www.TOTALITA.cz

působení StB v Československé televizi
pohledem Ladislava Daneše

Zprvu jsem Jana Telcla považoval za svého rodinného estébáka. Jeho jméno se objevovalo ve svazcích, vedených na mé jméno. Ty svazky byly původně čtyři, jeden z nich s číslem 61.774 byl 5.12.1989 (sic!) zlikvidován.II: správa FMV, 1. odbor


V Praze dne 3. 9. 1971


Návrh na zavedení pozorovacího svazku na Daneše Ladislava


Já, por. Tecl Jan, starší referent 1. odboru II. Správy FMV předkládám návrh na zavedení pozorovacího svazku na osobu: DANEŠ Ladislav, nar. 26. 11. 1924… (vynechávám curriculum vitae - pozn. L.D.) … V KSČ od r. 1946 a o veřejné dění a politiku nikdy neprojevoval zájem. (Tady musím staršího referenta poopravit: Uprostřed války, v r. 1943, jsem navázal spojení se stranickou ilegální odbojovou organizací a byl jsem v ní činný do května 45. A po válce - pracoval jsem na dvou Stavbách mládeže, takže o určitém zájmu by to svědčilo. Ovšem, pravda, po rezoluci Informbyra o Jugoslávii a po procesech jsem zjistil, že všechno je jinak, než jsem si představoval, a odtud začal nezájem o zdobení oken a májové průvody. - pozn. L.D.)


V letech 1968-69 byl Daneš členem hlavní redakce publicistiky a dokumentaristiky pod vedením Arnošta Frydrycha ve složení Škutina, Kyncl, Kantůrek, Svejkovský, Vávra a dalších protisocialisticky zaměřených pracovníků a aktivně se podílel na negativním ovlivňování veřejného mínění. V těchto letech byl rovněž členem FITESU, který byl pro svoji kontrarevoluční činnost po dubnovém plénu KSČ v r. 1969 rozpuštěn.


Daneš byl v květnu 1970 vyloučen z KSČ s odůvodněním, že se stal nositelem pravicového oportunismu a svojí činností napomáhal vyvolávání nezdravých emocí a nacionálních nálad mezi televizní veřejností, které postupně vyústily v protistranickou kampaň a znevažování principů proletářského internacionalismu. V roce 1971 byl propuštěn z ČT.


Daneš se se změnou politického vývoje nikdy nesmířil. Nadále udržoval styky s osobami protisocialisticky smýšlejícími jako např. Škutina Vladimír, Kyncl Karel, Frydrych Arnošt, Hochman Jiří, Šikl Jaroslav a dalšími. Obsahem těchto styků bylo hodnocení politické situace, kritika angažovaných pořadů, konzultace, jak dále postupovat, vzájemná pomoc atd. Agenturní cestou byl zjištěn poznatek o návštěvách Daneše na britském velvyslanectví a zaslání dopisů po jisté přítelkyni Vladimíru Toskovi do Itálie.


V současné době bylo z několika pramenů zjištěno, že Daneš nadále pracuje pro ČT a to pro redakci publicistiky přes Přemysla Podlahu, pro druhý program přes jeho hlavního redaktora Zdeňka Michalce, pro reklamu prostřednictvím vedoucího redakce Marvana a pro literárně dramatickou redakci za pomoci dosud nezjištěného pracovníka. Touto cestou má Daneš pokračovat v rozkladném psychologickém působení na myšlení lidí.Vzhledem k dosud získaným poznatkům navrhuji provést aktivní rozpracování Daneše s cílem zjišťovat a dokumentovat:


 • -  další záměry a formy jeho činnosti; • -  okruh osob, s nimiž je Daneš ve styku. Zejména se bude jednat o osoby, které se aktivně podílely na kontrarevoluční činnosti v letech 68-69 (Kyncl, Fairaizl, Branislav, Kantůrek, Moučková a další), které jsou v ČT zaměstnány, umožňují mu o situaci v ČT získávat informace a pracují podle jeho pokynů. Agenturně operativní práce na tomto úkolu bude zároveň prospěšná pro rozpracování objektu ČT. • -  vazba Daneše na zahraničí (ověřit styk na britské velvyslanectví, na Vladimíra Toska a zjišťovat další styky na cizí státní příslušníky, emigranty a charakter těchto styků).Za tím účelem budou provedena následující opatření:


 • 1) Spojit se s orgány, kteří rozpracovávají nebo mají blokované styky Daneše, soustředit od nich dosud získané poznatky k těmto stykům a projednat další spolupráci v rozpracování. • 2) Okrajově bude zaměřen A. Martin a D. Pekař, zejména ke vztahu Daneše na ČT. • 3) Vyjednat s orgánem II. Správy FMV s. Loudou možnosti jeho spolupracovníka Míly k osobě Daneše a jeho využití v akci. • 4) Se s. Ramplem (II. Správa FMV) prokonzultovat možnosti jejich spolupracovníka Gustava k osobě Daneše a ověření návštěv na britském velvyslanectví. • 5) Provést TÚ C-7 (pozn. pisatele: tzn. odposlech telefonu) a na základě jeho výsledků budou prováděna operativní opatření. • 6) Z úseků ČT, na které má Daneš vztah, vytipovat vhodné osoby ke spolupráci. • 7) Podle výsledků uvedených opatření bude navržen další postup.

 

Vypracoval: por. Tecl Jan

Schvaluji: pplk. podpis nečitelný

(pozn.: A. Martin = agent Martin, D. Pekař = důvěrník Pekař)Tak to byl začátek nové éry mého života. Byl jsem zařazen do 4. kategorie občanů, nazvané "Nepřátelské osoby", která měla dopad bohužel i na děti. Zákaz jejich dalšího vzdělávání. A samozřejmě jsem se ocitl i na seznamu lidí, kteří nesměli proniknout do oblasti kultury. To bylo spíš vyznamenání, být v takovém seznamu, v takové krásné společnosti charakterních, statečných lidí. Ale to už je jiná kapitola.

Ladislav Daneš (*1924)


dramaturg, televizní publicista, scenárista,
redaktor a režisér


 • 1943-1948   herec (Intimní divadlo, Studio Národního divadla, Soubor Jindřicha Honzla)
 • 1950-1953   dramaturg Východočeského divadla v Pardubicích
 • 1953-1957   dramaturg divadla D34 (E.F.Buriana)
 • 1957-1970   dramaturg a redaktor Čs. televize Praha
 • 1970-1975   nezaměstnaný
 • 1970-1989   v disentu - veden jako nepřátelská osoba režimu v Centrální evidenci ÚV KSČ
 • 1975-1984   koncertní jednatel Symfonického orchestru FOK
 • od roku 1990   externí spolupráce s Československou a Českou televizí (televizní cyklus Černá ovce, sem tam bílá; televizní dokumenty-portréty Oty Šika, Soni Červené, Oldřicha Daňka, Lenky Reinerové
  a Oty Ornesta)

Jan Tecl (*1941)


příslušník Státní bezpečnosti • v roce 1962   přijat do služeb ministerstva vnitra
 • od března 1971   starší referent 1. odboru II. správy FMV (hlavní správa kontrarozvědky),
 • od července 1973   starší referent 1. odboru, resp. IV. odboru správy StB Praha.
 • v roce 1974    přešel na X. správu FMV (správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli), která byla po reorganizaci v roce 1988 přejmenována na II. správu SNB (hlavní správa kontrarozvědky).
 • v červnu 1990   propuštěn ze služebního poměru příslušníka SNB.

související texty:

Česká televize


StB v ČST - úvodní část

StB - úvodní část


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 85odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2018 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.