www.TOTALITA.cz

z usnesení ÚV KSČ o stavu a nových úkolech Československé televize

Ústřední výbor KSČ konstatuje, že se televize v Československu stala prostředkem politické a kulturní výchovy pracujících. Působí současně a názorně na milióny diváků, zasahuje do jejich života. Spojuje v sobě přednosti filmu a rozhlasu, dovede účinně mobilizovat milióny pracujících. Televize v rozvoji kulturní revoluce je prostředkem k odstraňování rozdílů mezi městem a venkovem.


Protože se předpokládá další rozvoj televize, jde o jeden z nejdůležitějších nástrojů výchovy lidu v komunistickém duchu. Usnesení ÚV KSČ o nové organizaci na úseku rozhlasu a televize, přímé řízení Ústředním výborem KSČ se osvědčuje. Nové uspořádání vytvořilo příznivé podmínky pro rozvoj těchto důležitých nástrojů politiky strany.


ÚV KSČ je přesvědčen, že po přijetí zásadní směrnice pro otázky výstavby a techniky Ústředním výborem KSČ bude možno zaznamenat další všestranný rozvoj televize.


ÚV KSČ konstatuje, že se televize za 7 let své existence zařadila mezi nejpřednější kulturně politické a výchovné instituce v zemi a stala se nezbytnou součástí kulturního a politického života lidu. Dosáhla mnoha úspěchů a vyvolává stále větší zájem pracujících. Díky televizi mají nejširší vrstvy možnost seznámit se s novou, zvlášť účinnou formou s úspěchy naší socialistické výstavby, s důležitými mezinárodně politickými událostmi, se životem lidu SSSR a ostatních bratrských socialistických zemí. V televizních pořadech se pracujícím přibližují kulturní a umělecké hodnoty minulosti i současnosti v nebývalé šíři a dosahu.


ÚV KSČ oceňuje práci Československé televize i obětavost pracovníků, kteří se zasloužili o její rozvoj a překonali řadu potíží.


Před Československou televizí však stále stojí úkol vytýčený XI. sjezdem KSČ - pracovat výhradně v komunistickém duchu. To klade vysoké nároky zejména na program, na technickou stránku Československé televize./.../Ústřední výbor zdůrazňuje, že Československá televize je televizí socialistickou a celá její činnost musí být založena na politice KSČ.


Program Československé televize je jediným nedílným celkem, který ve všech studiích a v jejich programotvorných složkách sleduje stejné politické a kulturněvýchovné cíle strany.


Posláním Československé televize je vychovávat pracující v idejích komunismu, v duchu proletářského internacionalismu a socialistického vlastenectví, nové společenské morálky a pokrokového estetického vkusu, zobrazovat rozmanitost života společnosti a vyzvedávat nové jevy a procesy, které se v ní uskutečňují. Úkolem televize je šířit učení marxismu-leninismu a poznatky materialistické vědy, organizovat masy pracujícího lidu k plnění úkolů socialistické výstavby, k účasti na prohlubování principů socialistické demokracie, k vědomí socialistické státnosti, provádět ateistickou propagandu a vést občany k rozvíjení nového, pokrokového, k překonání přežitků a vlivů buržoazní ideologie./.../(24. května 1960)


související texty:

kapitola 60. léta

KSČ


úvodní strana části


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.