www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1970
dubnové události

01.04.1970

Předsednictvo ÚV KSČ rozhodlo zrušit Ústav dějin socialismu s tím, že jeho majetek, fondy a knihovna byly převedeny na nově zřízený Ústav marxismu-leninismu (text návrhu zřízení ÚML).


01.04.1970

V Rudém právu byl článek M. Matouše "Kdo je a není skutečným vědcem".


02.04.1970

"Co prokázala analýza ve Škodovce - fakta o strojírenském gigantu v letech 1968-69" byl název rozsáhlého kritického článku J. Vaňka v Rudém právu.


03.04.1970

V Košicích se konaly oslavy 25. výročí Košického vládního programu, jichž se zúčastnil a se svým projevem vystoupil Lubomír Štrougal.


04.04.1970

Novinář Jiří Hečko pokračuje v Rudém právu v kritickém psaní o protagonistech Pražského jara článkem o Josefu Smrkovském a jeho vyloučení z KSČ "Muž mnoha tváří".


05.04.1970

Ministerstvo národní obrany zahájilo realizaci návrhů na odnětí hodností u generálů a důstojníků v záloze (včetně odnětí vyznamenání), kteří se ilegálně zdržovali mimo území republiky.


06.04.1970

Sekretariát ÚV KSČ schválil nové složení kontrolní a revizní komise Hlavní politické správy čs. armády.


07.04.1970

Schůze byra ÚV KSČ projednala zprávu o politické situaci na školách všech stupňů a schválila návrh zásad zákona o drobném podnikání a o dani z příjmů obyvatelstva.


07.04.1970

Na tiskové konferenci oznámil R. Rejhon, že ústřední výbor Národní fronty rozhodl o zastavení činnosti rehabilitačních komisí Svazu protifašistických bojovníků.


07.04.1970

V USA byl vysoce oceněn film USIA (United States Information Agency), promítaný pod názvem "Czechoslovakia 68".


09.04.1970

Rudé právo otisklo další článek Jiřího Hečka s názvem "Věčný poutník" - o politické činnosti profesora Václava Černého.


09.04.1970

V satirickém týdeníku Dikobraz se jeho redakce omlouvá, že "do obsahu v letech 1968-69 byly zařazovány literární a kreslené příspěvky, které zesměšňovaly a urážely poctivé členy strany, že zveřejňováním portrétních karikatur přispěla redakce v některých případech ke skandalizování státních a stranických činitelů, že byly uveřejňovány vtipy a narážky, které se buď přímo dotýkaly našich vztahů k sovětským přátelům, nebo vyvolávaly u čtenářů dvojí výklad a oslabovaly naše internacionální svazky..."


11.04.1970

Rudé právo otisklo článek K. Hulmana "Licitace o člověka", který se zabýval případem Josefa Břešťanského, prvního náměstka předsedy Nejvyššího soudu. Ten se v březnu 1968 oběsil, když se v tisku objevily články, že v 50. letech vedl vykonstruované politické procesy.


13.04.1970

Na schůzi sekretariátu ÚV KSČ bylo potvrzeno vyloučení Vladimíra Kašpara bývalého předsedy Ústředí novinářů ČSSR a šéfredaktora Signálu z KSČ. Bylo rovněž projednáno odvolání posluchačů ze studia Vysoké školy politické.


13.04.1970

Rudé právo otisklo článek vedoucího národohospodářského oddělení ÚV KSČ L. Šupky "Pravda o čs. hospodářství".


14.04.1970

Předsednictvo ÚV KSČ schválilo "Postup při výměně členských legitimací v základních organizacích silně zasažených pravicovým oportunismem".


14.04.1970

V Čs. televizi byl uveden publicistický pořad "Pět u číše vína", v němž hovořili Jan Fojtík, Miloš Jakeš, M. Moc, L´ubomír Pezlár a Jan Zelenka.


15.04.1970

Vláda ČSSR přijala usnesení o umístění propuštěných vojáků z povolání, příslušníků ozbrojených a bezpečnostních sborů a příslušníků Sboru nápravné výchovy, a o jejich přípravě na zvolené občanské povolání.


15.04.1970

V Rudém právu otiskl Jan Fojtík stať "O autentickém marxismu a jeho vykladačích" s kritikou názorů ekonoma a publicisty Rudolfa Seluckého a filozofa M. Reimana.


15.04.1970

V Hradci Králové odhalili pomník V. I. Lenina, přičemž na svolané manifestaci promluvil Josef Korčák, předseda vlády ČSR.


16.04.1970

Česká národní rada schválila zákon o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu a zákon o volbách soudců z lidu.


16.04.1970

Rudé právo otisklo stať Gustáva Husáka "Aktuálnost Leninových myšlenek o státu a demokracii", kterou přinesl den předtím moskevský deník Pravda.


17.04.1970

Celostátní porada vedoucích a krajských tajemníků KSČ se členy předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ se zabývala dosavadním průběhem "očisty strany". Hlavní projev měl Gustáv Husák, který tentýž den hovořil na slavnostním shromáždění k 100. výročí narození V. I. Lenina.


17.04.1970

Rudé právo otisklo stať Stanislava Oborského "Rok od dubnového pléna ÚV KSČ - leninskou cestou".


18.04.1970

Gustáv Husák navštívil Čs. rozhlas v Praze.


18.04.1970

Ministr národní obrany Martin Dzúr vydal rozkaz, v němž na podporu usnesení předsednictva ÚV KSČ ze 14. 4. nařizuje rozhodný postup proti liberalistickému provádění stranických pohovorů a požadavek doplnit životopisy vojáků z povolání za období 1968-69.


20.04.1970

Politicko-právní komise byra ÚV KSČ za řízení svého vedoucího Zdeňka Zusky projednávala návrh na změny zákona o soudní rehabilitaci, když předtím konstatovala, že dosavadní zákon je poplatný atmosféře roku 1968.


21.04.1970

V Moskvě vyvrcholily oslavy 100. výročí narození V. I. Lenina. Čs. delegaci vedl Gustáv Husák a jejími členy byli Ludvík Svoboda, Vasil Biĺak, Oldřich Švestka a bývalý čs. velvyslanec v SSSR V. Koucký. Prezidentu republiky Ludvíku Svobodovi byla udělena Mezinárodní Leninova cena Za upevnění míru mezi národy.


21.04.1970

Čs. televize uvedla propagandistický pořad "Svědectví od Seiny - pohled na mechanismus protisocialistického podsvětí". Pořad byl zaměřený proti Pavlu Tigridovi a a Janu Procházkovi. (časopis Svědectví)


22.04.1970

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty se zabývalo situací v uměleckých svazech. Konstatovalo, že "jsou vytvářeny základní předpoklady pro konsolidaci svazů, naproti tomu Svaz spisovatelů setrvává na postojích a názorech, které jsou v rozporu s politikou strany, vlády a Národní fronty. Ve svých důsledcích ohrožují samu existenci spisovatelské organizace." Bylo také rozhodnuto doporučit ministerstvu vnitra zrušit registraci Českého svazu artistů a estrádních umělců, jehož vedení podléhá působení protisocialistických sil.


23.04.1970

Rudé právo otiskuje další článek L. Šupky (viz 13. 4.) "Jak je to se státní hospodářskou politikou" a článek svého redaktora S. Smutného "Český obuvnický průmysl - co způsobily dezintegrační snahy v roce 1968".


24.04.1970

Na schůzi předsednictva ÚV KSČ byly projednány informace o státní a bezpečnostní situaci před nadcházejícími oslavami 25. výročí osvobození Československa. Zároveň byla přijata opatření k zabezpečení klidu a pořádku ve státě.


24.04.1970

Do funkce předsedy Čs. akademie věd byl navržen J. Kožešník.


25.04.1970

Dva rozsáhlé články přineslo Rudé právo:
Vojtěcha Dolejšího "Svědectví o preventivní cenzuře" a Jiřího Hečka "Nositelé oportunismu na ideologické a vědecké frontě - v roli bludiček". Šlo o velmi ostrou kritiku J. Špačka, Z. Mlynáře, F. Šorma, K. Kaplana a K. Kosíka.


25.04.1970

Měsíčník Novinář od 4. čísla/1970 má novou redakční radu - složenou vesměs z novinářů, kteří měli podstatný vliv na pokleslost a celkovou úroveň novinářské tvorby, plně podporující normalizační režim, snahy o sovětizaci naší společnosti, zároveň také novinářů, kteří se podíleli na čistkách v redakcích zejména po loňském dubnovém plénu ÚV KSČ.

Předsedou redakční rady byl Jiří Stano (Rudé právo), místopředsedou Stanislav Oborský (Rudé právo), Zdeněk Belech (Čs. televize), Josef Brixí (Čs. televize), Svatopluk Dolejš (Čs. rozhlas), Štefan Gál (Slovenský svaz novinářů), Karol Herdeling (bratislavský Svaz socializmu), Miroslav Hladký (děkan Fakulty sociálních věd a publicistiky, od října 1972 Fakulty žurnalistiky), František Nebl (Večerní Praha) a Karel Sršeň (Rudé právo). Výkonným redaktorem nadále zůstal Jan Ev. Sedláček.

4. číslo je věnováno především 100. výročí narození V. I. Lenina. Dále je v něm článek Milana Kábrta, tiskového tajemníka České národní rady , která prošla v listopadu 1969 rekonstrukcí a rozhodla se více spolupracovat s masovými sdělovacími prostředky.

Byl vyhlášen XVI. ročník novinářské soutěže Julia Fučíka a I. ročník novinářské soutěže Jožky Jabůrkové.


26.04.1970

Sekretariát ÚV KSČ se zabýval plněním usnesení z 30. 6. 1969 "Problémy boje proti pronikání a vlivu antikomunistické ideologie a propagandy v ČSSR".


28.04.1970

Federální shromáždění udělilo vyznamenání Hrdina ČSSR prezidentu republiky Ludvíku Svobodovi, dále sovětským maršálům Koněvovi, Jeremenkovi, Zacharovovi, Jakubovskému a Leljušenkovi.


28.04.1970

Byl ustaven Nejvyšší soud ČSSR, který svou činnost zahájil od května t. r.


28.04.1970

Vláda ČSSR schválila zásady zákona o úpravě některých nízkých důchodů.


29.04.1970

Schůze předsednictva ÚV KSČ rozhodla o zbavení členství v Čs. akademii věd těm, kteří až dosud pobývali v zahraničí.


29.04.1970

Plenární schůze Ústřední kontrolní a revizní komise ÚV KSČ revidovala rozhodnutí v členských otázkách z let 1968-69. Dále projednala stav stranického šetření u některých svých bývalých členů a schválila vyloučení z KSČ bývalého ředitele Čs. filmu Aloise Poledňáka.


29.04.1970

Slovenská Ústřední kontrolní a revizní komise KSS uvolnila z funkce předsedy A. Košťála a zvolila novým, předsedou Viliama Šalgoviče.


29.04.1970

Na plénu České socialistické akademie měl referát nový vedoucí byra ÚV KSČ Vladimír Gerloch. Byla přijata rezignace členů předsednictva F. Kavky, L. Tondla, V. Bezdíčka, I. Málka, G. Bareše a B. Weinera; místo nich byli kooptováni Č. Amort, I. Hrůza, O. Sucharda, místopředsedou byl zvolen Vl. Ruml.


29.04.1970

Předsednictvo Svazu vysokoškolských studentů ČSR na Vysoké škole politické přijalo stanovisko, v němž se hlásí ke vstupu do nového Socialistického svazu mládeže a vyzvalo ostatní organizace vysokoškoláků k následování.


29.04.1970

Deníky Mladá fronta a Práce odvolaly "zkreslený obsah" svých článků z 21. 2. 1969, v nichž kritizovaly vystoupení Viléma Nového v České Lípě.


29.04.1970

V Rudém právu byl rozhovor s náměstkem ministra vnitra ČSSR A. Balákem "Ztráta pozic pravice v národních výborech".


30.04.1970

V předvečer 1. máje udělil prezident republiky Ludvík Svoboda u příležitosti 25. výročí osvobození republiky vyznamenání zasloužilým pracovníkům, mj. těmto novinářům: Řád republiky J. Šedivému (Rudé právo), Řád práce Oldřichu Švestkovi (Tribuna) a Miloši Markovi (Čs. rozhlas v Bratislavě), Za zásluhy o výstavbu Mileně Balášové (Svět socialismu) a Vladimíru Soleckému (Čs. televize), Za vynikající práci F. Neblovi (Večerní Praha) a V. Viplerovi (Čs. rozhlas).


30.04.1970

V Praze byly podepsány dohody o sovětské pomoci při výstavbě pražského metra, dále o dodávkách dvou jaderných atomových elektráren a technologického zařízení pro čtyři kombinátu na výrobu panelů pro výstavbu bytů a dalších objektů.


30.04.1970

Český úřad pro tisk a informace zastavil vydávání brněnského měsíčníku Host do domu.související texty:

1970 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

normalizace


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Miroslav Sígl

použitá literatura: 1,17,18,77,80,81,87,107,108,111,120,124,132,133,134,135,136,137,138,139,147

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.