www.TOTALITA.cz

vězeňství
TNP - zrušení zákona a zánik TNP

Zákon 247/1948 Sb. bol zrušený k 1. augustu 1950, v dôsledku čoho ukončili svoju činnosť aj krajské prikazovacie komisie. Ďalšiu existenciu TNP právne normoval trestný zákon súdny č. 86/1950 Sb. a trestný zákon správny č. 88/1950 Sb. Zaraďovanie osôb do TNP prešlo do kompetencie trestných komisií ONV, KNV, sudcov a prokurátorov. TNP zároveň prešli pod správu Ministerstva národnej bezpečnosti.


V priebehu septembra a októbra 1950 boli vydané jednotné predpisy upravujúce výkon trestu odňatia slobody v TNP, riadenia a spravovania táborov. Predpisy čiastočne nahradili staršie táborové poriadky, prísnejšie a dôkladnejšie regulovali celkový život v táboroch, výraznejšiu zmenu do zabehnutého chodu TNP však nepriniesli.


Sociálne zloženie a nízky počet prikazovaných osôb, ako aj nevyužité kapacity táborov vyvolávali u vedúcich funkcionárov KSČ a bezpečnosti nespokojnosť aj naďalej a začiatkom roku 1951 u nich prevládol názor, že TNP sa neosvedčili a majú sa postupne rušiť.

Kým koncom roku 1948 fungovalo 5 TNP a koncom roku 1949 až 26, k 1. januáru ich bolo 19, pričom 5 z nich bolo už v tom čase v likvidácii. Keď k 1. júnu 1951 prechádzali TNP pod správu ministerstva spravodlivosti existovalo už len 7 TNP, pričom 5 z nich zaniklo do konca roku 1951. Na Morave ostali funkčné tábory v Brne a Gottwaldove, pre územie Slovenska bol k 1.októbru 1951 zriadený tábor v Ruskove.


Tábory nútenej práce boli oficiálne zrušené k 31. decembru 1952, keď boli premenované na útvary prechodných nápravných zariadení. Osoby, zaradené na základe zákona č. 247/1948 Sb. a zákona č. 88/1950 Zb., boli z táborov postupne prepúšťané. 15. februára 1954 zanikol posledný pracovný tábor, TNP Brno.


V rokoch 1948-1954 existovalo na území Československa 45 táborov nútenej práce. Celkový počet ľudí, ktorí prešli ich bránami zatiaľ nie je známy. Odhaduje sa na 20-22 tisíc. Výskum slovenských historikov ukázal, že bránami TNP na Slovensku prešlo dokázateľne minimálne 8240 osôb.související texty:

před vznikem zákona o TNP

okolnosti vzniku zákona o TNP

zařazení osob do TNP

zrušení zákona a zánik TNP


TNP Hronec

TNP Ilava

TNP Jáchymovsko

TNP Nováky

TNP Trenčín

TNP Ústí nad Oravou


TNP v Československu

vězeňství - úvodní strana


autor textu: Jerguš Sivoš

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.