www.TOTALITA.cz

rok 1968
omluvy států z roku 1989 za okupaci 1968

16. srpna 1989

Politický výkonný výbor Maďarské socialistické dělnické strany zveřejnil stanovisko k vojenské intervenci států Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Uvedl v něm, že hodnocení těchto událostí je věcí československého lidu a komunistické strany, zároveň však oznámil, že maďarská vládní strana se s intervencí „neztotožňuje“.17. srpna 1989

Dolní komora polského parlamentu (Sejm) odsoudila intervenci pěti států Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968, která „vrhla zpět proces demokratizace“.15. září 1989

Moskevská „Izvěstija“ otiskla dopis Jiřího Hájka, Jiřího Hanzelky a Jiřího Slámy k událostem 21. srpna 1968 v Československu.28. listopadu 1989

Celostátní aktiv KSČ vyjádřil souhlas s tím, aby do komunistické strany znovu vstoupili její bývalí členové, vyloučení po roce 1968.4. prosince 1989

Představitelé SSSR, Bulharska, Maďarska, NDR, Polska a Rumunska označili ve společném stanovisku intervenci vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 za protiprávní, neopodstatněnou a chybnou. Stalo se tak na schůzce zástupců členských států Varšavské smlouvy.8. prosince 1989

Předsednictvo ÚV KSČ v dopise delegátům okresních konferencí KSČ odsoudilo intervenci vojsk Varšavské smlouvy.26. února 1990

Sovětská strana – během oficiální návštěvy Václava Havla v Moskvě – vyslovila v komuniké politování nad událostmi roku 1968. Ministři zahraničních věcí československo sovětskou mezivládní dohodu o odchodu sovětských vojsk z Československa ve třech etapách do 30. června 1991.

19. srpna 1989:  Protest našich poslanců

V pátek zasedala v Praze předsednictva Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR. Projednala a schválila stanovisko k prohlášení Senátu a Sejmu Polské lidové republiky, ve kterém se uvádí:Podle informace zveřejněné některými polskými sdělovacími prostředky Senát a nedlouho poté Sejm PLR přijaly v uplynulých dnech prohlášení, ve kterých se nekompetentně vyjadřují k událostem v Československu v roce 1968 a zkreslují jejich význam pro další vývoj ČSSR.


Předsednictvo Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR vyjadřují údiv nad těmito prohlášeními,která svým obsahem představují hrubé zasahování do vnitřních záležitostí Československé socialistické republiky a kategoricky je odmítají.


Rovněž odmítají hodnocení demokracie v Československu z pozic polských protisocialistických sil. Prohlášení odporují tradičně dobrým vztahům přátelství a všestranné spolupráce našich národů a zemí.


Forma a načasování prohlášení slouží nelegálním skupinám v ČSSR při jejich rozvratném působení v souvislosti se srpnovými událostmi roku 1968. Hodnocení československých dějin je výlučným právem národů ČSSR a českoslovenští poslanci trvají na tom, aby toto právo bylo v plné míře respektováno.


Československý stát a jeho lid mají své zastupitelské a další orgány, které střeží suverenitu socialistického státu a pečují o spokojený život jeho občanů. Od socialismu, rozvoje a zdokonalování socialistické demokracie cestou přestavby se náš lid nedá odradit.(otisklo Rudé právo)
19. srpna 1989:  Zpráva ze zasedání předsednictva ÚV KSČ:

(...)


V souvislosti s nadcházejícím výročím 21. srpna 1968 se objevují u nás i v zahraničí různé pokusy a názory snažící se jakoby přehodnocovat tehdejší události. Předsednictvo ÚV KSČ zdůraznilo, že období společensko-politické krize v letech 1968-1969 a události související s tímto obdobím byly zevrubně, s využitím všech dostupných faktů, posouzeny a zhodnoceny XIV. Sjezdem KSČ v roce 1971. Každé období je nutno posuzovat v historických vnitřních a zahraničněpolitických souvislostech.


(...)


Předsednictvo se také seznámilo se stanoviskem politického výkonného výboru MSDS z 15. srpna 1989 v souvislosti vývoje v roce 1968. Konstatovalo, že stanovisko nedoceňuje vnitřní a zahraničněpolitické souvislosti vývoje v roce 1968 a objektivně napomáhá silám, které vystupují proti socialismu v ČSSR a procesům přestavby. Předsednictvo zdůraznilo zájem na aktivním rozvoji vzájemné spolupráce mezi lidem MLR a ČSSR, mezi KSČ a MSDS.související texty:

KSČ


rok 1968 - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.