www.TOTALITA.cz

Státní bezpečnost (StB)
50. léta

čistky v StB

V období padesátých let prodělala StB několik změn. V květnu 1950 vzniklo Ministerstvo národní bezpečnosti jako orgán koncentrované represivní moci. Ovšem necelý rok nato byla StB postižena rozsáhlou čistkou. I tento úsek komunistické moci měl být napadený nepřáteli. Asi třicet vysokých funkcionářů StB bylo zatčeno a stovky dalších byly z StB propuštěny nebo přemístěny na jiné úseky.reorganizace ministerstva vnitra

V září 1953 bylo sovětskými poradci připraveno zrušení MNB a začlenění Státní bezpečnosti zpět pod nově reorganizované Ministerstvo vnitra. Koncepce centrálních správ Státní bezpečnosti podřízených ministrovi a náměstkům byla v podstatě s řadou změn zachována až do roku 1990. Až do počátku šedesátých let byla StB stabilizována osobou ministra Rudolfa Baráka.


Od podzimu 1953 došlo k přeměně orgánu revoluční represe v byrokratický aparát. V dubnu 1954 byly přijaty přísně tajné směrnice pro spolupráci s tajnými spolupracovníky a o jejich evidenci a řada dalších prováděcích předpisů. Byly reorganizovány nejen centrální ale také krajské a okresní struktury StB.věrné dělnické kádry

Kádrová skladba Státní bezpečnosti se změnila. Nově byly převážně nabírány dělnické kádry. Jejich profesní zdatnost byla sice menší, zato jejich věrnost a politická konformita byla vysoká. Nedocházelo proto v podstatě k případům zběhnutí a politického zklamání.nepostižená nezákonnost

Vzhledem k pozici ministra Baráka nedošlo po celá padesátá léta k citelnému postihu pachatelů násilí a dalšího nezákonného jednání příslušníků StB z doby přelomu čtyřicátých a padesátých let.

S reorganizací ministerstva vnitra v roce 1953 byla vytvořena inspekce ministra. Objasnila celou řadu podnětů obětí nezákonností ale nevyvodila proti pachatelům příslušnou odpovědnost. Vesměs byly zločiny příslušníků StB hodnoceny jako dobově podmíněné a vynucené porevoluční atmosférou.


Po roce 1953 počet tzv. rozpracovávaných osob klesal. V roce 1954 to bylo ještě 17 tisíc, v roce 1959 9 tisíc. Počet zatčených se příliš neměnil v letech 1955-1959 činil každoročně průměrně okolo 2500 osob.metody StB

Metody StB nadále sahaly od byrokratických až po teroristické. Provokace jako metoda, tzv. kombinace, byla užívána StB v případě účelnosti bez váhání. V typických případech šlo o nastrčení příslušníka StB jako protikomunistického odbojáře.


Státní bezpečnost unášela ze zahraničí nepohodlné osoby, nejznámějším příkladem může být únos sociálně demokratického politika Bohumila Laušmana z Rakouska v prosinci 1953.


Uvnitř státu zcela běžně prováděla "odluky", tj. tajná zatčení k získávání tajných spolupracovníků pod nátlakem.zahraniční operace

V zahraničí neváhala provádět i pumové útoky. Příkladem může být zaslání výbušného balíčku prefektovi ve francouzském Štrasburku v roce 1958, jemuž ale padla za oběť jeho žena. Dokonce ještě v prosinci 1959 se rozvědka StB pokusila otrávit československé zaměstnance Rádia Svobodná Evropa v Mnichově podstrčením slánek s atropinem.


K zmírnění svých metod byla StB donucena snad jen vývojem zahraničně politické situace a zájmy vedení Sovětského svazu, které si nepřálo komplikovat vztahy se Západem.související texty:

rozhlasová stanice Svobodná Evropa


StB - úvodní část


autor textu: Prokop Tomek

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.