www.TOTALITA.cz

Charta 77 - přehled dokumentů

rok 1982

Charta 77 začala od tohoto roku své dokumenty pro přehlednost systematicky číslovat – číslo je na konci informace. Čísla dokumentů nejsou vždy chronologická.7. 1. 1982

Sdělení o střídání mluvčích Charty 77 ve funkci a o doplnění kolektivu mluvčích, s přiloženými životopisy L. Lise, A. Marvanové a R. Palouše – 1/82.


7. 1. 1982

Sdělení k nastolení stanného práva v Polsku – 2/82.


7. 1. 1982

Prohlášení k 5. výročí vzniku Charty 77 – 3/82.


30. 1. 1982

Prohlášení o připojení Charty 77 k mezinárodním akcím solidarity s polským lidem – 5/82.


10. 2. 1982

Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR se žádostí o přezkoumání případů odsouzení a vazby, při nichž byl čs. trestní zákon aplikován v rozporu s Mezinárodními pakty o lidských a občanských právech – 4/82.


15. 2. 1982

Stanovisko ke zdražení základních potravin a k hospodářské situaci v Československu; přiložen elaborát "Informace a dotazy k některým hospodářským otázkám souvisejícím se zdražením potravin", zpracovaný blíže nejmenovanými signatáři a zaslaný mluvčími Charty 77 na vědomí Federálnímu shromáždění ČSSR a všeodborovému sjezdu v Praze – 6/82.


3. 3. 1982

Dopis sjezdu Svazu českých spisovatelů a Svazu slovenských spisovatelů, upozorňující na diskriminaci spisovatelů v Československu, spolu se seznamem 230 českých autorů postižených úplným nebo částečným zákazem publikování – 7/82.


3. 3. 1982

Dopis vládě ČSSR s návrhy k zabezpečení svobody přesvědčení, náboženského vyznání a náboženských svobod, určené k projednání na následné schůzce účastnických států KBSE v Madridu – 8/82.


4. 3. 1982

Dopis Výboru pro udělení Ceny Jana Palacha (Mezinárodní výbor pro podporu Charty 77) v Paříži k udělení Ceny Jana Palacha za rok 1981 V. Havlovi – 9/82.


5. 3. 1982

Seznam dalších 36 signatářů – 10/82.


10. 3. 1982

Protestní dopis prezidentu republiky, Federálnímu shromáždění, vládě ČSSR a ministerstvu kultury, na vědomí papeži Janu Pavlu II., kardinálu Tomáškovi, kněžské organizaci Pacem in terris, proti porušování náboženských práv a svobod, zejména katolické církve – 11/82.


22. 3. 1982

Kondolence nizozemskému velvyslanectví v Praze k násilné smrti čtyř novinářů v Salvadoru – 12/82.


29. 3. 1982

Otevřený dopis mírovým hnutím k aktuálním otázkám ohrožení míru ve světě – 13/82.


5. 4. 1982

Dopis Federálnímu shromáždění, generální prokuratuře a Nejvyššímu soudu ČSSR o nesouladu mezi ustanoveními čs. trestního zákona a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech – 14/82. (České informační centrum OSN)


6. 4. 1982

Prohlášení čs. tiskové kanceláři k podvrženému "Otevřenému dopisu Charty 77 k 10. všeodborovému sjezdu" – 15/82.


14. 4. 1982

Seznam dokumentů Charty 77 zveřejněných od počátku roku 1982 – 16/82.


21. 4. 1982

Dopis s poselstvím solidarity nezávislému mírovému hnutí v Německé demokratické republice – 18/82.


3. 5. 1982

Dopis prezidentu republiky, na vědomí Federálnímu shromáždění a generální prokuratuře ČSSR, o terorizování, vydírání a zastrašování stoupenců Charty 77, jejich příbuzných a přátel – 19/82.


17. 5. 1982

Dopis vládě ČSSR a Ústřední radě odborů, na vědomí Světové odborové federaci v Praze a Konfederaci svobodných odborů v Bruselu, se stanoviskem k porušování mezinárodní úmluvy o zákazu diskriminace v zaměstnání a povolání – 17/82.


1. 6. 1982

Analýza o výchově a vzdělávání mládeže v Československu, adresovaná "československé veřejnosti" a zaslaná ministerstvům školství ČSR a SSR a úřadu předsednictva vlády ČSSR – 20/82.


21. 6. 1982

Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR se žádostí o přešetření poměrů v čs. věznicích – 22/82.


23. 6. 1982

Dopis generální prokuratuře ČSSR, na vědomí okresnímu soudu v Chomutově, k trestnímu stíhání údajných vydavatelů neoficiálního kulturního časopisu – 21/82.


8. 7. 1982

Dopis Federálnímu shromáždění a Nejvyššímu soudu ČSSR, místopředsedovi vlády ČSSR M. Lúčanovi a řediteli sekretariátu pro věci církevní při předsednictvu vlády ČSR, o užívání § 178 trestního zákona o tzv. maření dozoru nad církvemi k narušování náboženských práv a svobod v Československu; připojena detailní analýza, zpracovaná blíže neidentifikovanými autory ve slovenském jazyce a zveřejněná Chartou 77 – 23/82.


10. 8. 1982

Dopis předsedovi vlády ČSSR a několika čs. institucím o stavu vědeckého výzkumu v Československu, s připojenou analýzou, vypracovanou odborníky-signatáři Charty 77 a zveřejněné mluvčími – 26/82.


11. 8. 1982

Dopis generálnímu prokurátorovi ČSSR k rozsudku nad vydavateli neoficiálního kulturního časopisu Vokno – 24/82.


17. 8. 1982

Dopis Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR ke 14. výročí vojenské intervence v Československu – 27/82.


27. 8. 1982

Otevřený dopis Mezicírkevní mírové radě (IKV) v Holandsku o míru a mírových hnutích – 25/82.


30. 8. 1982

Prohlášení ke druhému výročí gdaňských dohod v Polsku – 28/82.


22. 10. 1982

Dopis vládě ČSSR s návrhy, jak by čs. vláda mohla přispět k úspěchu madridské následné schůzky účastnických států KBSE – 29/82.


9. 11. 1982

Dopis polskému velvyslanectví a Světové odborové federaci v Praze, vyjadřující znepokojení nad zrušením nezávislých odborů Solidarita – 30/82.


10. 11. 1982

Dopis zaslaný před státní návštěvou G. Husáka v Rakousku rakouskému kancléři B. Kreiskému, se žádostí o intervenci ve prospěch politických vězňů v ČSSR – 31/82.


25. 11. 1982

Dopis redakci časopisu L'Alternative v Paříži s upozorněním, že článek "Sebekritika Charty 77" není stanoviskem Charty 77 – 32/82.


27. 11. 1982

Dopis prezidentu republiky ke 30. výročí inscenovaného soudního procesu s tzv. protistátním centrem. – 33/82.


3. 12. 1982

Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR se stížností na to, že Charta 77 nedostala od žádné oficiální instituce odpověď na své podněty z února až srpna 1982 – 34/82.


7. 12. 1982

Dopis prezidentu republiky, požadující propuštění politických vězňů – 35/82.


22. 12. 1982

Otevřený dopis Billu Grahamovi v USA o zneužití jeho výroků čs. sdělovacími prostředky – 36/82.


28. 12. 1982

Dopis generální prokuratuře ČSSR upozorňující na případ Miklóse Duraye v souvislosti s nesprávnou interpretací některých paragrafů trestního zákona – 37/82.


prosinec 1982

Přehled dokumentů Charty 77 vydaných v roce 1982 – 38/82.


dokumenty z ostatních let:

1977 1978 1979 1980 1981

1982

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989


související texty:

Dokument č. 19/82 (dopis prezidentu G. Husákovi)


Charta 77

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných


úvodní strana části


autor textu: Pavel Zvěřina

použitá literatura: 57

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.