www.TOTALITA.cz

knihy s podobnou tématikou

Petr BLAŽEK, Karel JECH, Michal KUBÁLEK:
Akce K
Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech.
Studie, seznamy a dokumenty

Zatím nejucelenější historický pohled na nejradikálnější projev kolektivizace českého a moravského venkova, kdy byly v rámci akce "Kulak" (v dobových dokumentech se používala zkratka akce "K") nuceně ze svých statků vystěhovány tři až čtyři tisíce selských rodin. Kniha, na které po několik let pracovalo šest historiků, vymezuje obecný politický a institucionální rámec kolektivizace zemědělství v Československu po roce 1948. Zabývá se přijetím, uplatňováním a zrušením "směrnic tří ministrů", na jejichž základě byla v roce 1951 akce "K" zahájena. Jsou v ní popsány proměny vztahů centrálních institucí a přiblížen základní normativní rámec celého procesu. Případové studie přibližují také podobu násilné kolektivizace ve třech tehdejších okresech (jindřichohradecký, jičínský a sedlčanský), kterou jako ilustraci poměrů dokresluje autentická vzpomínka oběti. V příloze jsou publikovány základní archivní dokumenty k akci "K", z nichž většina nebyla doposud zveřejněna (poprvé je zde například publikován originál "směrnice tří ministrů"). Velmi podstatnou přílohu knihy tvoří seznamy vystěhovaných selských rodin, které byly poprvé pro účel vydání překontrolovány, byly v nich opraveny chyby, duplicity, byly abecedně seřazeny a obsahují jmenný i místní rejstřík.
(nakl. Česká zemědělská univerzita v Praze, Pulchra, Praha 2010, 623 s.
(ISBN: 978-80-87377-05-5, 978-80-213-2033-8))Petr BLAŽEK, Patrik EICHLER, Jakub JAREŠ a kol.:
Jan Palach 69

V lednu 1969 se na pražském Václavském náměstí zapálil dvacetiletý student Jan Palach. Chtěl tak vyburcovat své spoluobčany, aby se postavili nastupující normalizaci. Ačkoliv na jeho protest i smrt bezprostředně reagovaly statisíce lidí, dalšímu omezování občanských svobod se již zabránit nepodařilo. Od Palachovy doby je tak nasnadě otázka, zda měl jeho čin vůbec smysl, a pokud ano, tak jaký? Sborník Jan Palach '69 nabízí řadu textů, úvah a dokumentů, které by měly napomoci v hledání odpovědí. Kniha přináší vůbec poprvé nejen detailní historický popis Palachova příběhu a jeho radikálního protestu, ale přibližuje také jeho teologickou, filosofickou i uměleckou reflexi. Podrobně se věnuje rovněž osudům Palachových následovníků i předchůdců v Československu a v dalších státech východního bloku. Součástí knihy je rozsáhlá edice archivních dokumentů a fotografií, které shromáždili během vyšetřování Palachova sebeupálení příslušníci Veřejné i Státní bezpečnosti. Jedná se většinou o dosud nepublikované materiály. Kniha obsahuje také filmový DVD disk s šesticí dokumentárních a uměleckých snímků, které se k tématu Jana Palacha a jeho činu vztahují. (vyd. Togga - FF UK - ÚSTR, Praha 2009, 640 s. + DVD (ISBN 978-80-7308-237-6))Petr BLAŽEK a kol.:
Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989

Sborník prací českých i zahraničních historiků, který vychází z cyklu specializačních přednášek na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, nejen mapuje známá i méně známá témata odporu proti normalizačnímu režimu v Československu (disent, katolická církev, ekologická hnutí, aktivity StB při potlačování, respektive usměrňování opozice atd.), ale snaží se zasadit tento odpor i do širšího (východo)evropského kontextu. Vychází ve spolupráci s Ústavem českých dějin FF UK a Vyšší odbornou školou publicistiky.Petr BLAŽEK:
Paraf (PARalelní Akta Filozofie)

Hlavním tématem knihy je obsah časopisu Paraf, který se v druhé polovině 80. let věnoval jako jediné české samizdatové periodikum systematicky filozofii. Hlavní roli při vydávání Parafu měli signatáři Charty 77 Václav Benda a Radim Palouš, rozmonožování časopisu zajišťoval Ivan Chvatík. Na jeho stránkách publikovaly desítky autorů z domácího i exilového prostředí, časopis také přinášel překlady textů zahraničních autorů či recenze vydaných publikací. V letech 1985-1989 vyšlo celkem deset čísel. V úvodní studii, rozhovorech a příloze této publikace jsou popsány jeho redakční příprava, výroba a distribuce. Pozornost je také věnována formální podobě, tematickému a autorskému zaměření časopisu či jazykovým sporům, jež s jeho vydáváním souvisely. Důležitou součástí této publikace je CD nosič, kde jsou dostupná v elektronické podobě faksimile všech čísel časopisu Paraf . Publikaci vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (Praha 2006, 109 s. + CD).Petr BLAŽEK, Łukasz Kamiński, Rudolf Vévoda (eds.):
Polsko a Československo v roce 1968.
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference.

V roce 1968 se československé a polské dějiny výrazným způsobem ovlivňovaly stačí připomenout, že se polské jednotky podílely na srpnové okupaci Československa. Čeští a polští historikové v této knize přibližují nejdůležitější otázky vzájemných vztahů a jejich různých podob, všímají si také širšího mezinárodního kontextu. Vycházejí většinou ze studia teprve nedávno zpřístupněných archivních pramenů, které vedle jiného dokládají překvapivě široký odpor části polské veřejnosti proti násilnému potlačení Pražského jara. Základem sborníku jsou příspěvky z mezinárodní konference, kterou při příležitosti 25. výročí invaze vojsk pěti států Varšavské smlouvy připravil polský Ústav národní paměti. Vychází v nakladatelství Dokořán (2006) ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR. (368 s.).Vladimír Bystrov:
Sovětská brutální svévole a československý ustrašený zajíček

Nová kniha českého novináře a odborného spisovatele se pokouší o esejistický výklad stále nepříliš známého zločinu z roku 1945. Zabývá se analýzou faktů a historických i politických souvislosti akcí sovětské NKVD, která po skončení druhé světové války odvlekla řadu československých občanů do internačních táborů a gulagů v SSSR a jejich současná reflexe.

Aktivita vojsk NKVD na území Československé republiky od okamžiku příchodu Rudé armády v závěru druhé světové války zaskočila celou naši tehdejší společnost včetně komunistů. Neboť ani ti neočekávali tuto zcela veřejnou demonstraci sovětské nadvlády nad budoucím vývojem v zemi svého dosavadního spojence. Nikdo se neodvážil přiznat si, že Československo obnovené po druhé světové válce je pouhou iluzí, loutkovým útvarem a jeho občané mají znovu pramálo svobod. Dodnes jen obtížně připouštíme, že politická reprezentace poválečné Československé republiky, poslušna zájmů Sovětského svazu, byla stejně kolaborantskou, jako byli politici předtím reprezentující okupační správu dosazenou po devětatřicátém Němci. A i ona byla spoluviníkem osudu našich spoluobčanů, odvlečených tehdy orgány NKVD a deportovaných do sovětských internačních táborů a pekla gulagů, odkud většinou nebylo návratu.
Vědecký recenzent PhDr. Oldřich Tůma, PhD.

(Nakladatel Euroslavica, ISBN 978-80-85494-85-3,316 stran, 20x13cm, brožovaná vazba, rok vydání 2009)Tomáš BURSÍK:
Přišli jsme na svět proto, aby nás pronásledovali
Trestanecké pracovní tábory při uranových dolech v letech 1949-1961

V této knize se autor na konkrétních případech pokusil doložit způsoby a metody, které se běžně uplatňovaly v sovětských trestaneckých pracovních táborech již od dvacátých let 20. století a které byly využity i v systému uranového „GULAGU“ v Československu. Hovoří o hromadném nasazení vězňů v uranovém průmyslu, o diferencovaných přídělech potravy, uplatnění odměn a trestů v závislosti na pracovním výkonu odsouzeného. V mnoha věcech se komunistická diktatura v ČSR „přiučila“ od svého pokrevního bratra – nacistického režimu v sousedním Německu.Luděk NAVARA:
Příběhy Železné opony

Vlak svobody, Stěna smrti, Jak se muži měnili v žáby, Slovenský Ikaros a vlastně i Železná opona... Názvy kapitol a podkapitol této knížky znějí v našem dnešním kontextu spíše jako názvy surrealistických básní. Ve své době, mezi léty 1948 a 1989, ovšem odkazovaly k velmi reálné a často tragické skutečnosti. Pečlivě střežená hranice komunistického Československa se západním Německem a Rakouskem byla dějištěm tisíců dramat, kdy se Češi a Slováci, ale také východní Němci či Poláci pokoušeli opustit “tábor míru a socialismu”. Podle mínění východoněmecké Stasi bylo dokonce Československo v ochraně hranic ze všech spojenců NDR dlouhodobě nejúspěšnější a dokázalo zmařit více než devadesát procent pokusů o útěk.Jan NOVÁK:
Zatím dobrý

Zatím nejrozsáhlejší (románové) zpracování příběhu skupiny Mašínových.
Autor za knihu obdržel cenu Magnesia Litera 2005 pro nejlepší knihu roku.[vk]

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.