www.TOTALITA.cz

Komunistická strana Československa (KSČ)
IX. sjezd KSČ

Proběhl ve dnech 25.-29. května 1949 za účasti 2 346 delegátů zastupujících přes 2 300 000 členů strany. Stanovil generální linii výstavby socialismu v ČSR na základě deseti bodů přednesených Klementem Gottwaldem a rozhodl, že "revoluční změny v politickém vývoji republiky" vyžadují likvidaci zbytků mocenských pozic poražené buržoazie a budování nového typu státu i socialistické demokracie.


Za rozhodující úkol strany v etapě diktatury proletariátu bylo stanoveno budování materiálně technické základny socialismu, soustavné zvyšování životní a kulturní úrovně lidu, střežení jednoty strany a čistoty jejího marxisticko-leninského učení, vedení nepřetržitého politického a ideového zápasu proti poražené buržoazii, proti kolísavosti maloburžoazních vrstev a tlaku imperialistického světa, neustálé prohlubování spojenectví se Sovětským svazem a lidově demokratickými zeměmi.

V důsledku těchto tezí bylo režimem postiženo na dva milióny občanů, z politických důvodů bylo odsouzeno přes 200 000 lidí, desítky tisíc byly poslány na "převýchovu" do táborů nucených prací nebo do pomocných technických praporů. Čistky a následné politické procesy se nevyhnuly počátkem padesátých let ani komunistické straně.


Sjezd zvolil předsedou strany znovu Klementa Gottwalda a generálním tajemníkem Rudolfa Slánského.související texty:

počátky KSČ

bolševizace KSČ

období 1938-1945

období 1945-1948

totalitní způsob vládnutí

budování komunismu

rok 1968

proces normalizace

"Na věčné časy a nikdy jinak"

post scriptum(?) aneb "s převlečenými kabáty"


Komunistická strana Československa


autor textu: Vladimír Mach

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.