www.TOTALITA.cz

cenzura
Federální výbor pro tisk a informace

Federální výbor pro tisk a informace

Federalizace našeho státu zasáhla i do života cenzury. Počátkem roku 1969 vznikl Federální výbor pro tisk a informace. Stal se nástupcem Vládního výboru pro tisk a informace. Vládě ČSSR předkládal návrhy zákonů a opatření v oblasti tisku, rozhlasu a televize a odpovídal za činnost federálních organizací působících v oblasti médií.


Byl to dvanáctičlenný kolektivní orgán v čele s ministrem federální vlády a zanikl již na počátku 70. let.Činnost národních tiskových úřadů

ČÚTI a SÚTI měly podle zákona chránit zájmy státu před médii. Hodnotily a analyzovaly činnost médií a informovaly o výsledcích federální vládu a obě národní vlády. Sledovaly dodržování tiskového zákona. Prováděly aktivní informační politiku - usměrňovaly obsahovou orientaci médií, řídily zmocněnce ve vybraných redakcích, sledovaly zahraniční vysílání a jeho vliv na veřejné mínění.


Kromě toho ještě vykonávaly správní činnost v oblasti periodického tisku, prováděly registraci a stanovovaly ekonomické nástroje.


Prvního ředitele ČÚTI Josefa Vohnouta vystřídal od 1. dubna 1969 Josef Havlín. Od 1. září 1969 pak nastoupil do funkce ředitele úřadu Vlastimil Neubauer. Ředitelem SÚTI byl Ondrej Grieš.


Federální úřad pro tisk a informace

FÚTI byl zřízen 16. prosince 1980 jako střešní cenzurní orgán. Formálně odpovídal za svoji činnost federální vládě, ale prakticky byl přímo řízen oddělením masových sdělovacích prostředků ÚV KSČ.

Na úřad byla přenesena řada kompetencí spadajících dosud na republikové ČUTI a SÚTI.


Těm zůstal v působnosti jen krajský, okresní a podnikový tisk.


FÚTI tak, slovy zákona, zajišťoval ochranu důležitých státních zájmů v tisku, navrhoval vládě ČSSR zásady státní politiky ve věcech médií a zabezpečoval jednotné provádění státní politiky ve věcech médií.


Uděloval vydavatelům oprávnění k šíření periodického tisku, rozhodoval o dovozu a rozšiřování zahraničního tisku a o šíření zpravodajství zahraničních zpravodajských agentur.


Na zasedáních oddělení masových sdělovacích prostředků byly každý týden zástupcům FÚTI, Národní fronty a vybraným šéfredaktorům předkládány požadavky na obsahové zaměření médií. Od roku 1987 se schůzek museli účastnit již všichni šéfredaktoři.


ČÚTI a SÚTI byly zrušeny v dubnu 1988 a jejich pravomoci přešly na odbory tisku a informací ministerstev kultury ČSR a SSR.


Prvním a zároveň posledním předsedou FÚTI byl Zdeněk Čermák.


FÚTI byl zrušen 28. března 1990 zákonem č. 86/1990 Sb. o periodickém tisku a ostatních hromadných informačních prostředcích, jeho předseda Čermák byl odvolán vládou ČSSR 10. prosince 1989.


související texty:

Hlavní správa tiskového dohledu (1953-1966)

cenzurní zásahy

cenzurní zásahy v ČST

Ústřední publikační správa (1966-1968)

cenzura v roce 1968 - úhel pohledu Ondřeje Neffa

cenzura v roce 1968 - úhel pohledu Jarmily Cysařové

Úřad pro tisk a informace (1968-1989)

Federální úřad pro tisk a informace (1980-1990)

moc a média během normalizace

zákaz kritiky zemí Varšavské smlouvy a přítomnosti ...


cenzura - úvodní část


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 151

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.