www.TOTALITA.cz

čsl. společnost v letech 1945-1948
využívání prezidentských dekretů a odsun Němců

Oficiálně deklarovaná právní kontunuita s předválečnou republikou dostávala vážné trhliny.


Prezidentské dekrety

Těmito dekrety byla v prvních měsících nahrazována zákonodárná moc. Byly platné na úrovni zákona a měnily podobu státu.


  • Znárodňovací
    dekrety dolů, bank, klíčového a potravinářského průmyslu zcela změnily hospodářskou strukturu státu. Celkem bylo těmito akty znárodněno přes 3000 podniků, což činilo dvě třetiny tehdejšího průmyslového potencionálu.


  • Velký retribuční
    dekret "O potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech" z 19.6.1945.


  • Malý retribuční dekret
    "O trestání některých provinění proti národní cti" z 27.10.1945.oblast občanských a lidských práv

Oba Retribuční dekrety byly často zneužívány, a to jak k vyřizování si vzájemných účtů či k likvidaci nepohodlných lidí.


Docházelo k rozsáhlým čistkám ve státní správě, v armádě či v bezpečnosti.


Perzekuce se nevyhnuly ani ve sféře kultury (Vlasta Burian, Lída Baarová a další).

KSČ plně využila těchto skutečností k odstranění potencionálních politických protivníků a na jejich místa dosazovala své členy či přivržence.


Celou zemi tak zachvátila atmosféra strachu a podezíravosti.


Postavení národn. menšin Němců a Maďarů

Obě tyto národní skupiny se dostaly do pozice bezprávných obyvatel. Jejich majetek byl zabaven a byla na něho uvalena tzv.národní správa. Byli zbaveni státního občanství a tím pozbyli jakoukoli právní ochranu.


Krutost a násilí, které provázely tzv.divoký odsun německého obyvatelstva v létě 1945 dokonce vyvolal kritickou reakci západních spojenců.Na základě Postupimských dohod dochází od ledna 1946 k organizovanému odsunu Němců. Během roku bylo vysídleno 2 256 000 lidí.Největší politický zisk z odsunu německého obyvatelstva měla opět KSČ. Komunisté totiž ovládali veškeré úřady spjaté s osidlováním pohraničí a mohli tedy nakládat se zabaveným majetkem z Národního pozemkového fondu, který rozdávali většinou právě nejchudším vrstvám, s nimiž počítali coby potencionálními voliči.související texty:

Dekret o národní správě majetku Němců, Maďarů,
zrádců a kolaborantů

Dekret o potrestání nacist. zločinců, zrádců
a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech

Dekret o opatřeních v oblasti filmu


Komunistická strana Československa

SSSR


úvodní strana části


autor textu: Bedřich Marjánko

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.