www.TOTALITA.cz

Politické procesy v ČSR v 50. letech
Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským
Průběh vlastního procesu


Průběh procesu

Proces začal 20. listopadu 1952 a trval týden. Proběhl bez větších potíží a přesně podle scénáře. Prokurátoři a soudci kladli předepsané otázky a všichni obžalovaní a svědkové v zájmu KSČ spolupracovali až do tragického konce.


Průběh procesu sledovali ve zvláštní místnosti ministr národní bezpečnosti Karol Bacílek, vedoucí funkcionář StB Antonín Prchal a vedoucí sovětských poradců Alexej Besčasnov se svými podřízenými.


V jiné místnosti vyšetřovatelé StB kontrolovali, zda přelíčení probíhá podle scénáře. Pro případ, že by došlo k odchylce od předepsaného textu, měl být vypnut mikrofon a spuštěn magnetofonový záznam. Na odchylky měl upozornit předseda senátu tím, že zmáčkne signální zařízení namontované u svého stolu. Nebylo to však třeba, vše probíhalo hladce.


Nejvážnější komplikací byl jen Slánského odpor vypovídat o svém podílu na Švermově smrti. Svědek Nový nemohl u soudu poznat Simona, s nímž ještě po válce pracoval ve stranickém tisku. Jako znevážení procesu bylo hodnoceno to, že Šlingovi při výslechu spadly kalhoty. Prokurátor Kolaja dvakrát přeskočil předepsanou otázku.Denní hodnocení

Každý den se po skončení přelíčení scházeli prokurátoři, soudci, poradci a vyšetřovatelé ke společné poradě. Sovětští poradci zhodnotili průběh dne a vydávali direktivy pro následující den. Vyšetřovatelé informovali o reakci obžalovaných na přelíčení.


Každý vyšetřovatel sledoval svého svěřence, během přestávek s ním pobýval ve zvláštní zřízené provizorní cele na chodbě soudní budovy a noci s ním trávil ve vězeňské cele. Až do vynesení rozsudku nepozorovali vyšetřovatelé u svých obětí žádné mimořádné nervové napětí. Svou roli tu jistě sehrály silné uklidňující léky, které vězni pravidelně dostávali od vězeňského lékaře.Publicita

Od prvního dne o procesu referoval rozhlas a tisk. Přinášely nejen přenosy ze soudní síně nebo nejotřesnější části z výpovědí obžalovaných, ale otiskovaly také hlas lidu. Většinu hrozné zločiny šokovaly.


Nižší komunistické složky obdržely od svého ústředí pokyny k organizování odborových a stranických veřejných schůzí, aby se "naplno rozhořel spravedlivý hněv lidu proti hanebným zrádcům a nepřátelům".Závěrečná slova

Sedmý den soudního přelíčení pronesli prokurátor, obhájci i obžalovaní svá závěrečná slova. Hlavní prokurátor Urválek pronesl téměř čtyřhodinovou řeč. Obhájci splnili své poslání - potvrdili správnost žaloby. Obžalovaní mluvili krátce a odříkali připravené a naučené texty, v nichž přiznali všechny své zločiny, nikdo z nich se nehájil ani neprotestoval.Gottwald navrhl tresty

V době kdy obžalovaní u soudu pronášeli svá poslední slova, svolal Gottwald mimořádně členy politického sekretariátu ÚV KSČ, aby rozhodli o trestech. Gottwald navrhl tresty, ostatní mlčky souhlasili. Druhý den předseda soudu vynesl rozsudek přesně podle směrnic, které mu telefonicky Gottwald oznámil.Rozsudky

Pouze 3 lidé byli odsouzeni na doživotí - London, Hajdů a Löbl. Ostatní byli odsouzeni k trestu smrti - milost byla všem zamítnuta.


Obhájci dostali za úkol přimět odsouzené, aby se neodvolávali, že to bude příznivě posuzováno při projednávání žádosti o milost. Nikdo se tedy neodvolal. Jedenáct jich požádalo prezidenta republiky o milost. Gottwald ovšem tyto milosti nedoporučil.

Přitom už druhý den procesu nechal Gottwald kolovat mezi členy politického sekretariátu ÚV KSČ návrh na průběh odvolacího řízení. Nevylučoval možnost, že se někteří odvolají. V návrhu bylo uvedeno složení odvolacího senátu a jmenován zástupce veřejné žaloby.


2. prosince oznámili všem 11 odsouzeným Gottwaldovo rozhodnutí, že žádost o milost je zamítnuta a rozsudek bude vykonán druhý den ráno. Následovalo poslední setkání s rodinami, provázené emotivními scénami. Konalo se za přítomnosti vyšetřovatelů a odsouzené oddělovala od jejich blízkých drátěná síť.


Všichni kromě Slánského napsali poslední dopisy, buď rodinám, nebo Gottwaldovi. Dopisy určené Gottwaldovi dorazily k příjemci až 13. prosince a rodinám až za 10 let. Slánský jako jediný z odsouzených nepožádal o milost ani nenapsal poslední dopisy.Poprava

Odsouzení byli 3. prosince 1952 v době od 03:00 do 05:45 popraveni na dvoře pankrácké věznice.


Jejich těla byla téhož dne zpopelněna ve strašnickém krematoriu. Popel pracovníci StB nasypali do papírových pytlů a na neznámém místě za Prahou rozsypali.Poslední slova popravených:

Rudolf Slánský: "Mám to, co jsem si zasloužil."


Vladimír Clementis: "Ďakujem."


Karel Šváb: "Ať žije Sovětský svaz, ať žije Komunistická strana Československa."


Otto Šling: "Pane předsedo, přeji komunistické straně, československému lidu a prezidentu republiky plný zdar. Nikdy jsem špiónem nebyl."Reakce společnosti

Proces vyvolal vlnu souhlasných rezolucí základních organizací KSČ a nenávistných dopisů. Od 20. listopadu do 5. prosince 1952 jich do sekretariátu KSČ a na státní soud došlo 8.520.


Komunisté na svých schůzích a v diskusích projevovali nenávistné postoje. Ve zprávách z okresů se uvádělo, že "ženy plakaly a křičely při označení Slánského, že je vrahem, který chtěl zavraždit našeho milovaného soudruha Gottwalda, a žádaly Slánského oběsit". Někteří žádali "mučení účastníků protistátního centra", jeden dělník plakal a volal "jedna smrt je pro ty zrádce málo, tahat z nich řemeny by měli".


Důsledkem antisemitsky vedeného procesu se projevila vlna protižidovské nenávisti s požadavky, aby režim zúčtoval se Židy stejným způsobem, jako to dřív dělali nacisté: "Hitler jich vystřílel hodně a ještě je to málo. Hitler měl všechny zničit."


Objevily se však také opačné reakce. Někteří lidé se vyjadřovali, že na ně proces působí dojmem předem připraveného divadla.Slánského odpovědnost

Slánský byl popraven za zločiny, jichž se nedopustil. Ovšem za trestné činy, které spáchal, ale souzen nebyl. Ani jeho krutý osud ho nemůže zbavit zodpovědnosti za to, že podstatným způsobem přispěl k tomu, aby v zemi byl nastolen nezákonný a nelidský režim, jehož byl on sám určitou dobu vrcholným reprezentantem. Patřil k těm, kteří vykonstruované politické procesy uvedli do praxe.
související texty:

Proces s vedením protistátního spikleneckého centra
v čele s Rudolfem Slánským


hledání československého Rajka:

Gejza Pavlík

Sovětští poradci

Vladimír Clementis

Otto Šling

Marie Švermová

Interbrigadisté


příprava procesu:

Koncepce protistranického spiknutí

Hlavní obžalovaný Rudolf Slánský

Vyšetřování Rudolfa Slánského

Výslechy

Příprava monstrprocesu na plné obrátky


vlastní proces:

Složení senátu

Průběh vlastního procesu

Výroky obviněných


některé souvislosti:

Důsledky procesu

Slánský a procesy

Otázky kolem procesu


Mezinárodní souvislosti

Politické procesy v sovětských satelitech


Politické procesy v ČSR v 50. letech - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 168

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.