www.TOTALITA.cz

vězeňství
TNP Nováky

za války

Historie pracovního tábora v Novákoch se začala odvíjet koncem roku 1941, kdy MV zvolilo bývalé objekty MNO a v rámci řešení židovské otázky na Slovensku začalo s výstavbou židovského pracovního tábora. Od dubna do října 1942 bylo z tohoto tábora deportováno do německých koncetračních táborů na území Polska 4000 až 5000 Židů.


Po zastavení deportací v říjnu 1942 začal být tábor přebudováván na "průmyslové městečko", které mělo vytvořit podmínky na záchranu většího počtu Židů. Tábor de facto přestal plnit svoji funkci 30. srpna 1944, kdy pod tlakem partyzánských skupin a ilegálního táborového hnutí přestali představitelé táborové správy a četnictva vykonávat svoje funkce. Tehdy se přes 250 mladých lidí z tábora připojilo k partyzánským oddílům. Většina z nich našla smrt na frontách povstání.po osvobození

Po osvobození, 25. dubna 1945, byly prostory bývalého židovského pracovního tábora využívány k soustředění fašistů, kolaborantů a obyvatelů německých obcí, určených závěry Postupimské konference, na odsun z území Slovenska.


Při soutřeďovacím táboře vedlo PV v krátkém období, od 1. 12. 1945 do 1. 4. 1946, ve smyslu nařízení č. 105/1945 Sb.n. SNR pracovní tábor a od října 1947 do března 1948 pracovní útvar.TNP

V prosinci 1948 zrušil pověřeník vnitra Dr. Daniel Okáli pracovní útvary, zřízené na základě nařízení č.7/1948 Sb. n. SNR a přejmenoval je na tábory nucených prací (TNP). Byla to jen administrativní změna, která organizačně sjednocovala všechny tábory pracovního charakteru na území Československa podle zákona č. 247/1948 Zb. z.


Sociální a národnostní složení tábora v Novákách však neovlivnila. To se měnilo s postupným odsunem Němců do amerického a sovětského okupačního pásma na území Německa a pomalým zaváděním perzekučních zákonů do praxe po Únoru 1948. Soustřeďovací tábor vznikem TNP nebyl zrušen a fungoval až do prosince 1949.ženské oddělení TNP v Novákoch

Koncem května 1949 vzniklo v 1. objektu tábora oddělení pro zařazené osoby ženského pohlaví. Ženy procházely odborným přeškolováním. Po jeho ukončení šily prádlo a pracovní obleky pro muže. Protože do tábora byly zařazovány nejen prostitutky, ale také ženy s pohlavními chorobami, byla při ženském oddělení otevřena venerická klinika s kapacitou 80 míst. Byla to jediná nemocnice s tímto oddělením v táborech na území ČSR.


Lidé zařazeni do tábora pracovali v jeho dílnách nebo mimo tábor pomáhali v zemědělství, ve stavebním a hornickém průmyslu.


V průběhu roku 1949 kritizovalo MV stále častěji nízký počet zařazovaných osob. Zlepšení tohoto stavu měly přinést akce proti kulakům, představitelům církve a zahalečům, plánované na úrovni ministerstva vnitra. Tyto akce měly celostátní nebo regionální charakter a kromě zvýšení stavu zařazených osob měly také sloužit na zastrašení nekomunistických vrstev obyvatelstva.

Katolická akce

Jednou z prvních akcí, které byly realizovány na území Slovenska byla tzv. "Katolická akce", kterou se režim snažil izolovat katolickou církev v ČSR. Akce probíhala v letních měsících roku 1949. Po projevech masové nespokojenosti bylo v souvislosti s výtržnostmi spojenými s KA zařazeno do TNP Nováky bez soudu celkem 104 osob. 87 z nich bylo o 3 měsíce později propuštěno na amnestii.další akce

Další zvýšení početního stavu přinesla akce proti bratislavským prostitutkám. Na jejím základě se do TNP dostalo 54 žen. Následovala akce JUH, která měla za cíl vysídlit z jižních okresů Slovenska politicky nespolehlivé osoby a rolníky vlastnící půdu nad 15 ha.
Rozdíl mezi kmenovým a skutečným stavem zařazenců TNP Nováky:


měsíc (1950) základní stav skutečný stav rozdíl
Leden 1382 839 -543
Únor 1515 904 -611
Březen 1629 914 -715
Duben 1858 951 -907
Květen 1838 1016 -822
Červen ? ? ?
Červenec 1970 686 -1284
Srpen 1971 660 -1311V květnu 1950 bylo v táboře 1838 osob. Z tohoto počtu bylo 74,6% zařazených na základě zákona 247/1948 Sb. písm. a) 16,3% na základě stejného zákona, písm. b); 2,4% na základě zákona č. 15/1947 Sb. a 6,7% za jiné přestupky. Zařazené osoby buď nebyly organizované v žádné politické straně - 84,3%, anebo v KSČ a KSS - 15,7%. Většina zařazenců měla ukončenou obecní nebo měšťanskou školu - 88%. 8,5% ukončilo střední školu a 3,5% mělo vysokoškolské vzdělání.zánik TNP

V září 1951 rozhodlo MS v rámci reorganizace TNP o zrušení tábora v Novákách a 30. září 1951 tábor zanikl. 808 zařazenců, kteří byli na přerušení pobytu, ve stavu zběhů, v nemocnici nebo ve vazbě mimo tábor, bylo převedeno do základního stavu TNP Brno a 415 zařazenců přešlo do kmenového stavu TNP Ruskov, který byl zřízený 1. října 1951.v táboře internováni PTP

Zánikem TNP však historie tohoto tábora nekončí. Až do 15. listopadu 1951 sloužil tábor jako PÚV pro internaci přibližně 80 vězňů. Dne 16. listopadu 1951 převzala správu tábora vojenská správa, která na jaře 1952 rozhodla o přemístění 63. Pomocného technického praporu (PTP) z Komárna do Novák. Objekty tábora sloužily jako ubytovací prostory pro vojáky od 30.7. do 16.12. 1952, kdy bylo velitelství a většina rot 63. PTP přestěhováno do Košic.související texty:

nákresy táborových baráků

titulní strana táborového zpravodaje


TNP Hronec

TNP Ilava

TNP Jáchymovsko

TNP Nováky

TNP Trenčín

TNP Ústí nad Oravou


TNP v Československu

vězeňství - úvodní strana


autor textu: Jerguš Sivoš

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.