www.TOTALITA.cz

Sametová revoluce 1989
pondělí   27. listopadu 1989

hlavní události dne

 • dvouhodinová generální stávka po celém území ČSSR
     Motto: "Konec vlády jedné strany"
 • uvolnění cenzury

 

již nebudou zakázané knihy

Ministerstvo kultury ČSR oznámilo, že s okamžitou platností se ve fondech knihoven uvolňuje zbývající část veřejnosti dosud nepřístupné literatury (s výjimkou děl propagujících fašismus, války a násilí).studentská výzva č. 2

Dopoledne před generální stávkou se sešli zástupci VŠ z celého Československa, aby zvážili, jak jsou plněny jejich požadavky. Přijali výzvu č.2 ke spoluobčanům.


Ve výzvě charakterizují studenti generální stávku jako manifestační vyjádření postoje občanů k současné situaci.


Připomněli, že zkompromitovaným stranickým funkcionářům zůstávají stále státní funkce a že současná situace ještě nezaručuje splnění studentských požadavků.


Mezi svými požadavky zdůraznili zejména ustavení komise předsednictva FS se zastoupením studentů a občanských aktivit k prošetření zákroku 17.11., stažení zkompromitovaných funkcionářů z veřejného života, zrušení čl. 4. Ústavy ČSSR, osvobození všech politických vězňů a vypracování osnov nových zákonů.Proč? - Proto!

Koordinační stávkový výbor VŠ vydal prohlášení "Proč? - Proto!", jako odpověď na otázku, proč studenti zůstávají ve stávce. V prohlášení znovu zopakovali důvody vyhlášení studentské stávky (17.listopad) a konstatovali, že některé jejich požadavky byly splněny, ale jiné jen částečně nebo nedůsledně. Připomněli, že někteří zkompromitovaní funkcionáři stále ještě zůstávají poslanci parlamentu, řešení otázky politických vězňů je nedůsledné, faktická moc strany ve státě přetrvává a doposud možnost studentů ovlivnit složení vyšetřovací komise FS k vyšetření 17.listopadu byla nulová.


Studenti proto vyzývají k bdělosti a připomínají, že přechod k opravdové demokracii není dosud nezvratný. Pro ukončení stávky požadují záruky, že jejich požadavky budou splněny.Urbánek hledal podporu u "dělnické třídy"

K. Urbánek navštívil důl Nosek v Tuchlovicích na Kladensku, kde se setkal a besedoval s horníky dolu a se zástupci pracujících Poldi SONP Kladno, ČKD Slaný a dalších podniků. Podle některých kritiků tvořili většinu účastníků besedy funkcionáři KSČ a horníci nebyli o návštěvě dostatečně informováni.

DVOUHODINOVÁ GENERÁLNÍ STÁVKA

Generální stávka mezi 12. a 14. hodinou proběhla na celém území ČSSR, ve všech městech a obcích, ve většině továren, podniků a institucí. Nepřetržité provozy projevily solidaritu manifestačně.


Na náměstích probíhaly během generální stávky manifestace, většinou organizované místními OF. Lidé, jak se to stalo po 17.11. zvykem, nosili na oděvech trikolóry v národních barvách. Probíhaly diskuze o dalším možném společenském vývoji.


V Praze se studenti z pedagogické fakulty UK věnovali péči o děti, které dnes nemusely do školy a zůstaly by samy doma.


Dle průzkumu Ústavu pro výzkum veřejného mínění se stávky zúčastnilo 75% občanů.prohlášení OF

Občanské fórum vydalo prohlášení k pražským manifestacím. Vyjádřilo se k poznámkám tisku o údajné netolerantnosti a emotivnosti OF a jím uspořádaných manifestací. Podalo zdůvodnění, proč se někteří příchozí na manifestace nemohli uplatnit jako řečníci. Konstatovalo, že setkání na manifestacích byla spontánní a ne předem režírovaná a vyslovilo omluvu těm, na něž se z časových a technických důvodů nedostalo. Zdůraznilo rychlý spád událostí a vyslovilo příslib, že v čase svobodného soužití bude mít každý příležitost k vyjádření svého názoru.


V Laterně magice se konala pravidelná tisková konference Občanského fóra, první po generální stávce. Úspěch generální stávky hodnotil J. Dienstbier.


OF potvrdilo změnu svého sídla, které bylo přeneseno do Špálovy galerie na Národní třídě (podezření na odposlech v Laterně magice).


Poté, co byl veřejností kritizován V. Malý za způsob moderování včerejší letenské demonstrace, byl v této funkci nahrazen Jiřím Kantůrkem.tisková konference v Moskvě

V Moskvě se konala tisková konference, na které představitel ministerstva zahraničí SSSR Jurij Gremitskich hovořil o vývoji v Československu a o sovětském postoji k přehodnocení událostí z roku 1968 a vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR.


některé další události tohoto dne

 • V noci 27.11. byl v redakci týdeníku Tvorba ustaven Klub marxistické levice, který hned vydal své základní programové prohlášení.


 • Celopražský stávkový výbor VŠ vydal jako leták výzvu "Dělníci, kamarádi!". Leták obsahuje výzvu ke generální stávce a pozvání k diskusím na fakulty.


 • Ministerstvo zdravotnictví vyjádřilo souhlas s cíli generální stávky. Ke stávce se připojilo 30 000 pražských zdravotníků, v každém ze 40 pražských zdravotnických zařízení volily stávkové výbory různé formy stávky tak, aby nebyla narušena péče o pacienty.


 • Rozmnožen a šířen byl seznam závodů, které se rozhodly připojit ke generální stávce.


 • Koordinační výbor Strany zelených informoval ČTK o programu a cílech strany, jejíž založení podpořilo již 15 000 občanů.

 • Večer se poprvé otevřely prostory Národního divadla pro improvizovaný večer, který zahájil M. Macháček a jehož se zúčastnili spolu s veřejností V. Havel, M. Uhde a E. Kriseová. Václav Havel převzal Cenu německých knihkupců.


 • Paní Z. Ludvíková z Chrudimi podala dopisem švédskému velvyslanci v Praze návrh na udělení Nobelovy ceny míru československému studentstvu. Za návrh se postavili pracovníci redakce ČTK, kteří dopis zveřejnili.


 • M. Jakeš požádal o uvolnění z funkce předsedy Rady obrany státu a A. Indra o uvolnění z funkce předsedy FS ČSSR a člena jeho předsednictva.


 • Generální tajemník ÚV KSČ K. Urbánek se sešel s předsedou Čs. strany socialistické, B. Kučerou, aby se vzájemně informovali o výsledcích jednání ústředních výborů obou stran.


 • Na vlastní žádost odstoupil ředitel ČsT Batrla.


související texty:

události 17. listopadu

události 18. listopadu

události 19. listopadu

události 20. listopadu

události 21. listopadu

události 22. listopadu

události 23. listopadu

události 24. listopadu

události 25. listopadu

události 26. listopadu

události 27. listopadu

situace v ulicích


Sametová revoluce 1989


historie demonstrací 17. listopadu

příprava vzpomínkové akce k 17. listopadu


listopad 1989 - některé události

prosinec 1989 - některé události

Kalendárium listopad 1989


Palachův týden

petice "Několik vět"

vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 44,45,46

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.