www.TOTALITA.cz

na zajišťování srpnového vysílání Československé televize vzpomíná redaktor Miroslav Sígl
9. díl: událo se z úterka na středu

V úterý 20. srpna ve 14 hodin začala schůze předsednictva ÚV KSČ. Původně svolaná na 10. hodinu dopoledne. D. Kolder a A. Indra žádají, aby proti původnímu programu (příprava mimořádného sjezdu) byla přednostně projednána "Zpráva o současné politické situaci v ČSSR a podmínkách činnosti KSČ", kterou vypracoval útvar svodných informací. Dubček prosazuje jako první bod projednání návrhů sjezdových dokumentů a teprve potom onu "Zprávu".


Mezitím se odehrávají mimo budovu ÚV KSČ téměř dramatické chvíle, o nichž nemá kromě jejich aktérů nikdo ani potuchy. Ministerstvo vnitra je v plné pohotovosti. Plukovník V. Šalgovič vydává pplk. Josefu Riplovi pokyny k zabezpečení letiště v Ruzyni a k přerušení letecké dopravy, dále k zajištění rozhlasu a televize, bezpečnosti provozu telefonní ústředny ministerstva vnitra a ochrany objektu v Sadové ulici (kam se tajně ze svého ministerstva vnitra přesídlují "vnitráci či fízlové - nebo estébáci", chcete-li - aktéři Srpna), soustředit poznatky o některých "rozpracovaných" vytypovaných osobách. Zároveň oznamuje dalšímu náčelníkovi ministerstva vnitra, pplk. Molnárovi, že spojenecká vojska vstoupí na území ČSSR, že právě zasedá předsednictvo ÚV KSČ a má řešit situaci na základě dopisu L. Brežněva. Vzápětí nato svolává poradu vybraných vedoucích odborů a pracovníků ministerstva podle zvláštního výběru.


V budově Ústřední správy spojů se u Karla Hoffmanna scházejí pozvané osoby ze stranického aparátu P. Auersberg a A. Hes, dále ústřední tajemník Národní fronty M. Vacík, bývalý náměstek ministra kultury a informací B. Chňoupek, ředitel ČTK M. Sulek, bývalý ředitel Čs. rozhlasu M. Marko, z Čs. televize J. Beneš a z StB plukovník Hubina. Jejich jména budou v příštích hodinách často uváděna v souvislosti s očekávanými událostmi. K. Hoffman jim vydává pokyny, aby očekávaná vojenská intervence byla prezentována čs. a světové veřejnosti jako internacionální pomoc, poskytnutá na základě pozvání vedoucích čs. stranických a státních orgánů.


Všichni začínají plnit uložené úkoly. P. Auersberg a A. Hes pracují na informaci o vstupu vojsk v tomto duchu, M. Sulek se objevuje náhle v budově ČTK (byl totiž na dovolené) a vydává pokyn, že bez jeho vědomí nesmí být do zahraničí odeslána žádná informace o Československu. K. Hoffmann odejel na ministerstvo zahraničního obchodu a poté do budovy ÚV KSČ, kde jedná krátce s A. Indrou. Vrací se znovu na Ústřední správu spojů a zve do své pracovny bez udání důvodu náměstky ředitele Čs. rozhlasu K. Hrabala a R. Běhala.


Na letišti v Ruzyni už jsou přítomní odpovědní pracovníci ministerstva vnitra, kteří mají na telefonický rozkaz "Spusťte akci!" asi ve 23,30 hodin zastavit provoz civilní letecké dopravy, neboť v tu dobu mají již přistávat letadla se sovětskými vojáky.


Na čs. hranici se v prostoru města Vejprty objevily ve 21.40 hodin dva sovětské tanky a dva obrněné transportéry. Prorazily bezpečnostní zařízení a pokračovaly dovnitř čs. území. Za několik minut se však vrátily zpět na území NDR. Pravděpodobně si jejich velitelé spletli čas o dvě hodiny, protože až po 23. hodině vojska pěti zemí překračují čs. území a začíná okupace naší země.


Před půlnocí ve 23.30 hodin svolal ministr obrany Martin Dzúr poradu Vojenské rady a telefonicky oznámil předsedovi vlády Oldřichu Černíkovi, že vojska Varšavské smlouvy obsazují Československo. Ten přerušuje tímto sdělením okamžitě zasedání předsednictva, zatímco Dubček teprve nyní oznamuje, že dostal 19. srpna dopis od L. Brežněva.


Ve stejnou dobu přichází sovětský velvyslanec A. V. Červoněnko s doprovodem k prezidentu L. Svobodovi a oznamuje mu tutéž informaci. Ten je překvapen, neví o nějaké žádosti stranických a státních orgánů, které měly pozvat spojenecká vojska. V doprovodu poznává bývalého styčného důstojníka u čs. jednotek v SSSR za 2. světové války - dnes je plukovníkem. Dále mu chtějí předat dopis L. Brežněva se žádostí, aby převzal veškerou moc ve státě, což prezident odmítá, jak dosvědčují Svobodova dcera Zoe a její manžel M. Klusák. Během této schůzky žádá J. Smrkovský telefonicky prezidenta, aby se dostavil na schůzi předsednictva. Ten přijel již kolem 24. hodiny spolu s ministrem vnitra J. Pavlem.


Ještě před půlnocí přišel do budovy Čs. rozhlasu jeho bývalý ústřední ředitel M. Marko s M. Vacíkem a K. Hrabalem, který je současným náměstkem pro zahraniční vysílání. Prý je posílá Dubček, aby zajistil odvysílání předávaného textu.


Ministr národní obrany M. Dzúr vydává rozkaz pro všechna velitelství čs. armády, pro silniční sbor, pro vojenské akademie (Vojenská a Vojensko-politická akademie), učiliště a dalším druhům vojsk MNO. Nařizuje všechna vojska ponechat v kasárnách, štáby svazů a svazků povolat na pracoviště a neopouštět mírovou posádku, v žádném případě nepoužívat zbraně, sovětským vojskům na čs. území poskytnout maximální pomoc. Rozkaz velitelům 10. letecké armády a 7. armády protivzdušné obrany nařizuje zákaz vzletu všech letounů a naopak zabezpečit přistávání sovětských letounů na letištích Brno a Ruzyně, zákaz jakéhokoli použití zbraně a sovětským vojskům poskytnout všestrannou pomoc.


Z ministerstva vnitra od V. Šalgoviče dostávají náčelníci Krajských správ SNB dálnopisný rozkaz:

  • 1. vyhlásit ihned 100 % pohotovost příslušníků,
  • 2. obsadit silami útvaru rozhlas, televizi, pošty, místní rozhlasy, vysílačky radioamatérů, aby nemohly být zneužity k nepřátelským akcím proti republice,
  • 3. vejít do styku s vedoucími těchto sdělovacích prostředků a dohodnout vysílání jen těch relací, které budou sloužit k zabezpečení klidu a veřejného pořádku,
  • 4. provést přísná opatření k zabezpečení ochrany budov SNB, skladů s výzbrojí a výstrojí, aby nemohly být zneužity nepřáteli. Všechna nařízená opatření provést v naprosté konspiraci.

Od půlnoci je tak všechno v permanenci - letiště, velká města, zastupitelské úřady v Praze (zejména USA, Velké Británie, Francie, Kanady, Jugoslávie a Rumunska). Do budovy Čs. rozhlasu přišla skupina pracovníků StB, další příkazy se týkají obsazení televizního vysílače Petřín, ústředny rozhlasu po drátě a mezinárodní telefonní ústředny.


V 01.30 hodin předsednictvo ÚV KSČ odhlasovalo zpracovaný text Výzvy všemu lidu ČSSR proti čtyřem hlasům (Biĺaka, Koldera, Riga a Švestky). Text telefonuje Zdeněk Mlynář do Čs. rozhlasu, kde jej začíná hlasatel číst až do dvou hodin po půlnoci, kdy na příkaz ředitele Ústřední správy spojů K. Hoffmanna byl z provozu vyřazen vysílač na středních vlnách, takže většina posluchačů slyšela jen část první věty provolání.


Ve stejnou dobu přistávají v Ruzyni dva sovětské letouny, z nichž vyskakují desítky ozbrojených sovětských vojáků, okamžitě obsazují hlavní letištní budovu, vyhánějí na prostranství před budovou letištní personál a čekající cestující. Odzbrojují a zatýkají odpovědné pracovníky letiště. Mezitím je zahájena také letecká výsadková operace (asi 120 letadel typu AN 12, dále 100 letadel typu AN 24 s tanky, obrněnými transportéry a výsadkáři. Ve vzduchu zajišťuje operaci 200 letounů MIG 19 a 21, a téměř 150 menších letadel a vrtulníků. Generál Vítek plní tady rozkazy ministerstva národní obrany, zejména zajišťuje osvětlení přistávacích ploch a kontaktuje sovětské velitele.


Ve dvě hodiny v noci přichází vedoucí tajemník Městského výboru KSČ Bohumil Šimon do budovy ÚV KSČ, aby navrhl Dubčekovi: 1. svolat okamžitě poradu delegátů zvolených na XIV. mimořádný sjezd, 2. připravit generální stávku, 3. připravit provolání komunistickým stranám celého světa. Poté zasedání končí, Černík odjíždí na předsednictvo vlády, Švestka do redakce Rudého práva, Kolder, Biĺak a Indra na sovětské velvyslanectví, zatímco ostatní zůstávají v kanceláři.


Prohlášení předsednictva ÚV KSČ Všemu lidu vyvolává značnou desorientaci. Vedení IV. správy ministerstva vnitra odmítá příkaz pplk. Ripla a pplk. Kožucha sledovat O. Šika, J. Pelikána s tím, že neexistují zákonné podklady. V budově předsednictva vlády jsou internováni sovětskými výsadkáři členové a pracovníci vlády Černík, Štrougal, Hamouz, Boček, Dvořák, Hůla, Borůvka. Všude na rozhodujících místech dochází k izolaci nebo internaci či k zatýkání vytypovaných pracovníků, jsou jim odebírány osobní zbraně. Do tzv. ochrany byl vzat Č. Císař, kterého odvádějí z jeho bytu do budovy Krajské správy SNB. Jde vesměs o pracovníky, kteří až dosud podporovali reformní hnutí, své postoje nijak nezastírali, naopak věřili stranickému vedení v čele s Dubčekem a dávali to patřičně najevo. K zatýkání dochází již také v krajích a na mnoha dalších místech republiky. Probuzení lidé, jakmile se zorientovali a dozvídali se o zatýkání, začala v Praze mizet všechna dopravní označení a na budovách domů či jiných objektů popisná čísla.


Kolem páté hodiny ranní jsem již byl v pohotovosti nejen já, když jsem doslova také "přiletěl" do televize, jak už jsem napsal. Hned po našem úprku z budovy ÚV KSČ byli sovětskými vojáky zadrženi a střeženi Dubček, Smrkovský, Kriegel, Špaček, Šimon, Sádovský, Slavík, Jakeš, Kapek, Mlynář a někteří další pracovníci sekretariátu ÚV KSČ. Ještě před zadržením Smrkovský hovoří s pracovníky spojů, kteří se na něj obracejí s příkazem Hoffmanna - přerušit provoz všech vysílacích stanic. Označuje příkaz za protistátní a nařizuje vysílače opět zapnout.díl vzpomínek:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,

09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

související texty:

středa 21. srpna 1968

situace v ČST (21.8.1968)

technika a značení okupačních vojsk v ČSSR po roce 1968

text Prohlášení sovětské tiskové agentury TASS k obsazení ČSSR

pravděpodobný text tzv. Zvacího dopisu

text Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968


Kalendárium - srpen 1968

události roku 1968

vzpomínky - úvodní strana


autor textu: Miroslav Sígl

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2018 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.