obec byla za totalitního komunistického režimu rozbita na část uznávanou, spíše tolerovanou byrokratickým aparátem, a část žijící na pokraji ilegality a perzekuce. V jiné podobě se opakovaly křivdy na historicích předválečných generací, kteří byli po únoru 1948 potlačeni nedůstojným způsobem."


07.12.1989

Z funkce ředitele Národního divadla v Praze odvolal ministr kultury národního umělce Jiřího Pauera a výkonem této funkce pověřil Ivo Žídka, operního pěvce. Uměleckým šéfem činohry byl pověřen režisér Ivan Rajmont.


07.12.1989

Občanské fórum vydalo prohlášení ke všem spoluobčanům: "Je nanejvýš naléhavé federální vládu rekonstruovat tak, aby nejen odrážela skutečné složení a zájmy obyvatelstva, ale aby především poskytovala záruky, že nedojde k žádným sociálním otřesům, nejistotě, nebo dokonce k rozvratu národního hospodářství. Nechceme připustit, aby jakákoli skupina obyvatelstva, včetně členů KSČ, byla neoprávněně diskriminována… V této chvíli znovuzrozených nadějí na plnohodnotnou obrodu našeho národního společenství nemůžeme již jen protestovat a odsuzovat překážky z minulosti, ale potřebujeme najít důstojné a účinné prostředky, které by vedly k naplnění úsilí o vytvoření prosperující a kulturně důstojné společnosti, bez zbytečných lidských a materiálních ztrát... Máme velkou šanci postavit se znovu na čestné místo vedle evropských zemí a pomoci novému vývoji sblížení a dorozumění zemí Evropy a světa."


07.12.1989

V pražském divadle Laterna Magica hovořil na tiskové konferenci Václav Havel, osobnost, která přitahuje novináře z celého světa jako magnet. Byl zde i rekordní počet televizních štábů a píšících novinářů. "Nepořádám tuhle separátní tiskovku proto, že bych se považoval za důležitějšího než jiní", řekl Václav Havel úvodem, "ale mám špatné svědomí. Už týden po mně chcete exkluzivní rozhovory. Stále je odmítám, kdybych neustále komentoval tuhle revoluci, nemohl bych se jí zúčastnit. Souběh událostí tomu chtěl, abych se ocitl v jejich centru." Co je cílem této revoluce? - zněla první otázka. Odpověď: "To, co čtete na transparentech, dovést tuhle zemi k svobodným volbám." Jaká hlavní poučení si odnášíte jako dlouhá léta přímý účastník Charty 77? "Teď mohu hovořit o jediném: když se člověk chová v souladu se svým svědomím, když se pokouší říkat pravdu, když se pokouší chovat se jako občan i v podmínkách, kde občanství nemůže zvládnout, nemusí to vést k ničemu, ale může. Co rozhodně k ničemu vést nemůže, když se kalkuluje s tím, jestli to k něčemu povede…"


07.12.1989

V Praze se sešel přípravný výbor Masarykova demokratického hnutí (mj. Emil Ludvík a Milan Machovec), který ve svém provolání uvedl:
"Po období útlaku, duchovního a mravního rozvratu, kdy náš lid pozbyl lidské důstojnosti a podlehl strachu, kdy věda a kultura, celý náš dřívější bohatý život byl zbaven možnosti svobodného rozvoje a růstu, zůstala nám země s vymírající přírodou, kde není čistý vzduch, ani čistá voda, země, kde lidé brzy umírají, země, kde lid už není svým hospodářem. Odmítáme se vší rozhodností jakékoliv vládní totalitní zřízení, ve jménu jakékoliv ideologie, ve jménu jakékoliv politické stran,… V tomto čase, kdy se tak těžce rodí ztracená svoboda, kdy se konečně naše národy probírají z hlubokého a mravního útlumu a vracejí se k humanitní a demokratické tradici, je zapotřebí navázat na humanitní a demokratické ideály T. G. Masaryka, vycházet z jeho stále platné myšlenky, že "kdykoli jsme podléhali, vinou tím býval nedostatek duchovní činnosti, mravní statečnosti a odvahy… Uvědomujeme si, že už několik generací nezná ideje TGM, nezná jeho dílo, nezná mravní zázemí, ze kterého vyrostla naše svoboda a státnost… Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele naší republiky , věrni humanitě, pravdě a demokracii, jež vede jediná k co největší svobodě občanů, a ve snaze pomáhat k vybudování demokratické, sociálně spravedlivé a nezávislé Československé republiky, rozhodli jsme se založit Masarykovo demokratické hnutí, spojující občany, jimž není lhostejný osud naší země, budoucnost našich dětí, hnutí, spojující i Čechy a Slováky, donucené opustit svou rodnou zem. Chceme být svědomím soudobé politiky!"


07.12.1989

Z iniciativy delegátů XI. sjezdu JZD vznikl přípravný výbor pro založení Čs. strany zemědělské, který zveřejnil programové prohlášení a návrh stanov této strany.


07.12.1989

Ve Washingtonu došlo k jednání o zásadách rozvoje čs.-amerických hospodářských a obchodních vztahů. Československo má zájem o přístup k americkým vládním úvěrům a úvěrovým zárukám. Usiluje o americkou podporu při začlenění do mezinárodních ekonomických organizací (Mezinárodní měnový fond, Světová banka, GATT - Všeobecná dohoda o clech a obchodu), žádá o přístup k moderním technologiím a předpokládá, že kontrolu amerického vývozu bude možné omezit na nejzákladnější položky. Naproti tomu může Československo nabídnout nejvyspělejší pracovní sílu ve východní Evropě a může zaručit návratnost investovaného kapitálu. Americkým firmám nabízí přístup k potřebným ekonomickým a obchodním údajům.


07.12.1989

Předseda jugoslávské vlády Ante Markovič řekl na adresu Československa:
"Potvrzuje se, že bez osobní motivace lidí nelze úspěšně rozvíjet ani ekonomiku, ani demokracii. Pozitivní změny ve východní Evropě přímo i nepřímo pomáhají reformám v Jugoslávii."

Rakouské deníky si všímají změn v katolickém kléru. Die Presse uvádí, že trnavský arcibiskup Jan Sokol odvolal aktivisty někdejšího sdružení Pacem in terris.


07.12.1989

V Rudém právu citují novináře Františka Valacha, který se vrátil z návštěvy 75letého Tomáše Bati v Torontu a hovořil o tom v Čs. rozhlasu.

Baťa je dnes největším výrobcem a prodejcem obuvi na světě, je majitelem více než stovky továren v 90 zemích. Nehledě na své padesátileté odloučení od své vlasti mluví stále dobře česky. Autor reportáže přehrál z rozhovoru jeho žádost "aby byl očištěn v našich sdělovacích prostředcích, aby byla řečena pravda o jeho otci i o něm". Zprávu o svém setkání s velkým světovým průmyslníkem předal František Valach čs. vládě.

V Mladé frontě hovoří absolventi Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy Radko Kubičko, Tomáš Klvaňa a Marek Wollner - vesměs budoucí známí novináři - s děkanem fakulty Stanislavem Perknerem o zrušení výlučnosti jediné ideologie marx-leninismu ze školních osnov, protože na jejím učení dosud fakulta stála a s ním i padala,. Přišel čas kritické analýzy, pravdivý a objektivní rozbor let, kdy školu muselo opustit mnoho vzdělaných pedagogů a dnes zde působí množství lidí neschopných chápat vše nové, které bude nutné přesvědčit, aby šli dělat to, na co stačí…

Ve Svobodném slově literární kritik Vladimír Novotný píše o tom, že opět svobodně telefonuje s Josefem Škvoreckým v kanadském Torontu, zatímco na Dobříši dosud zasedají ti nejskalnější sběratelé cen a titulů. Je naší mravní povinností usilovat o vydávání všech próz a veršů z legendárních samizdatových edic, jakými byla Petlice, Česká expedice (vydala na 150 svazků v samizdatu!). Jestliže teď hovoříme s nadsázkou o uplynulém dvacetiletí jako o Černobylu naší literatury, o zločinné "mülleriádě" (Miroslav (Müller byl za totality vedoucím oddělení kultury na ÚV KSČ) či "pilařiádě" (Jan Pilař, opora normalizačního režimu v nakladatelství Čs. spisovatel nejprve jako šéfredaktor, potom ředitel), budoucí literární historikové budou jednou tvrdit, že česká literatura získala v té době světové vavříny: romány Kunderovy, Škvoreckého, dramata Havlova, vypravěčské monology Hrabalovy - potíž je ovšem v tom, že vesměs jejich díla vyšla v cizině. Naše veřejnost očekává vydání jedinečných novodobých dějin literatury od umlčovaného Václava Černého, paměti rovněž pronásledovaného básníka Josefa Hiršala, Kacířské eseje od Jana Patočky a sršaté fejetony od Ludvíka Vaculíka.


08.12.1989

Prezident republiky Gustáv Husák vykonal po mnoha létech utlačování národa a odsuzování tisíců nevinných lidí konečně jeden záslužný skutek: rozhodl po zvážení se všemi státními a soudními orgány o amnestii, aby nebylo zahajováno a pokud bylo zahájeno, aby bylo zastaveno trestní stíhání pro trestné činy (uveden dlouhý přehled odstavců a paragraf trestního zákoníku), spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí. Prominul dále pravomocně uložené nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, dále tresty nápravného opatření a jejich zbytky, tresty vyhoštění a zákazu pobytu, uložené přede dnem tohoto rozhodnutí.

Generálnímu prokurátorovi, ministrům spravedlnosti federální vlády a obou národních vlád a ministru národní obrany uložil předložit návrhy konkrétních osob, na něž se tato amnestie vztahuje.


08.12.1989

Po skončení jednání představitelů rozhodujících politických sil v zemi, které se konalo v Paláci kultury a trvalo 90 minut, vydala ČTK prohlášení o poměrně značné shodě v tom, v jakém duchu budou zúčastněné strany jednat s Marianem Čalfou o složení nové vlády. S tímto designovaným premiérem vlády se sejdou v sobotu 9. prosince večer, přičemž nová vláda by mohla složit slib v neděli do rukou ještě nynějšího prezidenta republiky. Měla by to být vláda národního porozumění.


08.12.1989

Na ministerstvu zahraničních věcí byla předána zástupci sovětského velvyslanectví v ČSSR nóta, týkající se návrhu v době co nejkratší zahájit v Praze jednání o mezinárodně právních, vojenskopolitických, finančních a jiných otázkách pobytu a urychleném odchodu sovětských vojsk, která byla dočasně umístěna po celých dvacet let na čs. území.


08.12.1989

Ministr zahraničních věcí Jaromír Johanes předložil vládě návrh na odvolání 21 velvyslanců z čs. zastupitelských úřadů ve světě.


08.12.1989

Rozšířený krizový štáb koordinačního centra Občanského fóra projednával kandidaturu Václava Havla do úřadu prezidenta republiky.

Při hlasování podpořilo Havlovu kandidaturu z 37 přítomných 31 osob, šest se zdrželo hlasování (Zdeněk Jičínský, Petr Kučera, Petr Pithart, Rudolf Slánský, Pavel Rychetský a Michal Dymáček). Michael Kocáb v diskusi uvedl, že osobnost Václava Havla je zárukou dynamického a demokratického rozvoje naší společnosti. Bylo by to poprvé ve východních zemích, že do čela státu by byl zvolen člověk tohoto typu - dramatik, disident. Jde nám o zásadní změnu.


08.12.1989

Soudci Nejvyššího soudu ČSSR vydali prohlášení, v němž doporučují vycházet ze zásad nezávislosti soudců, která je v demokratické společnosti nezbytnou podmínkou jejich rozhodování pouze v souladu s ústavou a se zákony. Plné zaručení občanských práv a svobod v řízení a rozhodování soudů předpokládá právní stát a tomu odpovídající právní řád. Je nutné důsledně oddělit výkon soudnictví od výkonu státní správy, odvolávat z funkce jedině volbou nejvyššími zastupitelskými sbory a stejně tak volit soudce nejprve na určitou dobu, potom natrvalo. Odmítnout vytváření tzv. nomenklaturního systému, který zavedl komunistický totalitní režim.


08.12.1989

První místopředseda vlády Marián Čalfa oznámil, že byla zřízena čs. komise historiků pro analýzu událostí v letech 1967 - 1971 v čele s předsedou Vojtěchem Menclem. V této komisi jsou mj. O. Felcman, Z. Veselý, Pavel Machonin, E. Novák, F. Janáček, V. Kural, Antonín Benčík, J. Moravec, J. Navrátil a O. Boček, vědeckým tajemníkem komise je M. Bárta. Přednostně, nejpozději do konce ledna 1990, komise zpracuje otázky odpovědnosti historické, politické, morální a právní za vývoj událostí od ledna 1968 do dubna 1969.


08.12.1989

Nový ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Milan Adam se vyjádřil pro zavedení akademických svobod, dát určitou autonomii vysokým školám, provést změny v osnovách, modernizovat vyučovací proces, otevřít školám dveře do světa tak, aby naši absolventi vysokých škol byli na úrovni světové vědy.

Dále rehabilitovat a navrátit ty pedagogy, kteří byli z politických důvodů ze škol odstraněni v minulých totalitních letech. Na základních a středních školách nebudou žáci klasifikováni za znalosti v občanské nauce a dějepisu, kde docházelo v minulých letech k největším deformacím a lživým výkladům.


08.12.1989

V Brně se konalo shromáždění Občanského fóra a stávkujících studentů, kteří se dožadovali náčelníka Krajské správy SNB, aby vysvětlil, "proč se pálí tajné dokumenty z archívů stranických a státně správních orgánů v tajeném objektu v Kanickém lese na okrese Brno-venkov".


08.12.1989

Nově jmenovaný ředitel Čs. rozhlasu Karel Starý, který pracoval jako zpravodaj ve Francii, hovořil s novináři o tom, že jeho prvořadým úkolem je vytvořit z našeho rozhlasu moderní sdělovací prostředek s prvořadou službou posluchačům v informacích, zábavě, hudbě i uměleckém slovu.


08.12.1989

Nového ústředního ředitele má také tisková agentura ČTK - Aleše Bendu, bývalého redaktora Mladého světa.


08.12.1989

Koordinační platová komise při Čs. svazu novinářů posoudila úpravu mzdových předpisů o odměňování redaktorů a novinářů a doporučila státním orgánům odstranit platovou diskriminaci, zrovnoprávnit odměňování nezávisle na politické orientaci vydavatele.


08.12.1989

Lidové noviny začnou vycházet od 2. ledna 1990 jako ostatní deníky, zatím dvakrát týdně, později denně. Do konce roku vyjde ještě 12. číslo LN ještě jako měsíčník v půlmiliónovém nákladu.


08.12.1989

Mladá fronta přináší rozhovor s Jiřím Pelikánem, který byl v letech 1963-1968 ústředním ředitelem Čs. televize. Je připraven sdělit své zkušenosti z práce poslance Italské socialistické strany v Evropském parlamentu. Rád by viděl svou dceru Hanu a všechny přátele, které v posledních dvaceti letech tolik postrádal. V rozhovoru mj. řekl. "Ze všeho nejvíc jsem se naučil být tolerantní k názorům jiných - nerad bych patřil k jakémukoli seskupení, které by si činilo nárok na absolutní pravdu…"


08.12.1989

Na rozhlasové stanici Svobodná Evropa měli rozhovor s Petrem Feldsteinem, bývalým novinářem z časopisu Student, který po srpnu 1968 pracoval nejprve jako korektor, náborář Divadla S. K. Neumanna v Praze, studnař a nyní je propagačním referentem Státního závodiště v Praze-.Chuchli. Říká: "Žádné zadostiučinění nemůže vrátit dvacet let zpátky. O finanční náhrady nestojím a prohlášení, že chtějí vracet čest vyhozeným novinářům, považuji za absurdní. My jsme žádnou čest neztratili, naopak, ti co to prohlašují, by si měli uvědomit, že se stali přisluhovači komunistického totalitního režimu, že byli v mnoha směrech jeho oporami…"


08.12.1989

Spisovatel Milan Jungmann v deníku Lidová demokracie otiskl článek "Zavřená díla naší literatury", v němž zdůraznil význam exilových nakladatelství pro svobodnou tvorbu našich spisovatelů, zatímco kulturní politika komunistické moc vyřadila z veřejného literárního života stovky autorů, jejichž díla byla na tzv. indexu - soupisu zakázané literatury. Čili to nebyla kulturní politika, ale kulturní vandalství.


08.12.1989

Na mnoha místech, v závodech, na školách, v úřadech a institucích zasedají dnes a denně po celé zemi koordinační skupiny Občanského fóra, seznamují se s informacemi koordinačního centra Občanského fóra v Praze a řeší vnitřní problémy svých pracovišť.


09.12.1989

Představitel iniciativy Most Michael Kocáb referoval v koordinačním centru OF o svých rozhovorech na Úřadu předsednictva vlády ČSSR, kam doručil návrh OF a VPN na složení federální vlády.

Pracovníci úřadu mu tlumočili, že Marian Čalfa je rozhodnut přistoupit téměř na všechny požadavky OF a VPN. Představitele Úřadu předsednictva vlády nepřekvapila ani kandidatura Václava Havla na úřad prezidenta republiky, o níž je informoval, a také pro další představitele federální vlády je v zásadě přijatelná.


09.12.1989

Na 127 místech republiky byly zahájeny jednodenní mimořádné obvodní a okresní konference KSČ a KSS, jejichž hlavní náplní byla volba delegátů na mimořádný sjezd KSČ, svolaný na 20.-21. prosince 1989.


09.12.1989

Plenární schůze ÚRO schválila návrh na odstoupení předsednictva ÚRO a ustavení jedenáctičlenného akčního výboru ROH s tím, že bude doplněn dalšími 17 členy z řad zástupců všech odborových svazů při zachování principu federálního uspořádání státu.


09.12.1989

Člen ÚV KSČ Lubomír Štrougal odstoupil z funkce poslance Federálního shromáždění a člena ÚV KSČ.


09.12.1989

Ve 20 hodin vystoupil v Čs. televizi prezident Gustáv Husák s krátkým projevem, v němž uvedl, že ihned po jmenování nové vlády v neděli 10. prosince odstoupí z funkce prezidenta ČSSR v souladu se stanoviskem politických stran Národní fronty, aby "ulehčil další vývoj".


09.12.1989

Po čtyřech desetiletích obnovuje svou činnost Čs. sociální demokracie, strana se stoletou tradicí. Do této všelidové strany, hájící a prosazující zájmy všech generací, se hlásí nejen bývalí sociální demokraté, kteří odmítli nelegální sloučení s komunistickou stranou, ale celé skupiny občanů, například v Mladé Boleslavi zaznamenali již 1500 zájemců o vstup do této strany.

Do Prahy se vrátil Přemysl Janýr , který musel po srpnu 1968 opustit Československo a celých dvacet let mu nebyl povolen vstup na území republiky. Je čestným předsedou Klubu Čechů a Slováků v Rakousku. Okamžitě se zapojil do práce přípravného výboru sociálně demokratické strany.


09.12.1989

V Praze se sešli zástupci přípravných výborů Strany zelených z celé republiky a jejich schůze vyvrcholila ustavením strany. Přijaté prohlášení zdůrazňuje humanitu, právo na život, zdraví a kvalitní životní prostředí, dosažení harmonie mezi člověkem a přírodou, mezi lidmi navzájem. Jednání se zúčastnili také zástupci ekologického hnutí Zelená iniciativa a přistoupili k vzájemné spolupráci. Velký zájem o Stranu zelených je v Západočeském kraji, kde se k členství přihlásilo 10 000 zájemců.

Nově vznikající Čs. strana zemědělská vydala první číslo Informačního zpravodaje. Programové prohlášení obsahuje sedm bodů; týkají se politické reprezentace, ekonomického systému, řízení, financování rozvoje zemědělství, právní ochrany, zemědělské ekologie a sociální politiky.


09.12.1989

Výkonný výbor Klubu Obroda zaslal pozvání k návštěvě Československa bývalému řediteli Čs. televize Jiřímu Pelikánovi a bývalému řediteli Čs. rozhlasu Zdeňku Hejzlarovi.


09.12.1989

O pátečním, již tradičním, setkání mladých lidí v Praze na Kampě u tzv. Lennonovy zdi uctily stovky účastníků památku muzikanta Johna Lennona, autora mnoha písní o lásce, lidskosti, míru a svobodě.

Píše o tom Lidová demokracie a uvádí, že mohutné shromáždění oslovil člen Mírového sdružení Johna Lennona Heřman Chromý, pozval k mikrofonu také v minulosti pronásledovaného písničkáře Pepu Nose a promluvil zde ještě člen Maďarské demokratické mládeže György Varga.

Od roku 1981 se tu vždy v prvních prosincových dnech rozsvěcuje tisíce svíček ve vzpomínce na zemřelého písničkáře (narodil se 8. října 1940 a zemřel 8. 12. 1980).

Poprvé šlo letos o shromáždění bez policejních obušků, namísto zamřížovaných policejních vozů ("antonů") zde zvučely reproduktory a svítily reflektory a objektivy televizních kamer. V minulosti tato shromáždění tajně natáčela StB z malého vikýře v domě U Sovových mlýnů 9, aby potom povolávala rozpoznané mladé lidi k výslechům na policii.


09.12.1989

V Zemědělských novinách referují o tiskové konferenci mluvčího ÚV KSČ J. Hory, který mj. uvedl, že půjde o radikální obměnu a snížení stranického aparátu.

V současné době působí 6680 placených politických pracovníků a 2707 administrativních sil.

Také budou dány k dispozici pro cestovní kancelář Slovakotour rekreační objekty ÚV KSČ - Donbas ve Vysokých Tatrách a Javorina v Nízkých Tatrách, do komerčního užívání bude předáno i přepychové rekreační zařízení na Orlické přehradě, kde se mj. konala schůzka všech zrádců, kteří se dohodli na zvacím dopisu Leonidu Brežněvovi do SSSR před 21. srpnem 1968.

Rovněž noviny a časopisy vydávané Vydavatelstvím ÚV KSČ přejdou na samofinancování a začnou působit na obchodní bázi.

Deník Práce má rozhovor s kovářem ČKD Praha Petrem Millerem, který přiváděl své spoludělníky v počtu deseti tisíc na pražské demonstrace Občanského fóra. Je navrhován za člena nové vlády a jeho zájmem bude sociální politika. Při zaměstnání složil maturitní zkoušky a v nové funkci se hodlá obklopit týmem skutečných odborníků. Rozhodně se podívá na nezasloužené důchody, které jsou vypláceny prominentním členům KSČ a milicionářům.

Svobodné slovo přináší na celé straně svědectví účastníků "černého pátku 17. listopadu", přičemž originály mnoha dokumentů a fotografií předá redakce parlamentní komisi pro vyšetřování onoho nepřiměřeného a brutálního zásahu policajtů.

Na sportovní stránce přináší list rozhovor s ředitelem Ústavu národního zdraví pro vrcholové sportovce Pavlem Stejskalem, který se vyjádřil o utajeném výzkumném úkolu, skrývajícím výsledky používání anabolických steroidů u našich vrcholových sportovců.

V Mladé frontě je celostránkový rozhovor s písničkářem Karlem Krylem, který první písničku napsal v roce 1961 pro rozhlas v Ústí nad Labem, v roce 1968 proslul již písničkou Bratříčku, zavírej vrátka… proti sovětské okupaci.

Na podzim 1968 odjel do SRN na koncert protestních zpěváků a už se domů nevrátil. I kdyby chtěl, hranice byly zavřeny. Zakotvil v mnichovském vysílání Svobodné Evropy, na svých koncertech i při práci poznal mnoho českých emigrantů. "Československo je malý stát, aby si mohlo dovolit ignorovat onen půlmilión lidí, kteří za poslední desetiletí odešli ze země. Jsou mezi nimi skvělí odborníci, máme světové spisovatele, muzikanty. Měli by se vrátit a nabídnout pomoc. Pokládám za správné, aby se vědělo, že v naší zemi se rodí lidé, kteří jsou schopni oslovovat svět… Největší obdiv na západě od čs. hranic sklidila kultura politického boje a zralost projevů na všech demonstracích Občanského fóra…"


10.12.1989

Jmenování nové vlády:
Ve 13 hodin odvolal prezident republiky Gustáv Husák na návrh designovaného předsedy vlády Mariana Čalfy z funkcí členy vlády Bohumila Urbana, Pavla Hrivnáka, Jaromíra Žáka, Ladislava Vodrážku, Jaromíra Johanese, Františka Pince, Jana Stejskala, Alfréda Šebka, F. Reichela, Antonína Krumnikla, Jaromíra Algayera a Viliama Rotha.

Vzápětí jmenoval Mariana Čalfu (KSČ) předsedou vlády a další členy nové vlády: Valtra Komárka (KSČ) prvním místopředsedou vlády; Jána Čarnogurského (bezpartijní) prvním místopředsedou vlády; Františka Reichela (ČSL) místopředsedou vlády a předsedou Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj; Vladimíra Dlouhého (KSČ) místopředsedou vlády a předsedou Státní plánovací komise; Oldřicha Burského (ČSS) místopředsedou vlády a ministrem zemědělství a výživy; Jiřího Dienstbiera (bezpartijní) ministrem zahraničních věcí; Václava Klause (bezpartijní) ministrem financí; Petra Millera (bezpartijní) ministrem práce a sociálních věcí, Františka Pince (KSČ) ministrem paliv a energetiky; Ladislava Vodrážku (KSČ) ministrem hutnictví, strojírenství a elektrotechniky; Roberta Martínka (bezpartijní) ministrem a Richarda Sachra (ČSL) ministrem.

Ve funkcích zůstali místopředseda vlády ČSSR - předseda vlády ČSR František Pitra (KSČ); místopředseda vlády Josef Hromádka (bezpartijní); ministr národní obrany Miroslav Vacek (KSČ); ministr zahraničního obchodu Andrej Barčák (KSČ); ministr dopravy a spojů František Podlena (KSČ); ministryně - předsedkyně Výboru lidové kontroly Květoslava Kořínková (bezpartijní); ministr pověřený řízením federálního cenového úřadu Ladislav Dvořák (ČSS).

Z celkového počtu 20 vládních funkcí (bez předsedy), bylo 9 členy KSČ, 2 členy ČSS, 2 členy ČSL a 7 bezpartijních. Dodatečně byla obsazena funkce jednoho místopředsedy vlády ČSSR předsedou slovenské vlády Milanem Čičem, takže v nové vládě, pro níž se ujal přívlastek "vláda národního porozumění", bylo 9 komunistů a 11 ostatních.

Nově jmenovaní členové vlády složili na Pražském hradě do rukou prezidenta ústavou předepsaný slib.


10.12.1989

Abdikace prezidenta Husáka:
Prezident Gustáv Husák vzápětí po jmenování nové federální vlády a přijetí slibu oznámil dopisem předsednictvu Federálního shromáždění svou abdikaci.


10.12.1989

Vláda národního porozumění se sešla ke svému prvnímu jednání, na němž přijala prohlášení ke Dni lidských práv, odvolala z funkce předsedy Federálního úřadu pro tisk a informace Zdeňka Čermáka a jmenovala do této funkce Miroslava Kusého.


10.12.1989

Odpoledne ve 14 hodin začala na Václavském náměstí v Praze již devátá manifestace OF, uspořádaná u příležitosti Dne lidských práv, vyhlášení vlády národního porozumění a abdikace prezidenta Gustáv Husáka.

Tak jako na všech minulých manifestacích zvonili všichni účastníci svými klíčenkami, tentokrát o to bouřlivěji na znamení velkého vítězství Občanského fóra. Václav Havel v obsáhlém projevu shrnul politické úspěchy OF a VPN. Předseda Čs. helsinského výboru Jiří Hájek promluvil na téma lidských práv. Herečka Vlasta Chramostová přečetla dopis, v němž shromáždění polského občanského hnutí Solidarita vyjádřilo podporu Občanskému fóru a demokratickým změnám v Československu. Jménem Polsko-československé solidarity pozdravil shromáždění Miroslav Jasiński. S krátkou zdravicí vystoupila francouzská herečka Divadla bez hranic Gislene Grionová. Ústřední tajemník ČSS Jan Škoda se jménem své strany přihlásil ke spoluodpovědnosti za všechny budoucí úspěchy i problémy nové federální vlády. Vyjádřil potěšení nad tím, že oba členy této vlády z řad ČSS podporuje Občanské fórum Jménem stávkujících studentů vystoupil Šimon Pánek. Promluvil o tom, že národ musí mít v osobě nového prezidenta záruku svobodného a demokratického vývoje.

Na jeho projev návázal herec Jiří Bartoška, který jménem OF vyhlásil kandidaturu Václava Havla na úřad prezidenta republiky. Kandidaturu pak jménem VPN podpořil Miro Kusý: Osobu Václava Havla "považujeme za záruku kľudného prechodu k slobodným voľbám. Po ich uskutočnení je treba českej a slovenskej verejnosti umožniť, aby v prezidentských voľbách rozhodla o osobe prezidenta z viac kandidátov". Stanovisko OF k následujícímu dni přečetl dělník ČKD Aleš Vančura, který také odvolal pondělní generální stávku, ale namísto ní zazní v pondělí 11. prosince sirény a zvony jako projev radosti a dosažených úspěchů.

Na manifestaci zazpívali Marta Kubišová a Vladimír Merta, uzavřel ji operní pěvec a ředitel pražského Národního divadla Ivo Žídek čs. státní hymnou.


10.12.1989

Na tiskové konferenci Marian Čalfa hovořil o nezastupitelné úloze vlády při řízení národního hospodářství: "Budeme pokračovat v úsilí o radikální ekonomickou reformu, která by společnost vyvedla ze stagnace. Předpokladem je stabilní chod výroby, obchodu i služeb, udržení sociálních jistot obyvatelstva. Zvlášť naléhavou úlohou je vypracovat promyšlený a realistický program dosažení ekonomické rovnováhy, se zárukami protiinflačního vývoje a cílevědomého postupu strukturálních změn. Velkou pozornost věnujeme problematice bezpečnostních složek státu. Naše veřejnost musí mít absolutní jistotu, že všechna činnost je pod kontrolou vlády. Vzhledem k tomu nebylo obsazeno křeslo federálního ministra vnitra a tento resort bude dočasně řídit společně předseda vlády s oběma prvními místopředsedy. Po obsáhlých diskusích a vzájemné výměně názorů jsme došli k závěru, že by nebylo vhodné, aby tento resort řídil příslušník kterékoliv strany. Pokud jde o Státní bezpečnost, v této etapě se nevyčleňuje z federálního ministerstva vnitra. Nevylučujeme v dalším období, že je možné i takové řešení, že některé složky se z federálního ministerstva vyloučí a budou řízeny samostatně."


10.12.1989

Deník Svobodné slovo vyšel v neděli zdarma jako zvláštní vydání ke Dni lidských práv, který připadá na 10. prosinec. A v něm mj. anketu s otázkou Co potřebujete k tomu, abyste si připadal jako člověk?, článek o roku činnosti Výboru veřejnosti pro lidská práva a plné znění Všeobecné deklarace lidských práv, kterou přijalo Valné shromáždění již 10. prosince 1948. Od těch dob byla u nás lidská práva pošlapávána, nikdy se o deklaracií nemluvilo. A naopak, když musel být v říjnu 1976 povinně otištěn ve Sbírce zákonů Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, stvrzené v Helsinkách v roce 1975, působil v Československu totalitní komunistický režim. Po nástupu Husákova vedení nastala dlouhá doba totální deprese, apatie, únavy a beznaděje. Na počátku 70. let byla celá série politických procesů. Přesto se mnozí lidé neúchýlili do ústraní a pokoušeli se zachraňovat zbytky nadějí z roku 1968.

Deník přináší přepis magnetofonového záznamu projevu Václava Havla o počátcích Charty 77, který namluvil krátce před svým zatčením v v květnu 1979.

Ve zvláštním vydání je ještě rozhovor se spisovatelkou Evou Kantůrkovou, která vydala v šedesátých letech tři knížky, ale potom se od ní nesmělo nic číst. Přesto jí Mezinárodní výbor na ochranu Charty 77 udělil letos v lednu Cenu Jana Palacha.


11.12.1989

Začalo odstraňování železné opony:
Na základě rozhodnutí čs. vlády začaly práce na postupném odstraňování ženijně technického zařízení na československo-rakouské hranici.


11.12.1989

Zástupci světové obuvnické firmy českého původu Baťa oznámili, že 17. prosince přicestuje do Československa Tomáš Baťa, který zde bude jednat o možnostech průmyslové a obchodní spolupráce.

V této souvislosti bude městu Gottwaldov vráceno původní jméno Zlín.


11.12.1989

Na Staroměstském náměstí v Praze se konala manifestace studentů středních škol a odborných učilišť, kteří jednoznačně podpořili kandidaturu Václava Havla na funkci prezidenta. Za koordinační centrum Občanského fóra vystoupil vystoupil Michael Kocáb, který řekl: "Naše revoluce je často nazývána mírumilovnou, nenásilnou, sametovou. A taková musí zůstat. Účtování přenechme soudům. My se musíme soustředit na budování republiky, nesmíme zavinit stávkovou epidemii, která by rozložila náš systém."


11.12.1989

Ve Sportovní hale v Praze se mítinku občanů účastnili první místopředseda vlády Valtr Komárek a ministr práce a sociálních věcí Petr Miller. Mítink organizoval stávkový výbor ČKD Elektrotechnika a stávkující studenti.


11.12.1989

Urychlená skartace dokumentů:
Z archivu Krajské správy SNB a z archivů Krajského, Městského a Okresního výboru KSČ v Brně odjížděly dopoledne automobily s písemnostmi určenými ke skartaci. Hlídkujícím studentům se nepodařilo výjezdům zabránit.


11.12.1989

V budově ÚRO rokovali představitelé Akčního výboru ROH se zástupci Sdružení stávkových výborů. Obě strany se vyjádřily pro existenci jednotných odborů, avšak ve všech dalších otázkách nedospěly ke shodě.


11.12.1989

Václav Havel poskytl interview sovětskému listu Komsomolskaja pravda a sovětské televizi, v nichž se vyjádřil k aktuální situaci v Československu, k čs.-sovětským vztahům, k členství ve Varšavské smlouvě a k požadavku odchodu sovětských vojsk z Československa.


12.12.1989

Změny ve složení obou sněmoven:
Na společné schůzi obou sněmoven Federálního shromáždění vzali na vědomí rezignaci těchto poslanců: Vasil Biľak, Jozef Fekete, Karel Hoffmann, Alois Indra, Miloš Jakeš, Ján Janík, Marie Kabrhelová, Jozef Lenárt, Ján Marko, Viliam Šalgovič, Václav Štáfek, Vladimír Vedra, Miroslav Zavadil a Zbyněk Žalman. Ke své rezignaci vystoupil Miloš Jakeš s tím, že "nemíní zpochybňovat svůj podíl na politické odpovědnosti v rámci postavení v kolektivním vedení za vývoj v naší zemi, zejména za poslední dva roky, na řadě nedostatků, které ho provázely, a vyústily v událostech 17. listopadu…"

V současném vedení Federálního shromáždění je předsedou Stanislav Kukrál, místopředsedy Jozef Stank, Josef Bartončík, Jan Pampúch a Anton Blažej.


12.12.1989

Předsednictvo ÚV KSČ jednalo o výsledcích mimořádných okresních konferencí KSČ, konaných ve dnech 9. a 10. prosince 1989. Vyznačovaly se ostrou kritikou chyb bývalého vedení strany, které ji přivedlo do nynější krize. Byla vyslovena nedůvěra dosavadnímu ústřednímu výboru, který svým složením i postupem ztratil podporu strany.

Na Slovensku například od 17. listopadu odevzdalo členskou legitimaci KSČ téměř 6000 členů a bylo zrušeno 445 základních organizací.

Dále předsednictvo rozhodlo, že do stranického sjezdu, který se uskuteční ve dnech 20. a 21. prosince 1989, nebude již svoláno zasedání ÚV KSČ. Schválilo odvolání Jaroslava Kojzara z funkce zástupce šéfredaktora Rudého práva a jmenovalo do této funkce Michala Podzimka, člena redakční rady Rudého práva a vedoucího oddělení stranické a ideologické práce ÚV KSČ.


12.12.1989

Nová taktika komunistů:
Rudé právo oznámilo, že mnoho řadových členů KSČ ze všech míst republiky podporuje kandidaturu Ladislava Adamce na úřad prezidenta ČSSR a podporuje záměr zvolit prezidenta republiky "lidovým hlasováním (referendem)". (Referendum považivali komunisté za jedinou šancí, jak na post prezidenta dostat svého člověka.)


12.12.1989

V Čs. televizi vystoupil večer představitel koordinačního centra Občanského fóra Petr Pithart a odsoudil některé záměry komunistických poslanců a mj. uvedl: "Nelze jinak než trvat na klidném zachování ústavy tam, kde odpovídá našim tradicím. Nesouhlasíme ani s vytvářením atmosféry nátlaku na poslance zastupitelských sborů všech stupňů, aby všichni najednou odstoupili. I takové kampaně se dnes vedou. To by přece znamenalo uplatňovat veskrze pochybenou zásadu kolektivní viny. Buďme k sobě upřímní: za skutečný stav naší země odpovídají nejen ti, kteří byli do svých funkcí nedemokraticky zvoleni, ale také ti, kteří je zvolili. Tedy i my všichni, nebo skoro všichni."


12.12.1989

Tiskový mluvčí nově vznikající Křesťanskodemokratické strany F. P. Novotný a designovaný předseda Václav Benda ve svém prohlášení uvádějí, že jejich spojenci jsou nejen aktivní křesťané, ale všichni ti, kteří si ztrátu duchovní dimenze v současném světě uvědomují a hledají ji. Tento pohled promítají i do hospodářských a politických otázek.


12.12.1989

ČTK vydala rozhovor s aktivními účastníky současného politického života Radimem Paloušem, signatářem Charty 77 a jejím mluvčím z roku 1982, a s publicistou Michalem Horáčkem, redaktorem Mladého světa. Oba se vyslovili pro zvolení Václava Havla prezidentem, kterého osobně dobře znají a uvádějí některé charakteristické příhody s ním spojené. Michal Horáček zavzpomínal: "Naše dějiny opisují určité kruhy. Vhánělo mi skoro slzy do očí, když jsem se zúčastnil předání 50 tisíci růží z Portugalska našim studentům u sochy sv. Václava v Praze a když jsem si uvědomil, že přesně na stejném místě byl Václav Havel před několika měsíci, když pokládal jednu jedinou růžičku, zatčen a za nás všechny uvězněn. To je jeden z velkých morálních kruhů, které byly opsány…"


12.12.1989

Přípravný výbor pro vytvoření nové organizace českých hudebních skladatelů, koncertních umělců a muzikologů usiluje přetvořit dosavadní zdiskreditovaný Svaz českých skladatelů a koncertních umělců.


12.12.1989

V úvodu besedy vysílané místo večerního koncertu Symfonického Čs. rozhlasu se vyznal skladatel Ivan Kurz slovy: Nejvyšší mravností je láska, pronikající do jednání a myšlení a vedoucí ke smyslu života, který spatřuji ve znovuzrození, v duchovní obnově. Myšlenky evangelia o lásce doplňuje hudba Smetanova, Dvořákova, Ebenova, Vycpálkova, Slavického a dalších českých autorů, na rozhlasových vlnách v poslední době také nepříliš slýchaná. Po dvou desetiletích se tu poprvé v této besedě hovořilo zase o víře jako o "základní a jediné podstatě životní energie". Další besedující katolický duchovní Václav Malý řekl, že víra není únikem, ale nutní nás k převzetí odpovědnosti. Evangelický kazatel A. Kocáb ho doplnil: "My věřící nejsme nějakou výsadní společností. Ve víře přijímáme sebe i druhé lidi takové, jací jsme. Víra je cestou k obnově člověka, společnosti…"


12.12.1989

Hesla a symboly, bývalé státní ideologie se začínají v mnoha městech odstraňovat z veřejných budov a prostranství v souvislosti se změnou článků ústavy ČSSR. Naopak se lidé ptají, kam se poděly sochy zakladatele čs. státu T. G. Masaryka.

V Hradci Králové doporučila městská rada svým občanům a institucím, aby odstranili ideologické symboly připomínající minulý režim a systém vlády jedné strany.

V Olomouci několik set mladých lidí, převážně studentů Univerzity Františka Palackého, odstranili "totalitní výzdobu" města, vše naložili do symbolického vagónu s názvem "Stanice Bezpráví". Navrhují odstranit monumentální sousoší V. I. Lenina , jehož značnou část tvoří socha J. V. Stalina, jehož kult byl již dávno odsouzen.


12.12.1989

Na mnoha místech začínají rozhodovat o využití budov orgánů KSČ, které jsou opět v majetku měst a obcí a o něž se ucházejí četní zájemci - zejména ze zdravotnictví a školství.

V Přerově již předali budovu Domu politické výchovy Střední zdravotnické škole, v Mostě sídlo okresního výboru KSČ bude sloužit pro zájmovou a uměleckou nebo technickou činnost dětí a mládeže, v Brně má budova městského výboru KSČ sloužit jako odborná dětská poliklinika se 42 lékařskými pracovišti.


12.12.1989

Doslovné znění zprávy ČTK z 12. prosince 1989:
"Červenobílá závora a plot, který chamtivě ohrazuje 473 hektarů lesa a luk na levém břehu jezera Orlické přehrady, vítaly od roku 1962 až do nedávných dnů vedoucí funkcionáře ÚV KSČ a vysoké vládní činitele. Za dobu neuvěřitelně krátkou (1960-1962) sem po nových komunikacích v celkové délce 15 kilometrů přijížděli i funkcionáři bratrských stran a členové vlád do šesti přízemních, devíti vícepatrových ubytovacích objektů či do apartmánů ve společenské budově. Součástí jejich pobytů byla i myslivost, lovení zdejší černé vysoké zvěře, dokonce zde žil evropský unikát - jelen Sika. Pro sportovní aktivitu sloužil tenisový i víceúčelový kurt, bazén a sedmikilometrová přírodní pláž Orlické přehrady. Před několika dny zde byl zkolaudován také vnitřní bazén a dvě sauny ve společenské budově. K dispozici po celý rok bylo 124 lůžek, o provoz se staralo 18 stálých zaměstnanců. Ve všech pokojích byly barevné televizory značky Grundig s dálkovým ovládáním. Správce objektu J. Seidl dále uvedl zpravodajce ČTK, že objekt byl 27 let veřejnosti uzavřen a měly by se o něj ucházet podniky cestovního ruchu."


12.12.1989

Češi vzali Vídeň útokem, ráno tam a večer zpátky, vídeňské předvánoční trhy znějí češtinou - tak a podobně píší všechny české denní listy a zdůrazňují, že na co všechno se stojí v Praze marně fronty dlouhé měsíce, je ve Vídni nabízeno v přepestrém množství. Češi poznávají, kde všude a v čem zaostali za světem.


12.12.1989

Lev přišel o pěticípou hvězdu:
Pěticípá rudá hvězda nad hlavou českého lva - to bylo znásilnění heraldiky za komunistů, kteří neměli vůbec úctu k jednomu ze státních symbolů. Píše o tom Svobodné slovo pod titulkem Vraťme českému lvu jeho korunu!


12.12.1989

Mladá fronta přináší rozhovor s Františkem Janouchem, českým jaderným fyzikem, kterého vyhodili z Ústavu jaderného výzkumu Čs. akademie věd v Řeži u Prahy, emigroval do Švédska. Zde dokázal vytvořit Nadaci Charty 77, jejíž rozpočet činí půl miliónu dolarů. Kromě tvůrčích stipendií pomáhala nadace lidem, které úřady připravily o penzi, podporovala samizdatové projekty, nezávislé iniciativy, rodiny politických vězňů. Podpořila také vydání 130 českých knih v zahraničí, podílí se na Cenách Jaroslava Seiferta, Františka Kriegla, Toma Stopparda atd. Smutné je však konstatování Františka Janoucha, když hovoří o tragických následcích komunistické zvůle ve všech oblastech českého života. Proto by vláda měla nabídnout všem vzdělaným odborníkům, kteří museli odejít do emigrace, aby měli možnost působit znovu doma a pomoci zvedat čs. úroveň v těch nejrozhodujících oborech.


13.12.1989

Předsednictvo ÚV KSČ se zabývalo přípravou mimořádného sjezdu KSČ, svolaného na 20. a 21. prosince 1989, zrušilo "kádrový pořádek" ÚV KSČ a jednalo o snížení počtu pracovníků stranického aparátu na všech úrovních. Mluvčí ÚV KSČ. J. Hora uvedl, že po 17. listopadu vrátilo členské legitimace 24 500 členů (celkový stav činí nyní 1 697 745 členů) a ze 48 000 základních organizací KSČ ukončilo až dosud svou činnost 531 základních organizací. Nově do strany vstoupilo 1094 bývalých členů KSČ. J. Hora též oznámil, že všechny zbraně a munice Lidových milicí byly odvezeny do skladů čs. armády, pokračuje stahování veškerého vojenského materiálu z továren a závodů, což má být ukončeno do 20. prosince, tedy do zahájení mimořádného sjezdu KSČ.


13.12.1989

Společná schůze obou sněmoven Federálního shromáždění začala projednávat první návrhy zákonů nové vlády (návrh rozpočtového provizoria do 31. března 1990, zákon o odvodech do státního rozpočtu, o důchodové dani a o změnách v zemědělské dani, o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR, návrh devizového zákona, zákon o bankách a spořitelnách - vesměs zákony, které předložil již nový ministr financí Václav Klaus. Dále parlament schválil změny a doplňky trestního zákona (předložil Ján Čarnogurský), jakož i doplňky a změny zákona o zvláštním příspěvku horníkům (předložil Petr Miller).


13.12.1989

V Čs. televizi vystoupil Petr Pithart s prohlášením OF, v němž označil přímou volbu prezidenta za nepřijatelnou. Vyslovil se pro volbu rekonstruovaným Federálním shromážděním a řekl: "Jsme pro to, aby politické strany dosavadní Národní fronty samy okamžitě odvolaly nejvíce zkompromitované poslance Federálního shromáždění ze svých řad. A aby tomu sami poslanci Federálního shromáždění napomohli schválením ústavního zákona, který by to politickým stranám umožnil. Byla by to nejdůstojnější a nejviditelnější forma pokání za nečinnost Federálního shromáždění v minulosti, za nebránění zlu. Pokáním poslanců FS ať je tedy co nejrychlejší volba prezidenta republiky, který by pomohl v klidu zrekonstruovat státní aparát a zemi dovedl ke svobodným volbám v příštím roce."


13.12.1989

O čtyřech kandidátech na úřad prezidenta republiky se hovoří po celé republice. Zahraniční vysílačky hovoří o tom, že se rozpoutal politický boj za kandidáty, kterými jsou Ladislav Adamec, Čestmír Císař, Alexander Dubček a Václav Havel. Profesor Ota Šik zaslal Alexanderu Dubčekovi otevřený dopis, aby podpořil vůli většiny národa a volbu Václava Havla, a vzdal se kandidatury v podmínkách ještě neuskutečněných svobodných demokratických voleb. "Václav Havel se ukázal být velmi statečným, vytrvalým a moudrým mužem v době nejhoršího pronásledování všech odpůrců Husákova režimu. Má nesmírnou zásluhu o vznik Občanského fóra a úspěšně vedený boj proti jakešovskému komunistickému Vyzývám Tě, aby ses připojil veřejně k těm, kteří na prezidentský stolec navrhují Václava Havla. Tvůj hlas by takovou volbu ještě více posílil." Alexander Dubček se během dne své kandidatury vzdal.


13.12.1989

Čs. ústav zahraniční, založený v roce 1928, již při svém osamostatnění v září 1989 deklaroval všeobecné humanistické a vlastenecké postoje, nyní se hlásí k demokratickému proudu v zemi a vyzývá přes různé zájmy a názory krajanská hnutí ve světě i jednotlivé krajany k podpoře jejich staré vlasti.


13.12.1989

Dvě žaloby na Vasila Biĺaka byly podány na Generální prokuraturu ČSSR za to, že dal přímý podnět ke vstupu vojsk pěti států Varšavské smlouvy na čs. území v srpnu 1968 a k jejich zasahování do vnitřních záležitostí našeho státu Generální prokuratura k tomu uvedla, že pokud by uplynulo více než dvacet let od naplnění skutkové podstaty trestného činu vyjma válečných zločinů, tak by Vasil Biĺak brán k odpovědnosti už nebyl. (Na ulicích se objevují nápisy: Není Vasil jako Vasiĺ. Každý sklízí, co si zasil!)


13.12.1989

Ve školní výuce nebudou se již používat dosavadní studijní texty, stahují se učebnice ze středních a základních škol, a to na základě změn článků ústavy ČSSR. Občanská nauka bude koncipována zcela novým způsobem. Z dějepisu nebudou klasifikováni žáci 7. a 8. tříd základních škol. K závažným změnám dochází ve výuce cizích jazyků. Výuka ruského jazyka bude nahrazena předmětem cizí jazyk, přičemž si žáci budou vybírat z pěti světových jazyků včetně ruského.


13.12.1989

ČTK vydala v masovém nákladu obrazovou publikaci "Okamžiky naděje", která je fotografickým dokumentem událostí od 17. listopadu 1989 v Československu. Tuto kroniku sametové revoluce vytiskly v rekordně krátkém čase Tiskové podniky Typografie (dříve Rudé právo).


13.12.1989

Stavba nové budovy OV KSČ v Gottwaldově, kde už se proinvestovalo 40 miliónů korun, bude patřit Okresnímu národnímu výboru a ten rozhodne o jejím novém uživateli.


13.12.1989

Z budovy Městského národního výboru v Českých Budějovicích zmizela utajeně rudá pěticípá hvězda, kterou měli původně odstranit najatí horolezci. Úředníci je předešli z obavy před přílišnou publicitou, zejména v televizi.

V Hradci Králové byla veřejně odstraněna bronzová socha Klementa Gottwalda a rovněž náměstí s jeho jménem bude přejmenováno. Ponese opět jméno Františka Ulricha (1859 - 1939), který patřil k nejvýznamnějším osobnostem novodobých dějin města, byl jeho dlouholetým starostou a výrazně se zasloužil o moderní přestavbu a rozvoj města.


13.12.1989

Deník Práce komentuje skončené zasedání plenární schůze Ústřední rady odborů, na němž předseda Karel Heneš sdělil rozhodnutí mnoha základních a podnikových odborových organizací vyslovit nedůvěru orgánům ÚRO. Na tomto jednání odstoupil celý sekretariát, akční výbor má rozhodnout o programu a termínu konání mimořádného sjezdu odborů. Mají-li odbory splnit své poslání, musí se osvobodit od zátěže minulosti, provést personální změny a vybudovat novou odborovou strukturu. Zároveň zástupci stávkových a závodních výborů velkých závodů vyzývají všechny závodní výbory, aby vyslovili důvěru Sdružení stávkových výborů jako orgánu, který je oprávněn svolat všeodborový sjezd.

Mladá fronta přináší reportáž o besedě, která v Českých Budějovicích jednala o bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín. Jsou zde jaderné reaktory typu VVER (lidově se jim říká veverky) ze sovětského dovozu, o skladování jaderného odpadu, o vývozu elektřiny do zahraničí a mnoha otázkách, které vznášejí občané.

Deník Lidová demokracie přináší fejeton Vladimíra Škutiny, který zůstává nadále v Curychu.

Svobodné slovo má rozhovor s 37letým počítačovým odborníkem JZD Agrokombinát Slušovice Stanislavem Devátým, který se vrátil z ilegality a jehož souboj se státní mocí, reprezentovanou StB, soudy a zaměstnavatelem, budil pozornost doma i za hranicemi.

Všechen čs. tisk přinesl zprávu, že v novém roce se již objeví série nových čs. známek s portréty významných osobností. První z nich bude známka s T. G. Masarykem.


14.12.1989

Provolání předsednictva ČNR z 20. listopadu 1989 k zásahu pořádkových sil proti manifestujícím studentům 17. listopadu bylo prohlášeno za chybné a neplatné. Předsednictvo ČNR odvolalo z funkce generálního prokurátora ČSR Jaroslava Krupauera.


14.12.1989

První místopředseda vlády ČSSR Valtr Komárek přijal v Praze členy Kongresu USA R. Gephardta a T. Lantose, kteří předali představitelům Občanského fóra faksimilii americké Listiny práv (Bill of Rights). Spojené státy jsou ochotny poskytnout Československu doložku nejvyšších výhod, podmínkou je však uskutečnění svobodných voleb, včetně voleb do místních orgánů.


14.12.1989

Ministr zahraničních věcí Jiří Dienstbier uspořádal v Černínském paláci v Praze první tiskovou konferenci po svém nástupu do úřadu.


14.12.1989

Nový federální ministr František Pinc prošel za poslední týdny razantní cestou: z ředitele koncernového podniku do funkce ministra vnitra a po týdnu na místo ministra paliv a energetiky. V rozhovoru pro ČTK uvedl, že ani jedna z dosud uskutečněných demokratických změn by se neuskutečnila bez plynulého chodu závodů a provozů "V tom vidím nesmírné zásluhy našich pracovníků v odvětví paliv a energetiky, kteří vidí smysl své práce ve svobodě a demokracii, ale také v odpovědnosti k pilné a poctivé práci. Nadšení z náměstí by se mělo co nejdříve přenést do dílen a provozů, aby se to co nejdříve projevilo ve výsledcích naší společné práce", řekl nový ministr na závěr rozhovoru.


14.12.1989

Exilový politolog Zdeněk Mlynář se v Rudém právu vyjádřil ke svému vystoupení v televizní debatě dne 7. prosince, které se stalo předmětem ostrých kritik a výhrad. "Vím, že mnoho lidí mi vytýká, že jsem v televizi dělal advokáta komunistům. Snad lze některé moje názory tak označit. Nestydím se však za to: poctiví lidé v KSČ (ale i jinde) potřebují dnes obhájce, neboť se ocitli politicky na lavici obžalovaných. Byl jsem v roce 1977 jedním z iniciátorů Charty 77 také proto, že jsem sdílel názor, že každý obžalovaný potřebuje obhájce. Bez toho nemůže být objektivní posouzení viny, bez toho se neobejde právní stát. A to si myslím i dnes." Dále uvedl (je s podivem, že to Rudé právo otisklo - jak uvádí - v zájmu omluvy): "Dvacet let tisklo Rudé právo nejhrubší pomluvy a nadávky nejenom proti mně, ale i proti jiným od Václava Havla až po Alexandera Dubčeka. Nejenom "zvedalo prst", ale ospravedlňovalo policejní i jiné represe proti lidem, kteří si dovolili říci svůj názor. Pokud se tento list (rozuměj Rudé právo) za to všechno ani slovem neomluvil, a pokud je zástupcem jeho šéfredaktora (už byl mezitím odvolán) jeden z autorů nejhorších špinavostí, nemá morální právo bránit mne proti Svobodnému slovu…"


14.12.1989

Vyšlo 1. číslo deníku Právo lidu, jehož vydavatelem je Čs. sociální demokracie (šéfredaktor Vladimír Soukup), které děkuje exilovému Právu lidu, vydavatelům, členům a čtenářům, že pomáhali po celých 41 zlých let udržovat kontinuitu ve veřejném povědomí, zejména mezi krajany. List otiskuje programové prohlášení strany informace z přípravného výboru, jehož předsedou je Slavomír Klaban.


14.12.1989

V deníku Lidová demokracie je prohlášení členů a stoupenců Čs. strany lidové, žijících v zahraničí. "Jsou nás desetitisíce a další milióny občanů se hlásí ke křesťanskému názoru, jeho mravnosti, živým tradicím sociálního učení a k opravdovému humanismu".

Svobodné slovo otiskuje první a druhou zprávu o činnosti komise Federálního shromáždění pro dohled na vyšetřování událostí 17. listopadu 1989 v Praze. Mj. se v nich uvádí, že bylo dosud evidováno 71 poraněných osob, které byly po zákroku ošetřeni nebo hospitalizováni.

Mladá fronta otiskuje rozhovor se sovětským historikem J. S. Novopašinem z Ústavu slavistiky a balkanistiky sovětské Akademie věd. Označuje přepadení Československa v srpnu 1968 za nejčernější epizodu v historii světové socialistické soustavy. Popisuje komandování, byrokratické administrování, které panovalo v sovětské zemi - nátlakové, diktátorské a svévolné metody velmocenské zvůle ovládaly tehdejší domácí i zahraniční politiku SSSR.


14.12.1989

Do Československa přicestoval Tomáš Baťa.
Na letišti ho společně s občany přivítal místopředseda vlády Vladimír Dlouhý a večer došlo k setkání s Václavem Havlem. Deník Práce sděluje, že dokumentární studio Čs. filmu natáčí životopisný dokument o Tomáši Baťovi. Nakladatelství Práce se rozhodlo vydat knihu o neuvěřitelném úspěchu čs. krajana, který v roce 1939 utekl před fašisty, bojoval v kanadské armádě a po válce postupně vybudoval kolosální podnik se 100 závody v 90 zemích světa.


14.12.1989

Před budovou Nejvyššího soudu v Bratislavě protestovali studenti proti likvidaci archivních dokumentů ministerstva vnitra. Ministr spravedlnosti L. Košťa jim sdělil, že se nejedná o dokumenty ministerstva, ale o soudní spisy, jejichž převoz mezi budovami soudů je běžnou praxí.


14.12.1989

Nově ustavená Konfederace politických vězňů Československa, která navazuje na K 231 z roku 1968, připravuje zveřejnit dokumenty o útrapách politických vězňů a svědectví o zločinných postupech proti nevinným občanům, kteří usilovali o demokracii. Dosavadní rehabilitace se uskutečnily "polovičatě" a posléze byly rehabilitace úplně odvolány. Až dosud bylo zjištěno 178 nevinně popravených a dalších 8000 umučených a zabitých při výsleších, na korekcích i na tzv. útěku. Konfederace si uložila: dosáhnout ´plné satisfakce a očisty všech nespravedlivě stíhaných, žalářovaných a umučených, vydávat svědectví o přečinech státní administrativy a podle možností odškodnit postižené a jejich rodiny.


14.12.1989

V Praze založili spisovatelé - nestraníci svůj Klub 89, do něhož se dosud přihlásilo 154 členů.


14.12.1989

Ve všech okresech Středočeského kraje jsou budovy OV KSČ a Domů politické výchovy již majetkem okresních národních výborů a vedou se intenzívní jednání o jejich využití pro potřeby společnosti.


14.12.1989

Sortiment subtropického ovoce na čs. trhu se poprvé obohacuje o nabídku kiwi z domácí produkce. Družstevníci ze Svodína na okrese Nové Zámky dodali do obchodů již prvních 20 000 u nás dosud neznámých plodů.


14.12.1989

Shromáždění studentů, učitelů a zaměstnanců pražských vysokých škol se konalo v podvečer v horní polovině Václavského náměstí v Praze, kde přítomní vyjádřili podporu stávkujícím studentům a kandidatuře Václava Havla na úřad prezidenta republiky. Na mítinku přečetl zástupce Občanského fóra Pavel Rychetský provolání s vysvětlením, proč je třeba, aby byl prezident volen Federálním shromážděním a nikoli všelidovým hlasováním U pomníku sv. Václava byla pak zahájena podpisová kampaň za zvolení Václava Havla prezidentem republiky.


14.12.1989

V 18 hodin vysílala rozhlasová stanice Praha besedu s Václavem Havlem, do níž mohli telefonickými dotazy zasahovat posluchači. Kromě jiného Havel zdůraznil, že funkci "dočasného a pracovního" prezidenta je ochoten vykonávat pouze "v těsné a přátelské součinnosti s Alexanderem Dubečkem". Řekl, že nedopustí, aby kdokoli mezi něj a Dubčeka "vrazil klín".


14.12.1989

Studenti Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy zpovídali sochaře Olbrama Zoubka, jehož modely náhrobků Jana Palacha a Jana Zajíce odpočívají v ateliéru. Vrací se vzpomínkou na Jana Palacha, který byl jeho vzdáleným bratrancem. "Ještě ten večer, kdy skonal, jsem mu z popálené tváře sňal formu, okamžitě odlil posmrtnou masku a ještě v noci ji předal studentů, kteří na rampě Národního muzea drželi hladovku. Po roce a půl vznikl i náhrobek, který považuji za jedno z nejlepších děl svého života", řekl. Bronzový náhrobek příslušníci StB odstranili tajně v noci 18. července 1970 a byl roztaven. Žádné další zakázky již nerealizoval, živil se restaurováním.


15.12.1989

Předsednictvo ÚV KSČ odvolalo Zdeňka Hořeního z funkcí člena sekretariátu ÚV KSČ a šéfredaktora Rudého práva. Novým šéfredaktorem listu je Zdeněk Porybný. Usneslo se, že bude usilovat o zachování organizací KSČ na pracovištích a oznámilo, že z členů bývalého vedení strany rezignovali na členství v ÚV KSČ Gustáv Husák, Alois Indra, Jan Fojtík a Ignác Janák. Předsednictvo se dále rozhodlo odvolat z ÚV KSČ Vasiľa Biľaka, Karla Hoffmanna, Jozefa Lenárta a Miroslava Zavadila.


15.12.1989

Změny v armádě:
O změnách v čs. armádě informoval novináře ministr národní obrany Miroslav Vacek. Velení se rozhodlo snížit počet povolaných záložníků na vojenská cvičení o 90 tisíc mužů, rozhodlo zkrátit základní vojenskou služby z 24 na 18 měsíců a základní vojenskou službu absolventů vojenských kateder vysokých škol z jednoho roku na devět měsíců, a to s platností od 2. ledna 1990. Zároveň se sníží počet hodin na vojenských katedrách o jednu třetinu. Dále bude zrušena činnost organizací KSČ na všech pracovištích a ve všech útvarech armády a vláda má též posoudit odstranění ženijně technických zátarasů po celé délce státní hranice s Rakouskem a Německem.


15.12.1989

Ve vojenské lékařské akademii J. E. Purkyně v Hradci Králové na Občanském fóru doporučili vrcholným orgánům státu: přesně specifikovat funkci čs. armády, vytvořit systém výchovy vojáků, opírající se o všelidské hodnoty, zkrátit délku povinné vojenské služby, vybudovat nezávislý odborový svaz vojáků z povolání, přezkoumat výsledky prověrek z roku 1970 a rehabilitovat neoprávněně postižené, zvýšit samostatnost vojenských vysokých škol.


15.12.1989

Vojáci Pohraniční stráže v Plané u Mariánských Lázní založili Fórum pohraničníků. Zásadně nesouhlasí s tím, aby jednotky Pohraniční stráže byly cvičeny na potlačování demonstrací. Požadují rovněž změnit předpisy a zákony související se střelnými zbraněmi ta, aby se zvýšila bezpečnost a snížila možnost jejich neodpovídajícího použití.


15.12.1989

V rozhovoru pro ČTK Václav Havel se vyjádřil k problematice přímé volby prezidenta: "Občanské fórum odmítá referendum z mnoha různých důvodů. Jeden z hlavních je, že ohromný kredit, který naše země získala za poslední tři týdny ve světě, nesmí být znehodnocen, promarněn, ztracen. Referendum by si vyžádalo přinejmenším tři měsíce příprav. Nesmírně důležitá doba šesti měsíců do svobodných voleb, kdy se musí přestrukturovat parlament, přijmout spousta nových zákonů, přestrukturovat vláda, kdy se musí smysluplným způsobem proměnit polovičatá tzv. přestavba chystaná předchozím režimem ve skutečnou ekonomickou reformu. A z těchto šesti měsíců by tři byly ztraceny prezidentskou kampaní, která by byla jakousi hrou na Ameriku v zemi, která Amerikou není. Já věřím v politickou kulturu tohoto národa. Věřím, že by z toho referenda vzešel dobrý prezident. My se nebojíme, že by si národ zvolil špatného prezidenta, my se bojíme, že tři měsíce takto důležitého času - možná, že těch šest měsíců je nejdůležitějších v dějinách této země od 28. října 1918 - bude z poloviny ztraceno tímto způsobem."


15.12.1989

Mnoho nových organizací a společností bylo založeno v posledních dnech:
Patří k nim Strana zelených, která spolupracuje s mezinárodní organizací pro ochranu životního prostředí Greenpeace, byl ustaven přípravný výbor pro obnovu Matice slezské v Opavě, Čs. rozhlas je iniciátorem Nezávislé společnosti nespokojených spotřebitelů, Svaz českých lékařů navazuje na dvouletou činnosti v letech 1968-1970 jako profesionální a zájmová odborová organizace, na několika místech v Čechách a na Slovensku vzniká Demokratický svaz Romů, dlouhodobý monopol Socialistického svazu mládeže na organizaci mladé generace vyvolal vznik seskupení pod názvem Demokratická mládež, jejíž součástí je zatím Křesťanská mládež a sekce mladých členů při jednotlivých politických stranách.


15.12.1989

Historicko-osvětová společnost Memoriál, která vznikla v roce 1987 v Sovětském svazu, požaduje budování památníků obětem stalinismu. Dnes už jsou na mnoha místech odbočky, které se aktivně účastní celospolečenského procesu za demokracii. Překročila hranice země původu a v Praze již také vzniklo místní oddělení Memoriálu. Usiluje o obnovení historické pravdy o období stalinismu, chce úplnou rehabilitaci všech obětí komunismu včetně kompenzace škod, jež utrpěly osoby poškozené represáliemi. Shromažďuje dokumenty, informace a podněty, které mají přispět k demokratickým přeměnám společnosti a vytvoření právního státu.


15.12.1989

Odposlouchávání telefonních hovorů pro potřeby StB a stranických orgánů zlikvidovali jako jedni z prvních v hotelu Vladimír v Ústí nad Labem. Jako v mnoha jiných institucích a podobných zařízeních byla v tamní telefonní ústředně instalována skříň s krycím označením "Zařízení civilní obrany". Spojoví pracovníci přerušili linky této paralelní sítě vedoucí mimo hotel. Existence odposlouchávacích systémů je v přímém rozporu s ústavními zákony a ústečtí spojaři jsou příkladem pro ostatní.


15.12.1989

Vyšlo první číslo novin Verejnosť, které začal vydávat Koordinační výbor Veřejnosti proti násilí.

Nakladatelství a vydavatelství Panorama, jehož produkci tvoří knihy, obrazové publikace, pohlednice a zájmové časopisy, odmítá být nadále administrativně začleněno k Tiskovým podnikům KSČ. Požaduje, aby zisk kolem 60 miliónů korun ročně byl odváděn do státního rozpočtu a nikoliv na účet ÚV KSČ. Takto získané prostředky by měly být použity pro rozvoj vydavatelské činnosti a polygrafie.

Redakce týdeníku Květy se rozhodla být od 1. ledna 1990 nezávislým týdeníkem pro celou rodinu. Získala k tomu souhlas svého dosavadního vydavatele Rudého práva, který nebyl schopen uzavřít smlouvu o výrobě časopisu na příští rok. Podle doporučení ekonoma Oty Šika připravuje vytvořit akciovou společnost a nabídnout akcie svým zaměstnancům a dalším zájemcům, ovšem s tím, že Rudé právo nebude mít v této společnosti rozhodující podíl akcií.

Deník Lidová demokracie otiskuje dopis současných i bývalých havířů Uranových dolů, v němuž upozorňují na praktiky závažného protispolečenského jednání vedoucích pracovníků generálního ředitelství Čs. uranového průmyslu. "Zapříčinili tak stav, který se neobáváme označit za stav obecného ohrožení našeho zdraví. Připustili, aby při výkonu našeho povolání zcela vědomě byly používány neschválené a dokonce zakázané mechanismy, vyznačující se mnohonásobným překročením zdravotně závazných limitů škodlivých činitelů. Udržují i nadále vědomě havířskou obec v nevědomosti o účincích takové práce, takových technologií a pracovních postupů na zdraví pracovníků, a to již od roku 1970. Mimořádně nebezpečné a skutečnosti neodpovídající jsou i výkazy Federálního ministerstva paliv a energetiky, Ústavu národního zdraví nejen vykazováním neexistujících ochranných pomůcek při těžbě uranu, ale zastíráním skutečného stavu pracovní úrazovosti, zatímco poškozovaní pracovníci jsou zastrašováni různými formami k odmítání dávek nemocenského pojištění. Havířům v uranových dolech je odpírána celá řada oprávněných nároků…"

Deník Práce má rozhovor s Aloisem Humplíkem, hlavním dramaturgem Ústřední půjčovny filmů o tom, kolik dosud zakazovaných a trezorovaných filmů se objeví v čs. kinech. Kromě ruského snímku Pokání, který už vidělo statisíce diváků, jdou do distribuce další zakázané sovětské filmy pod přitažlivými názvy "Černobylský zvon", "Solověcká moc" (místo, kde byly sovětské gulagy), "Žhářky", "Nejvyšší trest", "Náš obrněný vlak" - převažují společensko-kritické filmy z nedávné minulosti.


16.12.1989

Setkání zástupců Občanských fór krajských a okresních měst mj. schválilo radu koordinačního centra, přijalo stanovisko k volbě prezidenta republiky, a to ještě do konce roku, a připraví návrhy nových poslanců na uvolněná místa.


16.12.1989

Vznik Syndikátu novinářů České republiky odhlasovalo na své valné hromadě, která se konala ve Sjezdovém paláci v Praze, celkem 1449 přítomných novinářů z domova i z exilu, čtyři hlasy byly proti.

Jde o dobrovolné, nezávislé, nepolitické, profesně jednotné odborové sdružení se sídlem v Praze. Zástupci bývalého Čs. svazu novinářů a Českého svazu novinářů, které v minulých dnech na svých zasedáních ukončily svou činnost, dále z Nezávislého sdružení novinářů, Klubu novinářů Pražského jara ´68, Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy a Federálního úřadu tiskových informací se ve svých diskusních příspěvcích jednoznačně vyslovovali pro založení syndikátu, kterážto účinná funkční forma má u nás tradici z doby první republiky a je užívána i v jiných evropských zemích.

Přestože cílem valné hromady nebylo hodnotit činnost bývalého Svazu novinářů, mnozí diskutující uvedli, že autorita a akceschopnost této novinářské organizace upadala, byl označen za baštu neostalinismu a za mocenský nástroj KSČ. Byla schválena prozatímní správní rada v čele se syndikem Vlado Kašparem a jeho zástupci Vladimírem Bystrovem a Rudolfem Zemanem.


16.12.1989

Podle informací tiskového střediska KSČ zvolily mimořádné okresní konference na mimořádný sjezd strany 1618 delegátů, což odpovídá klíči jeden delegát na 1000 členů. Z celkového počtu je 86 % mužů a 14 % žen. Věkově je nejsilněji zastoupena kategorie od 41 do 50 let (40,2 %), od 36 do 40 let 29,4 %, delegáti nad 60 let tvoří 2,6 %. Dělníků je 496, zemědělských pracovníků 116, technicko-hospodářských pracovníků 308, učitelů 122 a vědeckých pracovníků 31 delegátů. Podle délky členství převažují komunisté, kteří do KSČ vstoupili v letech 1971-80.


16.12.1989

Situace v čs. odborovém hnutí je nadále kritická. Ústřední rada odborů již neexistuje, její zaměstnanci nevědí, jaký majetek ÚRO obhospodařovalo, účty nelze zablokovat, protože se i nadále musejí vyplácet prostředky na rekreaci, pojištění atd. Jen rozestavěnost odborových staveb představuje přibližně dvě miliardy korun. Jediné, co lze zastavit je tzv. Fond solidarity. Až dosud obě vzniklá Sdružení stávkových výborů a akční výbor ROH vyhlašují záměr být svolavatelem všeodborového sjezdu.


16.12.1989

Byl znovu odhalen pomníček Marie Charouskové v Praze na Klárově.
Její život skončil 26. srpna 1968 výstřely z automatu jednoho z okupačních vojáků armád Varšavské smlouvy, kteří přijeli 21. srpna 1968 "zlikvidovat kontrarevoluci". Zastřelená se narodila v roce 1942, dálkově vystudovala strojní fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, byla matkou jednoho dítěte. Její tragickou smrt si připomněli studenti této fakulty i spolupracovníci z Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v němž pracovala. V době vlády komunistů byl pomníček s pamětní deskou tajně odstraněn.


16.12.1989

Název rozhlasové stanice Hvězda, jakož i její znělka (první tóny písně Směr Praha) jsou již minulostí. V 11 hodin dopoledne se ozvala nová znělka rozhlasové stanice Československo a zrušena byla i znělka "Kupředu levá", kterou se ozývaly denně Rozhlasové noviny. Nová znělka bude vybrána z veřejné soutěže.


16.12.1989

Václav Havel vystoupil tento večer v Čs. televizi. Nejprve řekl o sobě, že dvacet let oficiální propaganda tvrdila, že je nepřítel socialismu, že chce obnovit kapitalismus, že je ve službách imperialismu, že chce být majitelem různých podniků a vykořisťovat v nich lidi.

"Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte", řekl dále, "protože tu brzy začnou vycházet mé knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím. Vždycky jsem se snažil říkat a psát pravdu, a to bez ohledu na to, zda se to vládě líbí nebo ne, za to jsem byl také několik let ve vězení." Vylíčil poslední události a uvedl: "V úterý tomu bude měsíc od okamžiku, kdy vzniklo Občanské fórum. Byl to krok do neznáma. Řídí-li se člověk svým svědomím, svým citem pro situaci, svým rozmyslem a má-li odvahu i schopnost rychle se rozhodovat, nemusí se bát. Zkazit se tím vlastně nic nedá. To věděl T. G. Masaryk, když se rozhodl pro samostatný čs. stát, to věděli i ti, kteří kdysi zakládali Chartu 77..."

Všechna dosavadní nesmírně složitá a dramatická jednání si mohou lidé poslechnout, protože jsou nahrána na záznam. "Bez vaší odvahy", pokračoval v projevu Václav Havel, "bez vašich ohromných manifestací a shromáždění, bez vaší stávky, bez kultury, s níž jste to všechno udělali, by s námi nikdo o ničem nejednal. Občanské fórum a Veřejnost proti násilí nejsou spiknutím nekomunistů proti komunistům. Nejen proto, že to vůbec není žádné spiknutí, že důležitější než jakou stranickou legitimaci má dnes kdo v kapse, je to, zda je přítelem demokracie a pokojné cesty, anebo přítelem starých pořádků…"

"Nejvíc se ale bojíme toho, že ohromný morální kredit, který naše země získala, by mohla ztratit tím, že si najednou začne hrát na Ameriku, aniž Amerikou je, a že se zesměšní tím, že si zvolí v rychlosti a zmatku prezidenta na pět let. Nové Federální shromáždění, které vzejde ze svobodných voleb, nechť potom, až se trochu zklidní emoce, zvolí na pět prezidentem muže, který bude svou důstojností, duchovním obzorem a lidskostí práv postavení, které dal prezidentskému úřadu náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk...

Teď už nejde jen o lepší budoucnost Československa. Lepší bude, o to už nemám strach. Běží o cosi víc. Aby cesta, kterou ke své lepší budoucnosti půjdeme, vedla k lepší budoucnosti celé Evropy a celého světa. Aby naše země, ležící v samém středu Evropy, přestala být všem pro smích, ale stala se zemí, k níž budou ostatní vzhlížet se zájmem a respektem !"


17.12.1989

V bývalém klášteře svaté Markéty v Praze-Břevnově se konala dopoledne mše svatá za velké účasti věřících, sloužil ji zdejší páter Alois Kánský a při mši celebroval páter Václav Malý. Epištoly ze svatého Pavla četli herci Národního divadla Josef Kemr a Radovan Lukavský, na kůru biblické písně zpíval rovněž člen Národního divadla Karel Průša.


17.12.1989

Měsíc od událostí, které uvedly do pohybu celou zemi, konala se v Praze na Albertově manifestace studentů a občanů, na níž promluvil Martin Mejstřík z koordinačního centra Občanského fóra. Účastníci uctili památku raněných 17. listopadu a také památku velkého bojovníka proti komunismu Andreje Sacharova, který bude mít zítra pohřeb v Moskvě.

Po cestě, kterou prošli studenti přesně před měsícem, se vydaly desítky tisíc lidí zpívajících písně, skandujících hesla a nesoucí transparenty, vlajky a zapálené svíčky. Sjeli se sem z celé republiky, o čemž svědčilo množství zaparkovaných dálkových autobusů. Vzpomínkový pochod byl zakončen písní "Jednou přijde mír", vyjadřující myšlenku nenásilí a tolerance.


17.12.1989

V Bratislavě se konal mimořádný sjezd Komunistické strany Slovenska, kde vystoupil se svým projevem generální tajemník ÚV KSČ Karel Urbánek. Mezi 980 delegáty bylo také 27 bývalých členů strany, vyloučených po srpnu 1968. Předsedou byl zvolen Ján Široký. Sjezd pozastavil členství v KSČ bývalým členům předsednictva sekretariátu ÚV KSS Ignáci Janákovi, Gejzovi Šlapkovi, Eleně Litvajové, Viliamu Šalgovičovi, Pavlu Tonkovi, Štefanu Bachárovi a Eugenu Turzo.


17.12.1989

K setkání ministrů zahraničí ČSSR a Rakouska došlo mezi Hatěmi na Znojemsku a rakouským Kleinhaugsdorfem. Jiří Dienstbier a Alois Mock symbolicky zahájili likvidaci drátěného opevnění čs. - rakouských státních hranic a domluvili se o nejbližších možnostech zlepšování vzájemných vztahů mezi oběma zeměmi. Například již existují bezvízové možnosti vycestování čs. občanů do Rakouska a také pro rakouské občany platí bezvízový styk s ČSSR. Na rakouské straně již 17 obcí požádalo o zřízení dalších hraničních přechodů s Československem. Přes hraniční přechod Petržlka-Berg a Bratislava-Jarovce přešlo od 4. prosince již 515 tisíc čs. občanů.


17.12.1989

Zastupitelstvo Klubu Obroda vydalo prohlášení, že Čestmír Císař vystoupil z jeho řad a představuje nezávislého politika, který mluví pouze svým jménem. Jeho postup při nominaci na funkci prezidenta republiky nikdy nepodporovala a distancuje se od něj.

Podle dalšího sdělení Klubu Obroda se v Praze uskutečnilo celostátní setkání vojáků z povolání a občanských zaměstnanců vojenské správy, kteří byli z čs. armády propuštěni pro aktivní účast v reformním proudu Pražského jara 1968 a nesouhlasili s vojenskou intervencí. Represemi bylo postiženo 4857 důstojníků, 955 praporčíků a zatím nezjištěný velký počet občanských zaměstnanců. Shromáždění také projednalo očistu armády od zrádců a nositelů "normalizační represívní politiky", jakož i rozsáhlý souhrn problémů spojených s nápravami křivd. Jednání se zúčastnil také ministr národní obrany Miroslav Vacek.


17.12.1989

Nový šéfredaktor Rudého práva Zdeněk Porybný se přihlásil ke kritice Zdeňka Mlynáře ze 14. 12., když napsal že dvacet let tisklo Rudé právo nejhrubší pomluvy a nadávky.

"Jsou to tvrdá a pravdivá slova. V našem listu skutečně vyšla v uplynulých letech i zcela nedávno celá řada článků, které si naše redakce nemůže dát za rámeček. Společné pro ně bylo nahrazení seriózní argumentace osobním osočováním a skandalizováním lidí, kteří měli jiné názory než vedení KSČ. Články jako Práskač, Kdo je Václav Havel, Dubčekova cesta od tragedie k frašce a další, však nevyjadřovaly tehdy, a tím spíše nevyjadřují ani dnes, názory a postoje většiny redaktorů RP, jejichž mínění však tehdejší vedení strany nezajímalo..."


17.12.1989

Miloš Forman přijel do Prahy
"ze zvědavosti, obdivu ke změnám a sentimentu", jak řekl na setkání s novináři americký režisér českého původu. "Vítám rozhodnutí představitelů Čs. Filmexportu a Filmového studia Barrandov zahájit v příštím roce mým nejnovějším snímkem Valmont Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech."

Na uvítací potlesk diváků reagoval slovy: "Netleskejte vy mně, já jsem přijel zatleskat vám!" V sobotu byl promítnut jeho jiný nový film Přelet přes kukaččí hnízdo a na nedělní tiskové besedě v kině Praha sdělil, že už jednou do Československa přesídlil, a bylo to velmi těžké. "Znovu bych to nechtěl podstupovat, ale samozřejmě, že bych tu rád měl někde na Malé Straně místnůstku, do níž bych rád vždycky přijel třeba na vánoce..."


17.12.1989

Téměř 2000 českých a moravských architektů se zúčastnilo valné hromady, na níž rozhodli o založení Obce architektů jako neideologické organizace vytvářené pouze na profesním základě.


17.12.1989

Na X. sjezdu Svazu invalidů 200 delegátů doporučilo vládě podporovat návrh na vytvoření výboru pro záležitosti invalidních občanů, úplnou rehabilitaci postižených v období totality, protože - jak ukázala diskuse - překážky k integraci invalidních občanů jsou stále stejné, požadavky trpělivě opakované a přesto nevyslyšené.


17.12.1989

Teprve o Zlaté neděli se lidé chovali, jakoby se teprve nyní vymanili z opojení vzrušených událostí a uvědomili si, že jsou Vánoce přede dveřmi. Přes veškerou snahu obchodních podniků nemohlo být uspokojeno přání jejich zákazníků. Na odbyt šly čínské barevné televizory, jihokorejské videopřehrávače a narychlo dovezená kosmetika ze západních zemí. Hry, stavebnice, autíčka a jiné předměty dětského zájmu představují letitý problém a také letos dělají vrásky nejednomu rodiči. Lidé se marně ptají na populární "Lego", kupují dřevěné hračky ale jen proto, že hračka pod stromečkem pro dítě nesmí chybět.


18.12.1989

Zahraniční rozhlas přečetl otřesné svědectví, vylíčené v dopisu příslušníka rozpuštěných protiteroristických jednotek - tzv. "fialových baretů", které měly své sídlo v Praze-Hrdlořezích (jak příznačné) a v zámku v Dolních Břežanech u Prahy.

V dopisu varuje před těmito lidmi, cvičenými v Angole (spolu s Rumuny a Kubánci) "Jsou mezi námi nyní jako civilové, ale učili se zabíjet a vraždit, ocelovou strunou škrtit oběti, učili se demonstrovat, převlečení za dělníky v montérkách, polyetylenové láhve s mlékem házeli na stejnokrojované, vše se filmovalo, vše se promítalo a učili jsme se na tom, kde jsme se dopouštěli jakých chyb. Poznávali jsme tak zlo, zabíjeli, vraždili, a tito lidé nikdy nebudou vyšetřováni, nikdy nebudou ani odsouzeni. Já sám už nikdy nevztáhnu ruku na živého tvora - člověka ani zvíře. Dospěl jsem k tomu, že takto nelze žít! Ale ještě se musím denně hlásit, že jsem s nikým o tom nemluvil, jsem vázán mlčením, jinak jsem v ohrožení života a smrti."

Plné znění dopisu bylo odvysíláno s tím, že byl řádně podepsán i s adresou, kterou si ověřili, ale nemohou tyto údaje z bezpečnostních důvodů vysílat.


18.12.1989

Před budovou Federálního shromáždění již několik dnů manifestují stovky demonstrantů, dožadující se volby Václava Havla prezidentem republiky jako jedině možného z navržených kandidátů. Řidiči jedoucí po severojižní magistrále zapínají klaksony a rozsvěcují světla, působí hluk před parlamentem. Demonstrujícím se podařilo požádat předsedu parlamentu Stanislava Kukrála o zajištění klidného průběhu zítřejší volby prezidenta republiky a aby byli oficiálně vyhlášeni kandidáti na funkci prezidenta.


18.12.1989

Na tiskové konferenci Občanského fóra informoval Petr Pithart, který nyní stojí v čele rady OF, že na zítřejší schůzi obou sněmoven parlamentu bude předneseno programové prohlášení nové vlády a bude nezbytné schválit zákon, kterým se prodlouží doba, stanovená k volbě prezidenta. Zároveň sdělil, že Alexander Dubček se bude ucházet o funkci předsedy Federálního shromáždění, tj. o funkci, v níž se v roce 1969 naposledy objevil na domácí politické scéně.


18.12.1989

Česká národní rada poprvé zasedala v památné budově, v níž zasedali čeští stavové, Zemský sněm a po první světové válce jedna komora čs. parlamentu - senát. Byl v ní také zvolen první prezident ČSR T. G. Masaryk a byla v ní přijata první ústava samostatného státu.

Poslanci jednohlasně odvolali po více než osmiletém působení z funkce dosavadního předsedu ČNR Josefa Kempného na základě jeho vlastní žádosti. Novým předsedou byl zvolen Jaroslav Šafařík (*1942), člen Čs. strany socialistické, veřejný činitel na Jablonecku.


18.12.1989

Čestmír Císař vystoupil v Čs. televizi a po dlouhém líčení dosavadních událostí oznámil, že netrvá na své kandidatuře do funkce prezidenta republiky, že zná umělecké i myslitelské kvality Václava Havla, že "naše ideje i programy v hlavních otázkách se shodují, jeho volbou přijde na Pražský hrad osobnost hodná důvěry a úcty nás všech."


18.12.1989

Osm bývalých pracovníků Ústavu pro výzkum veřejného mínění, který byl na začátku normalizace umlčen, vydalo prohlášení, že současný stav, kdy jsou všichni tazatelé prověřenými členy KSČ, nedává záruku objektivního a nezaujatého zjišťování pohybu společenského vědomí. Je v celospolečenském zájmu, aby byl v zemi v co nejkratší době obnoven výzkum veřejného mínění, založený na principech přísné objektivity, vědeckosti a stranické nezaujatosti.


18.12.1989

Šafrán se jmenovalo emigrantské vydavatelství, v němž spatřilo světlo světa 22 gramofonových desek čs. nejznámějších písničkářů a nyní státní podnik Supraphon je vydává na dlouhohrající LP desce. Na besedním večeru byl hostem Jaroslav Hutka, který se dostal ke slovu po 11 letech nucené emigrace.


19.12.1989

Další významný den v novodobé historii naší republiky. Na společné schůzí obou sněmoven Federálního shromáždění bylo na programu jednání o programovém prohlášení nové čs. vlády a změna ústavního zákona, týkající se volby prezidenta republiky.

Do Prahy se sjely průvody občanů z nejrůznějších míst naší země, převážně mladých posluchačů z nejrůznějších mimopražských vysokých škol - všichni podporují kandidaturu Václava Havla na úřad prezidenta republiky. Přijeli zvláštními rychlíky až z Prešova, Košic, Bratislavy, Olomouce a Bohumína. Hlavní manifestace se odehrála na Václavském náměstí od 12:30 hodin. Byla zde umístěna velká obrazovka, přibližující prostřednictvím přímého přenosu Čs. televize jednání z parlamentu.

Předseda vlády Marian Čalfa nejprve uvedl, že před novou čs. vládou stojí dva stěžejní úkoly: příprava svobodných demokratických voleb a k nim vytvořit nutné politické a legislativní podmínky, a druhým je upevnění stability čs. ekonomiky, urychlení přechodu na dynamický hospodářský rozvoj. Velmi podrobně rozvedl návrhy nových zákonů, které vláda musí předložit do parlamentu a v závěru uvedl, že podle názoru vlády v současnosti není pro dosažení deklarovaných cílů jiná alternativa volby prezidenta republiky než volba Václava Havla.

Po rozsáhlé rozpravě, která se týkala všech oblastí společnosti a v níž nová ministři odpovídali na četné dotazy poslanců, parlament přijal programové prohlášení vlády a schválil změnu ústavního zákona o čs. federaci a volbě prezidenta republiky. Bezprostředně poté předsednictvo Federálního shromáždění rozhodlo uskutečnit volby prezidenta republiky v pátek 29. prosince 1989 ve Vladislavském sále Pražského hradu.


19.12.1989

Celý svět informuje o víkendových událostech a nepokojích v Rumunsku, kdy při střetu demonstrantů s armádou bylo údajně zabito několik set lidí - s odvoláním, na očité svědky, kteří přijeli v pondělí z Rumunska do Maďarska Jugoslávie. Znepokojeny jsou vlády celého světa, orgány OSN. Rovněž čs. vláda a jednání parlamentu vyjádřily stanovisko k politickým poměrům v Rumunsku. Protestuje se před rumunskou ambasádou v Praze, okamžitě jsou otiskovány výzvy k solidaritě s pozůstalými po krvavých obětech, ale rumunská strana zatím veškerou pomoc odmítá. Ze strachu před krutým režimem, který tam vládne.


19.12.1989

Federální ministerstvo vnitra ke zprávě rozhlasové stanice Československo prohlásilo, že žádná složka Státní bezpečnosti se nebude podílet na zabezpečení přípravy a vlastního průběhu mimořádného sjezdu KSČ, který bude zahájen 20. prosince. V Paláci kultury v Praze na Pankráci zahájilo již činnost tiskové středisko tohoto sjezdu.


19.12.1989

Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí bylo za komunistického režimu přiznáno 2300 příplatků k důchodům pro politické pracovníky, 16 500 osobních důchodů, v letech 1985-88 bylo provedeno 18 000 jednorázových úprav. Při řešení všech problémů s osobními důchody se bude postupovat výlučně podle zákonů. Ustavená komise se bude zabývat také vyrovnáním vzniklých křivd v období normalizace, kdy naopak velké množství občanů pobírá až dosud velmi nízké důchody na hranici chudoby.


19.12.1989

Na výzvu kolektivu pracovníků společnosti Tourinvest Praha se rozvinula mimořádně rozsáhlá humánní a spontánní akce na pomoc dětskému onkologickému oddělení Fakultní nemocnice v Praze - Motole; na okamžitě zřízený devizový účet přicházejí příspěvky od jednotlivců i od organizací.

Lze již s jistotou tvrdit, že bude možné vybudovat z takto vzniklých zdrojů dětský onkologický pavilón o kapacitě první stovky lůžek s komplexním zázemím. Podle vyjádření přednosty tohoto oddělení prof. MUDr. Josefa Kouteckého je dokonce pozemek pro výstavbu k dispozici.


19.12.1989

Rada Západočeského Krajského národního výboru v Plzni má shromážděno již 16 požadavků na převzetí bývalé Krajské politické školy KSČ. Odborníci budou muset rozhodnout a zdůvodnit, proč a komu byly objekty přiděleny, komu byla dána přednost.


19.12.1989

O paradoxní situaci v bytové výstavbě za komunistů svědčí stovky bytů v činžovních domech, jejichž výstavba v Praze byla ukončena, závady odstraněny, už dva měsíce se v těchto domech topí, stavbaři dostali prémie, ale budoucí uživatelé je nemohou převzít a marně čekají na jejich přidělení. Podnik Inženýrské a průmyslové stavby nemůže například předat 2500 dokončených bytů, na sídlišti Černý Most zeje prázdnotou 655 tzv. bytových jednotek.

Důvod je v centrálním plánování: nejsou kolektory, tedy železobetonové tunely, v nichž jsou uloženy plynovody, vodovody, parovody, elektrické a telefonní kabely, signalizace. Stačí však, aby nefungovalo nebo nebylo dodáno některé relé, nezavírají se například na povel protipovodňová ocelová vrata - a byty nelze převzít, natož přidělit. Příslušní referenti Národního výboru města Prahy trvají na byrokratických předpisech, místo aby vyhověli už dávno požadavkům stavbařů a přenechali odpovědnost za byty na jejich bedrech… napsal 19. prosince redaktor Jaromír Petřík a tuto zprávu mu ČTK tentýž den vydala. Takový "dárek" nadělil těm byrokratům k Vánocům, aby měli o čem přemýšlet.


19.12.1989

Konečně také Rudé právo otisklo plné znění Charty 77, jež bylo sepsáno 1. ledna 1977 a stejně tak v dnešním vydání uveřejnilo plné znění výzvy Několik vět, proti které téměř po celý rok útočilo a vyšetřovací orgány pronásledovaly jejich signatáře.


19.12.1989

Bývalí redaktoři Rudého práva, kteří museli redakci opustit po roce 1968 poslali otevřený dopis delegátům mimořádného sjezdu KSČ.

"Současná redakce se snaží svalit odpovědnost za psaní především na vnější faktory a tlaky, což neodpovídá zcela pravdě", píše se v dopisu. Požadujeme poctivý a zevrubný rozbor, připravenost složit účty a vyvodit závěry ze zatěžkané bilance uplynulých let. Nelze to odbýt padesátiřádkovou omluvou otištěnou 18. prosince. Manévrování, uhýbání,od odpovědnosti, kamufláže, polopravdy, zjedná neochota k zevrubné a nekompromisní analýze - takové jsou skutečnosti!..."

A dále: Lidská paměť není tak krátká a omezená, aby se dalo zapomenout na všechnu manipulaci s veřejným míněním, vědomé dezinformace, insinuace, jichž se Rudé právo dopouštělo vůči poctivým lidem nejen v době vzniku Charty 77, pomlouvačné články, hysterické kampaně a znásilňování lidského vědomí, podpora politické zvůle a násilí - tím se vyznačovalo Rudé právo až do poslední doby - ještě krátce i po událostech 17. listopadu, kdy nedokázalo psát pravdu! Dokud redakce nepřijde s naprosto poctivým a hlubokém rozborem této její hanebné činnosti z posledních dvaceti let a nevyvodí z ní odpovídající závěry, dokud se nerozejde s lidmi, jejichž jména se stala symbolem tupé silové politiky, ignorace a totálního profesionálního selhání, dotud nebude tento list věrohodný a progresivním sílám v této zemi bude víc škodit než prospívat.

Podepsáni bývalí redaktoři RP (abecedně): J. Bouček, P. Hájek, B. Homola, A. Machálek, V. Michálková, J. Jirka, J. Páter, K. Prášek, J. Sekera (bývalý šéfredaktor), I. Šetlík, M. Štefek, E. Šíp (bývalý zástupce šéfredaktora), Zdislav Šulc (bývalý zástupce šéfredaktora), M. Vacík, O. Václavík. V. Vrabec a E. Zahrádka.


20.12.1989

V pražském Paláci kultury se konal mimořádný sjezd KSČ pod heslem "Za demokratickou socialistickou společnost" a za účasti 1524 delegátů s hlasem rozhodujícím, 24 delegátů s hlasem poradním a 169 hostů, mezi nimi i 50 stoupenců Demokratického fóra komunistů, kteří požádali o možnost účastnit se diskuse a navrhovat členy nového ústředního výboru. K jejich platformě se až dosud přihlásilo přes 60 000 občanů. Kolem jejich účasti se strhla bouřlivá polemika.

Bylo sděleno, že vzhledem k pracovnímu charakteru sjezdu nebyli na něj pozváni zástupci komunistických a dělnických stran ze zahraničí (!). Přítomno však bylo i několik bývalých členů KSČ, vyloučených ze strany po roce 1969.

Generální tajemník ÚV KSČ Karel Urbánek v úvodu sdělil, že na programu je především obměna ústředních orgánů a posouzení návrhu Akčního programu KSČ, který se definitivně rozchází s neostalinistickou dogmatickou linií a ukazuje reálnou cestu do příštích let. Delegáti zrušili také platnost dosavadních stanov strany, které by omezovaly svými překonaným i ustanoveními demokratický průběh jednání.

Bývalý předseda vlády Ladislav Adamec vysvětlil své postoje z minulých dnů. 17. listopadu neměla vláda přesné informace, neboť v tu dobu bylo ministerstvo vnitra řízeno přímo ústředním výborem KSČ. Přesto však požádal, aby generální prokurátor zákrok bezpečnosti proti demonstrujícím studentům a občanům přešetřil. K neúspěšné rekonstrukci federální vlády z 3. prosince uvedl, že již při jejím sestavování se vyslovil pro možnost jejího doplňování. Když však zjistil, že do vlády jsou navrhováni lidé, kteří mají jiné představy o ekonomickém vývoji v zemi, požádal o uvolnění z funkce premiéra a řekl: "Považuji za právo každého předsedy vlády, aby si vybral lidi, s nimiž chce spolupracovat…" Ve volbách byl zvolen 866 hlasy (50,2 %) předsedou KSČ. Prvním tajemníkem (57,11 %) se stal Vasil Mohorita. Jednání sjezdu pokračovalo následujícím závěrečným dnem.


20.12.1989

Václav Havel spolu s dalšími členy Občanského fóra navštívili Košice a zúčastnili se shromáždění občanů ve Východoslovenských železárnách. Při návratu učinili zastávku také v Prešově.


20.12.1989

Pražské nakladatelství Melantrich vydalo Havlovu autobiografickou knihu "Dálkový výslech", který vyšel poprvé v roce 1986 v exilovém nakladatelství Index. Celkový náklad knihy je 100 000 výtisků.


20.12.1989

Parlamentní komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu zveřejnila komuniké, v němž uvádí, že projednala dosud obsah velkého množství dopisů a rezolucí, bude nutné vyslechnou mimořádně velký počet lidí, zhodnotit soubor dokumentů včetně zvukových a audiovizuálních záznamů. Vyšetřovací spis má zatím více než 3000 listů. I nadále mohou občané i organizace posílat svá svědectví na vojenskou složku Generální prokuratury v Praze. Zatím bylo vzneseno obvinění proti osmi osobám, tři z nich jsou ve vazbě.


20.12.1989

V celé zemi - jako v celém světě - se zvedla vlna protestů proti krvavému potlačení demonstrací se stovkami obětí na životech. Ale také vlna solidarity s rumunským lidem, vyjadřovaná sbírkami, která však je rumunskou stranou nadále odmítána. Na mnoha evropských letištích odmítají vybavovat lety do Rumunska vzhledem k nepokojům, které se tam rozpoutaly po celé zemi.


20.12.1989

Předseda vlády Marian Čalfa po návštěvě z Moskvy, kde jednal s předsedou Rady ministrů SSSR Nikolajem Ryžkovem, sdělil, že bude vytvořena expertní komise k vyřešení problematiky vzájemné zúčtovatelnosti koruny a rublu, s čímž souvisí přechod obou zemí na volně směnitelné měny na západoevropských trzích. Čs. premiér jednal také s Michail Gorbačovem a jednání byl přítomen i ministr zahraničních věcí Jiří Dientstbier a sovětský protějšek Eduard Ševarnadze. Výsledkem byla dohoda o společné čs.-sovětské komisi vojenských a civilních expertů, která bude řešit odsun sovětských vojsk a problémy, související s okupací ČSSR.


20.12.1989

Z jednání ve Vatikánu a z audience u papeže Jana Pavla II. se vrátil místopředseda vlády Josef Hromádka. Týkala se obsazení biskupských míst a problémů neobsazených biskupských stolců v ČSSR.


20.12.1989

Profesor Ota Šik se po třech desítkách let objevil mezi studenty Vysoké školy ekonomické, kteří ho bouřlivě přivítali. Sdělil mj., že již nyní jedná o vytvoření hospodářské rady, na jejíž činnosti se chce podílet a je ochoten převzít úkoly, které se budou týkat hospodářského rozvoje a zahraničních investic.


20.12.1989

Hlavní správa Veřejné bezpečnosti vyzvala občany, státní, hospodářské a společenské orgány a organizace, aby oznamovaly ústně či písemně konkrétní prokazatelné případy a informace svědčící o nezákonném obohacování osob, korupci a další trestné činnosti. "Žádný bezpečnostní aparát není schopen sám čelit kriminalitě bez účasti nejširší veřejnosti!"


20.12.1989

Čs. občané v nebývalém počtu "objevují svět za železnou oponou", nejvíce v rakouské Vídni, kde se konal koncert čs. umělců, četba, ukázky z divadelních her a hudby Bohuslava Martinů. Vídeňští občané a čs. krajané uspořádali sbírku pro stávkující studenty a ujistili umělce, že mají velký zájem o dění v Československu, a projevují také snahu svým dílem pomoci.


20.12.1989

Rozhovor s ministryní spravedlnosti Dagmar Burešovou otiskl deník Lidová demokracie. Není členkou žádné strany a v době komunistické totality zastupovala v trestním i soudním řízení jako advokátka velké množství lidí, zejména disidentů, kteří ji mohou jedině zbavit mlčenlivosti tak, jak to například učinila maminka Jana Palacha před svou smrtí. Se stejným důrazem a důsledností zastupovala i v nepolitických věcech dělníky, havíře a vůbec všechny klienty, kteří se na ni obrátili a dnes ji děkují za její statečnost a obětavost.


20.12.1989

Slisované balíky spisů Sboru národní bezpečnosti (SNB) objevili v místní provozovně podniku Sběrné suroviny v Rychnově nad Kněžnou. Z více než dvou tun tohoto sběru zůstalo v provozovně už jen několik balíků, většina byla odeslána do papírenských závodů na Slovensku.

Na letišti v Hradci Králové došlo k pálení velkého množství dokumentů.


20.12.1989

V železniční stanici Kostomlaty pod Řípem nedovolili vjezd vagónů se záhadným nákladem 180 sudů chemikálií z Polska. Čeká se na analýzy vzorků, odeslaných do pražského Ústavu hygieny a epidemiologie.


21.12.1989

V Paláci kultury skončilo jednání mimořádného sjezdu KSČ, byl zvolen 140členný ústřední výbor a 27členná ústřední revizní a kontrolní komise. Předsedou byl již předchozí den zvolen Ladislav Adamec. Ze strany byl vyloučen Vasiľ Biĺak a pozastaveno členství dalším bývalým vedoucím funkcionářům, mj. Gustávu Husákovi a Lubomíru Štrougalovi. Na sjezdu bylo zrušeno tzv. Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ, dále byly zrušeny Lidové milice. Novým předsedou ústřední a revizní komise se stal Karel Urbánek.

Sjezd přijal několik dokumentů: Prohlášení k občanům, Usnesení o posouzení politické odpovědnosti bývalých vedoucích funkcionářů, Provolání k bývalým členům KSČ, vyloučeným a vyškrtnutým po letech 1968-69, v němž se mj. praví: Ty, kteří o to projeví zájem, rádi znovu přivítáme v našich řadách. Byla zvolena nová redakční rada deníku právo, deník se stane listem celé strany nikoliv jen ÚV KSČ, jak tomu bylo dosud. Svými závěry, demokratickou, otevřenou kritickou a sebekritickou atmosférou a úsilím po akční jednotě vytváří mimořádný sjezd nezbytné podmínky pro přeměnu v moderní politickou levicovou stranu - píše se v závěrečném komuniké.


21.12.1989

Vláda republiky zřídila Hospodářskou radu jako svůj koordinační, iniciativní a poradní orgán, předsedou jmenovala Valtra Komárka. Zároveň zrušila vládní výbor plánovitého řízení, zřízený v roce 1976. Dále projednala obnovení členství v Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, mezinárodním měnovém fondu a Světové bance, což vyplývá z realizace reforem v čs. společnosti. Zrušila směrnici pro přiznávání osobních důchodů a s okamžitou platností zastavila jejich další přiznávání, okamžitě byly také zastaveny veškeré příplatky k důchodům, které byly přiznání tzv. souborech opatření v orgánech a institucích KSČ.


21.12.1989

Centrálně plánovaná ekonomika byla omylem
- uvedl místopředseda vlády a předseda Státní plánovací komise Vladimír Dlouhý. Systém vedl ke ztrátám kontaktů s průmyslově vyspělými zeměmi, došlo k zaostávání naší vědy a techniky, poklesla kvalita práce a naopak neúměrná je zdrojová náročnost výroby. To vše v důsledku přivedlo zemi k nižší životní úrovni. Pětiletý plán 1991-95 bude nahrazen tříletým aktivizačním programem, který má znamenat definitivní ústup od systému direktivního plánování.

Také Valtr Komárek hovořil technické zastaralosti výrobních prostředků, odložených investicích, vysoké materiálové a energetické náročnosti čs. ekonomiky. Nelze podceňovat výrobní potenciál, ten ale není možné uvolnit bez zahraničního kapitálu, konkurence, demonopolizace, otevření se světu a soukromého podnikání. Rozhodli jsme se pro návrat k moderní civilizaci. Za společenský systém bude socialistický jako ve Švédsku, nebo liberální, jako například v SRN, záleží na výsledcích voleb.


21.12.1989

Bývalí "pétépáci" nebo-li "černí baroni" (příslušníci bývalého Pomocného technického praporu z počátku 50. let, zřízeného tehdejším ministrem národní obrany Alexejem Čepičkou) připravují svůj sjezd.


21.12.1989

Pořady z trezorů na obrazovky půjdou do světa, oznámil nový ústřední ředitel Čs. televize Miroslav Pavel. Zlatovláska, ve které hrál emigrant Jan Tříska, k nevysílaným patřily i filmy Lidé z maringotek, Světáci, muzikál Noc na Karlštejně, Božská Ema, některé televizní pořady Možná přijde i kouzelník (jeho protagonisté podepsali před listopadem 1989 petici Několik vět). Mezi utajenými snímky jsou natočené pořady, ale do vysílání se nikdy nedostaly: Podivné přátelství herce Jelenina, filmy autorů Jiřího Hubače, Jiřího Šotoly, Hynka Bočana. Jejich seznam by byl velmi dlouhý.


21.12.1989

Zástupci samizdatových časopisů se ve svém dopisu vládě dožadují řešit jejich problémy se zajišťováním tiskáren, papírem a distribucí. Dosavadní oficiální struktury většinou pouze předstírají jen ochotu ke spolupráci.


21.12.1989

Redakce novin a časopisů (Hospodářské noviny, Květy, Dikobraz, Tvorba, Týdeník Čs. televize, Magazín Co vás zajímá) vytvořily prozatímní vydavatelskou radu a požadují, aby nebyly převedeny do vydavatelství Rudého práva z důvodů zvyšování jeho zisků, aby jejich majetkově právní poměry byly vyřešeny do šesti měsíců.

Časopis Čs. odbory se stal zahraničním časopisem Celostátního sdružení stávkových výborů. V minulosti byl tento časopis poplatné vládnoucí ideologii a moci. Časopis je rozesílán do 157 zemí světa.


21.12.1989

Pracovníci ČTK napsali otevřený dopis Občanskému fóru v Opavě, v jehož volebním obvodu je poslancem jejich ústřední ředitel Otakar Svěrčina. "Do dubna 1989 horlivě prosazoval politiku tzv. normalizace, prováděl bezohledné čistky poctivých zaměstnanců, iniciativně sloužil neostalinské politice Husákova a Biľakova vedení. Po celou dobu v ČTK pošlapával základní právní a etické normy, jak ve služebním postavení, tak i v soukromém životě. Patřil do skupiny prominentů, kteří nesou plnou odpovědnost za politiku, která vyústila událostmi 17. listopadu 1989 v Praze. Důrazně trváme na stanovisku, že Otakar Svěrčina již nemá ve Federálním shromáždění jako poslanec co pohledávat a obracíme se na jeho voliče v opavském okrese, aby ho neprodleně odvolali."


21.12.1989

Přípravný výbor Svazu českých televizních a filmových tvůrců (FITES) navázal kontakty s Evropským sdružením filmových režisérů a jednal s Britským filmovým institutem o vzájemné spolupráci.


22.12.1989

Za prezidenta republiky doporučili občané při rychlém šetření Ústavu pro výzkum veřejného mínění Václava Havla (73 %), Ladislava Adamce (10 %), Čestmíra Císaře (4 %). Jen ojediněle uváděli Alexandera Dubčeka, Valtra Komárka a některé další možné kandidáty.


22.12.1989

Jednání u kulatého stolu ve Valdštejnském paláci v Praze se zúčastnili zástupci rozhodujících politických sil v Československu a dospěli k vzájemné dohodě o dalším rozvoji demokracie, humanity a národního porozumění. Zejména se shodli v souladu s veřejně projevovanou vůlí občanů a považují za uznávaného představitele země na úřad prezidenta republiky Václava Havla a na úřad předsedy Federálního shromáždění Alexandera Dubčeka.


22.12.1989

Na rakouském velvyslanectví předal vídeňský starosta Helmut Zilk Václavu Havlovi cenu Karla Rennera, kterou město uděluje jednou za tři roky. Karel Renner (1870-1950) se narodil v Dolních Dunajovicích na jižní Moravě, byl rakouským politikem a sociologem, prvním starostou Vídně v letech 1945-50. Jeho jméno ani rodný dům se nesměly za komunistického režimu připomínat.


22.12.1989

Václav Havel odpovídal ve večerním pořadu Čs. televize "Nad dotazy diváků".


22.12.1989

Václav Havel zaslal národům Rumunska telegram jménem naší něžné revoluce, která patrně urychlila běh událostí v Rumunsku. "Prosím všechny rumunské občany, aby neopláceli násilí násilím a krutost krutostí. Na mnohatisícových shromážděních u nás se často skandovalo heslo Nejsme jako oni. Požadujte pro diktátora Ceaušeska, který tak dlouho a surově sužoval vaši zemi, spravedlivý trest, ale ne trest smrti. Zastavte násilí, ať nezaplaví Evropu!"

Brutální potlačení demonstrujících rumunských občanů vyvolává neustále ostré protesty čs. veřejnosti, ale též organizaci zásilek humanitární pomoci. Podnik Řízení letového provozu ČSSR přerušil před vánočními svátky bojkot rumunských letadel, aby usnadnil evakuaci cizích státních příslušníků z Rumunska. Před lety do Rumunska přitom varoval, neboť tam veřejné nepokoje narůstají. Pokud však bude státní terorismus v Rumunsku pokračovat, jsou pracovníci letového provozu tento bojkot obnovit 26. prosince.


22.12.1989

Vláda ČSSR se rozhodla odejmout Řád Bílého lva I. třídy Nicoalae Ceaušeskovi, protože se ukázal nehodným jej nosit. Jako prezident Rumunska a vrchní velitel branné moci je přímo odpovědný za masakry páchané na bezbranných účastnících demonstrací.

Bezpečnostní síly Rumunska zahájily noční krvavou operaci jen několik hodin poté, kdy Nicoalae Ceaušesku promluvil z balkónu na Ústředním náměstí v Bukurešti a občané ho vyzvali, aby odstoupil. Armádní jednotky povstaly rovněž proti režimu, zahájily v Bukurešti útok proti příslušníkům státní bezpečnosti, opevněným v budově Rumunské komunistické strany. Ceaušeskovi stoupenci v bývalém Královském paláci se vzdali. V pozdních nočních hodinách přišla z Bukurešti zpráva, že Nicoalae Ceaušesku byl konečně svržen, zatčen a uvězněn.


22.12.1989

Americkou velvyslankyni Shirley Templeovou-Blackovou přijal ministr zahraničních věcí Jiří Dienstbier, dále jednal s americkou delegací o konvenčních ozbrojených silách v Evropě.


22.12.1989

Už potřetí v novodobé historii odhalili v městě Sušici desku na památku vojáků 4. pancéřové divize 3. americké armády, kteří osvobodili město 6. května 1945. Desku před tím dvakrát museli na příkaz komunistické moci odstranit. Pamětní desku také znovu odhalili americké armádě vedené generálem G. S. Pattonem (1885-1945), a to v Klatovech, dalším západočeském městě, osvobozeném americkou armádou.


22.12.1989

Čeští filharmonici "dětským vesničkám". Česká filharmonie v čele se svým dirigentem Václavem Neumannem, Pražský filharmonický orchestr a jejich sólisté se vzdali honoráře za gramofonové desky s nahrávkou slavné Beethovenovy 9. symfonie Óda na radost, jak ji zahráli pro Občanské fórum 4. prosince. Honorář věnovali Sdružení přátel dětských vesniček, které v těchto dnech obnovují svou činnost.


22.12.1989

Mladá fronta přinesla rozhovor s Antonínem Sumem, který byl na sněmu v prosinci 1968 zvolen starostou Junáka. Nyní, i když má na krku sedm křížků, mu neubylo energie a s chutí se pustil do obnovy této organizace mladých lidí.


22.12.1989

Dvanáct vil a sanatorií ministerstev vnitra a obrany odhalili na konci letošní lázeňské sezóny v Karlových Varech. Město je připraveno tyto objekty převzít do své správy včetně dalších uvolněných budov. V objektech během dvou let vznikne balneoprovoz s kapacitou tisíc procedur denně. Dále zde hodlají obnovit za komunistů odsouzené a zapomenuté tradice, například svěcení pramenů katolickým. knězem, slavnostní ceremoniál "Hold Karlu IV." s lidovou veselicí a pouťovými atrakcemi.


23.12.1989

Ministři zahraničí ČSSR a SRN Jiří Dienstbier a H.-D. Genscher v pohraničním pásmu u obce Nové Domky u Rozvadova symbolicky přestřihli hraniční dráty. Západoněmecký ministr uvedl, že se "naplňuje naděje Evropy, jde o velký okamžik v dějinách našich národů, které jsou spojeny jak dobrými, tak tragickými událostmi". Jiří Dienstbier zdůraznil, že je to jedna z prvních akcí, kterou ve své nové funkci může učinit, symbolický doklad otevřenosti, s níž chce naše politika přistupovat k Evropě.


23.12.1989

Biskup Jaroslav Škavrada, který pracuje ve Vatikánu a je pověřen duchovní správou Čechů v zahraničí, se při své předvánoční návštěvě v Praze setkal s Václavem Havlem. Setkání se zúčastnil také Tomáš Halík, poradce kardinála Františka Tomáška. Čs. katolíci jednoznačně podporují kandidaturu Václava Havla na úřad prezidenta republiky a očekávají v nové demokracii respektování všech práv věřících, která byla komunistickým režimem krutě pošlapávána. Václav Havel prohlásil, že myšlenka Desetiletí duchovní obnovy národa nabývá ve změněných společenských poměrech nového velmi závažného smyslu.


23.12.1989

Téměř stovka delegátů Občanského fóra ze všech krajů Čech, Moravy a Slezska jednala v Praze o nejbližších událostech, které zemi očekávají. Václav Havel přítomné seznámil s představou postavení OF a v improvizovaném projevu řekl mj.: "Budou tu politické strany i strany mimo OF; aby se OF stalo stranou, nedoporučuji. Vztah je tedy diferencovaný. OF reprezentuje široké spektrum veřejnosti, je dnes něčím víc než koalicí několika stran, na které ovšem musí být nezávislé, musí být samostatné. Až do svobodných voleb je OF univerzálním garantem pokojné cesty k demokracii."


23.12.1989

V Ústavu Sboru nápravné výchovy 3. nápravně výchovné skupiny (krátce věznici) v Leopoldově došlo ke vzpouře se žádostmi vězňů o všeobecnou amnestii, svobodu a zkrácení trestů.
Okamžitě sem přijeli odpovědní činitelé čs. soudnictví a vězenství spolu se štábem Čs. televize. Ujistili vzbouřence, že jejich požadavky budou neprodleně projednány, zákonnost právoplatných rozsudků prozkoumána a v úzké součinnosti s ministerstvem spravedlnosti budou navržené závěry předány již novému prezidentu republiky.


23.12.1989

Rozřezanou bronzovou sochu T. G. Masaryka, uloženou v osmi bednách nalezli příslušníci Okresní správy SNB v Mostě. Vyšetřováním se zjistilo, že v sedmdesátých letech bylo vydáno povolení k jejímu rozřezání s tím, že materiál bude použit na trojsoší Přátelství v Mostě. Takto zničená byla zazděná ve sklepě nápravně výchovného ústavu v Bělušicích u Mostu. Po prohlídce bylo zjištěno, že chybí bohužel hlava sochy. Šlo o dílo sochaře J. Fojtíka, které bylo odhaleno 28. října 1935 v Mostě. Vyšetřování dále pokračuje.


23.12.1989

Na Miroslava Štěpána, vedoucího tajemníka Městského výboru KSČ byla uvalena vazba pro podezření z trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele.


24.12.1989

Štědrý den. Konečně po mnoha letech pravé české Vánoce s oživlou tradicí lidových betlémů, koled, četných bohoslužeb včetně přímého přenosu Čs. televize z půlnoční mše v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově. Čs. rozhlas vysílal starší nahrávku slavné České mše vánoční od J. J. Ryby (1765 - 1815), učitele z Rožmitálu pod Třemšínem. Součástí bohoslužeb je také latinská Missa pastoralis od význačného českého skladatele 18. století F.X. Brixího (1732-1771), varhaníka z kostela sv. Havla na Starém městě Pražském.


24.12.1989

Ministerská předsedkyně Velké Británie Margaret Tchatcherová pozdravila ve svém vánočním poselství čs. lid a vyjádřila potěšení nad návratem Československa k demokracii.


24.12.1989

První tajemník rumunského velvyslanectví v Praze Nikolae Vulpasin poděkoval na Štědrý den prostřednictvím ČTK Československu za pomoc rumunskému lidu.


24.12.1989

Celková atmosféra na čs. - německých hranicích (poté, co ministři zahraničních věcí SRN a ČSSR symbolicky přerušili signální drátěnou stěnu) se o vánočních svátcích projevila ve změně chování jednotek pohraniční stráže. Ochrana západní hranice sice nadále trvá, ovšem služba není tak intenzívní, panuje větší a pohoda, přestože například na hraničním přechodu v Rozvadově v jednom svátečním dnu projelo nebývalých 6500 turistů směrem k nám a 4500 dalších, většinou našich lidí, vyjelo do SRN.


24.12.1989

Na Štědrý den vyhlásilo pokojnou hladovku 1050 odsouzených v nápravně výchovném ústavu v Ostravě - Heřmanicích, současně docházely zprávy o odmítání stravy z mnoha dalších věznic. První místopředseda čs. vlády Ján Čarnogurský, předseda slovenské vlády a další vládní a soudní činitelé navštívili věznici v Leopoldově, kde vyslechli zvolené zástupce odsouzených, kteří jim předložili své požadavky, mj. udělení všeobecné amnestie, zlepšení podmínek výkonu trestu, zrušení trestu smrti a snížení nejvyšší sazby odnětí svobody na deset let. Odpovědní vládní činitelé oznámili v dialogu s odsouzenými, že budou neodkladně jednat o všech jejich požadavcích a navrhnou příslušná legislativní opatření. Považují za organickou součást demokracie i humanizaci podmínek výkonu trestu odnětí svobody, což bude promítnuto zvláště v rekodifikaci trestního zákonodárství a při novelizaci zákona o výkonu trestu odnětí svobody.


25.12.1989

Trest smrti byl vykonán ihned po tajném soudním procesu a vynesení rozsudku nad Nicolae Ceaušeskem a jeho ženou Elenou, a to za genocidu, jejíž obětí se stalo na 60 000 lidí, a za další zločiny. Televize během noci odvysílala zpravodajství, které zachytilo zatčení, odsouzení i popravu zastřelením manželů Ceuašeskových. Dále představila diktátorovy potomky, zatímco druhý syn Valentin nebyl zatím zadržen a místo jeho pobytu není známo.


25.12.1989

Ministryně spravedlnosti ČSR Dagmar Burešová vystoupila ve svátečních dnech v Čs. televizi a k situaci ve věznicích prohlásila: "Do této chvíle došlo k jednání se zástupci odsouzených a k řešení jejich oprávněných požadavků v nápravně výchovných ústavech Rýnovice, Liberec - Minkovice, Mírov, Valtice, Heřmanice, Plzeň - Bory, Nové Sedlo, Říčany, Horní Slavkov, Stráž pod Ralskem, Oráčov, Libkovice, Ostrov nad Ohří, Kuřim u Brna, Vinařice a Mladá Boleslav. Je samozřejmé, že stejně spravedlivě a v duchu humanizace našeho vězeňství budou posouzeny i oprávněné požadavky odsouzených z ostatních ústavů. Podrobným zkoumáním podmínek odsouzených se okamžitě po vánočních svátcích začne zabývat nezávislá komise zřízená při ministerstvu spravedlnosti. Šetření bude probíhat postupně…" Ministryně spravedlnosti v závěru požádala odsouzené, aby si nadále počínali ukázněně a v souladu s právním řádem. Nelze souhlasit s nezákonnými akcemi proti příslušníkům Sboru nápravné výchovy. Byla by škoda, kdyby jednotliví odsouzení neuváženými činy zmařili své naděje na dobrodiní amnestie, k níž s volbou prezidenta ČSSR patrně dojde.


27.12.1989

Vláda uvolnila Svatopluka Potáče z funkce předsedy Státní banky čs. a do této funkce jmenovala Josefa Tošovského, dosavadního náměstka ředitele Živnostenské banky v Londýně.


27.12.1989

Publicista Pavel Tigrid, vydavatel exilového časopisu Svědectví, přijel z Paříže na pozvání Václava Havla.


27.12.1989

Občanské fórum se obrátilo na všechny exulanty z Čech, Moravy a Slovenska s prohlášením, v němž je žádá, aby se radou i pomocí podíleli na budování nového demokratického Československa.


27.12.1989

Cenu Andreje Sacharova za zásluhy v oblasti lidských práv rozhodl se udělit Alexanderu Dubčekovi Evropský parlament, jehož předseda Enrique Baron Crespo v dopisu uvádí, že cena byla poprvé udělena loni Nelsonu Mandelovi a Anatoliji Marčenkovi. K předání ceny má dojít v druhé polovině ledna 1900 během zasedání Evropského parlamentu.


27.12.1989

Před parlamentní komisí pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu vypovídal bývalý premiér Ladislav Adamec. Jednoznačně potvrdil podřízenost federálního ministerstva vnitra přímo a bezprostředně stranickému aparátu, jmenovitě příslušnému oddělení ÚV KSČ a generálnímu tajemníkovi, v případě hlavního města Prahy vedoucímu tajemníkovi městského výboru KSČ.


27.12.1989

Na 31kilometrovém úseku čs.-rakouské hranice skončilo odstraňování ženijně technických zátarasů. Za dva týdny byly zlikvidovány všechny železobetonové sloupy, drátěné pletivo a ostnatý drát. Do 29. prosince budou odstraněna všechna signalizační zařízení.


27.12.1989

O situaci v 19 věznicích informovala Českou národní radu ministryně Dagmar Burešová. Uvedla že ve srovnání s jinými zeměmi jsou čs. represivní opatření dvojnásobně tvrdší. Další informace zopakovala ze svého předchozího televizního projevu.


27.12.1989

Bezpečnostní situace v Rumunska se v úterý 27. prosince začala uklidňovat bezprostředně poté, kdy rada Fronty národní spásy zvolila své nejvyšší představitele, přičemž některé agentury označily Ion Ilieska za nového rumunského prezidenta. Hospodářská situace země je velmi znepokojivá, státní finance rozvráceny takovým způsobem, že v příštích dnech nebude možné ani vyplatit mzdy. Prvořadým cílem nového vedení země je zlepšit zásobování rumunského obyvatelstva. Čs. delegace přicestovala do Rumunska, aby oznámila, že uznává vládu národní spásy za vrcholného reprezentanta nové demokratické vlády a vyjádřila připravenost k navázání úzké spolupráce na vládní úrovni.


28.12.1989

Volba nových poslanců Federálního shromáždění a jejich slib byly na programu samostatné schůze, která se konala v Praze. Předseda Sněmovny lidu Josef Bartončík oznámil, že rezignovali poslanci: Vasiľ Biĺak, Zdeněk Čumpl, Vladimír Hajko, Vladimír Herman, Alois Indra, Miloš Jakeš, Jan Jirásek, Antonín Kapek, Václav Rabas, Emanuel Rigo, Rudolf Říman, Ladislav Stejskal, Zdeněk Sytný, Viliam Šalgovič, Jaroslava Šimůnková, Gejza Šlapka, Miroslav Štěpán, Lubomír Štrougal, Jindřich Zahradník, Jan Zelenka a Zbyněk Žalman.

Novými poslanci byli zvoleni (ve Sněmovně lidu): Michael Kocáb, Václav Benda, Jan Bubeník, Věnek Šilhán, Martin Peroutka, Miroslav Jansta, Miroslav Bartoš, Libor Kudláček, Jaroslav Šabata, Tomáš Hradílek, Robert Harenčár, Slavomír Stračár a Konstantin Viktorin; (ve Sněmovně národů): Ladislav Lis, Vladimír Mikule, Karol Stome, Jan Šolc, Josef Novotný, Zdeněk Jičínský, Petr Brodský, Jaromár Glac, Alexander Dubček, Juraj Mesík. Novým předsedou Sněmovny národů byl zvolen Jozef Stank, z této funkce odstoupil Anton Blažej.


28.12.1989

Alexander Dubček byl zvolen předsedou Federálního shromáždění po rozpravě na společné schůzi obou sněmoven čs. parlamentu. Ve svém projevu uvedl, že po dvaceti letech se vrací do funkce, kterou musel tehdy opustit. Poukázal na kontinuitu dnešních dní s událostmi roku 1968 a vzdal hold těm, kteří se v uplynulých letech řídili svědomím a mandátem svých voličů. V závěru podpořil kandidaturu Václava Havla na úřad prezidenta republiky.


28.12.1989

Portugalský prezident Mário Soares a jeho dcera Isabel přicestovali do Československa na několikadenní návštěvu, k níž je pozvalo Občanské fórum. Od začátku podporoval demokratické hnutí v naší zemi. Nepřijel na státní návštěvu jako oficiální představitel Portugalské republiky. Setká se také s Václavem Havlem, avšak půjde o setkání soukromých osob, nikoliv státníků.


28.12.1989

První zasedání prozatímní rady Syndikátu novinářů zvolilo za svého předsedu-syndika Rudolfa Zemana z Lidových novin. Vzhledem k obsáhlosti prací, které musely být provedeny během omezeného mandátu do řádné valné hromady, bylo zvoleno šest jeho zástupců, kterými byli: Vladimír Bystrov, publicista a překladatel, V. Kašpar, bývalý předseda Ústředí čs. novinářů, nyní redakce časopisu Signál, B. Marčák, bývaly šéfredaktor brněnského deníku Rovnost Dana Mazalová a Adam Černý (oba Svobodné slovo), Zd. Hrabica (Svět v obrazech). (V této správní radě zasedal také novinář Miroslav Sígl, redaktor tehdejšího Průmyslového infóra, autor tohoto kalendária).


28.12.1989

Nadace Charty 77 se sídlem ve Stockholmu rozdělila finanční obnos tak, že Občanskému fóru v Praze poskytla tři milióny korun, Veřejnosti proti násilí v Bratislavě dva milióny korun a Občanskému fóru v Brně 800 tisíc korun. Hlavním úkolem nadace je pomoci vytvářet otevřenou demokratickou a pluralistickou společnost. Jinak nemá vlastní finanční prostředky. Dosavadní poskytnuté dary pocházejí z prostředků švédské nadace. Předpokládá se získávání finančních prostředků formou darů od čs. občanů v zahraničí, od různých jiných nadací pod.


28.12.1989

Po 15 letech nuceného exilu se vrátil zpět do vlasti režisér Jan Němec z USA, kde žil v Chicagu. Jeho tvorbu před odchodem do zahraničí představovaly filmy Démanty noci, Mučedníci lásky, O slavnosti a hostech, televizní dokumenty s Karlem Gottem a Martou Kubišovou. Naposledy natočil dokument o strahovských událostech, který rekonstruoval brutální policejní zásah proti studentům na podzim 1967, a se svým týmem zaznamenal na filmový pás okupaci Prahy 21. srpna 1968 a okamžitě ho vyvezl do Vídně. Přišel o zaměstnání po srpnu 1968 a emigroval v roce 1974. nyní požádal o vrácení čs. státního občanství a je pevně rozhodnut zůstat a pracovat v Československu.


28.12.1989

Na hraničním čs. - rakouském hraničním přechodu Petržalka - Berg projelo o vánočních svátcích na 20 tisíc čs. občanů, ještě větší nápor byl z rakouské strany, hranice do Československa překročilo téměř 25 tisíc turistů, mezi nimi i značné množství cizinců.


28.12.1989

Tři milióny listovních zásilek a 30 000 balíků denně musí vytřídit a doručit adresátům pracovníci poštovních úřadů, jichž je něco přes pět tisíc. Jsou to většinou ženy, které zaslouží poděkování za obětavost. V zájmu plynulého provozu pracují též v telefonních a telegrafických ústřednách i v nočních směnách.


28.12.1989

Na pomoc rumunskému lidu bylo z ústředního koordinačního centra Čs. červeného kříže odesláno 25 kamiónů s potravinami, přikrývkami a zdravotnickým materiálem, dále dvě vojenská letadla se sedmi tunami v tzv. rodinných balíčcích. Ve všech krajích byly zřízeny krajské pohotovostní sklady, do nichž jsou sváženy potraviny a ostatní dary, které jsou tříděny a baleny podle pokynů Mezinárodního výboru Červeného kříže.


28.12.1989

Novináři čs. tisku si užívají svobody.

V Zemědělských novinách dlouho umlčovaný novinář J. Štych má článek Čs. stranu zemědělskou máme ve vlastních rukou.

Petr Žantovský v deníku Práce hovoří s psychiatrem Janem Cimickým o vlastenectví v článku Odmítat roli Švejka, kde říká: "V lidské psychice jsou vybudovány dva způsoby řešení situace: útěk (alias mrtvý brouk) a útok (hlavou proti zdi). Prostřední, švejkovské řešení je typicky naše - světová literatura s ním příliš nepočítá. Švejkovství je způsob přežití, kdy konáte na pokyn a v pozadí si z toho tropíte posměch. Švejkovství má ale bohudík své limity, jak se o tom přesvědčujeme v posledních dnech. Najednou se obrozují pojmy jako je pravda, spravedlnost, láska, přátelství, namísto výsměchu je úsměv, kultivovaný humor bez hrubostí švejkovství. Moje generace něco podobného krátce zažila před dvaceti lety a dodnes z toho žije..."

V deníku Lidová demokracie píše Luděk Pachman, světový šachista a novinář. Po 17 letech se vrátil s manželkou z exilu, před nímž ve vystěhovaleckém formuláři uvedl: "Spolu s manželkou si ponecháváme čs. státní občanství, neboť se do republiky vrátíme, jakmile v ní dojde k normalizaci poměrů". V Bartolomějské ulici na StB to napřed označili za provokaci (normalizace tu už přece byla - ale husákovská) a pak od něj chtěli nově vyplněný formulář. Zaplatil 26 000 Kč za tři pasy (ten třetí byl pro tchyni), další tisíce za předměty, jež jim sice patřily, ale které jistým způsobem museli odkoupit podruhé...

Ředitel Státního ústředního archivu J. Vrbata píše v Mladé frontě o tom, že jde bohužel o pravdu, když se šíří znepokojivé informace o ničení důležitých písemných dokumentů v některých úřadech. Podobné jevy nelze v přelomových obdobích vyloučit, bylo tomu tak i v minulosti. Ve jménu budoucí historie je nutné všemožně tomu zabraňovat. Jinak každé svévolné zničení či zcizení úřední písemnosti je protizákonný čin. Všechny úřední písemnosti jsou podle platného řádu majetkem společnosti.

Jan Lukeš ve Svobodném slově píše o Dálkovém výslechu Václava Havla, který s ním vedl exilový novinář Karel Hvížďala. A klade si otázku: Kolik nás v minulých dvaceti letech bylo v tomto národě, kteří jsme pro nemožnost hrdinského gesta raději rezignovali na jakoukoliv sebezáchovnou občanskou či kulturní práci a pro něž se činnost Václava Havla a jeho přátel jevila jako směšné donkichotství, ne-li přímo hérostratovství? Naše vítězná přítomnost je jedinečným potvrzením smysluplnosti antifatalistického postoje, a to nikoli pouze odstraněním totalitní moci, nýbrž i důkazem připravenosti dosud bezmocných chopit se správy věcí veřejných.


29.12.1989

Volba nového prezidenta:
K volbě prezidenta republiky se sešli poslanci nejvyššího zákonodárného a zastupitelského sboru ČSSR ve Vladislavském sále Pražského hradu.

Jediným kandidátem, na němž se shodli představitelé politických stran, Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí při jednáních u kulatého stolu 22. prosince, je spisovatel a dramatik Václav Havel.

Poprvé po 41 letech byl do funkce hlavy státu navržen reprezentant širokého proudu politických sil - nekomunista, bojovník za dodržování lidských a občanských práv, demokracii, svobodu a pravdu.

Jednání 21. schůze obou sněmoven za účasti 183 poslanců Sněmovny lidu a 140 poslanců Sněmovny národů řídil nový předseda Federálního shromáždění Alexander Dubček. Poslancům návrh na kandidáta předložil předseda vlády Marian Čalfa. Ve svém projevu uvedl, že "Václav Havel je nejvýznamnějším představitelem zápasu o mravnost demokratické politiky. Jeho život je příkladem člověka, který stojí za svými názory i navzdory perzekuci. Přímočarost jeho politické aktivity, ať už jako člena Klubu angažovaných nestraníků v roce 1968, zakladatele a prvního zástupce Charty 77, či předního představitele Občanského fóra, ukazuje na jeho mravní velikost a na velké zkušenosti z práce mezi lidem. Tím si získal úctu všech, kteří dokážou rozumně zhodnotit význam charakterových vlastností politika v moderní době…"

Po volbě složil Václav Havel předepsaným, způsobem svůj slib a stvrdil podpisem. Zazněla čs. státní hymna doprovázená dvaceti dělostřeleckými salvami. Nad Pražským hradem zavlála čs. státní vlajka a prezidentská standarta.


29.12.1989

Zástupy lidí směřovaly od rána na Hradčanské náměstí v Praze. Občané zaplnili nejen náměstí, ale i prostory hradních nádvoří. Na třetím nádvoří se konala vojenská přehlídka čestné stráže čs. armády a Hradní stráže, kdy prezidenta republiky doprovázel ministr národní obrany generálplukovník Miroslav Vacek. Poté v reprezentačních prostorách Pražského hradu blahopřáli Václavu Havlovi ke zvolení členové parlamentu, jednotlivých vlád, diplomatického sboru, dále zástupci kultury, vysokých škol, sportu, armády, církví, jednotlivých krajů a představitelé politických stran a hnutí. Poté vystoupil Václav Havel na balkón třetího nádvoří, aby pozdravil shromážděné občany a poděkoval všem Čechům, Slovákům a příslušníkům jiných národností za podporu. Řekl: "Slibuji vám, že nezklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám. Musí se to stát slušným a pokojným způsobem, aby nebyla pošpiněna čistá tvář naší revoluce. Je to úkol pro nás všechny. Děkuji vám!"

Děkovné bohoslužby v chrámu sv. Víta se Václav Havel zúčastnil spolu s manželkou a členy rodiny. Po uvítání biskupy a dalšími církevními hodnostáři se prezident poklonil ve Svatováclavské kapli ostatkům českých patronů sv. Václava a sv. Anežky. Slavnostní mši sloužil arcibiskup pražský a primas český František kardinál Tomášek. Česká filharmonie a Pražský filharmonický sbor za řízení dirigenta Libora Peška přednesly Te Deum Antonín Dvořáka. Po krátké modlitbě pak s monstrancí s Nejsvětější svátostí v ruce kardinál novému prezidentu požehnal. Po skončení obřadu se zcela zaplněná staroslavná katedrála rozezněla Svatováclavským chorálem, do jehož tónů se rozezvučely všechny zvony chrámu sv. Víta.

Večer na Staroměstském náměstí se konal Ples národního porozumění, kterého se zúčastnily desetitisíce lidí. Přišel je pozdravit také nový prezident republiky Václav Havel.


29.12.1989

Televizní verze divadelního představení Václava Havla Audience bude natočena na základě smlouvy Čs. Filmexportu a americkou společností MJM, která byla uzavřena v Praze. Natáčení se uskuteční v polovině ledna 1990 v Činoherním klubu v Praze, kam bude přenesena současná jevištní adaptace hry z Actor´s studia v New Yorku včetně původního hereckého obsazení. Zároveň bude vytvořena i česká verze s herci J. Abrhámem a Pavlem Landovským.


29.12.1989

Personální změny v čs. armádě. Do funkce náčelníka generálního štábu a prvního zástupce ministra národní obrany byl ustanoven generálmajor A. Slimák. Z funkce zástupce ministra byl odvolán E. Liška a na jeho místa ustanoven R. Ducháček, do funkce zástupce pro kulturu a výchovu v čs. armádě byl jmenován A. Raška. Dále byli odvoláni z funkcí náčelník Hlavní politické správy čs. armády J. Klícha, náčelníci politických správ Západního a Východního vojenského okruhu O. Marek a Št. Fabián, a náčelník Vojenské politické akademie v Bratislavě J. Reindl. Ministr národní obrany současně rozhodl o jejich propuštění z vojenské činné služby.


29.12.1989

Opět značka Škoda. Státní podnik AZNP oznámil, že s účinností 1. ledna 1990 vstoupí v platnost opět staronový název Škoda, automobilový koncern, Mladá Boleslav. Podobné změny ohlašují všechny ty "Leninovy závody", "Závody Vítězného února" nebo podniky pojmenované po diktátorech či pseudohrdinech komunistického režimu.


29.12.1989

Z denního tisku těchto dnů je opravdu z čeho vybírat.
Latinské přísloví Panta rhei - vše je v pohybu - platilo ve starověku a platí i na podzim 1989 u nás.

Deník Lidová demokracie přináší rozhovor s ministrem pro životní prostředí Bedřichem Moldanem, který charakterizuje současný stav: "komplexní poškození živé přírody, rozvrat v ekologické stabilitě krajiny, značné ekonomické škody. Patříme ke špičce těch zemí, kde životní prostředí je špatné, to že jsme v Evropě jedním z největších znečišťovatelů a perspektiva není růžová - je všeobecně známo. Naši lidé o tom mnoho informací zatím neměli, je základním požadavkem zajistit volný tok informací nejen pro řízení společnosti, ale nejširší veřejnost musí být informována o všech problémech životního a přírodního prostředí."

Ve Svobodném slově spisovatelka Eliška Horelová v otevřeném dopisu funkcionářkám Čs. svazu žen (jeho členkám se v době totality jinak neřeklo než "kabrhelky" podle jména jejich předsedkyně Marie Kabrhelové) dospívá k jedinému možnému závěru: "Je nejvyšší čas, abyste podaly demisi! Patříte úrovní svého myšlení, absencí citu a dalších normálních lidských hodnot ke strukturám, pro něž není v nové společnosti místa! Nezneužívejte řadových členek, jejich poctivé práce na obhajobu sebe samých a svých osobních zájmů!"

Ve Večerní Praze je celostránkový rozhovor s režisérem Milošem Formanem, který v Praze představil svůj nový film Valmont a zúčastnil se zvláštní předpremiéry u nás dosud neuvedeného filmu Přelet nad kukaččím hnízdem, která byla věnována neohroženým čs. studentům. Patnáct let jsme čekali na uvedení tohoto filmu slavného čs. režiséra. Už nadtitulky vypovídají, o čem byla v rozhovoru řeč: "České holky jsou pro mne čím dál hezčí - Humor udržuje mentální zdraví národa - Moudrost a sranda jsou v jednom pytli." Havel je prostě český dramatik. Je v něm přesná rovnováha tragédie a humoru, která jde od Havlíčka přes Čapka, Haška, Kunderu až k němu. A to je něco, co ho přežije víc než prezidenta."

Mladá fronta se také dočkala svého dlouholetého spolupracovníka, karikaturisty, spisovatele a žurnalisty Karla Trinkewitze po vynucené jednadvacetileté pauze. Přispěchal z Hamburku do Prahy, aby mohl být "u toho".

Zemědělské noviny mají rozhovor s někdejším dramatikem a dramaturgem Divadla Na Zábradlí Karlem Steigerwaldem. Mezi ta nemnohá divadla, která si i v době nejhlubšího temna zachovala svou tvář, nepochybně toto pražské divadlo patří. Jestliže v letech šedesátých zastával funkci jeho dramaturga kmenový autor Václav Havel, pak od minulého roku působí na stejném místě Karel Steigerwald. Jeho výpověď je dokladem o pocitech generace, k níž patří. "Moje generace dopadla špatně, jako ty předešlé. Také nás rozehnali, pokřivili, koupili, také máme velkou emigraci a hrdiny a lidi statečné i křivé, a když u nás z jedné generace emigruje jeden filozof, tak to hned zmizí celá filozofie té generace, protože v naší malé zemi více filozofů v jedné generaci ani nenajdete."

"Fámyzdat je naprosto nezávislý časopis, který nerespektuje nic" - s tímto rezolutním prohlášením vtrhl na kolbiště české revoluční žurnalistiky časopis, který si vydávají studenti Fakulty žurnalistiky pod duchovním otcovstvím M. Podobského, nestora studentských časopisů. Jednu ukázku za všechny. Pády naší vlády: 1. pad Jakeš, 2. pád Bez Štěpána, 3. pád komu: Všemu lidu, 4. pád novou vládu, 5. pádem voláme Svobodo!, 6. pád O budoucnosti a 7. pád s kým - S Občanským fórem.


30.12.1989

V restauraci Vikárka na Pražském hradě se konala neoficiální porada prezidenta republiky. Rokovalo se zejména o situaci ve věznicích a připravované amnestii, dále o volbách, o ustavení rady konzultantů prezidenta republiky, o zřízení Masarykova ústavu na Pražském hradě.


30.12.1989

Čs. prezident Václav Havel se poprvé setkal s portugalským prezidentem M. Soaresem. Setkání se zúčastnil také ministr zahraničních věcí Jiří Dienstbier. Všichni tři muži se vydali k soše sv. Václava, kde položili květiny s připomenutím posledních pěti týdnů a vyjádřením solidarity se studenty a všemi ostatními občany, kteří byli v minulých letech zbiti nebo perzekuováni a pracovali pro to, aby se všichni lidé naší země dožili dnešního svobodného dne. Večer se M. Soares setkal s čs. novináři v budově Koordinačního centra Občanského fóra v Praze.


30.12.1989

Po všechny dny bezprostředně po zvolení docházejí prezidentu republiky Václavu Havlovi desítky blahopřejných telegramů z domova a celého světa.


30.12.1989

Současnou náladu lidí, provázenou při sametové revoluci psychickým uvolněním a radostí, začaly využívat mnohé kriminální živly k trestné činnosti. O novoročních svátcích proto bude zvýšen u příslušníků Sboru národní bezpečnosti výkon hlídkové a obchůzkové i kriminální služby, zejména při přepravě tržeb, v obchodech, u benzinových čerpadel. Zvýšenou pozornost vyžaduje také kázeň řidičů a dodržování pravidel silničního provozu.


30.12.1989

Je opět velkou radostí číst čs. noviny. Sváteční, sobotní stojí stále všechny jen jednu korunu, ve všední den padesát haléřů.

Jejich poslední vydání letošního roku hýří nápady, zajímavými články, množstvím silvestrovských vtipů, titulním stranám vévodí rozesmátý nový prezident republiky Václav Havel, články o tom, jak se žije na hradě a v podhradí, citují se slova již zlidovělé písně "Ať mír dál zůstává s touto krajinou…"

Redaktoři Mladé fronty vzpomínají průšvihů, kterými tento deník obdařil vrchnost vždycky na Silvestra, z nichž nejpůvabnější bylo výročí spisovatele Jaroslava Foglara a jeho zakazované knihy. Velcí šéfové, kteří vše zakazovali, byli ve skutečnosti strašně moc malí. Připomíná se T. G. Masaryk, který napsal, že malost spočívá především v tom, když člověk neprohlédne a nehledá prostředky k odstranění své malosti. Jsme na počátku cesty, která by nás měla dovést ke společnosti, založené mimo jiné i na zmužilosti a nové mravnosti.

O kauze Otto Wichterleho, autora čs. silonu, tvůrce patentovaného vynálezu kontaktních čoček z hydrofilních gelů, zakladatele a ředitele světoznámého Ústavu makromolekulární chemie - v totalitě zakazovaného na základě absurdního nařízení - píše ve Svobodném slově Libuše Koubská. V čísle jsou opět karikatury a kresby Ondřeje Suchého, Jiřího Vyčítala, Neprakty-Švandrlíka, Vladimíra Renčína, Jana Jiránka a mnoha dalších, zakazovaných a nepublikovaných po celá dlouhá léta. Básník Vladimír Thiele píše o Silvestrech známých osobností, o nichž se opět nesmělo dříve psát (Egon E. Kisch, F. Tichý, Hugo Haas, Emil A. Longen).

Zpěvačka Eva Pilarová pozvala do Prahy svou kolegyni exulantku Yvonne Přenosilovou, aby po dvaceti letech vystoupila ve velkém sále pražské Lucerny na společném koncertě. Rozhovor s ní přináší deník Práce.

Spisovatel František Kožík má v deníku Lidová demokracie fejeton o nezapomenutelných vánocích: "Až se někdo v budoucnu zeptá, jaké byly vánoce v roce 1989, najde svědectví, že jsme je prožili důstojně, se srdcem raněným i radostným, jak se sluší na svobodné občany této planety."


31.12.1989

Řízením federálního ministerstva vnitra byl pověřen prezidentem republiky Václavem Havlem a po dohodě s předsedou vlády Marianem Čalfou JUDr. Richard Sacher.


31.12.1989

Iniciativní skupina Společnosti pro Moravu a Slezsko zveřejnila prohlášení, v němž uvádí, že humánní průběh revoluce by měl být završen překonáním dosavadního systému státoprávního a územně správního uspořádání.

V důsledku centralismu a byrokratického způsobu řízení to vedlo ve svých důsledcích k necitlivým, diskriminačním přístupům přirozených, v povědomí lidí zakotvených a historickými tradicemi konstituovaných pospolitostí Moravy a Slezska. "Za základní složku samosprávy Moravy a Slezska považujeme samosprávu ekonomickou. Měla by být založena na principu, podle něhož by vytvořené hodnoty zůstávaly po nezbytných odvodech na Moravě a ve Slezsku jako nástroj jejich dalšího hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje…" uvádí skupina ve svém prohlášení, které uveřejnila ČTK. To byla asi jedna z posledních seriózních zpráv toho silvestrovského dne.související texty:

1989 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

rok 1989


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Miroslav Sígl

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.