www.TOTALITA.cz

fotografie

Rolník Bedřich Marjanko,

ročník 1913, Velký Újezd čp. 2, okres Mělník,
hospodařil na zemědělské usedlosti o výměře 20 ha zemědělské půdy. K tomu měl pronajato dalších 20 ha polností. Ke statku patřilo ještě přes 5 ha lesní půdy a půl hektaru zahrad.


Hospodářství obdělával dvěma páry koní a párem volů, traktorem zn. Lanz Buldog
a rozsáhlým strojovým parkem.


Rostlinná výroba

- pěstování - řepky, máku, mrkve, řepy cukrovky, obilnin, pícnin (vojtěšky, jetele), brambor a luštěnin bylo jeho hlavní specializací.


V živočišné výrobě

se specializoval zejména na chov čistokrevného dobytka - vlastnil plemenného býka, kance, berana i kozla. Dále zde bylo šest až osm kusů hovězího dobytka, prasata, ovce, kozy, drůbež. Statek se skládal ze dvou obytných budov, maštale, chlévů a stodol, které tvořily jeden celek, dále k tomu patřil malý domek pro zaměstnance tzv.deputát, který byl pronajat. Byl ženatý a v té době bezdětný.


Do poklidného hospodaření zasáhli komunisté již v průběhu roku 1949, kdy již mu nebylo umožněno sehnat potřebné pracovní síly, a byly mu vyměřeny nepřiměřeně velké povinné dodávky. Na základě toho byl mu dne 21.12.1949 zaslán výměr o nuceném vykoupení traktoru. Uvedený stroj musel být urychleně předán JZD Hořín.


Zajímavý právní postup!!! Jako důvod bylo uvedeno, že "…..zaviněně nesplnil smlouvy o výrobě nebo o výkupu a dodávce zemědělských výrobků, že výše uvedené mechanizační prostředky nejsou plně využity". Dále je zde uvedeno, že jakékoli znemožňování provedení tzv.výkupu je trestné. Výměr byl ukončen následujícím poučením:

"Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolati ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke krajskému národnímu výboru v Praze prostřednictvím okresního národního výboru v Mělníku. Odvolání odnímá ONV, odkladný účinek, protože naléhavý zájem veřejný to vyžaduje. Proti rozhodnutí, jímž se vylučuje odkladný účinek odvolání, není ve smyslu § 77 , odst.4 spr.říz.odvolání přípustné."

Dne 29.12.1949 byl předvolán před mimořádnou vyživovací komisi ONV Mělník a MNV ve Velkém Újezdě, aby vypověděl a udal důvody proč nesplnil svoji dodávkou povinnost. Jako příčinu uvedl, že v důsledku nedostatku pracovních sil zůstal na veškerou práci sám pouze se svoji manželkou. Na základě těchto skutečností nebylo možné plnit povinné dodávky (které byly nadměrně vysoké). Z tohoto důvodu byl donucen dát veškeré hospodářství k dispozici JZD Velký Újezd s tím, že se stane členem JZD, že nebude mu bráněno v dokončení studií (před válkou studoval vysokou školu veterinární v Brně) a že mu nebude činěno nějaké příkoří v bytové otázce. Ani jedna podmínka nebyla splněna!!!


Již 13.června 1950 byl předvolán na MNV ve Velkém Újezdě kde s ním byla sepsána dohoda o "dobrovolném" výkupu pozemků a hospodářských usedlostí dle zákona 46/1948 Sb o nové pozemkové reformě. V tomto předvolání je mimo jiné uvedeno následující:

"V případě nedostavíte-li se k jednání, budeme míti za to, že souhlasíte s předáním, bez výhrad pro vlastníka, a jednání i podpis provede za Vás místní národní výbor z moci úřední."
K tomu není třeba komentáře!!!fotografie

statek ve Velkém ÚjezděSamozřejmě se nejednalo o nějakém vykoupení, byla to konfiskace majetku. Nakonec tato jednání o tzv. dobrovolném výkupu vyústila k "dobrovolnému darování státu" veškerých nemovitostí. Pan Marjanko se musel co nejdříve vystěhovat z obce Velký Újezd a mohl si sebou vzít jenom to, co se vešlo na dva žebřiňáky.


Odstěhoval se ke své matce do Mělníka, kde v jejím rodinném domku mohl obývat pouze jednu místnost, neboť v celém domě byli nuceně nastěhováni nájemníci. Jednalo se o tzv.nadměrný byt, který tak byl tzv. administrativně rozdělen.


O nějaké možnosti dostudování nemohlo být ani řeči, takže až do důchodu pracoval jako veterinární prohlížitel na místních jatkách.Do Velkého Újezda se již nikdy nepodíval.
Do zemědělské usedlosti byly nastěhovány romské rodiny, objekt nebyl udržován, postupně chátral a v roce 1973 byl zbořen.


[ma]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2018 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.