www.TOTALITA.cz

na zajišťování srpnového vysílání Československé televize vzpomíná redaktor Miroslav Sígl
16. díl: dějiny letí éterem   (pátek 23. srpna)

Třetí den okupace nad jeho ránem přemýšlím, jak relativní jsou najednou všechny pojmy marxistické výzbroje: kdo je revolucionář a kdo kontrarevolucionář, co to je nálepky - socialistický, antisocialistický (méně, více, nejvíce), pravicově či levicově oportunistický. Pryč s touto veteší, která zaneřádila naše myšlení, řeč i jazyk. S úlevou a naopak s jistou hrdostí pročítám záznamy z nočních hodin. Ze švýcarského rozhlasu byla zachycena povzbudivá citace listu Neue Züricher Zeitung:


"Obdivuhodná odvaha a neslýchaná obratnost, s níž dokázaly československé rozhlasové stanice informovat vlastní národy a celou světovou veřejnost o průběhu sovětské intervence, musí být i nám ve Švýcarsku podnětem k vážnému zamyšlení. Český příklad ukazuje, že i všemi technickými prostředky vybavená okupační armáda má velké potíže při rušení a vyřazování dobře připravené vysílací sítě z provozu. Ukazuje se především znovu velký význam informací pro vůli národa udržet a zachovat sílu k odporu..."


Článek dokonce doporučuje švýcarské vládě přezkoumat a zlepšit systém rozhlasových a televizních vysílačů a přijímačů pro případ náhlého ohrožení a zaměřit se zejména na výrobu dostatečného množství tranzistorových baterií a na krátkovlnné rozhlasové přístroje... "Do informačního systému je nutno zahrnout i televizi. Také zde čeští kameramani dokázali, co může televize dokázat za okupačního pořádku příkladným nasazením všech prostředků..."


Navzdory štvavým vysílačkám, které pracují na československém území, navzdory rušičkám okupantských vojsk, nedaří se umlčet svobodné vysílání rozhlasu. S radostí Svobodný vysílač "Jsme s Vámi - buďte s námi!" zaznamenává, že lze poslouchat stanici Československo I, slyšet jsou i kolegové Svobodného vysílače Dunaj a svobodného vysílače Severního Slovenska. "Uvítáme zprávy o tom, jak vypadá příprava na sjezd Komunistické strany Slovenska. Jednota našich národů v současném boji za svobodu a suverenitu - to je dnes nejdůležitější, co potřebujeme", vzkazuje Svobodný vysílač z Prahy-Hloubětína na Slovensko.


Svoji činnost obnovila agentura ČTK, zejména pak její pracovníci v nových podmínkách. Byly k dostání všechny deníky, z týdeníků Květy, Stadión, Signál, Svět v obrazech, Mladý svět, Politika. Svobodný vysílač cituje úryvky z článků a komentářů: Co vidí agresoři a okupanti? Jednotný ukázněný lid jako nikdy předtím. Národy našich zemí, které se naučily v době staletého útlaku umění nalézat nejvhodnější formy odporu, této své přednosti využívají nyní v maximální míře. My všichni víme, co chceme, víme, jak se chovat ke kolaborantům a zrádcům, kteří se mezi námi najdou, ale kterých nebude mnoho, rozhodně jich není přesila.


V komentářích k zasedání mimořádného XIV. sjezdu uvádějí listy mj.: Co může být větším morálním políčkem okupantům, než fakt, že nově zvolený ústřední výbor KSČ, vláda republiky a její prezident stojí jednotně se svým lidem proti agresi! Země má k dispozici tak silnou zbraň politického boje, jakým je generální stávka a poslední slovem v této velké zkoušce může být pasivní rezistence. Ta rozložila už před půl stoletím c. k. mocnářství Rakousko-Uherska, před 23 lety tehdejší "Protektorát Čechy a Morava", a nyní je s to porazit v nerovném boji i cizí okupaci v letošním roce 1968.


Dnes se objevilo v Praze také první číslo časopisu Tribuna, který vychází na základě usnesení ÚV KSČ. Jsou v něm sjezdové dokumenty a názory některých delegátů na další politiku strany po XIV. mimořádném sjezdu.


Také my ve Svobodném vysílači kromě mluveného slova jsme vydali již několik set letáků s našimi texty, rozmnožovanými nejen na cyklostylu, ale i na ofsetových strojích kdesi kolem hloubětínského závodu, kde nyní pracujeme. Nic nebylo předem organizováno, jak chtějí namluvit světu sedmilháři z moskevské Pravdy nebo agentury TASS. Konstruktéři našeho vysílače ani neměli zdání, kam všude jeho hlas dolehne. Jenže ouha - sotva se včera setmělo, ukázalo se, že na konci lana provizorní a přetížené antény září modravým svitem obloukový výboj. Co s tím - vypnout vysílač nebo snížit jeho maximální výkon? Hloubětínští technici to vykoumali zcela originálně: v těsné blízkosti antény na střeše budovy zapnuli ohromnou neónovou rudou hvězdu, která měla být původně po celou dobu okupace vypnuta. A v jejím světle najednou zmizel prozrazující oblouk - před rudou hvězdou mají navíc okupanti respekt.


V 8 hodin ráno zasedá Národní shromáždění - projednává zprávu o situaci v zemi, dopis prezidentu republiky, provolání k pracovníkům hromadných sdělovacích prostředků, dále k pracovníkům potravinářského průmyslu a v zásobování, další provolání k pracovníkům ve zdravotnictví, dopravě, energetice a službách. V dopisu Národní shromáždění píše nově zvolenému ústřednímu výboru KSČ, že ho respektuje jako nejvyšší orgán strany a věří, že bude dále rozvíjet demokracii naší společnosti, že se bude opírat o úzkou spolupráci se všemi společenskými organizacemi Národní fronty. Národní shromáždění vydalo dále prohlášení, v němž oceňuje činnost rozhlasových a televizních pracovníků, redaktorů tisku a pracovníků polygrafického průmyslu. Předsednictvo Čs. strany socialistické upřímně blahopřeje k výsledkům XIV. sjezdu KSČ, ujišťuje dále svou plnou podporou. Příval telegramů, dálnopisů a dopisů neustává. Jsou nejen ze všech krajů a průmyslových závodů, ale přicházejí také z vesnic, Jednotných zemědělských družstev a státních statků.


Z Čs. rozhlasu přejímáme v 8,45 hodin projev prezidenta Svobody, který oznamuje svoji cestu do Moskvy. Prohlásil, že odolá nátlaku, věří v úspěch jednání a že nepodepsal žádné návrhy na novou vládu.


Do Moskvy doprovázejí prezidenta republiky členové vlády M. Dzúr a B. Kučera, dále prezidentův zeť M. Klusák, přednosta jeho kanceláře. Dále odcestovali J. Piller, A. Indra a V. Biĺak. Při mezipřistání v Bratislavě se k delegaci připojuje G. Husák.


Zahraničně politický komentátor Televizních novin Vladimír Tosek pro náš rozhlas řekl ve svém komentáři:


"Ještě před odletem prezidenta republiky do Moskvy chtěl jsem vám říci něco, co se mi již nepodařilo vyslovit před televizní kamerou. Odletěl tam nuceně ve zčásti velmi špatné společnosti, mj. v doprovodu tři lidi nezaujímajících žádnou státní funkci, nezvolené právoplatným XIV. sjezdem KSČ do žádné funkce, a tedy nereprezentují nikoho, než své vlastní proradné osoby a nezvanou soldatesku z ciziny. A chtěl bych dodat, že s čímkoli prezident Svoboda z Moskvy přijede, nemohu ničemu důvěřovat, dokud neuvidím a neuslyším na svobodě Dubčeka, Kriegla, Císaře, Špačka, Pavla a další čestné vlastence, právoplatné vůdce naší společnosti. A za druhé, dokud se nestane opět svobodná akceschopná KSČ a její legální XIV. sjezd a na něm zvolený ústřední výbor s Alexandrem Dubčekem v čele, do té doby pokládám všechna slova a činy okupantů a jejich nájemných vrahů za neplatné, našemu lidu škodlivé a nezákonné."


V dopoledních hodinách obsadily sovětské jednotky v Praze Karolinum, Hlavní správu Veřejné bezpečnosti v Bartolomějské ulici, budovu Státní banky a všechny její obvodní pobočky, stejně tak ostatní objekty - Obchodní, Živnostenské a Investiční banky. Obsazena jsou všechna pražská nádraží, Hlavní pošta a všechny poštovní úřady, městská telefonní a telegrafní ústředna, městská telekomunikační správa. Bylo dokončeno obsazení redakcí všech deníků včetně tiskáren, všechny státní orgány čs. vlády a její ministerstva. V rukou okupantů jsou všechny mosty, všechny čerpací stanice benzinu a obě letiště v Praze-Ruzyni a ve Kbelích. Čs. akademie věd vydala "Provolání k vědcům celého světa". Potravinářský průmysl pracuje zhruba na dvě třetiny své kapacity, rozvoz zboží vázne, v obchodech začíná chybět chléb a brambory. Tvoří se fronty. Katastrofální je nedostatek pohonných hmot. Autobusy ČSAD jezdí jen na dělnických linkách, dálkové spoje nejsou v provozu. V železniční dopravě končí všechny vlaky na okrajových nádražích v Praze - tj. Vršovice, Libeň, Bubny a Smíchov. V nemocničním ošetření je 90 raněných, osm osob zemřelo na následky okupačních zranění a v 307 případech šlo o ambulantní vyšetření. Ze Severočeského kraje hlásí šest mrtvých. Ve Středočeském kraji v Dolních Kralovicích najelo obrněné vozidlo okupantské armády do prodejního stánku a zabilo přitom dva občany. V Západočeském kraji zjistili pracovníci krajských orgánů ve spolupráci s okresy předběžnou výši škod, napáchaných okupanty, zejména na silnicích hlavních tahů: okres Horažďovice 35 miliónů Kčs, Plzeň-jih 15 mil. Kčs, Plzeň-sever 45 mil. Kčs, Domažlice hlásí poškození 35 hektarů polí, na nichž byla zakopána vojenská technika. Ozvali se až z Východoslovenského kraje: v Košicích je z doby prvních dnů šest obětí okupace a 66 zraněných, v Popradu jeden mrtvý a osm zraněných, v Rožňavě jeden mrtvý a šest zraněných. V rozhodujících podnicích kraje došlo k poklesu výroby až o 50 %. Ve Východoslovenských železárnách museli odstavit jednu vysokou pec pro nedostatek materiálu, rovněž se zastavuje provoz ve válcovně. Východoslovenské strojírny nepracují vůbec, jsou obsazeny okupačními vojsky. Z Lovosických chemických závodů hlásí, že jedou naplno ve všech třech směnách. Pokud zásoby surovin stačí, budou vyrábět zejména hnojiva pro zemědělské podniky. Dojdou-li zásoby, chystají se lidé z lovosické chemičky na sklizeň chmele a jiné zemědělské práce. Hradec Králové je zatím jedno z mála míst, které není obsazeno vojsky okupantů. Polská armáda se zdržuje jen v okolí města. Textilní závody Východočeského kraje vyzývají zejména ženy k nástupu do práce. Vojenský velitel okupačních jednotek v Plzni se omluvil za obsazení redakce krajského deníku Pravda. Okupanti redakci i tiskárnu opustili, takže Pravda v Plzni mohla vyjít. Je otázka, zda se okupační vojska do redakce nevrátí. Pražské ulice jsou na mnoha místech zle poničeny tanky a dalšími obrněnými vozy okupační moci. Úplným protikladem je však "péče" o vzhled ulic, kdy okupanti v cizích uniformách strhávají nápisy, plakáty, zamazávají hesla a transparenty. Po pravdě řečeno - to nezvaným hostům zrovna nelichotí, že se stali "počišťovači" se samopaly na zádech!


V 11 hodin dopoledne podle informací z čs. velvyslanectví v Moskvě byl A. Dubček ze svého dočasného vězení kdesi na Ukrajině převezen letadlem k jednání do Moskvy.


V celé republice a v pravé poledne na výzvu XIV. sjezdu KSČ byla uskutečněna hodinová protestní generální stávka. Uprostřed ní rozhlas vysílá výzvu k železničářům, aby zastavili vlak číslo 5579, který projíždí Českou Třebovou a veze rušící a zaměřovací přístroje směrem na Prahu.


Několikrát za sebou ohlašuje Richard Honzovič (ano - před několika hodinami rozšířil naše řady, když předtím přerušil dovolenou, složitými cestami se dostal do Prahy a vyhledal nás v Hloubětíně - první jeho cesta vedla za kolegy Televizních novin, z nichž se stali "rozhlasáci", jakým byl on sám v minulých letech), že v našem Svobodném vysílači promluví za malou chvíli Věnek Šilhán, dočasný zástupce A. Dubčeka. Dostavil se zakrátko do redakce v našem bunkru, aby pronesl projev, k němuž ho pověřilo nově zvolené předsednictvo ÚV KSČ; mj. pravil:


"Zcela jednoznačně trváme na obnovení plné suverenity našeho státu... její hrubé porušení vážně narušilo základní hodnoty, na nichž bylo budováno naše mezinárodní postavení. Nelze se proto divit, že na různých místech republiky vyhlásili neutralitu naší země... Nemůže být svobodný ten národ, jenž druhému národu svobodu odpírá. Národní a státní orientaci Československa ve velkém společenství evropských národů nelze vyjádřit a realizovat prostým požadavkem neutrality. Víme ostatně, že neutralita sama o sobě ještě národní a státní suverenitu nezajišťuje. Mír a klid v Evropě vyžaduje houževnaté úsilí a posílení snahy čelit všemu, co narušuje politickou rovnováhu a provokuje nová ohniska mezinárodního napětí... Víme také dobře, že nezávisí jen na nás, zda budou obnoveny hodnoty a jistoty, které byly pošlapány..."


Okamžitě se mezi veřejností a občany hovořilo o další pasáži Šilhánova projevu, kde ocenil mravní sílu našich národů, vnitřní myšlenkovou jednotu, občanskou statečnost, vyspělost a vynalézavost, překvapující akceschopnost, snahu podílet se alespoň kouskem na společném obtížném díle - to jsou pojítka, která jsme v minulých letech velice postrádali. Vytvořila se v nejtěžších dnech našeho společného života...


V závěru vyzval V. Šilhán k zachování nejvyšší možné míry legality:


"Pracujeme ve své vlastní zemi a pro tuto zemi. Nepodléhejme psychóze ilegality. Bez vážných důvodů nesahejte po ilegálních metodách práce. Jednoznačná vnitřní jednota, prokazovaná činy za nejtěžších podmínek se stala mezinárodní hodnotou, kterou musíme všichni společně chránit a rozvíjet..."


V rozhovoru nám redaktorům a pracovníkům Svobodného vysílače sdělil usnesení předsednictva, které zasedalo v dopoledních hodinách, že byl zproštěn funkce šéfredaktora Rudého práva Oldřich Švestka a jmenovalo novým šéfredaktorem Jiřího Sekeru; do funkcí jeho zástupců novináře Emila Šípa a Zdislava Šulce.


Na tomtéž předsednictvu bylo rozhodnuto vzít pod svou ochranu vysílání Svobodného vysílače z podniku Tesla Hloubětín, v němž působí již mnoho pracovníků Čs. televize a zejména Televizních novin.


Hned po odchodu V. Šilhána čte Richard Honzovič usnesení předsednictva Svazu českých novinářů, které se sešlo dnes dopoledne a bylo rozšířeno o šéfredaktory deníků a zástupce koordinačního výboru tvůrčích svazů. Mj. v tomto usnesení se říkalo:


"Děkujeme všem, kteří s nesmírnou obětavostí umožňují, aby noviny vycházely, rozhlas mluvil a rovněž náhradní televizní vysílání pokračovalo. Děkujeme technickým a organizačním pracovníkům spojů, rozhlasu a televize. Děkujeme zaměstnancům tiskáren a Poštovní novinové službě. Děkujeme dobrovolným kolportérům. Věříme, že i nadále všichni v této vlastenecké činnosti vytrvají."


Předsednictvo projednalo též mimořádné podmínky pro vydávání svobodných novin a informací."


Další události se na nás valí a letí éterem: Členská schůze závodní organizace KSČ Vojenského historického ústavu vyloučila ze svého kolektivu gen. O. Rytíře pro kolaboraci s okupanty. Byl zachycen rozkaz velitele intervenčních vojsk gen. Pavlovského: neodzbrojovat jednotky čs. armády, nerozmisťovat sovětská vojska v kasárnách čs. armády, hlavní síly rozmisťovat mimo hranice obcí, nežádat u posádek čs. armády dodávky pohonných hmot, potravin, ale zásobovat se z vlastních zdrojů.


Letadlo s prezidentem ČSSR L. Svobodou a doprovodem přistálo na letišti Vnukovo u Moskvy. Byli slavnostně uvítáni Brežněvem, Kosyginem a Podgorným. Poté projížděli všichni v otevřených vozech ulicemi Moskvy do Kremlu.


Čs. ministerstvo zahraničních věcí rozeslalo depeše všem čs. velvyslanectvím s úplným textem prohlášení XIV. sjezdu KSČ.


Agentura TASS šíří do světa po celý den s úpornou pravidelností lživé zprávy, že "...skupiny čs. kontrarevolucionářů v motorových vozidlech vyjíždějí všude do ulic... sovětská vojska je zneškodňují bez užití zbraní... nacházejí při prohlídkách objektů štvavé letáky, zbraně, munici, mezi jiným také těžké kulomety..."


Na tuto zpávu okamžitě reaguje stanovisko předsednictva ÚV KSČ, které Svobodným vysílač zveřejňuje:


"Skutečností je, že sovětská okupační vojska střílí bez váhání na náhodné chodce, kteří se nestačili vrátit do svých domovů do uzavírací hodiny, ale i po civilních automobilech. Objevují se zprávy, že okupanti chystají v Praze na Náměstí republiky výstavu zbraní, o nichž chtějí tvrdit, že byly zabaveny při kontrarevoluci. Jejich zdrojem jsou prý sklady zbraní Lidových milicí v budově ÚV KSČ a na jiných místech, kde se cizí armády zmocnily všech zásob zbraní a střeliva... Předsednictvo ÚV KSČ upozorňuje příslušníky Čs. lidové armády a Lidových milicí, že je vážné nebezpečí provokací, jež by mohly vést ke zbytečnému krveprolití..."


Vysíláme zprávu, že v Praze se očekává zatýkání. Občané se proto vyzývají, aby zamalovávali a strhávali názvy ulic a čísla domů, jakož i vizitky u bytů, a přemalovávali orientační tabule a ukazatele na ulicích a v obcích celé země. Výzva končí: Až budeme zase doma svými pány, dáme vše do pořádku.


Ministr J. Hájek odletěl z Vídně do New Yorku.


Noviny ve svých vydáních s datem 23. srpna uveřejňují informaci o průběhu jednání předsednictva ÚV KSČ z 20. na 21. srpna, kterou redakce obdržely od D. Havlíčka ze sekretariátu ÚV KSČ.


Poslední večerní a noční informace, zachycené v éteru nebo doručené či telefonicky oznámené přímo do podniku nebo na náš redakční stůl: Rada bezpečnosti hlasovala o návrhu rezoluce odsuzující vojenskou intervenci v Československu. Pro její přijetí se vyslovilo 10 hlasů proti dvěma (SSSR a Maďarsko), hlasování se zdržely Alžírsko, Indie a Pákistán. Podle zprávy z Hongkongu označila vláda Číny sovětskou invazi do Československa za obrovský podvod, který odhaluje politiku Kremlu. "Událost by mohla urychlit rozpad ruského satelitního systému v Evropě", jak se uvádí ve zprávě. Čs. velvyslanec Londýně dostává denně mnoho nabídek finanční pomoci čs. turistům ve Velké Británii od jednotlivých britských občanů. Včera 22. srpna takových nabídek přišlo na osm set! Zpravodaj americké agentury UPI James. O. Jackson přinesl rozsáhlé líčení z Prahy, kde nechybějí mrtvá těla a houkající sanitky, popisuje kouřící a ohořelý ruský tank, na němž je ostře červenou barvou namalovaný hákový kříž. Připomíná ve své reportáži datum, kdy se tak velká zrada na českém národu stala naposledy: Mnichov 1938. Demonstrace na podporu čs. samostatnosti dosáhly nezvyklého rozmachu také ve Švýcarsku. V Bernu protestovalo proti okupaci Československa na 15 tisíc občanů, velké demonstrace se konaly též v Curychu a Basileji. Dnešní moskevská Pravda chválí dva členy předsednictva ÚV KSČ (ovšem již bývalého - to už neříká), kteří prý zůstali věrni ideálům marxismu-leninismu, a to Vasil Biĺak a Oldřich Švestka. Naproti tomu Pravda útočí na "temné živly", mezi kterými uvádí jmenovitě Věnka Šilhána, a jímž pravověrné komunisté nedovolí, aby se zmocnili strany. Albánský tisk uveřejnil rozporuplné prohlášení Albánské strany práce a rady ministrů, které odsuzuje agresi proti Československu a zároveň odsuzuje "revizionistické zrádné vedení strany a vlády, že zastrašené silou agresorů kapitulovalo nejhanebnějším způsobem". Ministerský předseda Číny Čou-En-laj ostře odsoudil "vojenské obsazení Československa sovětskou revizionistickou klikou". Vláda Francie požaduje okamžitý odchod sovětských vojsk a jejich spojenců z území čs. republiky. Na zasedání ÚV SED v Německé demokratické republice měl hlavní referát W. Ulbricht a po něm byla schválena "pomoc", kterou poskytne ČSSR pět členských států Varšavské smlouvy. Kubánský vůdce Fidel Castro v televizi označil vojenský zásah pro Československu za nevyhnutelný, protože neexistovala jiná možnost, jak zabránit kontrarevoluci. Jevgenij Jevtušenko napsal na Krymu báseň Tanky se valí Prahou. Čs. spisovatelům posílá 88 moskevských spisovatelů dopis solidarity: "Odpusťte nám a odpusťte Rusku, věřte, že ono není vinno tím, že vy dnes pláčete..." V Moskvě byla zahájena československo - sovětská jednání.


Po půlnoci končí své vysílání Svobodný vysílač Tesla Hloubětín verši Františka Halase:

Jenom ne strach Jen žádný strach
takovou fugu nezahrál sám Bach
co my tu zahrajem
až přijde čas, až přijde čas
Kůň bronzový kůň Václavův
se včera v noci třás
a kníže kopí potěžkal
Myslete na chorál!
Malověrní
Myslete na chorál!díl vzpomínek:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,

09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

související texty:

pátek 23. srpna 1968

situace v ČST (23.8.1968)


Kalendárium - srpen 1968

události roku 1968

vzpomínky - úvodní strana


autor textu: Miroslav Sígl

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2018 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.