www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1970
únorové události

V únorových dnech vysílal znormalizovaný Čs. rozhlas seriál s názvem "Už nejsme s vámi!", v němž anonymní autor pod pseudonymem Karel Janík nevybíravým způsobem skandalizoval jednotlivé známé reformátory z roku 1968.

02.02.1970

Rudé právo otisklo "Dopis ÚV KSČ všem základním organizacím a členům strany k výměně členských legitimací v roce 1970".


03.02.1970

Vláda schválila upravené znění "Dohody o výstavbě obytných domů pro příslušníky sovětských vojsk a členy jejich rodin". Dohodu den nato podepsali O. Rytíř a D. I. Litovcev.


04.02.1970

Gustáv Husák navštívil pracovníky Čs. tiskové kanceláře.


05.02.1970

Na schůzi sekretariátu Svazu českých novinářů byli vyloučeni z tohoto Svazu A. J. Liehm, B. Rohan a D. Havlíček. Dále bylo zrušeno rozhodnutí o dřívějším vyloučení M. Sulka a J. Lukáše a vyslovena satisfakce F. J. Kolárovi.


09.02.1970

Federální ministerstvo vnitra vydalo nařízení o působnosti pasového oddělení tohoto ministerstva a o jednotném provádění pasové politiky v celém státě.


11.02.1970

V pařížském nakladatelství Gallimard vyšla s předmluvou J. P. Sartra kniha A. J. Liehma "Tři generace". Francouzský list Le Monde interpretoval její vydání jako osobitý pohled čs. inteligence na komunistické hnutí a socialismus. O těchto skutečnostech informoval týdeník Tvorba ze dne 11. 2.


12.02.1970

V Moskvě byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Ústředím novinářů ČSSR a Svazem novinářů SSSR.


13.02.1970

Na schůzi předsednictva ÚV KSČ byly schváleny komise pro organizaci pohovorů při výměně členských legitimací. Všem oddělením ÚV bylo uloženo navrhnout lidi, kteří musí odejít z nomenklaturních funkcí "v důsledku svých pravicově oportunistických názorů a u nichž je žádoucí, aby i nadále byli vedeni v evidenci ÚV KSČ a sledováno dále jejich pracovní zařazení".


14.02.1970

Rudé právo otisklo článek V. Kroupy o činnosti sdělovacích prostředků v srpnu 1968 pod názvem "Kampaně a hysterie". Podle autora "... představují srpnové události v roce 1968 v činnosti tisku, rozhlasu a televize nedůstojný vrchol" a dále uvedl mj. "... sledoval se tím zcela určitý cíl - vytvořit ovzduší protisovětské nenávisti, vyvolat dojem jakoby naše národy stály před branami pekel..."


16.02.1970

Ministerstvo vnitra vypracovalo "Zprávu o činnosti nepřátelských seskupení protisocialistických, revizionistických a pravicově oportunistických sil" sepsanou náměstkem ministra M. Košnarem, který byl v roce 1968 odvolaný z funkce náčelníka II. správy StB.


17.02.1970

V Praze se konal dvoudenní seminář funkcionářů KSČ k 100. výročí narození V. I. Lenina, kde hlavní referát měl Jan Fojtík.


17.02.1970

Do ČSSR přiletěl na návštěvu T. Živkov, první tajemník ÚV Bulharské komunistické strany.


18.02.1970

Na celostátní poradě předsedů krajských a okresních kontrolních a revizních komisí KSČ hovořil v hlavním projevu Miloš Jakeš "o zvýšení podílu těchto komisí v úsilí strany o dosažení všeobecné normalizace v roce 1970".


19.02.1970

Plenární zasedání Ústřední kontrolní a revizní komise KSČ projednalo stranické šetření s J. Borůvkou a J. Pavlem, dále s organizátory publikace "Sedm pražských dní" z bývalého Historického ústavu ČSAV, přijalo rezignaci svých dosavadních členů B. Suchardy a J. Chmelové.


19.02.1970

Rudé právo otisklo rozhovor s novým předsedou Ústřední komise lidové kontroly (orgán státní správy) Drahomírem Kolderem.


21.02.1970

Rudé právo komentovalo vysílání britského rozhlasu Volá Londýn a v té souvislosti uvedlo mj. "...není také náhodou, že Jiří Pelikán, Bedřich Rohan a Kamil Winter oznámili svoji emigraci právě v britském listu Times".


23.02.1970

Na schůzi byra ÚV KSČ byla projednána zpráva o politické situaci na jednotlivých ministerstvech a ústředních orgánech České republiky. Dále byla projednána zpráva o prověření politické činnosti spisovatele I. Klímy v letech 1968-69 a o zavedení dalších stranických šetření s pracovníky kultury a umění.


24.02.1970

Na Staroměstském náměstí v Praze se konala manifestace k výročí "vítězného února 1948" s hlavním projevem Gustáva Husáka.


24.02.1970

Rudé právo otisklo článek A. Černého o rehabilitaci protikomunistické skupiny "Černý lev 777" z let 1948 - 49, kterou zvláštní senát Krajského soudu v Českých Budějovicích 13. 1. 1970 zamítl.


24.02.1970

Bylo oznámeno, že Otu Šikovi, Jiřímu Pelikánovi, Ivanu Svitákovi a Otu. Rambouskovi bylo odejmuto čs. státní občanství.


26.02.1970

Sekretariát ÚV KSČ vyloučil ze strany literárního historika Karla Kostrouna, jednu z osobností reformního hnutí Pražského jara 1968.


27.02.1970

Schůze předsednictva ÚV KSČ rozhodla o způsobu vydávání komuniké ze svých zasedání, jakož i ze zasedání vlády a dalších orgánů, dále schválila návrh na vytvoření Ústavu marxismu - leninismu ÚV KSČ (text návrhu), přijala další rezignace na členství v ÚV KSČ, vzala na vědomí změny ve funkcích vedoucích tajemníků krajských a okresních orgánů strany, potvrdila složení prověrkových komisí na Generální prokuratuře a Nejvyšším soudu.

Dále projednala současný stav normalizace vztahů se socialistickými zeměmi, a zákonné opatření o zániku práva osobního užívání bytů občanů, kteří se protiprávně zdržovali mimo území republiky.


27.02.1970

Generálním prokurátorem ČSR byl jmenován Oldřich Dolejší.


27.02.1970

Hlavní správa vojenské kontrarozvědky vypracovala pro ministerstvo národní obrany zprávu o případech zneužití sil a prostředků čs. armády v srpnových dnech 1968.


28.02.1970

Rudé právo se zabývalo "neslavnou rolí" tzv. filmového žurnálu v pohnuté době 1968-69:
"Zprvu se zdálo, že se jakoby na zpravodajské filmy pozapomnělo. Naštěstí se to jenom zdálo, protože dnes už vidíme, že i filmové týdeníky vykročily novým krokem, že už i tady přišel ke slovu rozum, že už i tady hysterie a emoce ustoupily, že tu přestali působit štváči a začali poctivě pracovat lidé opravdu oddaní socialismu. I filmový žurnál vykročil zase levou..."


28.02.1970

Ve 3. čísle časopisu Život strany napsal Vojtěch Dolejší o knize "Panzer überrollen den Parteitag" s podtitulem Protokol a dokumenty XIV. sjezdu KSČ 22. srpna 1968, kterou vydalo vídeňské nakladatelství Europa s předmluvou Jiřího Pelikána. "Ten zde vytýká Alexandru Dubčekovi a jeho vedení, že neřekli dostatečně jasně na adresu Sovětského svazu, že v případě vojenského zákroku proti Československu sáhnou k obraně... Kdo se dal na cestu zrady, obyčejně dojde až na její konec... A to je konec i bývalého ředitele Čs. televize J. Pelikána."související texty:

1970 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

normalizace


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Miroslav Sígl

použitá literatura: 1,17,18,77,80,81,87,107,108,111,120,124,132,133,134,135,136,137,138,139,147

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.