www.TOTALITA.cz

působení StB v Československé televizi
hlasatelé a další protivníci (1978-1984)

zhodnocení kontrarozvědné ochrany

Z plánu činnosti správy kontrarozvědky pro boj s vnitřním nepřítelem (X. správy FMV) na rok 1978 vyplývá, jakou Státní bezpečnost na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let věnovala situaci v ČST pozornost: dvakrát do roka - v dubnu a v září - mělo vedení správy na operativní poradě vyhodnotit operativní situaci v objektech Čs. televize včetně "počtu, rozmístění, kvality, výslednosti a možností agenturní sítě…" Cílem mělo být zhodnocení "účinnosti" kontrarozvědné ochrany ČST a stanovení dalších "potřebných" opatření.Vlna

V průběhu osmdesátých let se nástrojem kontroly ČST stal celostátní projekt "VLNA". Z činnosti X. správy vůči ČST v roce 1980 je zatím známo pouze to, že provedla "zmapování" a následnou analýzu činnosti televizních (a stejně tak i rozhlasových) hlasatelů.přenosy ze sjezdu KSČ

V průběhu roku 1981 StB "beze zbytku" splnila úkol prvořadé významnosti, tj. "zabránit snahám protivníka narušit, případně zneužít" příprav a průběhu sjezdu KSČ. "Úspěšně byl zabezpečen systém ochrany přenosů Čs. televize a rozhlasu z jednání XVI. sjezdu KSČ, byla provedena prověrka 140 osob z řad tlumočníků, překladatelů a písařek…"odhalist pravičáky

Zřejmě i na základě informací agenta s krycím jménem "Korál") byl X. správou SNB vypracován rozbor "operativní situace" v Hlavní redakci dramatického vysílání ČST "s cílem odhalit působení pravicových názorů z řad autorů", kteří prý negativně ovlivňovali dramatickou tvorbu. Situace na tomto pracovišti se měla stabilizovat po odchodu šéfredaktora.nevhodné smýšlení

Ostře sledovaným polem se stalo živé vysílání. "Výsledkem profylaktického pohovoru cestou vedení ČST bylo dosaženo přeřazení komentátora Televizního klubu mladých pro jeho nevhodné smýšlení a vyjadřování na jiné méně angažované pracoviště."pokles emigrantů

X. správa si pochvalovala i pokles počtu emigrantů z hromadných sdělovacích prostředků, neboť se jí podařilo zpřísnit kritéria při povolování služebních i soukromých cest do zahraničí.kontrola hlasatelek

V roce 1983 byla v ČST provedena "kontrola" hlasatelek živého vysílání Marie Tomsové a Saskie Burešové, které podle informací Státní bezpečnosti "inklinovaly k nepřátelským projevům". Preventivně výchovným opatřením (snad podáním vysvětlení obou jmenovaných) se politické policii podařilo docílit stavu, kdy obě hlasatelky od nespecifikovaných "negativních" politických projevů upustily.

protisocialistický kameraman

V Hlavní redakci publicistiky a dokumentaristiky ČST se pravděpodobně prostřednictvím agenturně-důvěrnické sítě podařilo zadokumentovat "protisocialistické projevy" kameramana Pavla Vondry. O jeho "činnosti" bylo informováno vedení ČST, které s ním díky tomu rozvázalo pracovní poměr.špatný vliv západních novinářů

Počátkem osmdesátých let také z pohledu Státní bezpečnosti "pokračovaly snahy" některých západoevropských novinářů "zanášet do ČSSR nejrůznější dekadentní filosofické maloburžoazní proudy", prý od pacifismu až po "reakční" trockismus.


V polovině roku 1984 se např. 2. odboru X. správy silně nelíbila "mimořádná" pozornost jednoho z pracovníků amerického velvyslanectví P. W. Kiehla zaměřená na vedoucí pracovníky, "spočívající v zasílání pozvánek na akce pořádané ZÚ USA v Praze". Jeho zájem měl být především soustředěn na pracovníky z oblasti zahraničně politického zpravodajství Ústřední redakce televizních novin, úseku zahraničních styků a vedení ČST.


"V oblasti politického zpravodajství se zejména jednalo o snahu prosadit do vysílání Čs. televize americké zpravodajské materiály závadného charakteru. V uvedené oblasti jsou prostřednictvím vedení ČST a odpovědných šéfredaktorů přijímána opatření směřující k paralyzaci snah ZÚ USA."drahý večerníček

Ve třetím čtvrtletí 1984 hlásil 2. odbor X. správy, že se mu "agenturní cestou" podařilo zjistit, že ve výtvarných složkách Hlavní redakce vysílání pro děti a mládež docházelo v proplácení honorářů k porušování honorářové politiky. Následná kontrola výtvarných honorářů u Večerníčků "Příběhy včelích medvídků" prý doložila neoprávněné vyplácení honorářů přesahující 100 000 korun.


"Za neoprávněné vyplácení honorářů nese odpovědnost vedoucí výtvarných složek ing. L[…] S[…]," tvrdila zpráva. "Kromě tr. činnosti jmenovaného bylo zjištěno, že současný systém v ČST vylučuje jakoukoliv kontrolu oprávněnosti vynakládání prostředků na zabezpečení výtvarné složky televizních pořadů."dohled na efektivní chod

Zájem Státní bezpečnosti o "efektivní" chod ČST byl zřejmý i z následující věty: "Osobní zodpovědnost za zjištěné nedostatky se prokazuje velmi obtížně, což způsobuje i prolínání s kolektivní odpovědností (vytvořena umělecká komise) za stanovení výše honorářů s odpovědností odborových útvarů (např. výtvarné oddělení redakcí apod.)."


sousedící části:

agent č. 4796 - Korál (2)

agenturní síť v ČST (1984)


StB v ČST - úvodní část

StB - úvodní část


autor textu: Pavel Žáček

použitá literatura: 85odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2018 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.