www.TOTALITA.cz

Charta 77 - přehled dokumentů

rok 1978

5. 1. 1978

Sdělení o hladovce, kterou budou držet četní signatáři Charty 77 12. 1. 1978 - den zahájení odvolacího řízení proti V. Havlovi, J. Ledererovi, O. Ornestovi a F. Pavlíčkovi před nejvyšším soudem ČSR.


6. 1. 1978

Analýza "Rok působnosti Charty 77 a stav lidských práv v Československu".


9. 1. 1978

Poděkování shromáždění belgických občanů za projev solidarity k 1. výročí existence Charty 77.


10. 1. 1978

Dopis delegátům bělehradské následné schůzky účastnických států Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) o respektování lidských práv a základních svobod jako jedné z podmínek míru, bezpečnosti a spolupráce v Evropě.


10. 1. 1978

Otevřený dopis prezidentu republiky - protest proti brutálnímu zacházení policie s mluvčím Charty 77 L. Hejdánkem.


18. 1. 1978

Sdělení o rozsudcích nejvyššího soudu ČSR v odvolacím řízení proti V. Laštůvkovi a A. Macháčkovi (5.-6. 1. 1978) a V. Havlovi, O. Ornestovi, J. Ledererovi, F. Pavlíčkovi (12. 1. 1978); příloha: závěrečná řeč J. Lederera.


19. 1. 1978

Dopis vládě ČSSR o porušování čs. pracovního zákonodárství a mezinárodní úmluvy o zákazu diskriminace v zaměstnání a povolání.


3. 2. 1978

Stížnost generálnímu prokurátorovi ČSSR na zásah policie proti účastníkům plesu železničářů v Praze z řad signatářů Charty 77 dne 28. 1. 1978.


8. 2. 1978

Dopis Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR o platnosti Mezinárodních paktů o lidských a občanských práv v Československu; příloha: srovnávací analýza obou Mezinárodních paktů a čs. Ústavy i jednotlivých čs. zákonů.


28. 2. 1978

Souhrnná zpráva o policejní akci a uvěznění tří signatářů Charty 77 v souvislosti s plesem železničářů v Praze 28. 1. 1978.


11. 3. 1978

Souhrnné informace Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR, České národní radě a ministru spravedlnosti o šesti čs. občanech soudně i mimosoudně stíhaných v souvislosti s Chartou 77.


11. 3. 1978

Dopis generálnímu prokurátorovi ČSSR a ČSR o neoprávněném věznění I. M. Jirouse.


12. 3. 1978

Prohlášení k ukončení bělehradské následné schůzky účastnických států KBSE.


5. 4. 1978

Dopis (u příležitosti prezidentovy státní návštěvy v SRN) prezidentu republiky o zesilující perzekuci státu proti občanům zasazujícím se o lidská práva v Československu.


6. 4. 1978

Sdělení o odstoupení J. Hájka z funkce mluvčího a nástupu J. Šabaty do funkce mluvčího; příloha: životopis J. Šabaty.


6. 4. 1978

Žádost sjezdu Světové odborové federace v Praze o podporu pro čs. občany diskriminované v práci a v povolání z politických důvodů.


24. 4. 1978

Ustanoven Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS).


24. 4. 1978

Protest Federálnímu shromáždění a generálnímu prokurátorovi ČSSR, České národní radě a ministru spravedlnosti ČSR proti nezákonému pronásledování G. Vlasatého z Litvínova.


16. 5. 1978

Sdělení o policejních zákrocích znemožňujících volný pohyb mluvčích a setkání dalších signatářů Charty 77.


22. 5. 1978

Detailní analýza o podmínkách vazby a výkonu trestu odnětí svobody v Československu, adresovaná Federálnímu shromáždění ČSSR, České a Slovenské národní radě a Výzkumnému ústavu penologickému v Praze; příloha: pravidla vnitřního pořádku ve věznici.


23. 5. 1978

Seznam dalších 56 signatářů.


29. 5. 1978

Žádost předsednictvu Ústředního výboru KSČ, předsednictvu Federálního shromáždění a vlády ČSSR o veřejné projednání teroristických činů, jichž se dopouští policejní aparát proti nekonformním občanům.


3. 6. 1978

Sdělení o policejních opatřeních proti desítkám čs. občanů za návštěvy L. Brežněva v Československu.


4. 6. 1978

Žádost generálnímu prokurátoru ČSSR o propuštění spisovatele J. Gruši a P. Roubala z vazby.


11. 6. 1978

Žádost generálnímu prokurátoru ČSSR o propuštění uvězněného evangelického duchovního J. Šimsy.


16. 6. 1978

Poděkování organizaci "Kulturfront" ve Stockholmu za přípravu manifestace proti okupaci Československa, na podporu Charty 77 a politických vězňů; rozšiřováno spolu s textem výzvy švédské organizace.


18. 6. 1978

Otevřený dopis Charty 77 a VONS matce a manželce A. Ščaranského a manželce A. Ginzburga, projev solidarity s odsouzenými obránci lidských práv v Sovětském svazu.


22. 7. 1978

Žádost velvyslanci SSSR v Praze o zrušení rozsudků nad sovětskými obhájci lidských práv A. Ginzburgem, A. Ščaranským a V. Piatkusem a o jejich propuštění.


22. 7. 1978

Sdělení o odsouzení filozofa a ekonoma R. Bahra v Německé demokratické republice.


12. 8. 1978

Prohlášení k 10. výročí vojenské intervence v Československu.


srpen 1978

Prohlášení Charty 77 a polského KOR k 10. výročí vojenské intervence v Československu.


srpen 1978

Poselství solidarity odeslané z první společné schůzky Charty 77 a KOR na čs.-polských hranicích obráncům lidských práv ve východní Evropě a v SSSR.


září 1978

Komuniké o schůzce zástupců KOR a skupiny signatářů Charty 77, podepsané mluvčími Charty 77 a KOR.


1. 10. 1978

Výzva mezinárodní veřejnosti, adresovaná mazinárodnímu Červenému kříži v Ženevě, za propuštění M. Černého, J. Lederera a J. Šimsy ze zdravotních důvodů; příloha: údaje o zdravotním stavu jmenovaných tří vězňů.


8. 10. 1978

Žádost prezidentu republiky o propuštění uvězněného mluvčího Charty 77 J.Šabaty.


8. 10. 1978

Výzva prezidentu republiky ke všeobecné amnestii u příležitosti 60. výročí vzniku Československé republiky.


8. 10. 1978

Komentář k soudní perzekuci signatářů Charty 77, zejména k případu J. Šimsy; text byl vypracován 30.9. a zveřejněn dvěma pražskými mlučími po uvěznění J.Šabaty.


10. 10. 1978

Seznam dalších 50 signatářů.


13. 10. 1978

Otevřený dopis Charty 77 a VONS generálnímu tajemníkovi OSN a hlavám signatářských států Závěrečného aktu z Helsink o Chartě 77 a státní prezekuci jejích signatářů a o zhoršujícím se stavu lidských práv v Československu; dopis byl zveřejněn 6. 11. 1978.


19. 10. 1978

Dopis prezidentu republiky a generálnímu prokurátorovi ČSSR o trestním stíhání občanů uplatňujících právo na svobodu informací a projevu a o případu signatáře Charty 77 J. Zmatlíka.


19. 10. 1978

Sdělení stoupencům a signatářům Charty 77 o poslání Charty, zejména o přípravě těch jejích dokumentů, které jsou myšleny jako podnět k diskusi o všech závažných otázkách života v Československu.


říjen 1978

Zveřejněna esej V. Havla Moc bezmocných.


28. 10. 1978

Prohlášení k 60. výročí vzniku Československé republiky.


6. 11. 1978

Sdělení o rezignaci M. Kubišové na funkci mluvčí Charty 77 a o dočasném pověření V. Havla touto funkcí, zároveň zveřejněn dopis M. Kubišové signatářům z 26. 10. 1978.


6. 11. 1978

Dopis Charty 77 a VONS Mezinárodní konferenci na obranu R. Bahra v Západním Berlíně, projev solidarity s politickým vězněm J. Bahrem.


16. 11. 1978

Otevřený dopis Charty 77 a Výboru společenské sebeobrany (KOR) Federálnímu shromáždění ČSSR a Sejmu Polské lidové republiky, protest proti akci čs. a polské policie, jež zabránila schůzce zástupců KOR a Charty 77.


20. 11. 1978

Dopis sjezdu Všeobecné konfederace práce (CGT) v Grenoblu, poděkování za projevy solidarity s úsilím Charty 77.


27. 11. 1978

Sdělení a analýza, vypracovaná blíže nejmenovanými čs. odborníky a zveřejněná Chartou 77 jako podklad k diskusi o bezpečnosti provozu jaderných elektráren v Československu.


30. 11. 1978

Blahopřání Janu Pavlu II. ke zvolení za papeže.


4. 12. 1978

Poděkování Výboru pro udělení švédské kulturní ceny Monismanien v Uppsale za udělení ceny Monismanien za rok 1978 Chartě 77.


9. 12. 1978

Žádost předsedovi vlády o zrušení stálého policejního dozoru před bytem mluvčího Charty 77 V. Havla; podepsáno mluvčím Charty 77 L. Hejdánkem a signatářem J. Dientsbierem.


10. 12. 1978

Sdělení ke 30. výročí schválení Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN; zároveň zveřejněna hodnotící stať vypracovaná J. Hájkem a text Všeobecné deklarace.


13. 12. 1978

Sdělení a analýza, vypracovaná skupinou signatářů Charty 77 a předložená k diskusi, o postavení Cikánů-Rómů v Československu.


20. 12. 1978

Návrhy Ústřední radě odborů v Praze na realizaci zásad Všeobecné deklarace odborových práv, aby se znemožnila diskriminace při výkonu zaměstnání a povolání v Československu.


21. 12. 1978

Poděkování Národnímu svazu francouzských studentů (UNEF) v Paříži za projev solidarity z 13. 11. 1978.


30. 12. 1978

Novoroční blahopřání československé demokratické veřejnosti, vyjadřující naději, že v Československu se postupně prosadí základní občanské svobody.


dokumenty z ostatních let:

1977

1978

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989


související texty:

Charta 77

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných


úvodní strana části


autor textu: Pavel Zvěřina

použitá literatura: 57

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.