www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1968
květnové události:

V první polovině května byl proveden sociologický výzkum mezioborového výzkumného týmu při Ústavu státu a práva, zaštítěný Zdeňkem Mlynářem. Výsledky nebyly v roce 1968 zveřejněny, aby nebyly pro Moskvu další záminkou útoků na vývoj v republice.

Torzo výzkumu bylo nalezeno a výsledky zveřejněny až o 32 let později v Lidových novinách 22. dubna 2000. Citace úryvků z LN: Průzkum "vyvrací jednu z interpretací událostí jara 1968 jako reformy vzešlé výhradně shora, od 'osvícených' funkcionářů KSČ. Průzkum totiž hovoří jasně: povolit více stran, soupeřících o moc, tolerovat i nesocialistické či menšinové názory, neomezovat svobodu tisku, projevu a shromažďování atd…. Postoje a hodnoty respondentů byly postoji a hodnotami občanů demokratických evropských zemí, odpovědi byly jednoznačným vyjádřením pro tradiční parlamentní demokracii... V řadě otázek byla u Čechů zřejmá silnější demokratická orientace než u Slováků."
01.05.1968

Spontánní prvomájové oslavy byly v Praze vyjádřením radosti z uvolňující se společenské atmosféry a důvěry v nové představitele země.


03.05.1968

Na mítinku na Staroměstském náměstí v Praze mládež požadovala vznik opoziční strany, solidarizovala se s polskými studenty a ustavila Klub demokratické mládeže.


03.05.1968

Ministr národní obrany M.Dzúr potvrdil, že se na našem území bude konat cvičení vojsk Varšavské smlouvy.


03.05.1968

Čs. rozhlas informoval, že Německá demokratická republika začala rušit naše vysílání v němčině. (sdělovací prostředky)


03.05.1968

Národní shromáždění schválilo programové prohlášení vlády - jedním z hlavních úkolů byla příprava federativního uspořádání státu Čechů a Slováků.


04.05.1968

Proběhlo v Moskvě jednání představitelů státu a ÚV KSČ se sovětskou stranou na nejvyšší úrovni - delegace čelila ostrým výhradám k našemu vývoji.


05.05.1968

Le Monde uveřejnil podrobnosti ze zasedání ÚV KSSS z 23.dubna, kde Leonid Brežněv prohlásil, že vývoj v Praze ohrožuje socialismus nejen v Československu.


05.05.1968

Generál Jepišov údajně řekl že věrní českoslovenští komunisté požádají SSSR a další socialistické státy o pomoc.


05.05.1968

Shromáždění K 231 ze Severomoravského kraje se v Ostravě účastnilo více než tisíc členů.


06.05.1968

Ve Filmovém klubu v Praze se sešli zástupci tvůrčích svazů spisovatelů, dramatických a rozhlasových umělců, FITES (tj.filmových a televizních tvůrců), výtvarníků, architektů, skladatelů, novinářů, vědců a ustavili Koordinační výbor tvůrčích svazů (nadále KOO TS) s ambicí pohotově reagovat na události, ovlivňovat společenský vývoj, bránit reformní proud, společně vystupovat vůči Národní frontě a Ministerstvu kultury a informací.

Centrum KOO TS bylo ve FITESu; předsedou byl zvolen režisér Ladislav Helge, tajemník FITES Ludvík Pacovský se ujal téže funkce i v KOO TS.

Horizontální propojení tvůrčí inteligence, kontakty KOO TS s podobnými sdruženími v krajích, s vysokoškoláky, s dělníky bylo výrazným, vlivným fenoménem občanské společnosti roku 1968. KOO TS nárokoval zastoupení v Národní frontě po jednom z představitelů za každý svaz.

S požadavkem rezonoval projev předsedy Národní fronty Františka Kriegla, který na předsednictvu ÚV KSČ 18. května charakterizoval svou představu o tomto orgánu: "V procesu všestranného rozvoje socialismu bude Národní fronta jako nestátní politický organismus, založený na dobrovolném svazku politických stran, společenských a zájmových organizací, tvůrčích uměleckých svazů a kulturně osvětových organizací národností, usilovat o to, aby všechny se současně rozvíjely samostatně, svébytně jako významní činitelé společenské aktivity..."


07.05.1968

TASS dementoval že by se na smrti Jana Masaryka podíleli agenti sovětské bezpečnosti.


07.05.1968

Ministr vnitra Josef Pavel v rozhlase oznámil, že bylo zastaveno rušení západních rozhlasových stanic, které vysílaly v češtině.


07.05.1968

Čs.rozhlas informoval o letácích, které označily E. Goldstückera, Oty Šika, F. Kriegla a Čestmíra Císaře za nepřátele socialismu.


08.05.1968

Bez naší účasti se v Moskvě konala schůzka tajemníků komunistických stran pěti "bratrských zemí", které údajně předcházel dopis W. Ulbrichta L. Brežněvovi, požadující zásah proti reformnímu hnutí v ČSSR.


08.05.1968

Skupina komunistických poslanců, bývalých členů sociální demokracie (Dolanský, Erban, Fierlinger aj.) se vyslovila proti přípravě ustavení sociálně demokratické strany.


09.05.1968

V Berliner Zeitung vyšla dezinformace, že pod záminkou natáčení historického filmu Most u Remagenu přijíždějí do ČSSR jednotky americké armády s bojovou technikou.


09.05.1968

V Českém Těšíně se konalo velké shromáždění "marxisticko leninských sil".


12.05.1968

Na besedě s litoměřickou posádkou řekl sovětský generál Žadov, že se věrní komunisté nemusí bát, protože "stačí zavolat a celá Sovětská armáda a spřátelené armády budou k dispozici."


14.05.1968

Ústavně právní výbor NS jednal o rehabilitacích, o změnách zákona o cenzuře a shromažďování.


14.05.1968

List Figaro psal o roztržce mezi A. Dubčekem a skupinou A. Indry.


14.05.1968

Bylo ustaveno "Dílo koncilové obnovy", předsedou byl zvolen biskup František Tomášek.


16.05.1968

Literární listy uveřejnily článek Eduarda Goldstückera "Domluvme se, přátelé", v němž oponuje výhradám socialistických zemí proti našemu vývoji a závěrem nabízí domluvu o pravidlech hry na základě přátelství a rovnoprávnosti.


16.05.1968

Velký zájem veřejnosti provázel vysokoškolský Majáles.


18.05.1968

Ministerstvo vnitra udělilo Klubu angažovaných nestraníků prozatímní povolení k činnosti.


18.05.1968

Protože při Majáles v Praze došlo ke konfliktu s Bezpečností, na základě stížnosti Pražského studentského parlamentu vojenská obvodová prokuratura zahájila v červnu trestní stíhání neznámého pachatele SNB pro trestní čin zneužití pravomoci veřejného činitele.


19.05.1968

Deník Práce uveřejnil přednášku Ivana Svitáka, přednesenou v Gottwaldově (nyní Zlín) 5. května "Smysl obrody" na téma dělníci a intelektuálové - spojenci.


20.05.1968

Byl ustaven Kruh nestraníků při Svazu čs. skladatelů. Předsedou byl zvolen J. Burghauser.


23.05.1968

Literární listy uveřejnily vyjádření J. Smrkovského, podle kterého sovětský generál Jepišov popřel výrok o připravenosti Sovětů zasáhnout proti vývoji v Československu.


23.05.1968

Na společné schůzce zástupců KSČ se sociálními demokraty bylo ustavení soc. dem. strany odmítnuto.


24.05.1968

ČTK oznámila, že na území Polska a ČSSR se bude konat velitelsko-štábní cvičení vojsk Varšavské smlouvy.


25.-26.05.1968

Za přítomnosti 138 delegátů z 55 fakult vznikl v Olomouci Svaz vysokoškolského studentstva Čech a Moravy.


27.05.1968

V Praze byl ustaven přípravný výbor Sdružení čs. partyzánů a bojových složek domácího odboje.


29.05.1968

Bylo zahájeno plenární zasedání ÚV KSČ, během kterého byl A. Novotný vyloučen z ústředního výboru a K. Bacílkovi, P. Davidovi, V. Širokému a J. Urválkovi bylo pozastaveno členství ve straně.


29.05.1968

Do Prahy přijela skupina ozbrojených sil Varšavské smlouvy, aby připravila červnové velitelsko-štábní cvičení.


31.05.1968

Na plenárním zasedání Československé strany lidové bylo rozhodnuto svolat na 18. - 20. října sjezd.související texty:

1968 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

rok 1968 v Československu

Pražské jaro 1968


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Jarmila Cysařová

použitá literatura: 106,107,108,109,110,111,112,113

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.