www.TOTALITA.cz

50. léta
Nepřátelé - bývalí lidé

Kuriózním názvem "bývalí lidé" označovala interně komunistická Státní bezpečnost v podstatě občany majetné nebo politicky aktivní před Únorem 1948, oficiálně souhrnně označované jako "příslušníci poražených tříd".


Ačkoliv byl tento původně z ruštiny převzatý termín užíván v průběhu celých padesátých let, až 3. ledna 1959 podepsal tehdejší ministr vnitra Rudolf Barák rozkaz o rozpracování, pozorování a evidování "bývalých lidí".

V roce 1960 dosahoval počet evidovaných "bývalých lidí" téměř sta tisíc. Kromě zvýšené pozornosti StB těmto občanům mj. hrozila i internace v době branné pohotovosti státu.


Přehled kategorií "bývalých lidí" je vlastně soupisem nepřátel komunistického režimu v období padesátých let.

Tajný rozkaz ministra vnitra Rudolfa Baráka číslo 1 z 3. 1. 1959
"Rozpracování, pozorování a evidování "bývalých lidí"


(Výňatek)


Jedním z úkolů, které připadají ministerstvu vnitra z XI. sjezdu KSČ, je likvidovat všechny pokusy o narušení našeho budovatelského úsilí nepřátelskými živly z řad poražené buržoazie. Kolegium ministerstva vnitra projednalo zprávu o operativní situaci a nedostatcích v práci orgánů ministerstva vnitra na úseku "bývalých lidí". Jde o osoby, které vítězstvím dělnické třídy byly zbaveny svého dřívějšího nadřazeného postavení na úseku hospodářského a kulturního života a které se s tímto stavem nesmířily.


(Vynecháno)


Využívají skutečnosti, že v novém bydlišti a zaměstnání nejsou dobře známi z minulosti a nehlásí se proto ke svému dřívějšímu postavení a činnosti.


(Vynecháno)


 

Ministr vnitra
Rudolf Barák, v.r.


 

Příloha k čl. 1 RMV č. 1/1959
PŘÍSNĚ TAJNÉINSTRUKCE
o evidenci "bývalých lidí" a jiných osob nebezpečných lidově demokratickému zřízení.


(Vynecháno)Článek 2.
Osoby podléhající evidování:


 • 1. Bývalí představitelé velkoburžoazie, jako továrníci, majitelé dolů, majitelé velkého počtu akcií, členové a vedoucí činitelé správních rad, koncernů monopolů, syndikátů a bank, velkoobchodníci, velkostatkáři apod., jejich rodinní příslušníci, mají-li nepřátelský poměr k našemu zřízení;


 • 2. kulaci; jejich rodinní příslušníci, pokud mají nepřátelský poměr k našemu zřízení;


 • 3. bývalí přisluhovači buržoazie, jako ředitelé bank, továren, dolů a hutí, buržoazní odborníci apod., jejichž poměr k lidově demokratickému zřízení je nepřátelský;


 • 4. bývalí představitelé cizích kapitalistických průmyslových podniků a obchodních firem a organizací, představující báze kapitalistických rozvědek (např. Ciba, Siemens, UNRRA [United Nations Relief and Rehabilitation Administration = Správa spojených národů pro pomoc a obnovu, mezinárodní organizace pro pomoc státům poškozeným II. světovou válkou. ČSR obdržela v rámci této pomoci po válce zboží za 270 milionů dolarů, dvě třetiny pomoci UNRRA věnovaly USA, pozn. autora], Joint;


 • 5. bývalí vyšší činitelé kapitalistického státního aparátu (justice, ministerstva zahraničních věcí, obchodu, financí, policie, četnictva a armády), buržoazní zpravodajští orgánové, zvláště vojenští a policejní, kteří absolvovali různé zpravodajské školy, kursy, parakursy v západních armádách a v armádě první ČSR a doby okupace, kteří byli pro svůj nepřátelský postoj propuštěni ze služby;


 • 6. funkcionáři a aktivní členové bývalých fašistických stran a organizací, jako Národní obce fašistické (NOF), Národního sjednocení, Kuratoria, Vlajky, Ligy proti bolševismu, Svazu pro spolupráci s Němci, Veřejné osvětové služby (VOS - zvláště obvodní vedoucí) a osoby, které aktivně pomáhaly fašistickým okupantům;


 • 7. vyšší funkcionáři a aktivní členové bývalých nacistických stran, organizací a spolků jako NSDAP, Henleinova strana (SDP), Deutsche Partei (DP) atp. a všichni příslušníci SS a SA a Hitlerjugend;


 • 8. vyšší funkcionáři a reakční členové bývalých politických stran a organizací, jakož i jejich odnoží (na příklad: Selská jízda, Národní garda, Junák, Orel, Sokol atp.);


 • 9. vyšší funkcionáři a někteří zvláště aktivní členové bývalé Hlinkovy strany (HSLS), Hlinkovy mládeže (HM), Hlinkovy gardy (HG) a všichni členové Pohotovostních oddílů HG (PO HG);


 • 10. reakční představitelé církví a sekt;


 • 11. představitelé společností a klubů (např. YMCA, YWCA, Rotary Club, Svaz přátel USA);


 • 12. bývalí agenti policie a buržoazních zpravodajských aparátů z doby I. ČSR, okupace a samostatného Slovenského štátu;


 • 13. reakční představitelé buržoazního odboje v tzv. protektorátu a Slovenském štátu;


 • 14. navrátilci z kapitalistických států, zejména ti, kteří opustili ČSR po osvobození v r. 1945 a po únoru 1948, nejbližší příbuzní a důvěrní známí význačných bývalých představitelů buržoazie a jejich přisluhovačů, uprchlých do ciziny;


 • 15. všechny osoby, které si odpykávaly trest za špionáž, teror, diverzi a jiné zvláště nebezpečné protistátní trestné činy; organizátory nebezpečného rozkrádání,, spekulace, devizových trestných činů a pašování, nebezpečné padělatele a u VB některé deklasované živly - recidivisty;


 • 16. jiné osoby nebezpečné lidově demokratickému zřízení, např. osoby, které vzhledem k charakteru své bývalé činnosti disponovaly velkým bohatstvím, jako majitelé brusíren drahokamů, pasíři atd., zlatníci, hodináři, starožitníci, kožešníci, majitelé zubních ambulatorií, lékárníci, majitelé strojíren, dílen, větší výrobci zboží a zařízení, větší živnostníci a obchodníci, majitelé velkých zábavních podniků, realitních a jiných "kanceláří", advokátních firem, vývozních, dovozních a dopravních podniků a dalších velkých podniků a provozoven, osoby které platily milionářskou dávku.


související texty:

třídně politická prověrka 1958

usnesení vlády o rozmisťování pracovníků

hodnocení třídní a polit. spolehlivosti pracovníků státního a hosp. aparátu

rozpracování, pozorování a evidování "bývalých lidí"


Ministerstvo národní bezpečnosti - ministerstvo strachu


50. léta - úvodní strana


autor textu: Prokop Tomek

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.