www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1970
říjnové události

01.10.1970

Federální vláda přijala usnesení č. 231 o odnímání řádů a státních vyznamenání a o zproštění hodnosti u generálů a důstojníků čs. armády.


01.10.1970

Prezident republiky Ludvík Svoboda pronesl v Praze projev k absolventům vojenských vysokých škol.


02.10.1970

Na schůzi předsednictva ÚV KSČ byly projednány výsledky opakovaných pohovorů s bývalými členy ÚV KSČ, dále s poslanci Federálního shromáždění, České národní rady a Slovenské národní rady - příslušníky jiných politických stran a nestraníky.

Na téže schůzi byl zrušen Výbor pro dějiny protifašistického odboje.


03.10.1970

V Praze se konala dvoudenní ideologická konference Levé fronty - marxisticko-leninského sdružení v ČSR. Delegaci ÚV KSČ vedl Ladislav Adamec.


03.10.1970

Rudé právo přetisklo článek bratislavské Pravdy, který napsal Aug. Vanek na téma "Přání a skutečnost - oportunismus v Akčním programu KSČ".


05.10.1970

Schůze sekretariátu ÚV KSČ projednala informaci o opatřeních na vysokých školách a o svolání semináře k otázkám boje proti antisovětismu.


05.10.1970

Vladimír Koucký byl jmenován novým velvyslancem v Belgii a Lucembursku.


06.10.1970

Rudé právo otisklo článek Jana Škody "Nebezpečné iluze a skutečnost - revizionismus Oty Šika v teorii".


06.-09.10.1970

Prezident republiky Ludvík Svoboda se snažil svými zahraničními cestami o obnovu zahraničních styků na nejvyšší úrovni. Tentokrát byl na oficiální návštěvě Finska, kde ho přijal finský prezident Urho Kekkonen.


08.10.1970

V Čs. televizi hovořil Lubomír Štrougal o problémech národního hospodářství.


09.10.1970

Předsednictvo ÚV KSČ jednalo o výsledcích výměny stranických legitimací v jihočeské a severočeské krajské organizaci KSČ.


10.10.1970

V Praze, v Bratislavě a v Brně se konalo dvoudenní cvičení jednotek Lidových milicí za účasti jednotek čs. armády a Sboru národní bezpečnosti.


10.10.1970

V Ostravě se konal aktiv technické inteligence, na němž promluvil Lubomír Štrougal.


13.-14.10.1970

Stranická a vládní delegace, kterou vedli Gustáv Husák a Lubomír Štrougal, navštívila Severočeský kraj.


13.-16.10.1970

V těchto dnech pobýval na návštěvě Ludvík Svoboda v okresech Olomouc, Prostějov, Přerov a Kroměříž.


13.-17.10.1970

Na území NDR se konalo společné cvičení armád všech sedmi zemí Varšavské smlouvy, nazvané "Bratrství ve zbrani".


15.10.1970

Plenární schůze České rady odborových svazů projednala výsledky konsolidace v českém odborovém hnutí a s tím spojené kádrové změny a další problémy.


16.10.1970

Schůze předsednictva ÚV KSČ projednala výsledky výměny stranických legitimací a pohovorů ve středočeské, západočeské, jihomoravské, západoslovenské a středoslovenské krajské organizaci.


16.10.1970

Rudé právo přineslo stať Jana Fojtíka "Bedřich Engels a naše současnost" u příležitosti jeho 150. výročí narození.


17.10.1970

V Praze skončila dvoudenní republiková konference Socialistického svazu mládeže, na níž byl zvolen předsedou českého ústředního výboru SSM Antonín Himl (věru - mládežník, narozený v roce 1933!), dlouholetý člen ÚV KSČ, od roku 1972 předseda ústředního výboru Čs. tělovýchovy a sportu a od roku 1974 předseda Čs. olympijského výboru. Místopředsedou zvolen Jindřich Poledník (narozený 1937), od roku 1972 předsedou českého ústředního výboru SSM, rovněž člen ÚV KSČ, poslanec ČNR a Federálního shromáždění.


19.10.1970

Na ideologické komisi ÚV KSČ pod vedením Vasila Biĺaka byly projednány teze k 50. výročí založení KSČ, které bude vzpomenuto v roce 1971.


19.10.1970

Na schůzi předsednictva ústředního výboru Čs. strany lidové byly přijaty směrnice pro další práci, na funkci ústředního tajemníka rezignoval J. Pauly a na jeho místo byl jmenován šéfredaktor deníku Lidová demokracie Rostislav Petera, jehož nástupem do vedení ČSL došlo k naprostému utlumení a hromadným výstupům členů ze strany, zejména však opět k úplné podřízenosti vedoucí úloze KSČ v Národní frontě ve společnosti. Proslul také jako aktivní účastník normalizačního procesu ve Svazu českých novinářů.


19.10.1970

V Československu byla na týdenní návštěvě delegace Akademie věd SSSR v čele s akademikem M. V. Keldyšem.


20.10.1970

Schůze byra ÚV KSČ se zabývala hodnocením nomenklaturních pracovníků v českém průmyslu a projednala zprávu o ideologické konferenci Levé fronty (konala se 3. - 4. 10.).


20.10.1970

V Moskvě se uskutečnilo dvoudenní zasedání představitelů 27 komunistických stran evropských zemí.


21.10.1970

Na pětidenní oficiální návštěvě ČSSR byla stranická a vládní delegace Německé demokratické republiky v čele s W. Ulbrichtem a W. Stophem.


21.10.1970

Rudé právo otisklo článek vedoucího politicko-organizačního oddělení ÚV KSČ Františka Ondřicha pod názvem "Úkol nikoliv jednorázový: dále bojovat za marxisticko-leninský charakter naší strany!".


23.10.1970

Novým ministrem vnitra vlády ČSR byl jmenován Josef Jung; vystřídal původního ministra Josefa Grössera, který byl členem české vlády (za předsednictví Stanislava Rázla) od 8. 1. 1969.


24.10.1970

Předsedou federálního výboru Svazarmu (Svazu pro spolupráci s armádou) byl zvolen armádní generál Otakar Rytíř, který byl uvolněn z funkce vládního zmocněnce pro záležitosti sovětských vojsk v ČSSR (tuto funkci převzal generální štáb čs. armády).


25.10.1970

Dosavadní ředitel Výzkumného ústavu rozhlasu a televize Vlastimil Svoboda byl odvolán a na jeho místo nastoupil Jan Malý.


26.10.1970

Na schůzi sekretariátu ÚV KSČ byla ustavena komise pro posuzování návrhů na státní vyznamenání za politickou a veřejnou činnost. Rovněž byly projednány výsledky pohovorů v Čs. akademii věd.


27.10.1970

Schůze byra ÚV KSČ projednala zprávu o problémech investiční výstavby v odvětví terciární sféry v letech 1971-75, dále zásady systému stranické práce na vysokých školách. Hodnotila politickou situaci v české tělovýchovné organizaci a průběh slučování odborových svazů.


28.10.1970

Novou generální tajemnicí Čs. rady žen byla zvolena Olga Vacková, poslankyně Federálního shromáždění. Poválečná léta 1945 - 49, kdy první předsedkyní této organizace byla Milada Horáková až do svého zatčení v září 1949, nebyla přitom nikdy vzpomenuta.


29.10.1970

Na schůzi předsednictva ÚV KSČ byly projednány zprávy o výsledcích výměny členských legitimací ve východočeské a severomoravské krajské organizaci KSČ, dále též zpráva o stavu v čs. armádě.


29.10.1970

Při ministerstvu kultury ČSR byla ustavena Literární rada a předsedou byl jmenován český básník, spisovatel a překladatel Vilém Závada (1905 - 1982).


29.10.1970

Rudé právo přetisklo z 11. čísla Otázek míru a socialismu článek Ludvíka Svobody "Úloha Sovětského svazu v současném světě".


29.10.1970

Na plenární schůzi Český svaz novinářů pozval ty členy, kteří se hlásili do Klubu volných novinářů, aby jim Josef Valenta, bývalý šéfredaktor Světa sovětů, jehož redakce se v srpnu 1968 rozpadla, nyní ve funkci předsedy komise pro řízení SČN oficiálně oznámil, že SČN volený výbor sekce volných novinářů rozpustil.

Nová prověřovací komise měla do konce roku "zbavit členství "nositele pravicového oportunismu a organizátorů kontrarevoluce" a teprve potom řešit ustavení "nového očištěného" Klubu volných novinářů.

Toto jeho vystoupení vyvolalo odpor proti byrokraticko-mocenskému postupu, který nejvýstižněji vyjádřil Karel Kyncl ve svém diskusním příspěvku.

K problematice Klubu volných novinářů vyšel zlověstný článek v 9. čísle měsíčníku Novinář a k němu "Poznámka redakce" ve 12. čísle.


29.10.1970

10. číslo měsíčníku Novinář bylo tematicky věnováno oslavám 50. výročí založení Rudého práva a rovněž 50. výročí slovenské Pravdy, dále oslavám Dne tisku, rozhlasu a televize, které se konaly 21. září.

Z projevu Gustáva Husáka redakce uvedla mj.:
"Ze Západu nám někteří naši protivníci nebo i někteří falešní přátelé často předhazují, že strana vládne u nás administrativními metodami. Je v tom nepoctivost a také zavírání očí před skutečností. Právě zkušenost z posledního roku mohla celému světu ukázat, že jsme krizové situace zvládli především politickými prostředky, politickým působením na miliónové masy pracujícího lidu...".

O několik listů dál v článku "Bludný kruh kolem kulturních časopisů a rubrik" je přitom uvedeno mj.:
"Řada redaktorů s dlouholetými zkušenostmi musela z redakcí odejít pro protistranickou a protisocialistickou činnost..."

Ze slavnostního zasedání Ústředí novinářů ČSSR byl otištěn projev jeho předsedy Miloše Marko, který také odevzdal ceny a odměny z novinářské soutěže Julia Fučíka, mj. kolektivu publicistické rubriky Českého rozhlasu za seriál "Už nejsme s vámi - už jste nám známí", dále Miroslavu Hladkému za publicistické televizní filmy "Komunista" a "99 podpisů". též redaktorům Rudého práva a Života strany.Dvanáctistránkovou přílohou měsíčníku je referát předsedy Slovenského svazu novinářů Jána Podhradského "Rozbor působení orgánů Svazu slovenských novinářů v letech 1968-1969".související texty:

1970 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

normalizace


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Miroslav Sígl

použitá literatura: 1,17,18,77,80,81,87,107,108,111,120,124,132,133,134,135,136,137,138,139,147

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.