www.TOTALITA.cz

působení StB v Československé televizi
budování sítě spolupracovníků

Jak již bylo naznačeno, jedním z nejdůležitějších úkolů Státní bezpečnosti při kontrole ČST bylo "budování spolehlivé a kvalifikované sítě tajných spolupracovníků", základního prostředku její práce.agenturní síť

"Orgány StB musí plánovitě a cílevědomě provádět typování, výběr, prověrku, získávání, úkolování, výchovu, školení (výcvik) a kontrolu agentury vhodné ke spolupráci s StB do problematiky hromadných sdělovacích prostředků, zejména rozhlasu a televize k odhalování, předcházení a zamezování podvratné činnosti vnitřního a vnějšího protivníka."


Po získání vhodné agentury měly řídící orgány věnovat pozornost nepřetržitému vyhodnocování předaných agenturních zpráv "z hlediska včasnosti, hodnověrnosti, objektivnosti, závažnosti..." S ohledem na specifičnost objektu ČST měli příslušníci StB "vytvářet podmínky pro budování rezidentur a provádět výběr a hodnocení kandidátů na rezidenta".


Neméně důležitým úkolem bylo zorganizování "dostatečně velké" důvěrnické sítě, pomáhající plnit především "pomocné, orientační a prověrkové úkoly" a poskytující informace o osobách a skutečnostech "důležitých z hlediska zajišťování ochrany objektů a zájmů StB".zkušenosti KGB

Kromě naplňování bezpečnostní politiky KSČ bylo při kontrarozvědné ochraně ČST trvalým úkolem Státní bezpečnosti získávání zkušeností od ostatních bezpečnostních složek dalších komunistických států, zejména pak sovětské Státní bezpečnosti (KGB).

"Jde o formy a metody práce KGB, které lze efektivně uplatňovat v našich podmínkách při ochraně hromadných sdělovacích prostředků objektovým způsobem…"informace od nomenklatury

Důležitými pomocníky při kontrole ČST byly tzv. oficiální styky, tj. neevidované zdroje informací z určité nomenklaturní úrovně. "O jednání v rámci oficiálních styků s vedoucími pracovníky, nebo předsedy společenských organizací orgánové StB musí zpracovat písemný záznam, který je založen do objektového svazku..."


Příslušní pracovníci StB od nich měli "požadovat pomoc" při plnění svých úkolů a zároveň je informovat "o nežádoucích negativních jevech státobezpečnostního charakteru. Poskytovat charakteristiku těch osob, jejichž další pracovní zařazení v objektech hromadných sdělovacích prostředcích je nežádoucí."kvalitní síť agentů

V závěru již citované diplomové práce příslušník čs. politické policie Ján Čikoš zopakoval:
"Rozhodujícím předpokladem pro zabezpečení a plnění uvedených úkolů je kvalitní, dobře řízená, rozmístěná a početně dostatečná síť tajných spolupracovníků. Tím, že StB bude mít zajištěn dostatečný tok informací, signálů a poznatků, může důsledně a spolehlivě plnit úkoly, které byly SNB uloženy Komunistickou stranou Československa."


sousedící části:

příliš mnoho úkolů

agent č. 4796 - Korál (1)


StB v ČST - úvodní část

StB - úvodní část


autor textu: Pavel Žáček

použitá literatura: 85odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2018 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.