www.TOTALITA.cz

Upřímné slovo rolníkům

Náměstek předsedy vlády Klement Gottwald byl vládou delegován 19. srpna 1945 na dožínkovou slavnost do Buštěhradu, kde učinil tento projev:Jak vysoce oceňuje vláda těžkou práci našeho zemědělce, o tom svědčí skutečnost, že prohlásila dnešní neděli za den národních dožínek, za den díkůvzdání národa a státu našemu zemědělskému lidu, jakož i všem těm, kteří přišli z měst, z továren, dílen a kanceláří, aby pomohli našemu zemědělci sklidit zavčas a bez ztrát bohatou žeň.


Vláda vysoce oceňuje také tu skutečnost, že letošní žně prošly ve znamení sblížení a sbratření města a venkova. Ty desetitisíce průmyslových dělníků, zřízenců a úředníků, ty tisíce vojáků naší nové armády, ty statisíce mladých hochů a děvčat ze Svazu české mládeže, kteří přišli z měst do vesnic, aby pomohli při žňových pracích - to jsou průkopníci nového poměru, který má a musí nastat mezi městem a venkovem, poměru, který můžeme vyjádřit heslem, že pracující lid měst i venkova je jedna rodina.


A v tomto znamení konají se dnes v českých zemích naše národní dožínky: ve znamení pevné národní jednoty - která byla vykována v dobách nedávno ještě národní poroby, která byla zocelena v těžkém a oběti plném boji proti cizáckému vetřelci a která musí být a bude udržena a ještě více utužena nyní, v období výstavby nové, demokratické, skutečně lidové republiky.


Vláda mne delegovala na dožínkovou slavnost k vám, na Kladensko. Na Kladensko, kde stály a budou opět státi posvátné nám všem Lidice. Na Kladensko, které je krajem uhlí a železa - ale současně také krajem chleba - a kde proto tak názorně dochází k výrazu společnost zájmů dělníků, rolníků, živnostníků a intelektuálů, prostě společnost zájmů našeho pracujícího lidu měst i venkova.


Dovolte, drazí přátelé, abych při této příležitosti řekl několik zásadních a upřímných slov na adresu našich zemědělců, na adresu našich sedláků.


Němci a jejich pomahači, Hrubý, Moravec a spol. vás strašili vším možným i nemožným. Říkali vám, že když přijde Rudá armáda, bude u nás násilím zavádět sovětský systém. Vy však jste viděli, že Rudá armáda nás sice osvobodila od Němců, vrátila nám naši národní svobodu a státní nezávislost - avšak nemíchá se nikterak do našich vnitřních záležitostí a ponechává nám úplnou svobodu, abychom si naši novou republiku vybudovali podle svého obrazu, tak, jak chceme sami!


Strašili vás, že nová vláda, v níž budou komunisté, vám, sedlákům vezme půdu a bude vás nutit do kolchozů. Vy sami jste se však mohli přesvědčit - a v budoucnu se ještě více přesvědčíte, že nová vláda právě díky komunistům vám nejen že nic nebere, nýbrž dává!


Vláda konfiskovala půdu Němců, zrádců a všech potomků pobělohorské šlechty. Sta a statisíce hektarů dobré zemědělské půdy přechází a přejde do rukou a do vlastnictví našich drobných a středních zemědělců a při tom za podmínek, které jsou pro zemědělce více než výhodné.


Vláda zvýšila výkupní ceny obilí a při tom nejvíce u malých a středních zemědělců.


Vláda stanovila, že povinné dodávky obilí pro stát budou rozvrhovat zemědělci sami prostřednictvím svých Národních výborů a organisací Jednotného svazu zemědělců a že jakmile ta která obec odvede státu předepsaný kontingent obilí, budou míti zemědělci dotyčné obce právo nakládat s přebytkem obilí, které jim zůstane, úplně volně, mohou jej prodat na volném trhu.


Podobné opatření - aby totiž zemědělec po odvedení předepsaného množství mohl volně prodávat své přebytky - chystá vláda i pokud běží o dodávky masa, mléka, másla, drůbeže, vajec atd.


Vláda zařídila, aby drobný a střední zemědělec měl právo na přednostní zásobení průmyslovými výrobky za pevné státní ceny, a to tak, že za každý státu odvedený metrák obilí může žádati za 50 korun průmyslových výrobků.


Vláda chystá pronikavé snížení pachtovného z půdy, která patří těm, kdož na ní sami nepracují, což opět přijde k dobru malým a středním zemědělcům.


Vláda má pro budoucnost v úmyslu zavésti všeobecné nemocenské, invalidní a starobní pojištění také pro naše zemědělce, aby tak i náš sedlák byl zabezpečen pro případ nemoci, invalidity a stáří a nebyl odkázán na pouhý výminek anebo obecní pastoušku.


Vláda pracuje na tom, aby naše zemědělské družstevnictví bylo zdemokratisováno, aby v něm nerozhodovali samozvanci anebo ti, kdož mohou si zakoupit co nejvíce podílů nýbrž ti, kdož tvoří většinu členstva družstva - tj. malí a střední rolníci.


Vláda plně podporuje výstavbu samostatné organisace našeho rolnictva - Jednotného svazu českých zemědělců, za jehož aktivní účasti bude vláda provádět celou svou zemědělskou politiku.


A vy vidíte, že toto vše dělá a bude dělat vláda, v níž nemalou úlohu hrají právě komunisté a jejímž ministrem zemědělství je komunista a Slovák - známý vám Julius Ďuriš.


Co z toho všeho plyne? Plyne z toho, že lhali a pustě vás klamali Hrubý, Moravec a spol., když vás strašili novým režimem. Plyne z toho, že lžou a klamou vás bývalí pomocníci zrádce Hrubého a Moravce, když vám namlouvají, že vyřazením bývalé agrární strany zůstávají prý zemědělci ve vládě a na správě věcí státních bez zastoupení. Plyne z toho, že nynější vláda, nynější režim je také vládou a režimem vaším, vládou a režimem nejen dělníků, živnostníků a inteligence, nýbrž současně také vládou a režimem zemědělců, sedláků, vládou všeho pracujícího lidu měst i venkova.


Avšak nejen to, co vláda podniká přímo v oblasti zemědělské politiky jde ve prospěch našeho zemědělce. Ve prospěch našeho zemědělského lidu je celá vládní politika.


Odstranili jsme neblahý režim okresních hejtmanů a zemských presidentů a nastolili jsme v obcích, okresech i zemích Národní výbory jakožto lidové orgány veřejné a státní správy, v nichž se plně uplatňuje náš zemědělský lid.


Dali jsme do národní správy majetkové hodnoty Němců a zrádců a připravujeme zestátnění bank, pojišťovnictví a těžkého a velkého průmyslu, takže tyto nesmírné hodnoty přijdou do vlastnictví celého národa a tím také do rukou jeho zemědělské části a budou postaveny úplně do služeb lidu.


Zkrátka vláda krok za krokem dokázala, dokazuje a v budoucnu ještě více dokáže, že ona je skutečně vládou lidovou!


Nyní, po zdárném skončení žní stojí před námi všemi - před vládou i před lidem - jeden hlavní úkol, který možno shrnout ve tři slova: Práce, práce a ještě jednou práce!


Budujeme novou republiku za svízelných okolností. Šest let německého drancování a ničící válka zanechaly hluboké stopy a způsobily, že zápasíme s velkými nedostatky ve všech oblastech našeho života. Odstranit tyto nedostatky a zdolat obtíže můžeme jenom družnou a úpornou prací.


Pro vás zemědělce to znamená, že musíte učinit vše pro úspěšné provedení podzimních zemědělských prací: aby byla dobře a včas sklizena řepa a provedena cukerní kampaň; aby byly dobře a včas sklizeny brambory a zabezpečena krmiva; aby byl v plné míře a včas proveden podzimní osev; aby byl pokud možno brzy zvýšen stav a zlepšena jakost dobytka, drůbeže a domácího zvířectva vůbec.


Zkrátka a dobře: ve vašich rukou, v rukou českého zemědělce leží výživa celého národa, výživa našich měst i vesnic. A já pevně věřím, že ruka českého zemědělce je ruka věrná, ruka poctivá.


Proto z celé duše a z celého srdce pravím: těžké, poctivé práci českého zemědělce - čest!


související texty:

kolektivizace

kolektivizace v Československu

Klement Gottwald

Julius Ďuriš

Komunistická strana Československa

 

autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: Knihovnička Aktualit č. 13, září 1945

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.