www.TOTALITA.cz

60. léta
obraz čs. společnosti na začátku tohoto období

V tomto období došlo k prohloubení krize oficiální ideologie. Tato krize ovlivnila všechny oblasti společenského života. I u vysokých stranických funkcionářů poklesla důvěra v platnost marxistických teoretických postupů. Místo budovatelského nadšení nastoupil formalismus a ideová rozkolísanost. Tyto skutečnosti tak uvolňovaly cestu dosud zakazovaným ideovým směrům.


změna stylu života společnosti

Byl prosazován návrat k národním tradicím a a obnova přerušených vztahů s Evropou. Zejména pozvolné sbližování se Západem mělo vliv na změnu politické atmosféry a vědomí společnosti. Naskytla se možnost srovnání mezi vyspělou západní společností a socialistickou realitou. Příliv zahraničních turistů a usnadnění možnosti vycestovat tomu napomáhal.


Společností se začal šířit spotřební způsob života. Zvýšila se poptávka po spotřební elektronice, motocyklech, rozšířil se počet osobních automobilů. Módou se staly víkendy trávené na zahrádkách nebo chatách.


změny ve sdělovacích prostředcích

Do sdělovacích prostředků začala pronikat západní kultura. Velký vliv měla i rozvíjející se televize. Zde vznikaly inscenace na základě děl západních autorů. Byly vysílány cestopisné dokumenty ukazující způsob života v jiných státech. Zejména publicistické pořady se začaly zabývat palčivými problémy společnosti.


Začaly být překládány knihy moderních západních autorů a promítány zahraniční filmy.

nová generace mládeže

Společenské změny zasáhly nejvíce mládež. Generace padesátých let byla vystřídána novou, která vyrůstala již ve stávajícím režimu a nemohla srovnávat současnost s předválečnými poměry.


Srovnávacím kriteriem tudíž nebyly historické vazby. Staly se jím rozdíly mezi proklamovanou teorii a skutečností. Se vstoupajícím vzděláním stoupala též hloubka znalosti těchto rozdílů.


změna stylu života mládeže

Aktivitu vystřídal zájem o vše, co přicházelo od západních hranic. Na lavičkách v parcích, ve sklepech a později již v rodících se klubech na okraji měst se začal hrát rock n'roll. Vznikající bigbeatové hudební skupiny, dlouhé vlasy a džíny signalizovaly, že se mladí rychle vzdalovali ideálům Svazu mládeže.


Nástup nové generace, příchod kvalifikovaných dělníků a inteligence patřily k základním faktorům zrodu reformních tendencí, které vyvrcholily tzv. Pražským jarem 1968.


překážky růstu životní úrovně

Režim nebyl schopen uspokojit vzrůstající životní náklady. Nedostatek spotřebního zboží, zaostalost občanské vybavenosti, zastaralá technika ve všech průmyslových oborech,, havarijní stav většiny budov, nevyhovující silniční síť a nedostatečná úroveň komunikací.


Dalším zdrojem šířící se nespokojenosti bylo nevyhovující pracovní prostředí ve všech sférách. Špatné hygienické podmínky, zchátralost továrních budov, zastaralost strojového vybavení apod.související texty:

KSČ


60. léta - předcházející část

60. léta - následující část

60. léta - úvodní strana


autor textu: Bedřich Marjánko

použitá literatura: 4

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.