www.TOTALITA.cz

Komuniké z Československo - Sovětského jednání v Moskvě dne 27. 8. 1968

Ve dnech 23. až 26. srpna 1968 se uskutečnila v Moskvě československo-sovětská jednání, kterých se zúčastnili z československé strany: prezident Československé socialistické republiky soudruh Ludvík Svoboda, první tajemník ÚV KSČ soudruh Alexander Dubček, předseda Národního shromáždění, člen předsednictva ÚV KSČ soudruh Josef Smrkovský, předseda vlády, člen předsednictva ÚV KSČ soudruh Oldřich Černík, člen předsednictva ÚV KSČ a první tajemník ÚV KSS soudruh Vasil Biľak, člen předsednictva ÚV KSČ, místopředseda Slovenské národní rady soudruh František Barbírek, člen předsednictva ÚV KSČ soudruh Jan Piller, člen předsednictva ÚV KSČ soudruh Emil Rigo, člen předsednictva ÚV KSČ soudruh Josef Špaček, člen předsednictva ÚV KSČ soudruh Oldřich Švestka, předseda ústřední kontrolní a revizní komise KSČ soudruh Miloš Jakeš, kandidát předsednictva a tajemník ÚV KSČ soudruh Jozef Lenárt, kandidát předsednictva ÚV KSČ soudruh Bohumil Šimon, místopředseda vlády soudruh dr. Gustáv Husák, tajemník ÚV KSČ soudruh Alois Indra, tajemník ÚV KSČ soudruh dr. Zdeněk Mlynář, ministr národní obrany generálplukovník soudruh Martin Dzúr, ministr spravedlnosti soudruh dr. Bohuslav Kučera, velvyslanec ČSSR v Sovětském svazu soudruh Vladimír Koucký.Ze sovětské strany: generální tajemník ÚV KSSS soudruh Brežněv, předseda rady ministrů SSSR, člen politbyra ÚV KSSS soudruh Kosygin, předseda prezídia Nejvyššího sovětu SSSR, člen politbyra ÚV KSSS soudruh Podgornyj, člen politbyra ÚV KSSS, předseda rady ministrů RSFSR soudruh Voronov, člen politbyra a tajemník ÚV KSSS soudruh Kirilenko, člen politbyra ÚV KSSS, první náměstek předsedy rady ministrů SSSR soudruh Poljanský, člen politbyra a tajemník ÚV KSSS soudruh Suslov, člen politbyra ÚV KSSS, předseda Všesvazové ústřední rady odborů soudruh Šeljepin, člen politbyra ÚV KSSS, první tajemník ÚV KS Ukrajiny soudruh Šelest, tajemník ÚV KSSS soudruh Katušev, tajemník ÚV KSSS soudruh Ponomarjov, ministr obrany Sovětského svazu soudruh Grečko, ministr zahraničních věcí SSSR soudruh Gromyko.V průběhu rozhovorů byly v otevřené soudružské diskusi posouzeny otázky týkající se současného vývoje mezinárodní situace, aktivizace machinací imperialismu proti socialistickým zemím, situace v Československu v poslední době i dočasného vstupu vojsk pěti socialistických zemí na území ČSSR.Účastníci vyslovili pevné společné přesvědčení, že v současné situaci je hlavním úkolem uskutečnit společné rozhodnutí přijaté v Čierné nad Tisou, vycházet ze stanovisek a zásad formulovaných na poradě v Bratislavě, jakož i postupně uvést v život praktické kroky vyplývající z ujednání dosaženého v průběhu rozhovorů.Sovětská strana vyjádřila své porozumění a podporu pozice vedení Komunistické strany Československa i Československé socialistické republiky, které je rozhodnuto vycházet z usnesení přijatých na lednovém a květnovém plenárním zasedání ÚV KSČ v zájmu zdokonalení metod řízení společnosti, rozvoje socialistické demokracie a upevnění socialistického zřízení na základě marxismu-leninismu.Bylo dosaženo dohody o opatřeních, jejichž cílem je co nejrychlejší normalizace situace v ČSSR. Českoslovenští představitelé informovali o nejbližších zamýšlených opatřeních ke splnění těchto cílů. Ze strany představitelů ČSSR bylo prohlášeno, že veškerá práce stranických a státních orgánů na všech úsecích jejich činnosti bude zaměřena na zajištění účinných opatření v zájmu socialistického zřízení, vedoucí úlohy dělnické třídy a komunistické strany v zájmu rozvoje a upevnění přátelských vztahů s národy Sovětského svazu a celého socialistického společenství.Sovětští představitelé, vyjadřujíce jednoznačné úsilí národů Sovětského svazu o přátelství a bratrství s národy socialistického Československa, potvrdili svou připravenost k nejširší a upřímné spolupráci na základě vzájemné úcty, rovnoprávnosti, územní celistvosti, nezávislosti a socialistické solidarity. Spojenecká vojska, která dočasně vstoupila na území Československa, se nebudou vměšovat do vnitřních věcí ČSSR. Bylo dosaženo dohody o podmínkách odchodu těchto vojsk z území ČSSR v závislosti na normalizaci situace v ČSSR.Československá strana informovala o tom, že vrchní velitel čs. ozbrojených sil vydal příslušné rozkazy v zájmu toho, aby nedošlo k incidentům a konfliktům, které by mohly vyvolat narušení klidu a veřejného pořádku. Dal rovněž příkaz vojenskému velení ČSSR, aby udržovalo spojení s velením spojeneckých vojsk.V souvislosti s projednáváním takzvané otázky o situaci v Československu v Radě bezpečnosti prohlásili představitelé ČSSR, že československá strana nežádala projednání této otázky Radou bezpečnosti a žádá o její stažení z programu jednání.Vedoucí představitelé KSČ a KSSS potvrdili své odhodlání provádět rozhodně na mezinárodním fóru politiku odpovídající zájmům upevnění solidarity v zájmu míru a mezinárodní bezpečnosti.Československo a Sovětský svaz tak jako dosud budou klást rozhodný odpor militaristickým revanšistickým a neonacistickým silám usilujícím o revizi výsledků druhé světové války, o narušení nedotknutelnosti existujících hranic v Evropě. Znovu bylo potvrzeno odhodlání rozhodně plnit všechny závazky vyplývající pro obě strany jak z mnohostranných, tak i dvoustranných dohod, které byly uzavřeny mezi socialistickými státy, posilovat obrannou sílu socialistického společenství, zvyšovat efektivnost obranné Varšavské smlouvy.Rozhovory probíhaly v ovzduší otevřenosti, soudružství a přátelství.Podepsáni účastníci jednání.
(text byl v zájmu lepší čitelnosti rozčleněn do více odstavců)


související texty:

Protokol o jednání delegace ČSSR a SSSR

události roku 1968

Pražské jaro

 

autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.