www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1970
červnové události

01.06.1970

Do provozu bylo uvedeno automatické spojení mezi Moskvou a Prahou.


03.06.1970

Gustáv Husák navštívil podnik Spojené ocelárny Kladno.


04.06.1970

V Rudém právu byl rozhovor s nově jmenovaným předsedou Čs. akademie věd J. Kožešníkem a článek R. Rohlíčka "Co se před časem vydávalo za konsolidaci".


06.06.1970

V Praze se konalo zasedání parlamentu Svazu vysokoškolských studentů, kde hlavní projev měl předseda J. Škvařil. Přijalo statut Českého ústředí vysokoškoláků, které mělo být řídícím orgánem Socialistického svazu mládeže na vysokých školách.


08.06.1970

Na schůzi sekretariátu ÚV KSČ byla potvrzeno vyloučení z KSČ V. Procházky, A. Adámka, A. Hradeckého a A. Růžičky.


08.06.1970

Rudé právo přineslo rozhovor s předsedou Ústřední komise lidové kontroly (šlo orgán státní správy) Drahomírem Kolderem "Zájem o kontrolu a jak dál".


08.06.1970

Skupina čtyř mužů a čtyř žen unesla letadlo Čs. aerolinií Il-14, které letělo na lince Karlovy Vary - Praha s 24 cestujícími. Přistálo nakonec v Norimberku, odkud se 16 pasažérů vrátilo nazpět do Prahy.


09.06.1970

V Rudém právu otiskli článek Jiřího Hečka "Není liga jako liga" o činnosti organizace Liga pro angažovanou akci v roce 1968.


10.06.1970

V Lidicích bylo ustavující zasedání Čs. výboru pro evropskou bezpečnost, kde byl předsedou zvolen B. Švestka.


10.06.1970

Na plenární schůzi Ústřední rady odborů došlo k rezignaci a odvolání 20 členů a stejný počet nových členů byl kooptován. Projev předsedy J. Pillera měl název "Dovršit porážku pravice v odborech".


11.06.1970

Český úřad pro tisk a informace s okamžitou platností nařídil zastavení interního bulletinu Svazu českých spisovatelů.


11.06.1970

Rudé právo otisklo úvahu K. Kováře a M. Hendla "Kdo může pracovat ve vedoucích funkcích v hospodářském a správním aparátu".


12.06.1970

Ve věku 67 let zemřel v Praze Josef Jodas, jeden z hlavních oponentů demokratizačního procesu po lednu 1968 a přední obhájce sovětské okupace.


12.06.1970

Rudé právo přineslo rozhovor s J. Pěnkavou o výstavbě jednotného Socialistického svazu mládeže v českých zemích.


13.06.1970

Jan Kliment, proslulý dogmatický filmový kritik Rudého práva, otiskl v listu článek o hospodářské činnosti FITES (Svazu filmových a televizních umělců).


17.06.1970

Za předsednictví tajemníka ÚV KSČ Jana Fojtíka se konala schůze ideologické komise o plnění realizační směrnice z května 1969 v oblasti ideologické práce strany.


17.06.1970

Ministr národní obrany Martin Dzúr vydal rozkaz ke zkvalitnění konsolidace velitelského sboru čs. armády a nařídil prověrky třídně politických kvalit vojáků z povolání. Náčelník kádrové správy ministerstva vydal "Zásady pro služební vyhodnocení a další rozmístění vojáků z povolání, kteří byli vyloučeni nebo kterým bylo zrušeno členství v KSČ". Podle ní nesměli tito vojáci zůstat v armádě na žádné vyšší funkci, počínaje velitelem samostatného praporu.


17.06.1970

Rudé právo otisklo článek K. Beránka, nového tajemníka Městského výboru KSČ v Praze "Proti maloměšťácké hysterii" o pražských uličních organizacích a problémech očisty a zvýšení akceschopnosti uličních organizací KSČ.


18.06.1970

Umělecké rady ministra kultury ČSR se zabývaly diferenciačním procesem uvnitř kulturní fronty.


19.06.1970

Novým vedoucím ekonomického oddělení ÚV KSČ byl jmenován Jan Baryl namísto L. Šupky, který se stal novým ministrem - předsedou Výboru pro technický a investiční rozvoj, když jeho původního vedoucího Oldřicha Černíka odvolal prezident republiky na jeho vlastní žádost.


19.06.1970

Rudé právo otisklo článek svého redaktora F. Říhy "Byl pravý čas" k výročí aktivu Lidových milicí v červnu 1968.


20.06.1970

Gustáv Husák, Ludvík Svoboda a Lubomír Štrougal přijali maršála I. I. Jakubského, hlavního velitele vojsk zemí Varšavské smlouvy.


23.06.1970

Nakladatelství Svoboda vydalo soubor projevů a článků Gustáva Husáka z období od dubna 1969 (velký projev na dubnovém plénu k čistkám ve straně) do ledna 1970.


23.06.1970

Rudé právo přineslo článek J. Neuhorta "Pokusný králík" - k výročí, které bylo předehrou výzvy "2000 slov" z června 1968.


24.06.1970

Alexander Dubček byl odvolán z funkce velvyslance v Turecku.


24.06.1970

Hlavní vojenský prokurátor si vyžádal od ministerstva národní obrany dodání všech vojenských dokumentů, rozkazů, nařízení a dálnopisných pokynů , vydaných ve dnech 21. - 28. srpna 1968 v souvislosti se šetřením trestné činnosti příslušníků čs. armády.


24.06.1970

Na valném shromáždění členů Čs. akademie věd uvedl její nový předseda J. Kožešník složení nového prezidia: K. Šička, B. Rosický, K. Friml, V. Landa, B. Heller, V. Doubvek, J. Bačkovský, V. Filkorn, V. Kellö, J. Poulík, R. Richta a B. Švestka.


24.06.1970

Rudé právo otisklo článek M. Šolce z Vysoké školy politické "Byla nebo nebyla v Československu kontrarevoluce?"


25.06.1970

Byla ustavena komise ministerstva vnitra ČSSR pro objasnění postojů některých příslušníků a pracovišť ministerstva v období 1968 - 1969.


25.06.1970

Rudé právo otisklo stať J. Pěnkavy "Pokus o revizi řízení čs. ekonomiky" s vysvětlením, oč šlo v ekonomické části Akčního programu z roku 1968.


26.06.1970

Na zasedání pléna ÚV KSČ hovořil Gustáv Husák o plnění realizační směrnice květnového pléna z roku 1969. Bylo potvrzeno vyloučení Alexandera Dubčeka ze strany a do ústřední výboru kooptováni někteří noví členové.


26.06.1970

Matěj Lúčan byl jmenován místopředsedou vlády ČSSR, zatímco M. Hruškovič byl schválen do funkce tajemníka ÚV KSČ.


26.06.1970

Redaktor Rudého práva K. Douděra otiskl článek pod názvem "Platforma kontrarevoluce - co sledovali iniciátoři 2000 slov?"


30.06.1970

Skončilo dvoudenní zasedání ústředního výboru Čs. strany lidové, které zdůraznilo nutnost urychleného dokončení konsolidačního (normalizačního) procesu v této straně.


30.06.1970

Na zasedání Ústřední kontrolní a revizní komise ÚV KSČ byla projednána politická situace a výsledek očisty od pravicově oportunistických sil ve federálních orgánech vlády.


30.06.1970

Novým rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze byl jmenován J. Podroužek.


30.06.1970

Generálporučík V. Prchlík byl rozkazem prezidenta republiky degradován na vojína v záloze.


30.06.1970

Na ministerstvu národní obrany byla zrušena rehabilitační komise a kádrové správy ministerstva bylo uloženo ukončit všechny žádosti a stížnosti v této oblasti.


30.06.1970

6. číslo měsíčníku Novinář otisklo kromě úvodníku, který napsal Miloš Marko, předseda Ústředí novinářů ČSSR, mj. článek Vojtěcha Dolejšího "I Fučíkovo jména zneužili" od Jiřího Svobody, kritizující výsledky novinářské soutěže Julia Fučíka v minulých letech, kdy ceny získali rozhlasoví redaktoři, kteří se podíleli na pořadu "Písničky s telefonem" J. Dienstbier, Jeroným Janíček, Karel Jezdinský, Věra Šťovíčková, Jindra Sobíšková (později Klímová), Jiřina Hrábková (později Rumlová), Karel Kyncl, Karel Lánský, Jan Petránek, Karel Tejkal, Sláva Volný, Milan Weiner a Rudolf Zeman. Dále televizní redaktoři Jiří Kantůrek, Josef Svejkovský a Arnošt Frydrych, jakož i novináři z tisku Pavol Števček (Kultúrny život), Jiří Ruml (Reportér) a Jan Štych (Zemědělské noviny).

Autor píše: "Jak vidíme, nejvyšší ceny dostali převážně pravicoví novináři, kteří se zasloužili o rozvoj tzv. obrodného procesu... jsou to vesměs "novinářská esa", která nemohla Fučíkovi přijít v roce 1968 na jméno. Ale přijmout pocty a peněžité odměny v soutěži nesoucí se setrvačnosti Fučíkovo jméno, to se nestyděli...".

Další článek napsal J. Svoboda "Rozcházíme se", kritizující bývalého předsedu Svazu novinářů V. Kašpara, listopadový aktiv v Lucerně v roce 1968, ale i tehdejší žofínský aktiv novinářů-komunistů. Mj. napsal: "Chtěl jsem jen naznačit, že nemůžeme mít nic společného s těmi, kteří se spřáhli s otevřenými dávnými nepřáteli komunismu, strany, Sovětského svazu, kteří se provinili na našem i mezinárodním dělnickém hnutí."

A posléze pod titulkem "Dva z Pařížské ulice, ale i ti druzí" je rozsáhlý článek O. Kašiny, který odsuzuje počínání novinářských funkcionářů a ostouzí jména V. Kašpara a St. Malečka, kteří byli prý omylem rehabilitováni v obrodném procesu 1968. Dále se v článku uvádí, že "pod vedení dalšího činovníka Svazu českých novinářů K. F. Zierise se budovaly v krajích střediska pro kontakt se zahraničními novináři, kteří přijížděli do Československa a nebyli hosty žádné čs. instituce...Ti všichni ovlivnili krajské výbory Svazu českých novinářů, jejich prostřednictvím krajský a okresní tisk..."související texty:

1970 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

normalizace


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Miroslav Sígl

použitá literatura: 1,17,18,77,80,81,87,107,108,111,120,124,132,133,134,135,136,137,138,139,147

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.