www.TOTALITA.cz

Rušení zahraničního rozhlasového vysílání pro Československo - 70. léta

Počátek 70. let byl ve znamení hledání nové koncepce rušení. Československé vedení si stále více uvědomovalo nemožnost úplného zamezení příjmu zahraničního rozhlasu. Byl proto kladen důraz na selektivitu rušení před jeho masovostí.


V úvahu byla brán i možný škodlivý vliv intenzivního rušení na zdravotní stav obyvatelstva, hlavně ve velkých centrech. Přitom však, vzhledem k rozšiřování těchto míst, již nebylo ani zde možno rušení plně zajistit.jednotný monitorovací systém

Posílení výběrového rušení však znamenalo mít přehled o obsahu vysílání. V roce 1973 byl schválen návrh tajemníka ÚV KSČ Oldřicha Švestky na vybudování sjednoceného monitorování zahraničního vysílání, zahraničního tisku a analytické vyhodnocování antikomunistické propagandy.


Bylo vytvořeno jednotné monitorovací středisko zahr. rozhlasového a televizního vysílání v Čs. rozhlase, dále sjednoceno monitorování zahr. tisku v rámci ČTK a vytvořeno analytické pracoviště antikomunistické propagandy v západních sdělovacích prostředcích.

přesun kompetencí

Rozhodnutím předsednictva ÚV KSČ z 8.7.1977 byla radiová obrana převedena z rezortu vnitra pod rezort spojů, který měl rušení zajišťovat po stránce technické.


Politickoideovým řízením bylo pověřeno oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ, jmenovitě ideologický tajemník Jan Fojtík, který tak měl v podstatě určovat, které relace a kdy rušit.


V praxi však byla v dalších měsících činnost radiové obrany zaměřena na SE a Deutschlandfunk. Rušilo se vše, kromě hudebních pořadů a církevních pobožností.


Ani koncem roku 1979 dosud systém úkolování a řízení radioobrany ze strany ÚV KSČ nefungoval.


V souvislosti s probíhajícím helsinským procesem a s tím souvisejícím závazkem dodržovat lidská práva a svobody, byla otázka cenzury rozhlasového vysílání stále citlivější.


související texty:

rušení v 50. letech

rušení v 60. letech

rušení v 70. letech

rušení v 80. letech


rušení zahr. rozhl. vysílání pro ČSSR - úvodní strana

Svobodná Evropa - úvodní strana

zahraniční sdělovací prostředky - úvodní strana

sdělovací prostředky - úvodní strana


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 63

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.