www.TOTALITA.cz

Akční program KSČ

Ve dnech 1.- 5.dubna 1968 pokračovalo březnové zasedání ÚV KSČ. Jedním z jeho závěrů byl tento dokument, který představoval koncepci pokusu reformy socialistické zřízení. A to jak po stránce ekonomické, tak i politické i společenské.


V úvodu byla konstatována potřeba překonání společenské krize, která byla vyvolána "nedůsledným a zdlouhavým odstraňováním chyb a metod padesátých let". Tato krize způsobila "opoždění rozvoje socialistické demokracie a zaostávání politického a teoretického myšlení".


"Socialismus se může rozvíjet jen tím,že otevře prostor pro uplatnění různých zájmů lidí a na tomto základě bude demokraticky vytvářet jednotu všech pracujících", konstatuje se v dokumentu.


V rámci Národní fronty by měly být všechny strany a organizace rovnými partnery a v kádrové politice by měl být kladen důraz ne na třídní původ, ale na kvalifikaci a vzdělání.


Řešení narušených vztahů Čechů a Slováků bylo nalezeno ve federativním uspořádání státu. Znamenalo to doplnění ústavy, konstituci slovenských zákonodárných a vládních orgánů, jejich vybavení potřebnými pravomocemi.

ekon. reforma obsahovala 2 základní úkoly:


  • prosazení principu socialistického podnikání v uskutečňování samostatnosti podniků a jejich relativní nezávislost na orgánech státu
    (v 80. letech to byl pod názvem "chozraščot" hlavní princip Gorbačovovy perestrojky)


  • dlouhodobější úkol předpokládal uskutečnění nezbytných strukturálních změn, které by snížily energetickou a materiálovou náročnost ekonomiky.


V další části se dokument zabýval otázkami rozvoje věd, vzdělanosti a kultury. Vycházel se z předpokladu, že socialismus musí zabezpečit plnou svobodu vědeckého bádání - "vědecká diskuse, vědecká díla, časopisy nemohou podléhat žádné cenzuře".


Ve sféře školství a vzdělávací politiky bylo hlavním úkolem vypracování dlouhodobého projektu zkvalitnění školství.


Důraz byl též kladen na humanizaci kultury. Odstranění administrativně byrokratických způsobů v kulturní politice. Zabezpečení svobodného a jakoukoli cenzurou nepodvázaného rozvoje kultury ve všech oblastech.


Snahou Akčního programu bylo uskutečnění demokratizace socialistického systému. Zakotvení zásadního odklonu od stalinismu a vytvoření socialistického zřízení nového typu. Pokus o jakési "zlidštění" totalitního režimu.


[ma]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.