www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1970
listopadové události

02.11.1970

Schůze sekretariátu ÚV KSČ schválila předsedu komise pro pohovory v Čs. rozhlase. Dále projednala zprávu o výsledcích pohovorů na ministerstvu zemědělství a výživy.


02.11.1970

V Praze byl slavnostně zahájen Měsíc čs. - sovětského přátelství s projevem předsedy ústředního výboru SČSP D. Hanese.


02.11.1970

Lubomír Štrougal přijal místopředsedu Výboru lidové kontroly SSSR J. P. Šikina.


02.11.1970

Novým šéfredaktorem týdeníku Hospodářské noviny byl jmenován Rudolf Kostka, zatímco jeho předchůdce Josef Vlček se stal šéfredaktorem Televizních novin.


03.11.1970

Ministr národní obrany Martin Dzúr vyznamenal v Praze představitele hlavního velení spojeneckých sil armád zemí Varšavské smlouvy řádem "Za upevnění přátelství ve zbrani".


03.11.1970

Bývalý předseda Ústřední komise lidové kontroly a statistiky (1963-67) a poté čs. velvyslanec v Řecku Pavol Majling spáchal (?) v Aténách sebevraždu.


03.-05.11.1970

V Praze se konalo zasedání Ústřední rady čs. odborů, na němž měl hlavní projev předseda Jan Piller. Jeho novým místopředsedou se stal Ladislav Abrahám (narozený 1922), člen ÚV KSČ.


04.11.1970

V Praze se konalo setkání tajemníků KSČ z českých krajů, jimž referovali členové předsednictva ÚV KSČ Josef Kempný a Jan Fojtík.


04.11.1970

Na společné poradě předsednictva ÚV Národní fronty s představiteli organizací Národní fronty hovořil Evžen Erban.


05.11.1970

Na slavnostním shromáždění k výročí Velké říjnové socialistické revoluce měli v Praze hlavní projevy Vasil Biĺak a sovětský velvyslanec S. V. Červoněnko.


06.11.1970

Na 190. schůzi předsednictva ÚV KSČ byly projednány náměty pro aktivizaci inteligence na období od ukončení výměny stranických legitimací do řádného XIV. sjezdu (by plánován na rok 1971). Zároveň byla projednána Zpráva o šetření vzniku a průběhu tzv. XIV. mimořádného (vysočanského) sjezdu KSČ v srpnu 1968. Bylo přijato usnesení ke kádrové a personální práci.


07.11.1970

V Líšni u Benešova bylo ustaveno České vysokoškolské ústředí jako nejvyšší vysokoškolský orgán Socialistického svazu mládeže v ČSR. Předsedou byl zvolen Jaroslav Škvařil (Vysoká škola politická ÚV KSČ) a místopředsedou Miroslav Dočkal (Ústav marxismu-leninismu Univerzity J. E. Purkyně Brno).


09.-11.11.1970

V Praze se konala celostátní konference Socialistického svazu mládeže za účasti 900 delegátů, k nimž promluvil Gustáv Husák. Předsedou ústředního výboru SSM byl zvolen Juraj Varholík, místopředsedou Ant. Himl, předseda Českého ÚV SSM. Byly přijaty: programové prohlášení SSM, programové a organizační zásady Pionýrské organizace, a stanovy.


10.11.1970

Schůze byra ÚV KSČ projednala výsledky plnění ústavního zákona č. 117/1969 Sb. o národních výborech a výsledky pohovorů s bývalými funkcionáři Svazu čs.- sovětského přátelství.


12.11.1970

Velitelské shromáždění čs. armády se konalo od 9. 11. za účasti Ludvíka Svobody a Gustáva Husáka.


12.11.1970

Na schůzi předsednictva ÚV KSČ byl projednán návrh usnesení o výročních členských schůzích, všeplenárních schůzích, podnikových, celozávodních, místních a městských konferencích, které se budou konat v roce 1971.


12.11.1970

Byl uskutečněn pohovor s Jiřím Gočárem, předsedou Svazu českých architektů, který byl na "vysočanském" sjezdu KSČ v srpnu 1968 zvolen za člena ÚV KSČ, a který nyní rezignoval.


14.11.1970

Federální vláda projednala soubor otázek dalšího rozvoje čs. federace.


14.11.1970

V Mostě se konalo shromáždění k 50. výročí generální stávky, kde měl hlavní projev Alois Indra.


14.11.1970

Rudé právo přineslo článek pod názvem "...a nakonec zůstal socialistický jen název" o vyloučení bývalého tajemníka Socialistické akademie Roberta Horáka z KSČ.


17.-18.11.1970

Podzimní zasedání Federálního shromáždění schválilo vládní návrhy zákonů o stanovení zásad pro zákony národních rad o podnikových daních,dále o důchodové dani a příspěvcích na sociální zabezpečení. Přijalo rovněž zákon č. 100/1970 Sb. o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti.


17.-20.11.1970

V Praze se konala vojensko - vědecká konference vedoucích pracovníků týlů armád zemí Varšavské smlouvy, kterou řídil sovětský maršál I. I. Jakubovskij. Ten se poté sešel s Gustávem Husákem a Ludvíkem Svobodou.


18.11.1970

Schůze sekretariátu ÚV KSČ zhodnotila výsledky výměny stranických legitimací v základních organizacích Generální prokuratury a Nejvyššího soudu ČSSR. Schválila "Opatření k politické práci členů strany ze závodních organizací v místě jejich bydliště".


18.11.1970

Plenární zasedání Ústřední kontrolní a revizní komise ÚV KSČ se zabývalo výsledky šetření o vzniku a průběhu tzv. "vysočanském sjezdu" v srpnu 1968 a projednalo informační zprávu o vzniku pravicové opozice a konstituování druhého centra v KSČ, o jeho cílech a metodách jeho působení".


18.11.1970

V Moskvě došlo k setkání mezi Gustávem Husákem a Leonidem Iljičem Brežněvem.


19.11.1970

Byro ÚV KSČ projednalo návrhy zákonů o dílčích úpravách ve státoprávním uspořádání čs. federace a shodlo se na vytvoření komise pro pohovor s M. Galuškou, bývalým ministrem kultury (byl nahrazen 10. 7. 1969 Miloslavem Brůžkem).


20.11.1970

Předsednictvo ÚV KSČ projednalo zprávu o výměně stranických legitimací v roce 1970 a přijalo teze referátu pro plenární zasedání, připravované na prosinec 1970.


20.11.1970

Rudé právo otisklo dopis předválečných členů KSČ, v němž prohlašují, že chtějí pomáhat straně a jejímu vedení ve smyslu stanoviska předsednictva ÚV KSČ z 18. 9. 1970.


20.11.1970

Sekretariát ÚV KSČ projednal výsledky pohovorů s pracovníky a posluchači Vysoké školy politické.


23.-29.11.1970

V Budapešti se konal 10. sjezd Maďarské socialistické dělnické strany, kterého se zúčastnila čs. delegace v čele s Gustávem Husákem a od druhého dne byl vedením pověřen Alois Indra.


24.11.1970

Ludvík Svoboda byl u příležitosti svých 75. narozenin (25. 11. 1895) vyznamenán Řádem Klementa Gottwalda a sovětským Řádem Říjnové revoluce, který mu na Pražském hradě předal N. V. Podgornyj, předseda Nejvyššího sovětu SSSR.


24.11.1970

Schůze byra ÚV KSČ se zabývala několika dokumenty: stavem v konsolidaci kulturní fronty, návrhem na obnovu činnosti hnutí katolických duchovních a návrhem na udělení čs. cen míru za rok 1970.


25.11.1970

Federální vláda projednala návrhy zákonů, kterými se doplnila některá ustanovení hospodářského zákoníku a zákon o jednotné soustavě ekonomických informací. Zabýval se opatřeními při řešení dlouhodobých otázek zaměstnanosti a systémem jednotné celostátní regulace rozmisťování pracovních sil v roce 1971.


25.11.1970

V budově ÚV KSČ se konala celostátní porada generálních ředitelů a vedoucích útvarů kádrové a personální práce ze všech odvětví národního hospodářství, včetně služeb a zdravotnictví. Vedoucí oddělení ÚV KSČ Karel Skála je seznámil s usnesením předsednictva ÚV KSČ ke kádrové a personální práci.


26.-27.11.1970

V Karlových Varech uspořádal ústřední výbor Svazu čs. - sovětského přátelství mezinárodní seminář proti antisovětismu.


27.-28.11.1970

Na VII. sjezdu spotřebních družstev byl ustaven Český svaz spotřebních družstev, zvolen jeho ústřední výbor a předseda František Vychodil.


30.11.1970

Předsednictvo ÚV KSČ se zabývalo přípravou prosincového pléna, dále výsledky pohovorů se Št. Sádovským, který na své členství v ÚV KSČ rezignoval, stejně tak s Karlem Poláčkem a jeho rezignací. Byla projednána zpráva o výsledcích "doprověřování vzniku pravicové opozice a konstituování druhého centra ve straně".

Též byla přijata zpráva o prověrce vybraných úseků činnosti Čs. státního filmu. Vykonavatelem normalizace se stal Jiří Purš (od roku 1969 ústřední ředitel). Podnikatelský praktik Vlastimil Harnach byl nahrazen Miroslavem Fáberou, do nově ustavených dramaturgicko - produkčních skupin byli dosazeni lidé typu Miroslava Hladkého a Karla Štorkána, ze zrušených tvůrčích skupin byli uvolnění Jiří Marek, Rudolf Kalčík, Jiří Řezáč, Zdeněk Mahler, František Hrubín, Miroslav Horníček. Ludvík Aškenázy, J. Štroblová a Oldřich Daněk, později i další. Spolupráce byla vůbec zakázána Janu Procházkovi, Františku Pavlíčkovi, Milanu Uhdemu, Ladislavu Fikarovi, F. Vrbovi a Leoši Suchařípovi a později i dalším.


30.11.1970

Byla zrušena akreditace švýcarského dopisovatele Tob Burckhardta pro "neobjektivní, dezinformující a nepřátelskou publicitu o ČSSR a jejích spojencích".


30.11.1970

11. číslo Novináře přináší zprávu ze zasedání Ústředí novinářů ČSSR, které se konalo 22. října za řízení předsedy Miloše Marko. Ten ve svém programovém úvodu vyslovil požadavek dokončit v roce 1970 rozbory činnosti za léta 1968-69 a připravit se na příští rok, kdy se bude konat řádný XIV. sjezd KSČ. O mezinárodních stycích hovořila vedoucí správy zahraničních styků Frederika Kubková, o přípravách VII. kongresu Mezinárodní organizace novinářů v lednu 1971 v Havaně podal zprávu Jiří Kubka, generální tajemník MON a první místopředseda Ústředí novinářů Josef Valenta.

Dále bylo zasedání informováno o stavu příprav výstavy Interpressfoto (bylo zahájeno 5. listopadu) a přípravě mezinárodního sympozia o ideologické diverzi prostřednictvím sdělovacích prostředků (konalo se začátkem prosince 1970 v novinářském zámku na Roztěži).

Byl také přijat návrh redaktora Jiřího Stana na změny obsahového a grafického řešení časopisu Novinář, plénum souhlasilo také s návrhem řešení ediční řady Sešitů novináře v roce 1971. Bylo přijaté usnesení o vydání nových novinářských průkazů, legitimace obou národních svazů budou jednotné v obou národních jazycích, jednotný měl být i postup při přeregistraci členů v obou národních svazech.

V tomto čísle je také uvedena kritická úvaha nad systémem tisku, v níž se hovoří o malé účinnosti direktivního přístupu k rozvoji tisku, které se projevilo v neplnění základní směrnice rozvoje periodického tisku, jak ji schválilo politické byto ÚV KSČ v roce 1960. Zatímco v roce 1968 vzniklo v českých zemích 176 nových titulů, na Slovensku jen 23, avšak porovnání s evropskými státy (bylo nepřesné, neboť existovala odlišná kritéria pro "registraci" periodik), mají v systému tisku větší počet titulů než ČSSR (1221 titulů), např. Jugoslávie 2209, Švýcarsko 1453, Belgie 1451.


30.11.1970

Na oslavách 50. výročí vzniku Rudého práva Dne tisku, rozhlasu a televize v září byly přítomny mj. sestra Julia Fučíka - Věra Roučková a jeho žena Gusta Fučíková.související texty:

1970 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

normalizace


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Miroslav Sígl

použitá literatura: 1,17,18,77,80,81,87,107,108,111,120,124,132,133,134,135,136,137,138,139,147

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.