www.TOTALITA.cz

Sametová revoluce 1989
listopad 1989 - některé události

28. listopadu 1989

 • Pokračovala jednání OF s vedením státu. OF na nich žádalo demisi Federální vlády, zrušení tří článků ústavy, týkajících se vedoucí úlohy KSČ a odstoupení prezidenta.


 • Schůze vlády ČSR rozhodla dát SANOPZ v Praze (zdravotnické zařízení, určené pouze pro funkcionáře KSČ) od 1.12. 1989 k dispozici zdravotnictví.


 • Předsednictvo Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci uvítalo omilostnění řady čs. občanů a zároveň konstatovalo, že ne všichni, jejichž osvobození bylo požadováno, byli propuštěni. Na generálního prokurátora ČSR vzneslo žádost o zveřejnění dosavadních výsledků vyšetřování zásahu 17.11.


 • Generální tajemník ÚV KSČ K. Urbánek se sešel s nově zvoleným předsedou ČSL J. Bartončíkem. V jednání se shodli na tom, že řešení složité situace je třeba hledat na bázi socialismu, oproštěného od chyb minulosti. Prostředkem k tomu má být dialog, vedený bez ohledu na politickou nebo náboženskou příslušnost.


 • Komunisté na celostátním aktivu KSČ odmítli rozpuštění Lidových milicí.


 • Předsednictvo ÚV SSM se na svém zasedání vyslovilo "Jsme pro socialismus". Svazáci vyjádřili souhlas s otevřeným dialogem, ale i znepokojení nad některými veřejnými vystoupeními těch, jimž se léta slova nedostávalo. Doporučilo, aby česká mládež citlivě zvažovala, kdo a co lidem říká.


29. listopadu 1989

 • Prezident republiky nařídil nepokračovat v trestním řízení nebo prominout tresty odnětí svobody u J. Jelínka, S. Devátého, R. Pánové a dalších osob.


 • 16. mimořádná schůze sněmoven FS ČSSR schválila změny v Ústavě ČSSR - vypuštění čl. 4, 6, 16, týkajících se vedoucí úlohy KSČ ve společnosti a v Národní frontě a výchovy v duchu marxismu-leninismu. Schválila společné prohlášení k současné vnitropolitické situaci. Byla zřízena komise pro dohled na vyšetřování zákroku 17. listopadu. Předseda FS ČSSR A. Indra oznámil svoji demisi.


 • Přípravný výbor Čs. strany sociálně demokratické vydal prohlášení, že strana byla 27.11.1989 obnovena a zahájila svoji politickou činnost.


 • Ladislav Adamec promluvil večer v Československé televizi. Informoval o jednání vládních představitelů se zástupci Občanského fóra, vyjádřil potřebu co nejdříve překonat současnou společensko - politickou krizi, nutnost přehodnotit události z roku 1968 a zahájit jednání se sovětskou vládou o odchodu sovětských vojsk z Československa.

30. listopadu 1989

 • Předsednictvo ÚV KSČ projednávalo vytvoření pracovní skupiny, která by kriticky přehodnotila události roku 1968 včetně vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území Československa.


 • Na mimořádném zasedání ÚV SSM požádal o uvolnění ze všech svých svazáckých funkcí Vasil Mohorita.


 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČSR rozhodlo na základě provedených ústavních změn o zrušení výuky marxismu - leninismu a dějin mezinárodního dělnického hnutí na vysokých školách. Místo těchto předmětů bude zavedena nově koncipovaná výuka společenských věd.


 • Na svém prvním zasedání se sešla parlamentní komise k vyšetření událostí 17.11. 1989. Vyslechla informace generálního prokurátora ČSR, generálního prokurátora ČSSR a hlavního vojenského prokurátora. Zástupci OF v komisi zdůraznili, že výsledkem vyšetřování by neměl být pouze postih konkrétních osob, které se účastnily zásahu pořádkových sil, ale i určení politické odpovědnosti mocenských orgánů.


 • Federální vláda uložila ministrovi vnitra neprodleně zahájit práce k odstranění ženijně technických zařízení na státní hranici s Rakouskou republikou. Federální ministerstvo vnitra rozhodlo, že s platností od 4. 12. 1989 budou moci českoslovenští občané cestovat do zahraničí bez výjezdní doložky.


 • Předsednictvo Čs. mírového výboru zaslalo telegram M. Gorbačovovi, v němž ho žádá, aby v co nejkratší době odvolal všechna sovětská vojska z ČSSR.


 • Vysokoškolští studenti vydali Výzvu všem poctivým komunistům. Ve Výzvě doporučují a žádají, aby se komunisté, věrní ideám svého přesvědčení, nenechali manipulovat funkcionáři. Připomínají zločin vlastizrady, jímž bylo pozvání vojsk 5 států v r. 1968, obohacování funkcionářů a ekonomickou devastaci země. Uvádějí výčet provinění funkcionářů KSČ proti občanům, umělcům, věřícím, inteligenci, dělníkům. Připomínají represálie vůči půl milionu poctivých komunistů v čele s A. Dubčekem. Studenti zároveň poukázali na skutečnost, že k Jakešovu vedení patří i Karel Urbánek. Výzvu zakončili apelem, aby se poctiví komunisté přičinili o odchod zkompromitovaných funkcionářů, kteří se snaží udržet své postavení.


 • Po jedenadvaceti letech povolily čs. úřady jednodenní pobyt v Československu básníkovi a písničkáři Karlu Krylovi, který přijel na pohřeb své matky.


související texty:

listopad 1989 - některé události

prosinec 1989 - některé události


Kalendárium listopad 1989

události 27. listopadu


Palachův týden

petice "Několik vět"

vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 44,45,46

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.