www.TOTALITA.cz

Státní Bezpečnost    -  agent

  1. období 1948 - 1950

struktura spolupracovníků v tomto období:

1. tajný spolupracovník

     a) agent

     b) informátor

     c) rezidentAgent jest vědomý a i formálně (písemně aneb jinou formou) závazný, stálý a spolehlivý spolupracovník Státně-bezpečnostní služby, jenž tajně, podle jejich příkazů, působí v prostředí nepřátelském, nebo prostředí, kde se nepřítel soustřeďuje a jenž požívá jeho důvěry.


 • a) agent (A)
  je agent, který se osvědčil do takové míry, že není již téměř pochybnosti o tom, že splní jakýkoliv příkaz StB služby s naprostou ukázněností a jedná nejen spolehlivě, nýbrž i z vnitřního přesvědčení.


 • b) agent P (AP)
  jest agent, který jedná z jiných pohnutek.


 • c) agent - kandidát (AK)
  je vázaný agent, jenž není ještě dostatečně vyzkoušený a nemá dostatečný podklad, pro to můžeme říci, že se již osvědčil.


 • d) agent P - kandidát (APK)
  je agent P, jenž není ještě dostatečně vyzkoušen.


  2. období 1950 - 1954

struktura spolupracovníků v tomto období:

1. tajný spolupracovník

     a) agent

     b) informátor

     c) rezident

     d) majitel (držitel) konspiračního bytu


Agent (A) - spolupracovník formálně zavázaný, pravidelně obsluhovaný, který má důvěru nepřítele a který tajně, podle státně-bezpečnostní služby, působí v nepřátelském prostředí.  3. období 1954 - 1962

struktura spolupracovníků v tomto období:

1. tajný spolupracovník

     a) agent

     b) informátor

     c) rezident

     d) majitel (držitel) konspiračního nebo propůjčeného schůzkového bytu


Agent je nejschopnější tajný spolupracovník orgánů MV, mající možnost pronikat do nepřátelského podzemí a mezi rozvědné orgány protivníka, rozpracovávat je a provádět jiné speciální úkoly. Agent se váže na základě kompromitujících materiálů, tj. na podkladě jeho trestné činnosti nebo z vlasteneckých pohnutek a na záladě jeho sympatií k lidově demokratickému zřízení, a konečně také za materiální výhody (peněžní a věcné odměny).


Agent se váže pro aktivní rozpracovávání špiónů, špiónských rezidentur, sabotérů a škůdců, zrádců, podzemních organizací (buržoazně nacionalistických, kulacko-povstaleckých, bývalých reakčních politických stran atd.), rozvědných orgánů protivníka a emigranstkých center.


Pro plnění těchto úkolů se váže agentura zpravidla z členů uvedených nepřátelských organizací nebo osob, majících možnost do těchto organizací proniknout. Vhodnými kandidáty vázání na podkladě kompromitujících materálů mohou být kolísavé živly, které se do protistátní činnosti zapojily pod pohrůžkami nebo pro materiální výhody a které nemají v provádění protistátní činnosti vedoucí úlohu.


Je nutno míti na paměti, že nejspolehlivější agenturou je ta, která byla zavázána z vlasteneckých pohnutek.


Pro plnění speciálních úkolů - provedení vázání v zahraničí, obnovení a uskutečnění spojení se zahraniční a jinou agenturou atd. - získává se proto agentura z řad spolehlivých osob, oddaných lidově demokratickému zřízení, zaručujících, že nezradí zájmy státu.


Na ideologickém podkladě se získávají agenti také z řad cizinců, sympatizujících s lidově demokratickým zřízením, a informátoři mající možnost rozpracovávat nepřátelské podzemí.  4. období 1962 - 1972

struktura spolupracovníků v tomto období:

1. tajný spolupracovník

     a) agent

     b) informátor

     c) rezident

     d) majitel (držitel) konspiračního nebo propůjčeného bytu

2. důvěrník

Agent je tajný spolupracovník StB, který je získáván především k rozpracování konkrétních případů, má možnost a je schopen pod vedením operativních pracovníků plnit zejména tyto státobezpečnostní úkoly:


 • a) vyhledávat, aktivně rozpracovávat a odhalovat kádrové rozvědčíky, signály o činnosti nepřátelských rozvědek a jejich agentury, zjišťovat záměry, formy a metody jejich práce,


 • b) pronikat do politických, ekonomických, vědeckotechnických, výzvědných aj. orgánů a center v kapitalistických státech a do organizací utečenecké emigrace,


 • c) zjišťovat a odhalovat pronikání agentury nepřátelských rozvědek do důležitých hospodářských, vojenských a jiných objektů na území ČSSR a zabraňovat úniku utajovaných skutečností z těchto objektů,


 • d) rozpracovávat nepřátelské osoby, které provádějí podvratnou činnost proti našemu státu nebo ostatním socialistickým zemím,


 • e) plnit konkrétní úkoly při používání operativní techniky, při provádění rozkladné práce v nepřátelském prostředí, při vyhledávání osob, po nichž je vyhlášeno pátrání a jiné operativní úkoly...

Operativní pracovníci získávají agenty především na dobrovolném, zejména na vlasteneckém základě, převážně z řad čestných a politicky uvědomělých občanů, kteří jsou ochotni pomáhat Státní bezpečnosti. Osoby získané ke spolupráci na základě vlasteneckých pohnutek a socialistického uvědomění jsou nejspolehlivějšími agenty...  5. období 1972 - 1978

struktura spolupracovníků v tomto období:

1. tajný spolupracovník

     a) agent

     b) rezident

     c) majitel (držitel) konspiračního nebo propůjčeného bytu

2. důvěrník


Tajného spolupracovníka jako kategorii poprvé definuje Směrnice pro práci s tajnými spolupracovníky čs. kontrarozvědky RMV č. 8/1972:


Tajným spolupracovníkem je ten, kdo byl vědomě získán ke spolupráci před veřejnosti utajeným a v této směrnici stanoveným úkolem, udržuje s pracovníky kontrarozvědky konspirativní styk, plní stanovené úkoly, podává nebo předává poznatky a informace nebo poskytuje kontrarozvědce pomoc nebo služby, které je nezbytné utajovat.Agent je tajný spolupracovník, který plní úkoly při vyhledávání, rozpracování a dokumentování protistátní trestné činnosti a úkoly směřující k předcházení zabránění této trestné činnosti.


Pod vedením operativního pracovníka plní agent zejména tyto úkoly:


 • a) vyhledává, aktivně rozpracovává a odhaluje kádrové rozvědčíky, signály o činnosti nepřátelských rozvědek a jejich agentury z řad čs. občanů i cizích státních příslušníků; zjišťuje záměry, metody, formy jejich práce apod.


 • b) proniká do nepřátelských organizací a center v zahraničí a do organizací čs. emigrace,


 • c) zjišťuje a odhaluje pokusy o proniknutí agentury nepřátelských rozvědek do důležitých hospodářských, vojenských a jiných objektů a zařízení na území ČSSR a zabraňuje úniku utajovaných skutečností z těchto objektů,


 • d) získává poznatky o skrytých nepřátelských projevech a tendencích, odhaluje iniciátory těchto projevů, zjišťuje jejich úmysly, činnost a odhaluje kanály pronikání rozkladné ideologické činnosti vnějších a vnitřních nepřátel v důležitých objektech a zařízeních, v místech soustředění nepřátelských protisocialistických a protispolečenských živlů a na jiných důležitých úsecích, které jsou předmětem rozpracování nebo zpravodajské ochrany kontrarozvědky,


 • e) zjišťuje a rozpracovává nepřátelské osoby, které organizovaly a provádějí podvratnou, záškodnickou a sabotážní činnost proti našemu státu nebo ostatním socialistickým zemím,


 • f) pomáhá při ochraně čs. ekonomiky, čs. ozbrojených sil, státních hranic, dopravních a spojovacích prostředků před záškodnickou a sabotážní činností vnějších a vnitřních nepřátel,


 • g) plní konkrétní úkoly při pátrání po osobách,


 • h) plní úkoly preventivně výchovného charakteru s cílem předcházet a zabraňovat působení nepřátelské ideologické rozkladné činnosti, hospodářským škodám a mimořádným událostem v čs. ozbrojených silách oslabujícím bojovou připravenost vojsk,


 • i) plní konkrétní úkoly při provádění rozkladné práce v nepřátelském prostředí.


  6. období 1978 - 1989

struktura spolupracovníků v tomto období:

1. tajný spolupracovník

     a) agent

     b) rezident

     c) majitel (držitel) konspiračního nebo propůjčeného bytu

2. důvěrník


Definice jednotlivých kategorií se řídí Směrnicí pro práci se spolupracovníky kontrarozvědky č. 3/1978, podepsanou ministrem vnitra Obzinou. Od předcházející se liší pouze počtem článků a některými formulacemi.


 

StB - úvodní část


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 56

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.