www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1990
únorové události

01.02.1990

Zrušení StB (bezprostředně po zrušení útvarů tzv. vnitřního zpravodajství), v níž působilo kolem 18 000 příslušníků, svým rozkazem oznámil ministr vnitra Richard Sacher. Označil tuto skutečnost za jednoznačný úspěch, který je výsledkem principiálního postoje a soustavného nátlaku.


01.02.1990

Vzniká nová struktura bezpečnostního aparátu. Tvoří ji Čs. zpravodajská krajská služba, Úřad pro ochranu ústavy a demokracie, Správa na ochranu ústavních činitelů, Úřad pro pasovou službu a cizineckou agendu, Úřad pro správní službu a útvar rychlého nasazení.


01.02.1990

Konfederace politických vězňů, jejíž přípravný výbor se ustavil 30. listopadu 1989, je následnou organizací K 231, jehož činnost byla na konci 60 let násilně ukončena. Sdružuje politické vězně z let 1948-1989.


02.02.1990

Světového ekonomického fóra v Davosu se poprvé zúčastnila také delegace ČSSR; o ekonomické situaci v zemi hovořili vládní činitelé Marián Čalfa, Valter Komárek a Václav Klaus.


03.02.1990

O nových hraničních přechodech mezi ČSSR a NSR bude jednat společná komise, jak byli ujištěni účastníci několikatisícového lidského řetězu ze Železné Rudy do Bavorska, kteří tak demonstrovali přátelství mezi národy a touhu po obnovení vzájemných kontaktů a spolupráce.


03.02.1990

Od Bratislavy do maďarského Komárna byl vytvořen rovněž lidský řetěz o stotisícové účasti, požadující okamžité zastavení všech prací na vodním díle Gabčíkovo až do odpovědného posouzení jeho vlivu na budoucnost celého regionu. Dosud již bylo proinvestováno 13 miliard korun.


03.02.1990

Tomáš Baťa již podruhé přijel do Československa, ze Švýcarska letěl s prvním místopředsedou federální vlády Valtrem Komárkem. Spolu s nimi přiletěli i zástupci významných západních firem, mj. prezident firmy Volkswagen, zajímající se o rozvoj čs. automobilového průmyslu. Z Jugoslávie přicestoval také Tomáš Baťa-junior, aby s otcem projednali s vládními činiteli možnosti podnikání.


04.02.1990

Redakce náboženského života Československého rozhlasu zahájila pravidelné přímé přenosy bohoslužeb. Ta první byla vysílána z katedrály sv. Václava v Olomouci. Redakce vznikla a zahájila svou činnost v lednu 1990 jako redakce pro věci církevní a 1. 2. 1990 byla přejmenována na redakci náboženského života.


05.02.1990

Demisi předsedy české vlády Františka Pitry a místopředsedy Miroslava Tomana přijalo předsednictvo České národní rady a vzalo na vědomí také rezignaci a odvolání 31 svých poslanců, kterým 5. února skončil mandát.


05.02.1990

Čs. komise pro atomovou energii odpovídá za výkon státního dozoru nad bezpečností jaderných zařízení v zemi, Její výsledky již nejsou utajovány a měsíčně jsou k dispozici všem sdělovacím prostředkům.


05.02.1990

Čs. Junák - svaz skautů a skautek na svém prvním zasedání ústřední rady podal přihlášku ke vstupu do Světové organizace skautského hnutí v Ženevě a do dívčí organizace se sídlem v Londýně.


05.02.1990

Oběšeného Viliama Šalgoviče našla manželka v prádelně jejich rodinného domku v Bratislavě. Ve funkci náměstka ministra vnitra měl hlavní podíl na přípravě a provedení sovětské invaze do Československa 21. srpna 1968.


06.02.1990

Uskutečnila se rekonstrukce 200členné České národní rady: KSČ si ponechala 82 mandátů, Strana socialistická a lidová po 17, Občanské fórum kooptovalo 50 nových poslanců, z předchozího období zbylo 33 poslanců bez stranické příslušnosti. Novým předsedou byl zvolen Petr Pithart.


07.02.1990

Na nutnosti ukončit činnost Národní fronty se shodli účastníci shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací.


07.02.1990

Obrovská tlaková vlna otřásla v Oderských vrších, když došlo k likvidaci 500 dělostřeleckých granátů a 20 kg střelného prachu v místě sovětské okupační posádky ve vojenském prostoru Libavá. K odpálení bylo použito 12 kg trinitrotoluenu. Zástupci sovětské armády slíbili čs. úřadům, že příště budou likvidovat munici šetrněji.


08.02.1990

ČSSR a Izrael obnovily diplomatické styky po mnoha letech, jak o tom jednali v Praze ministři zahraničních věcí Moše Arens a Jiří Dienstbier. Zabývali se také situací na Blízkém východě a aktuálními mezinárodními otázkami.


09.02.1990

Čs. sociální demokracie oficiálně jako strana vznikla zapsáním do evidence politických stran. Její ustavující sjezd je svolán na 24. - 25. března.


12.02.1990

Další existence FÚTI (Federálního úřadu pro tisk a informace) je neopodstatněná a proto komise sdělovacích prostředků, ustavená vládou, schválila memorandum, v němž uvádí, že až dosud tento orgán sloužil výlučně mocenským cílům ÚV KSČ a ministerstva vnitra. Byl cenzurním, represivním a potlačovacím mechanismem. Je absurdní, že jeho pracovníci, kteří sloužili jako věrné opory totalitní moci, stále ještě řídí tiskové konference, dokonce vystupují po boku nových, demokratických představitelů. Ustavená komise proto navrhuje vládě okamžité zrušení FÚTI bez náhrady, přičemž relativně jedinou účelnou funkci - registraci nových periodických tiskovin - lze přenést na tiskový odbor Úřadu předsednictva vlády.


12.02.1990

Chceme znát úplnou pravdu o StB - s tímto požadavkem demonstrovalo několik tisíc občanů v Praze na Václavské náměstí. Zástupce nezávislé vyšetřovací komise pro objasnění událostí kolem 17. listopadu 1989 František Němec uvedl, že bude nutné prověřit složení Občanských fór v republice, protože je důvodné podezření, že na mnoha místech do nich pronikli právě bývalí příslušníci StB.


13.02.1990

Svaz českých nakladatelů, vydavatelů a knihkupců, násilně zrušený v roce 1970, byl znovu obnoven a je otevřen i pro soukromé podnikatele v tomto oboru, kterých od listopadu 1989 již dokázali založit svá nakladatelství. Předsedou byl zvolen Miloš Pohorský, ředitel nakladatelství Čs. spisovatel.


14.02.1990

Čs. vláda schválila návrh volebního zákona, který je založen na pluralitním stranickopolitickém systému. Volební období dosavadních zákonodárných sborů skončí 30. června. Významné je rozhodnutí vlády o vystoupení ČSSR z dohody členských států RVHP, podle které se stanoví vzájemné obchodní kursy národních měn jednotlivých států.


14.02.1990

Nové sídelní biskupy jmenoval papež Jan Pavel II., čímž poprvé od druhé světové války má svého biskupa všech třináct diecézí na čs. území. Deník Lidová demokracie přináší životopisy těchto biskupů, jimiž jsou Vojtěch Cikrle, Miloslav Vlk, Rudolf Baláž, Alojz Tkáč a Eduard Kojnok.


16.02.1990

Vládní komise historiků, kterou vede Vojtěch Mencl, informovala novináře o dosavadních výsledcích, které mají vést k analýze událostí historických událostí let 1967 - 1970. Podařilo se shromáždit množství dokumentů, autentických svědectví od osob, které stály v té době ve středu politického dění. Někteří ovšem zarputile mlčí, jako například bývalý premiér vlády L. Štrougal. Důležité dokumenty jsou ovšem v archivech zemí Varšavské smlouvy, které uskutečnily okupační vpád do Československa v srpnu 1968, odkud má komise zatím příslib možnosti studia těch podkladů, které nepodléhají nejvyššímu stupni utajení.


17.02.1990

Pět tisíc tzv. černých baronů (tj. bývalých příslušníků PTP - Pomocných technických praporů, které byly v podstatě politickými trestaneckými tábory čs. armády) jednalo ve Sjezdovém paláci v Praze na svém II. sjezdu zejména o morálních rehabilitacích, ale i o materiálním odškodnění rodinám, jejichž živitelé zahynuli v pracovních táborech anebo jejichž zdravotní stav byl trvale poškozen.


18.02.1990

Na uzavřeném zasedání ÚV KSČ byli vyloučeni z KSČ (abecedně): M. Beňo, Peter Colotka, Jan Fojtík, J. Hajn, Josef Havlín, Karel Hoffmann, M. Hruškovič, Gustáv Husák, Alois Indra, Ignác Janák, Antonín Kapek, Marie Kabrhelová, Josef Kempný, J. Korčák, Jozef Lenárt, V. Marek, Miroslav Miller, J. Pirč, Z. Soják, Lubomír Štrougal, F. Tesař a M. Zavadil (Miloš Jakeš a Miroslav Štěpán byli vyloučeni již 7. prosince a Vasil Biĺak 21. prosince 1989).

Současně bylo uvedeno, že všichni jsou odpovědni za chybná politická rozhodnutí, kterých se dopustili ve vysokých stranických a státních funkcích, podíleli se na uplatňování nedemokratického, centralistického administrativně direktivního systému řízení, který postupně ochromil vnitřní život strany a celé společnosti, přispěl k odcizení KSČ od lidu, myšlenky socialismu byly zcela zdiskreditovány. U G. Husáka byly kritizovány metody, které vedly k růstu neomezené moci skupiny funkcionářů, dále jeho značný podíl na současné hluboké krizi ve straně a společnosti.


18.02.1990

Konfederace politických vězňů byla ustavena na valné hromadě ve Sjezdovém paláci v Praze, které se zúčastnilo několik tisíc odsouzených v letech 1948-89 pro tzv. činnost proti státu podle zákona číslo 231/1948 Sb. a dalších.


19.02.1990

Reprezentativní sociologický výzkum uskutečnila skupina pro nezávislou analýzu Sociologického ústavu Čs. akademie věd.

Mezi 2400 dotazovanými ve věku od 15 do 70 let bylo zjištěno, že 86 % populace je s politickým vývojem v posledních týdnech spokojeno, očekává, že revoluce nepovede k pouhé výměně osob nebo mocenských elit, ale k hluboké změně celého politického systému. K aktivnímu vstupu na veřejnou a politickou scénu je připraveno 54 % občanů, což je dvojnásobek proti období před revolucí.


19.02.1990

Až 800 000 členů opustilo KSČ z původních 1,7 miliónu a tento proces bude dynamicky pokračovat, jak ukázaly výsledky sociologického výzkumu. Tuto stranu opouštějí spíše mladší a v vzdělanější, více muži než ženy.

Z těch, kteří v KSČ zůstávají, by stranu volilo o málo více než polovina dotázaných.


20.02.1990

Podle nového zákona o politických stranách ministerstvo vnitra považuje již vzniklé strany, kterými jsou: Čs. strana lidová, Čs. strana socialistická, Demokratická strana, KSČ a Strana svobody. Občanské fórum a Veřejnost proti násilí jsou politickými hnutími podle tohoto zákona. Na území republiky jsou evidovány dále Křesťansko-demokratická strana, Čs. demokratická iniciativa, Strana zelených, Čs. strana zemědělská, Čs. sociální demokracie a Všelidová demokratická strana.

Ministerstvo vnitra ČSR obdrželo dosud 118 žádostí o schválení stanov dobrovolných organizací podle dosud platné úpravy.


20.02.1990

Smluvní ceny vstoupily v platnost podle nových nařízení Federálního cenového úřadu a vyhlášek o tvorbě a kontrole cen. Rozšíření smluvních cen je v souladu se strategií přechodu k tržní ekonomice. Převážná většina položek zařazených do smluvních cen jsou ceny volné, plně regulované trhem.


20.02.1990

V souvislosti s odtajněním jaderné energetiky v Československu bylo rozhodnuto informovat veřejnost o provozu jaderných elektráren pravidelně v měsíčních intervalech.


21.02.1990

Vystoupení Václava Havla v Kongresu USA vzbudilo mimořádný ohlas mezi americkou veřejností a ve všech sdělovacích prostředcích. Jeho projev přímým přenosem vysílalo několik televizních stanic a kongresový kanál celý projev znovu opakoval v nočních hodinách. Všechny televizní a rozhlasové stanice USA ve svých zpravodajských relacích po celý den citovaly pasáže z Havlova projevu, dlouhé výňatky a citáty. Přední americké listy New York Times a Washington Post připomněly, že projev byl více než dvacetkrát přerušen potleskem a ovacemi, ve všech kongresmanech zanechal hluboký dojem. Hodnocení oceňují filozofickou hloubku prezidentova vystoupení a obecnou platnost jeho projevu nejen pro vývoj v Československu, ale i v Evropě a ve světě.


21.02.1990

Státní ústav národního zdraví (SANOPZ), který byl vyhrazen pouze pro bývalé prominentní komunistické funkcionáře, jejich rodinné příslušníky a známé, změnil svého majitele - stal se jím Ústav národního zdraví Národního výboru hl.m. Prahy a jeho Záchranná služba. Budou sem dopravovány neodkladné případy úrazů, otrav, náhlých srdečních příhod a bezvědomí. K dispozici je chirurgie, interna a další potřebná oddělení včetně laboratoří, resuscitační a koronární jednotky intenzívní péče.


21.02.1990

Výsledkem jednání rady Národního výboru hl.m. Prahy je mj. rozhodnutí o uvolnění dosavadních ředitelů přímo řízených organizací. Jejich funkce se budou napříště obsazovat prostřednictvím veřejných konkursů.

Byly také mj. schváleny změny názvů stanic pražského metra, rovněž tak ulic, náměstí a zastávek městské dopravy.


21.02.1990

Černá kniha, zachycující historické události ze sedmi pražských dnů srpnové okupace od 20. do 27. srpna 1968, která vyšla poprvé na podzim 1968 a její editoři z Historického ústavu Čs. akademie věd byli za tento počin již v roce 1969 pronásledováni, vyšla znovu v reedici nakladatelství Academia.

Kromě toho bude více než čtyřicetiletá mezera v české vědecké a populárně vědecké literatuře zaplněna vydáváním postupně všech zakázaných titulů, na něž čs. veřejnost netrpělivě čeká.


22.02.1990

Podrobnou analýzu událostí z konce února 1948 na zasedání České národní rady podal poslanec Josef Lesák, který byl v letech 1946-48 poslancem čs. parlamentu, aktivně vystupoval proti KSČ a 23. února 1948 byl organizátorem studentské demonstrace a pochodu na Pražský hrad žádajícího prezidenta Beneše, aby neustupoval požadavkům komunistů. (vzpomínky pana Lesáka)


23.02.1990

Po návratu z USA se prezident republiky Václav Havel se pozdravil se shromážděnými občany na Staroměstském náměstí v Praze a poté se sešel s novináři na Staroměstské radnici.


26.02.1990

Prezident Václav Havel zahájil oficiální návštěvu Sovětského svazu, kde se setkal s nejvyšším sovětským představitelem Michailem Gorbačovem. Ve společném komuniké vyslovila sovětská strana politování nad událostmi roku 1968. Ministři zahraničních věcí podepsali československo-sovětskou mezivládní dohodu o odchodu sovětských vojsk z Československa ve třech etapách do 30. června 1991.


27.02.1990

Federální shromáždění ČSSR schválilo zákon o skončení volebního období zákonodárných sborů a zákon o volbách do nejvyšších zákonodárných sborů podle poměrného volebního systému.


28.02.1990

Pohotovostní pluk Veřejné bezpečnosti zrušil svým rozkazem ministr vnitra a současně zřídil odbornou nástupní školu Veřejné bezpečnosti, která bude mít povahu školského zařízení. V souladu s unesením vlády se posluchači této školy budou podílet na posílení výkonu služby jen při likvidaci následků živelních pohrom, dopravních katastrof a jiných mimořádných událostí, jako jsou například průmyslové havárie.


28.02.1990

Unie výtvarných umělců je nástupnickou organizací po zaniklém Svazu českých výtvarných umělců, jak o tom rozhodlo 777 delegátů zastupujících téměř pět tisíc profesionálních výtvarných umělců a teoretiků. Delegáti zvolili rehabilitační komisi, která prověří případy diskriminace, pronásledování, zákazy práce a dokonce trestního stíhání výtvarných tvůrců, teoretiků a kritiků od roku 1948. Finanční prostředky a dotace ministerstva kultury budou určeny výhradně na pořádání kulturních akcí, které mají obohatit a dále povznést umělecké hodnoty a kulturní život ve společnosti.související texty:

1990 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červen

 

ostatní:

1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Miroslav Sígl

použitá literatura: 1,17,18,77,80,81,87,107,108,111,120,124,132,133,134,135,136,137,138,139,147

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.