www.TOTALITA.cz

Státní Bezpečnost    -  důvěrník

  1. období 1948 - 1950

struktura spolupracovníků v tomto období:

1. tajný spolupracovník

     a) agent

     b) informátor

     c) rezidentNení definován.  2. období 1950 - 1954

struktura spolupracovníků v tomto období:

1. tajný spolupracovník

     a) agent

     b) informátor

     c) rezident

     d) majitel (držitel) konspiračního bytu


Není definován.  3. období 1954 - 1962

struktura spolupracovníků v tomto období:

1. tajný spolupracovník

     a) agent

     b) informátor

     c) rezident

     d) majitel (držitel) konspiračního nebo propůjčeného schůzkového bytu


Není definován.  4. období 1962 - 1972

struktura spolupracovníků v tomto období:

1. tajný spolupracovník

     a) agent

     b) informátor

     c) rezident

     d) majitel (držitel) konspiračního nebo propůjčeného bytu

2. důvěrník

Důvěrník Státní bezpečnosti je politicky vyspělý občan plně oddaný socialistickému zřízení, který má možnost, schopnost a snahu sdělovat operativním pracovníkům dílčí poznatky informačního charakteru z prostředí, které zajímá Státní bezpečnost.


Operativní pracovníci navazují styk s takovými důvěrníky, kteřímohou pomoci zejména:


 • a) podávat osobní vysvětlení a názor na příčiny narušení výrobních a technologických procesů a jiných nepříznivých a negativních jevů v závodech, podnicích, JZD, úřadech apod.,


 • b) sdělovat nálady a tendence, které jsou rozšiřovány mezi pracujícími nepřátelskými osobami, cizinci atd.,


 • c) doplňovat údaje k prověřovaným osobám,


 • d) plnit jiné úkoly pro operativní součásti Státní bezpečnosti.

Důvěrníci Státní bezpečnosti nemohou nahradit tajné spolupracovníky. Důvěrník nesmí být úkolován jako tajný spolupracovník a při styku s ním musí být dodržován jiný postup než vůči tajným spolupracovníkům.


Za důvěrníka nelze považovat příbuzenské nebo přátelské styky operativního pracovníka ani nahodilé známosti.  5. období 1972 - 1978

struktura spolupracovníků v tomto období:

1. tajný spolupracovník

     a) agent

     b) rezident

     c) majitel (držitel) konspiračního nebo propůjčeného bytu

2. důvěrník


Důvěrník je spolupracovník, který pomáhá kontrarozvědce plnit především pomocné, orientační a prověrkové úkoly v souvíslosti s vyhledáváním nebo objasňováním protistátníčinnosti a organizováním příslušných agenturně operativních a technických opatření.


Důvěrníci jsou vybíráni v souladu s potřebami a úkoly vyplývajícími z operativní situace v chráněném či rozpracovávaném objektu, problematice apod., z řad spolehlivých čs. občanů. členů KSČ i bezpartijních, kteří dobrovolně na podkladě vztahu vzájemné důvěry jsou ochotní podle svých možnosti a schopnosti sdělovat kontrarozvědce dílčí poznatky informačního charakteru nebo poskytovat jim nutnou pomoc a služby.


Operativní pracovníci navazují styk s takovými důvěrníky, kteří mohou pomoci zejména:


 • a) sdělovat poznatky o jevech a skutečnostech signalizujících nepřátelskou a trestnou činnost nebo její přípravu prováděnou vnějším i vnítřním nepřítelem,


 • b) sdělovat poznatky charakterizující operativní situaci v chráněném nebo rozpracovaném objektu, problematice apod..


 • c) poskytovat informace souvísející s procesem vyhledávání zdrojů. pramenů. kanálů pronikání a rozšiřováním nepřátelské ideologie, negativních tendencí a nálad mezi jednotlivci a skupinami čs. občanů nebo i cizinců,


 • d) upozorňovat na podezřelý zájem cizinců i čs. občanů o chráněné důležité objekty, ústavy a zařízení, o činnosti v nich a o osoby tam pracující.


 • e) upozorňovat na možnost narušení výrobních a technologických procesů a na možnost vzniku mimořádných události i jiných negativních jevů v závodech, podnicích, úřadech, čs. ozbrojených sílách a sdělovat názory na příčiny mimořádných události a jevů, ke kterým v tomto prostředí došlo,


 • f) doplňovat údaje k prověřeným osobám,


 • g) plnit jiné úkoly pro operativní součást kontrarozvědky na základě potřeb stávající operativní situace v chráněném či rozpracovaném objektu, problematice apod. (...)


 • (...)


Důvěrník nemůže nahrazovat tajné spolupracovníky. Může být využíván jen v rozsahu této směrnice a k prohlubování státobezpečnostních poznatků, které sám oznámil. Nesmíplnit úkoly týkající se rozpracování státobezpečnostních případů a jiných důležitých kontrarozvědných úkolů. při kterých je nutno plně odkrýt operativní zájem, metody a formy práce kontrarozvědky. Má-li předpoklady pro plnění takových úkolů a byly-li v předchozím styku operativního pracovníka s důvěrníkem dodržovány zásady konspirace, může být získán jako tajný spolupracovník.
  6. období 1978 - 1989

struktura spolupracovníků v tomto období:

1. tajný spolupracovník

     a) agent

     b) rezident

     c) majitel (držitel) konspiračního nebo propůjčeného bytu

2. důvěrník


Definice jednotlivých kategorií se řídí Směrnicí pro práci se spolupracovníky kontrarozvědky č. 3/1978, podepsanou ministrem vnitra Obzinou. Od předcházející se liší pouze počtem článků a některými formulacemi.


 

StB - úvodní část


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 56

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.