www.TOTALITA.cz

Státní Bezpečnost (StB)
- rezident

  1. období 1948 - 1950

1. tajný spolupracovník

     a) agent

     b) informátor

     c) rezidentRezident (R) je čestný, externí pomocník služby StB, jenž se zavázal k obsluhování informátorů StB službou získaných. (Jen výjimečně sám podává zprávy.) Neobsluhuje agenty. Rezident se používá ke zúžení preventivní sítě."  2. období 1950 - 1954

1. tajný spolupracovník

     a) agent

     b) informátor

     c) rezident

     d) majitel (držitel) konspiračního bytuRezident (R) - spolupracovník formálně zavázaný, pravidelně obsluhovaný, který sám v objektu státně-bezpečnostního zájmu obhospodařuje několik informátorů nebo agentů, jejichž vázací materiál a sliby jsou ukládány v mapě rezidenta.  3. období 1954 - 1962

1. tajný spolupracovník

     a) agent

     b) informátor

     c) rezident

     d) majitel (držitel) konspiračního nebo propůjčeného schůzkového bytu •  1) Rezident je tajný spolupracovník orgánů MV zavázaný hlavně z komunistů nebo bezpartijních bezpodmínečně oddaných lidově demokratickému zřízení, majících možnost i schopnost řídit skupinu informátorů. Rezident je ve spojení s několika informátory a někdy i agenty. Rezident pracuje pod řízením operativního pracovníka, je jeho pomocníkem při obsluze a řízení informátorů.


 •  2) Rezidenti se získávají v případech, kdy operativní pracovníci jsou v osobním styku s množstvím agentů a nemohou zajistit jejich správnou obsluhu, a také v těch případech, když osobní spojení operativního pracovníka s informátory i agenty je ztíženo následkem specifických podmínek práce.


 •     (...)


 •  9) Rezidentu se předává k obsluze několik informátorů, ale ne více než pět až osm. Počet závisí na okolnostech a možnostech rezidenta.


 • 10) Operativní pracovník osobně předává informátora na spojení s rezidentem. Zjistí předběžně charakter jejich vzájemných vztahů.


 • 11) Rezidentu nelze předávat takové informátory, kteří mu jsou po služební linii bezpodmínečně podřízeni.
  Agenturu z žen je třeba napojovat na rezidenta - ženu.


 • 12) Rezidenta nelze spojovat s informátorem, je-li mezi nimi špatný vzájemný poměr.


 • 13) Rezident musí v práci s informátory zachovávat právě takovou konspiraci, jako operativní pracovník v práci s agenturně informátorskou síti.


 • 14) Rezidenti musí přijímat jim předané informátory ve schůzkových bytech, nebo u sebe doma, jsou-li pro to podmínky nebo v jiných místech, zajišťujících konspiraci i podmínky k práci.


 • 15) Operativní pracovník pomáhá rezidentu zaměřit práci jeho rezidentury, vypracovává spolu s rezidentem jednotlivé úkoly informátorů.


 • 16) S cílem pomoci agentům a ke kontrole jejich práce, provádějí operativní pracovníci periodické kontrolní schůzky a spolu s rezidentem instruují informátory a dávají jim úkoly. V nutných případech oper. pracovníci provádějí schůzky s informátory i bez přítomnosti rezidenta.
  4. období 1962 - 1972

1. tajný spolupracovník

     a) agent

     b) informátor

     c) rezident

     d) majitel (držitel) konspiračního nebo propůjčeného bytu

2. důvěrník

Rezident je politicky vyspělý, naprosto spolehlivý a životně zkušený tajný spolupracovník Státní bezpečnosti, který je nejbližším pomocníkem operativního pracovníka a který má předpoklady a možnosti plnit pod vedením operativního pracovníka, zejména tyto konkrétní úkoly:


 • a) obsluhovat a řídit práci těch tajných spolupracovníků, které převzal od operativního pracovníka,


 • b) přejímat od těchto TS písemné nebo ústní zprávy a předávat je operativnímu pracovníkovi,


 • c) vychovávat svěřené tajné spolupracovníky.Rezidentury se budují zejména v pevných objektech a tam, kde podmínky pro pravidelnou a přímou obsluhu tajných spolupracovníků jsou ztížené nebo je nebezpečí, že dojde k jejich vyzrazení, nebo to vyžadují jiné speciální podmínky práce.


Operativní pracovníci vybírají za rezidenty pouze takové občany, kteří mají pro to zvláštní předpoklady. Mohou jimi být i bývalí pracovníci MV, kteří pracují v civilním zaměstnání. Rezidentem se může stát rovněž prověřený zkušený agent nebo informátor, který má předpoklady pro složitou práci rezidenta.  5. období 1972 - 1978

1. tajný spolupracovník

     a) agent

     b) rezident

     c) majitel (držitel) konspiračního nebo propůjčeného bytu

2. důvěrníkTajného spolupracovníka jako kategorii poprvé definuje Směrnice pro práci s tajnými spolupracovníky čs. kontrarozvědky RMV č. 8/1972:


Tajným spolupracovníkem je ten, kdo byl vědomě získán ke spolupráci před veřejnosti utajeným a v této směrnici stanoveným úkolem, udržuje s pracovníky kontrarozvědky konspirativní styk, plní stanovené úkoly, podává nebo předává poznatky a informace nebo poskytuje kontrarozvědce pomoc nebo služby, které je nezbytné utajovat.Rezident je zvlášť vybraný, naprosto spolehlivý, životně zkušený a z hlediska kontrarozvědného odborně připravený tajný spolupracovník, který pod vedením operativního pracovníka řidí práci těch agentů, které mu k řízení svěřil operativní pracovník.


Rezident organizuje a udržuje konspirativní styk s agenty, jimž podle zaměření stanoveného operativním pracovníkem ukládá úkoly, přejímá jejich písemné nebo ústní zprávy, které po vyhodnocení odevzdává operativnímu pracovníkovi a osobně se spolupodílí na výchově svěřených agentů.


Operativní pracovníci vybírají a náčelníci schvalují jako rezidenty pouze takové osoby, které mají zvláštní předpoklady plnít uvedenou úlohu. Rezidentem může být i bývalý spolehlivý pracovník MV, který pracuje v občanském zaměstnání. Rezident může být rovněž prověřený zkušený agent, který má předpoklady pro tuto odpovědnou práci a nebyl získán na základě kompromitujícího materiálu.


Rezidentury se budují zejména v konkrétních objektech a tam, kde podmínky pro přímé řízení agentů operativním pracovníkem jsou ztížené nebo je nebezpečí, že dojde k jejich vyzrazení anebo to vyžadují jiné speciální podmínky práce.
  6. období 1978 - 1989

1. tajný spolupracovník

     a) agent

     b) rezident

     c) majitel (držitel) konspiračního nebo propůjčeného bytu

2. důvěrníkDefinice jednotlivých kategorií se řídí Směrnicí pro práci se spolupracovníky kontrarozvědky č. 3/1978, podepsanou ministrem vnitra Obzinou. Od předcházející se liší pouze počtem článků a některými formulacemi.


 

StB - úvodní část


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 56

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.