www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1970
prosincové události

01.12.1970

Podle celostátního sčítání lidu, domů a bytů žilo v ČSSR 14 344 987 obyvatel, z toho v ČSR 9 807 697 a na Slovensku 4 537 290 obyvatel.


01.-02.12.1970

V Berlíně se konalo zasedání představitelů zemí Varšavské smlouvy, v čs. delegaci byli Gustáv Husák, Lubomír Štrougal, Vasil Biĺak, J. Marko a Milan Klusák.


01.-03.12.1970

První den v Praze a další dny na Roztěži se konalo mezinárodní sympozium "K problematice ideologické diverze buržoazních sdělovacích prostředků proti socialistickým zemím", jehož pořadatelem byl Svaz českých novinářů. Z celkového počtu 90 účastníků bylo 22 novinářů ze socialistických zemí. Základní referát přednesl František Havlíček (narozený 1912), profesor Vysoké školy politické, člen ÚV KSČ a v období normalizačních čistek vedl četné pohovorové komise v ústředních sdělovacích prostředcích.


05.12.1970

Rudé právo přineslo projev Leonida Iljiče Brežněva z 10. sjezdu Maďarské socialistické dělnické strany "Spolupráce - koordinace - jednota".


07.12.1970

Předsednictvo ÚV KSČ projednávalo dokument Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ, který Ústřední výbor KSČ schválil 10. prosince 1970 a který popisoval a interpretoval události Pražského jara a intervence vojsk Varšavské smlouvy. Podle dokumentu se Československo od ledna 1968 nacházelo v krizi a vstup vojsk Varšavské "pětky" byl bratrskou pomocí. Dále byl přijat návrh rezoluce k aktuálním otázkám jednoty strany.

Kromě toho bylo projednáno odvolání Ivana Málka (1909 - 1994), bývalého člena ÚV KSČ, který byl uvolněn již 26. 9. 1969, penzionován v roce 1973. Ivan Málek Byl akademikem a jedním ze zakladatelů čs. mikrobiologie, ředitel Mikrobiologického ústavu ČSAV. Podílel se na významném projektu o fungování mocenských struktur ve vědní politice v 50. a 60. letech minulého století (1952 - 1989), na který navázalo až po listopadu 1989 nové vedení ČSAV. Ze svých proreformních názorů z období Pražského jara nikdy neslevil.


07.12.1970

V Praze se konal aktiv architektů - komunistů z českých zemí, který doporučil řešit tehdejší situaci ustavením nového přípravného výboru. Na aktivu vystoupil Jan Baryl, tajemník byra ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích. Za člena ÚV KSČ byl kooptován 26. 6. 1970.


07.12.1970

Řídící komise pro prověrky členů KSČ v Televizním studiu Praha předložila ÚV KSČ závěrečnou zprávu o své činnosti. Komisi vedl Jan Zelenka a jejími členy byli Miroslav Pastyřík, dlouholetý člen strany, Karel Šimon, Karel Kohout a Libuše Davidová.

Již před prověrkami vrátilo legitimace nebo emigrovalo 75 členů KSČ. Komise tak prověřila 478 členů, celkem u 151 zrušila členství, 74 bylo vyloučeno a osm mezitím zemřelo. Ve srovnání s rokem 1968 tak ubylo v organizaci KSČ v Čs. televizi Praha 56,1 % programových a technických pracovníků.


08.12.1970

Schůze byra ÚV KSČ projednala výsledky pohovorů na Vysoké škole ekonomické v Praze, v Ústavu sociálních a politických věd Univerzity Karlovy a na Filozofické fakultě UK v Praze. Rovněž byly projednány další rezignace poslanců České národní rady a návrhy na doplnění.


08.12.1970

Na plenární schůzi rady Českého svazu vědeckotechnických společností byly projednány závěry "konsolidačního procesu" v této organizaci. Hlavní referát přednesl Stanislav Rázl (do 29. 9. 1969 předseda vlády, po něm Josef Kempný a Josef Korčák). Novým předsedou Svazu se stal Bohumil Kvasil (narozený 1920), rektor Českého vysokého učení technického v Praze.


09.12.1970

Česká národní rada schválila doplňky a změny ústavního zákona o čs. federaci, návrh zákona o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení, zvolila nové poslance a soudce z povolání.


09.12.1970

Rudé právo otisklo rozhovor s vedoucím tajemníkem západoslovenského krajského výboru KSS Eugenem Turzou (narozeným v roce 1922) na téma "Angažovanost hlavním kritériem".


10.-11.12.1970

Zasedal Ústřední výbor KSČ, kde hlavní referát měl Gustáv Husák k úkolům strany a Lubomír Štrougal k národohospodářskému plánu. Byl přijat dokument "Poučení z krizového vývoje strany a společnosti po XIII. sjezdu KSČ" a zpráva o výsledcích pohovorů a výměny stranických legitimací. Do té doby bylo z KSČ vyloučeno 67 147 členů, vyškrtnuto 259 760 členů.

Z funkcí tajemníka ÚV a předsedy zemědělské komise ÚV byl uvolněn Fr. Penc (v lednu 1971 byl jmenován velvyslancem v Polsku), Oldřich Švestka byl jmenován tajemníkem a členem sekretariátu ÚV (předtím tajemník byra ÚV), Oldřich Černík byl vyloučen z KSČ.

V diskusi odmítl Gustáv Husák pokus Vasila Biĺaka, Karla Hoffmanna, Aloise Indry a dalších informovat celou veřejnost o dopisech a jeho signatářích, kteří pozvali armády Varšavské smlouvy do ČSSR v srpnu 1968. V závěru byla přijata rezoluce "K aktuálním otázkám jednoty strany".


10.-11.12.1970

Mimořádná schůze předsednictva ÚV KSČ se bezprostředně po zasedání pléna ÚV zabývala otázkami členství v KSČ a problémem publicity o tomto právě skončeném plénu.


12.12.1970

Na zasedání ústředního výboru Svazarmu ČSR rezignoval na funkci předsedy A. Dvořák, na jeho místo byl zvolen generálmajor K. Kučera.


12.-13.12.1970

Zasedání všech krajských a okresních výborů KSČ k výsledkům jednání ÚV KSČ.


13.12.1970

O výsledcích jednání ÚV KSČ informoval Vladimír Diviš, nový vedoucí tiskového oddělení ÚV, všechny šéfredaktory tisku, rozhlasu a televize z celé republiky.


15.12.1970

Do ČSSR na týdenní návštěvu přiletěla delegace ÚV KSSS, vedená P. N. Děmičovem. Navštívila Ostravu, Brno, Bratislavu a Plzeň, přijata byla Gustávem Husákem, Ludvíkem Svobodou a Lubomírem Štrougalem. Vasil Biĺak s delegací projednal otázky vzájemné spolupráce, zejména v boji proti antikomunismu.


16.12.1970

V Praze se konala celostátní konference Čs. mírového hnutí, na níž byl zvolen Čs. mírový výbor a jeho předseda Jiří Lukáš.


17.12.1970

Schůze předsednictva ÚV KSČ projednala zprávu o výstavbě tranzitního plynovodu ze SSSR přes území ČSSR, dále úpravu kádrového pořádku v oblasti vědy, stav konsolidace a další postup v oblasti tvůrčích uměleckých svazů a některé otázky sloučení aparátů byra ÚV KSČ, předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ.


17.12.1970

V Praze se konala celostátní porada představitelů Národní fronty k výsledkům prosincového jednání pléna ÚV KSČ a k zabezpečení realizace všech dokumentů a usnesení.


17.-18.12.1970

V Praze se konal VI. sjezd Ústřední rady družstev, kde promluvil Alois Indra a novým předsedou byl zvolen Otokar Šimůnek (narozený 1908) - do roku 1968 místopředseda vlády a poslanec Národního shromáždění a dlouholetý člen ÚV KSČ.


17.-18.12.1970

V Praze se konal celostátní aktiv vedoucích jednotek Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti.


18.12.1970

Na celostátním aktivu komunistů - umělců a kulturních pracovníků, který svolal ÚV KSČ, měl hlavní projev Jan Fojtík a ministr kultury M. Brůžek oznámil jím sestavené přípravné výbory jednotlivých uměleckých a tvůrčích svazů. Přítomní účastníci přijali stanovisko vyjadřující podporu závěrům prosincového pléna ÚV KSČ.


18.12.1970

Americký student F. H. Eidlin, zatčený 14. 8. v Praze, byl odsouzen na 14 let vězení pro špionáž a za svoji činnost pro Rádio Svobodná Evropa v Mnichově. 24. 2. 1971 byl propuštěn a vypovězen ze země.


19.12.1970

Rudé právo otisklo redakční článek "Odpovědnost - součást funkce" o příčinách vyloučení Oldřicha Černíka z KSČ.


20.-21.12.1970

Společná schůze sněmoven Federálního shromáždění přijala úpravy ústavního zákona o čs. federaci, zákon o Kanceláři prezidenta republiky, zákon o opětném zřízení krajských národních výborů na Slovensku (byly zrušeny k 30. 6. 1969), rovněž návrh státního plánu rozvoje a rozpočtu.

Podle přijatého zákona číslo 133/1970 Sb. o působnosti federálních ministerstev byly zrušeny federální výbory a místo nich zřízena federální ministerstva s účinností od 1. 1. 1971.

Uvádíme za názvem ministerstva v závorce jméno ministra; týkalo se to dopravy (Štefan Šutka), paliv a energetiky (Jaromír Matušek), hutnictví a strojírenství (Josef Šimon), technický a investiční rozvoj (Ladislav Šupka), zemědělství (Bohuslav Večeřa), spojů - v tom pošty a telekomunikace (Karel Hoffmann). Dále Státní plánovací komise (předseda Václav Hůla), Federální cenový úřad (Ignác Rendek) a Výbor lidové kontroly (Drahomír Kolder).


21.12.1970

Schůze sekretariátu ÚV KSČ projednala zprávu o situaci ve Svazu družstevních rolníků, schválila "Rámcové zásady postupu pro zařazování bývalých členů KSČ na ministerstvech, ústředních úřadech a podnicích zahraničního obchodu. Byl zhodnoceny výsledky pohovorů a výměna stranických legitimací v Rudém právu, Čs. televizi, ČTK a Čs. rozhlasu.


21.12.1970

V Moskvě byla podepsána mezi ČSSR a SSSR dohoda o přepravě sovětského zemního plynu do zemí západní Evropy přes území naší republiky. Dohoda předpokládala výstavbu plynovodu o kapacitě 28 miliard krychlových metrů plynu za rok.


22.12.1970

Plénum České národní rady provedlo doplňovací volby poslanců, schválilo změny v soustavě ministerstev ČSR, zákon o cílech a úkolech hospodářského plánu a rozpočtu na rok 11971, zprostilo také funkcí některé soudce a zvolilo nové.


23.12.1970

Ministerstvo vnitra zaregistrovalo nové tvůrčí svazy:
Svaz českých spisovatelů (předseda přípravného výboru Josef Kainar), Svaz českých dramatických umělců (předsedkyně přípravného výboru Jiřina Švorcová), Svaz českých výtvarných umělců (předsedou přípravného výboru Jaroslav Grus), Svaz českých skladatelů a koncertních umělců (předsedou přípravného výboru Josef Páleníček).


28.12.1970

Ministerstvo kultury a Český ÚV Socialistického svazu mládeže podepsaly tříletou dohodu o vzájemné spolupráci při rozvoji kulturního a společenského života a ideové výchovy mládeže a dětí.

Týž den podepsal ÚV Českého výboru tělesné výchovy podobnou dohodu o spolupráci v oblasti tělesné výchovy.


28.12.1970

Sovětští generálové K. G. Kožanov a M. F. Korotějev obdrželi čestné občanství města Plzně jako ocenění "za internacionální pomoc v roce 1968".


28.12.1970

Rudé právo otisklo článek marxistického filozofa Ladislava Hrzala (narozeného 1923) "Antisovětismus - základ antikomunismu".


28.12.1970

12. číslo měsíčníku Novinář přineslo úvodník Miloše Marko "Rok obnovování leninských principů žurnalistiky", článek redaktora Rudého práva J. Svobody "Novináři a současnost", projev proděkana pro vědu a výzkum Fakulty sociálních věd a publicistiky Karla Máchy o jejím poslání v nových "znormalizovaných" podmínkách.související texty:

1970 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

normalizace


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Miroslav Sígl

použitá literatura: 1,17,18,77,80,81,87,107,108,111,120,124,132,133,134,135,136,137,138,139,147

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.