www.TOTALITA.cz

Sametová revoluce 1989
středa   22. listopadu 1989

hlavní události dne

 • vyhlášení generální stávky na 27.11.
 • postoj vedení armády

 

jednání federálního shromáždění

Ve FS ČSSR jednali členové zahraničních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Náměstek fed. ministra vnitra, A. Lorenc zde podal informaci o současné bezpečnostní situaci v Československu. Zdůraznil zvýšení počtu a aktivity nezávislých iniciativ a struktur.


K 17. listopadu sdělil, že vystoupení studentů nebylo "náhodnou akcí" a že federální ministerstvo vnitra má důkazy, že "na studentech parazitují exponenti opozice". Přiměřenost zákroku pořádkových sil 17.11. komentována nebyla, bylo konstatováno, že věc vyšetřuje generální prokuratura ČSR.


Poslanci vyjádřili obavy z ohrožení základních zájmů českého a slovenského lidu, národů, státu. Bylo přijato prohlášení o znepokojení nad situací a výzva k občanské odpovědnosti.stanovisko vedení armády

Hlavní politická správa ČSLA vydala informace a pokyny pro politickou práci. Staví se v nich za stanovisko generálního tajemníka ÚV KSČ a Prohlášení vlád z 19.11.


V armádě je připraven rozkaz k prověrkám připravenosti a zabezpečení vyčleněných jednotek pro případný zásah. Tyto jednotky mají rozkaz zabezpečit udržení klidu a pořádku na území ČSSR.


Na vojenské ubytovně v Ruzyni, je téměř stočlenné skupině, která je připravena k akci "Vlna", dáváno k podpisu prohlášení o mlčenlivosti.jednání OF

Před 11. hodinou dopoledne se v galerii U Řečických konala tisková konference Občanského fóra za přítomnosti V. Havla.


OF vyjádřilo nesouhlas s informacemi, vydávanými oficiálními sdělovacími prostředky (ČST) a zdůraznilo, že požadavky OF zůstávají nesplněny.


Opakovalo své požadavky, tj. - odstoupení oficiálních činitelů (ÚV KSČ), spojených s přípravou intervence r. 1968 a s devastací země v následujícím dvacetiletém období i se zákrokem 17. listopadu. - ustavení parlamentní komise s účastí OF k vyšetření zákroku 17. listopadu. - propuštění všech vězňů svědomí. - respektování svobod tisku a informací.


Na podporu těchto požadavků se OF staví za generální stávku 27.11. Prohlášení Občanského fóra plně podpořili stávkující studenti.


Po tiskové konferenci se V. Havel sešel s Petrem Oslzlým v hostinci Paroplavba, kde společně vypracovali dramaturgii odpolední demonstrace na Václavském náměstí.


Ve večerních hodinách se uskutečnila první tisková konference Občanského fóra v Laterně Magice. Moderoval Václav Malý. Přítomen byl V. Havel, za iniciativu Most M. Horáček a M. Kocáb, který referoval o jednání s premiérem. Tiskové konference se zúčastnil velký počet zahraničních žurnalistů (např.CBS).

M. Štěpán se setkal kardinálem Tomáškem

M. Štěpán sám připomněl význam svatořečení Anežky Přemyslovny, vyslovil se v současné vnitropolitické situaci pro dialog. Přijetí se zúčastnili biskup Jan Lebeda a primátor hl. m. Prahy Z. Horčík. Kardinál František Tomášek ocenil, že k tomuto rozhovoru došlo.ustaven celostátní koordinační výbor studentů

V odpoledních hodinách byl ustaven Československý koordinační a informační výbor stávkujících studentů. Zástupci pražských stávkujících vysokých škol se v Praze setkali se studenty z Brna, Ostravy, Hradce Králové a Žiliny.


Bylo dohodnuto, že v Čs. výboru bude mít každá stávkující VŠ jednoho reprezentanta a že to, na čem se Výbor dohodne, bude mít charakter doporučení a ne závazného usnesení. Spolupředsedy byli zvoleni Pavel Lagner (Praha) a Jaroslav Černý (Ostrava). P. Lagner pak o ustavení Výboru informoval při demonstraci na Václavském náměstí.vyhlášena generální stávka 27.11.

Odpoledne se na Václavském náměstí konala demonstrace. Po ní se v bytě u Křižanových sešli zástupci studentů (P. Lagner) s představiteli OF (V. Havlem, J. Křižanem, P. Oslzlým a S. Vondrou) a vydali společné prohlášení ke způsobu, vymezení a charakteru generální stávky.


V prohlášení se konstatuje, že stávka, vyhlášená na 27.11. je politickou protestní stávkou.


Aby nebylo dotčeno národní hospodářství, vyhlašují studenti a OF tyto postupy při konání stávky:


 • Stávku řídí a vyhlašují stávkové výbory.
  (živelně založené ve většině podniků)
 • Stávka má jednotný počátek o 12. hod. 27.11.
 • Délku stávky (nejdéle do 14 hod) určí podle charakteru podniku stávkový výbor.
 • Začátek stávky oznámí stávkový výbor.
 • Ve zdravotnictví apod. bude stávka projevena třeba i bez přerušení práce.
 • O přípravách a průběhu stávky bude informován celostátní koordinační stávkový výbor OF.
 • Tam, kde se stávkový výbor neustavil, pracovníci si najdou způsob, jak se připojit ke stávce.


situace v Národním divadle

Večer, v době obvyklých představení se občané shromáždili u Národního divadla v Praze. Zástupci uměleckého kolektivu je seznámili se svými stanovisky. Sdělili, že odpoledne se konal aktiv všech pracovníků Národního divadla, na němž byla vyslovena nedůvěra řediteli ND Jiřímu Pauerovi, který nesouhlasí se zpřístupněním budov Národního divadla k diskusi a dialogu s veřejností.


některé další události tohoto dne

 • Občanské fórum se stěhovalo z galerie U Řečických do Laterny magiky. Zde také začal fungovat Krizový štáb Občanského fóra.


 • Pracovníci Národního divadla v Praze zaslali otevřený dopis předsedovi vlády ČSSR Ladislavu Adamcovi.


 • Petr Pithart, bývalý asistent na právnické fakultě UK napsal dopis (Provolání) stávkujícím studentům. V dopise obrací pozornost na fakt, že za zkorumpovanost společnosti neseme všichni, byť v různé míře, zodpovědnost. Varuje před "myšlenkovou korupcí", házením všech protivníků "do jednoho pytle" a uvažováním podle starých schémat. Mírní radikalismus studentů, apeluje na to, aby spravedlivě vážili odpovědnost starších, vystupuje proti představě kolektivní viny.


 • Generální prokuratura ČSR vydala předběžnou zprávu o šetření zákroku 17.11.1989. Sdělila, že k 22.11. lze uvést průběžnou zprávu o rozsahu a počtu osob, zraněných při zásahu. K úmrtí demonstrující osoby nedošlo, ošetření vyhledalo 38 demonstrantů, hospitalizováno bylo 10 osob.


 • Generální tajemník ÚV KSČ přijal velvyslance SSSR v ČSSR V. Lomakina.


 • Miloš Jakeš a Ivan Knotek přijali delegaci pracujících Západočeského kraje.


 • V Praze zasedalo Předsednictvo ÚV KSČ. Zabývalo se vnitropolitickou situací a rozhodlo svolat zasedání ÚV KSČ na pátek 24.11.


 • Vedoucí představitelé KSČ se na ÚV NF ČSSR setkali s předsednictvem Čs. strany socialistické, vedeným předsedou B. Kučerou. Jednali o rozvoji a prohloubení spojenectví KSČ a ČSS na základě Národní fronty, o současné vnitropolitické situaci a východisku z ní. Za východisko v situaci bylo přijato prohlášení předsednictva ÚV NF ČSSR.

 • Stávku vysokoškolských studentů podporují studenti gymnázií, některých SOŠ a SOU v Praze. Na středních školách probíhají diskuse k současné situaci. Diskutovat se žáky středních škol přijeli herci z Činoherního klubu.


 • Členové České filharmonie vydali prohlášení, v němž stojí: Pozvedáme hlas proti násilí a bezpráví. Přerušujeme na protest veškerou naši koncertní činnost. Stavíme se za prohlášení a požadavky studentů, herců, svazu skladatelů a za prohlášení Občanského fóra z těchto dnů.


 • Studenti českých a slovenských vysokých škol se dopisy obrátili na G. Bushe a M. Gorbačova. V dopisech ozřejmují svá stanoviska a definují své základní požadavky a vyjadřují důvěru, že proti nim nebude použito násilí.


 • Příslušníci Lidových milicí (17 autobusů) se pokusili ubytovat v Sokolovně v Riegrových sadech. Zaměstnanci TJ Bohemians ČKD informovali o tom, že i v prostorech TJ jsou příslušníci Lidových milicí a proti přítomnosti mimopražských milic protestovali. Podle poznávacích značek se jednalo například o autobusy z okresů České Budějovice, Strakonice, Benešov, Ústí nad Labem.


 • Ve stávce jsou již školy na celém území republiky.


 • ČsT v rámci odpoledního pořadu Kontakt odvysílala několik vstupů z Václavského náměstí. Některé z nich byly dělány se záměrem "informovat co nejméně". (podrobnosti)


 • Do večera 22.11. se pod výzvu čs. olympioniků podepsalo 82 sportovců. Se samostatným prohlášením, v němž protestuje proti zákroku 17.11., vystoupila Věra Čáslavská.


související texty:

události 17. listopadu

události 18. listopadu

události 19. listopadu

události 20. listopadu

události 21. listopadu

události 22. listopadu

situace v ulicích


události 23. listopadu

události 24. listopadu

události 25. listopadu

události 26. listopadu

události 27. listopadu


Sametová revoluce 1989


historie demonstrací 17. listopadu

příprava vzpomínkové akce k 17. listopadu


listopad 1989 - některé události

prosinec 1989 - některé události

Kalendárium listopad 1989


Palachův týden

petice "Několik vět"

vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 44,45,46

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.