www.TOTALITA.cz

volby 1946
volební program KSČ - Jdeme do voleb pod praporem práce pro republiku!

Jaké bezprostřední požadavky budeme prosazovat

Jsme přesvědčení, že dosavadní cesta byla správná. Byly položeny dobré základy. Budeme proto dál pracovat, abychom dosavadní politický kurs naší politiky udrželi a upevnili, její lidový a demokratický charakter zachovali a rozšířili, a dál důsledně prováděli všechno, co bylo započato naší národní a demokratickou revoluci.


Především půjde o to, aby v nové ústavě byl pevně zakotven systém národních výborů. Naše národní výbory musí mít plná práva, více práv a také vice povinností. Budeme usilovati o to, aby byl proveden přechod od administrativy zemské k administrativě župní, čímž se nové státní úřady přiblíží více obcím, okresům a lidu, a budou moci být i lépe pracujícím lidem kontrolovány.


Nová ústava musí bezpečně a navždy zajistit naše velké znárodňovací dílo, při zachování široké sféry hospodářství soukromého a při plné podpoře drobných a středních podnikatelů. V nové ústavě musí býti kodifikován poměr Čechů a Slováků. Znovusblížení obou slovanských bratrských národů musí býti vtěleno v novou ústavu, a tak utvrzena Magna charta slovenského národa, kterou se uznává slovenský národ jako osobitý a svébytný.


Dalším důležitým úkolem, kterému my, komunisté, chceme věnovat všechny síly, je, aby v co nejkratší době byly překonány následky německé okupace a zvládnuty všechny problémy hospodářské. Stav našeho hospodářství musí býti udržen a zlepšen, aby se mohlo přistoupit k volnému trhu. Výroba těžkého a lehkého průmyslu musí být stupňována, aby více hmotných statků mohlo býti dodáváno našemu vnitřnímu trhu. V nejkratší době bude nutno odstranit všechny stopy války a provést obnovu zpustošených měst a vesnic a dopravní sítě. Osídlení našeho pohraničí musí býti co nejrychleji dokončeno a našim hraničářům poskytnuta všemožná pomoc.


V zestátněném hospodářství budeme pracovati pro to, aby co nejdříve zestátněný průmysl byl rentabilní a přispěl k celkovému národnímu blahobytu. Naléhavého řešení vyžaduje distribuce, ve které se ještě přiživují velkošmelináři a různí jiné kořistníci. Pomůže to nejen maloobchodníku, který musí stát v krámě od rána do večera, když změť těch starých kartelů a různé stupně meziobchodu, které nám zavedli Němci, zrušíme. Tak budeme moci zlevniti ceny a maloobchodník vydělá více než dnes.


Zemědělskému lidu musí býti poskytnuta všestranná pomoc hospodářská a sociální. Půjde především o to, aby byla provedena industrializace a mechanizace zemědělství a ulehčena těžká práce zemědělce a zejména rolnické ženy. Budeme usilovati o podstatné zlevnění strojů a o dobudování elektrizace. Zřízením žehlíren a správkáren, vybudováním dětských jeslí v době nejpilnějších prací, zřízením kulturních domů umožníme vesnické ženě, aby mohla žit kulturněji a aby nebyla od slunka do slunka připoutána k těžké dřině jako dosud.


V otázce měnové reformy budeme se snažit, aby vázané vklady byly konsolidovány a drobný střádal nebyl poškozen.


Právě v těchto dnech obracejí se odpovědné orgány na vedení národních podniků, aby překalkulovaly ceny svých výrobků a všude, kde to je možné, provedly snížení cen. Tak na příklad národní podnik Nehera snížil o 10 % ceny svých výrobků a rovněž národní podnik Baťa chystá snížení cen obuvi. Tímto postupným snižováním cen životních potřeb se bude postupně zvyšovat blahobyt našeho lidu.


Konečně za spolupráce jednotné odborové organizace a druhých jednotných všenárodních organizací připravuje ministerstvo ochrany práce a sociální péče veliké dílo národního pojištění, které má zabezpečiti všechny vrstvy národa, dělníky, rolníky, inteligenci a drobné a střední podnikatele pro případ nemoci, úrazu a staroby.


Celý tento program výstavby republiky lze uskutečniti. Tak, jako vláda dovedla rázně prosadit velké historické dekrety, uvede ve skutek i tyto spravedlivé požadavky pracujícího lidu.související texty:

Jaké bezprostřední požadavky budeme prosazovat

Prací k blahobytu

Reakce pohoří

Pomluvy proti straněvolby 1946 v kontextu minulosti

postupná příprava komunistů k převzetí absolutní moci

jak KSČ dodržovala své sliby

jak KSČ dodržovala Ústavu

volební program KSČ

komunisté a náboženství

volební výsledky
volby 1946 - úvodní strana

volby v období 1946-1989 - úvodní strana


autor textu: Milan Krejčiřík

použitá literatura: Jdeme do voleb pod praporem práce pro republiku!, osnova referátu pro volební schůze KSČ, tisk Svoboda, Praha

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.