www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1970
červencové události

01.07.1970

Rudé právo přineslo stať Jana Klimenta "Za státní peníze proti státu - kapitola z přírodopisu samozvané elity", dehonestující vedení filmoveho a televizního svazu.


01.07.1970

Na hrobě Jana Palacha v Praze na Olšanech byl instalován pomník od sochaře Olbrama Zoubka.


03.07.1970

Na zasedání ústředního výboru Českého svazu družstevních rolníků byl uvolněn z funkce předsedy J. Karhan a na jeho místo zvolen V. Dobeš.


05.07.1970

Na Děvíně u Bratislavy se konala "Slavnost družby národů", kde hlavní projev přednesl Gustáv Husák.


06.07.1970

Schůze sekretariátu ÚV KSČ projednala práci celozávodních výborů a základních organizací KSČ v Kanceláři prezidenta republiky, ministerstvu zahraničního obchodu, v Ústavu dějin socialismu a Vysoké školy politické.


07.07.1970

Na schůzi byra ÚV KSČ se projednávaly výsledky hospodaření v uměleckých svazech a kulturních fondech, dále byly hodnoceny časopisy Svět práce, Vlasta a Zemědělské noviny. Také se jednalo o výsledcích pohovorů s bývalými funkcionáři mládežnického hnutí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v bývalém Ústavu politických a sociálních věd Univerzity Karlovy.


08.07.1970

Federální shromáždění přijalo novelu zákona číslo 82/1968 Sb. o soudní rehabilitaci jako zákon číslo 70/1970 Sb.

Novým místopředsedou Sněmovny lidu byl zvolen M. Sabolčík a Alexander Dubček byl odvolán z funkce poslance. Na svá místo rezignovali poslanci J. Valo, A. Žiak, K. Skramuský, J. Koscelanský, Oldřich Černík a M. Růžička. Ve Sněmovně národů pozbyli poslaneckých míst R. Pacovský a Čestmír Císař.


09.07.1970

Na plenární schůzi České národní rady byl vysloven souhlas s návrhy na zproštění 44 soudců z povolání soudcovské funkce, zvoleno deset nových soudců Nejvyššího soudu, dále soudci Městského soudu v Praze a krajských, obvodních a okresních soudů v ČSR. Na funkci poslance rezignovalo šest poslanců.


09.07.1970

Bývalému šéfredaktorovi slovenského deníku Práva E. Štefanovi bylo odňato čs. státní občanství.


10.07.1970

Pod titulem "Dokumenty jedné doby" začalo Rudé právo uveřejňovat dopisy z první poloviny roku 1968, adresované Alexanderu Dubčekovi, obsahující varování před ohrožením socialistického vývoje v zemi.


11.07.1970

ČTK vydala prohlášení "O protičeskoslovenské pomlouvačné kampani na Západě" v souvislosti s vydáním tzv. Zprávy Pillerovy komise ve vídeňském nakladatelství Europa.


13.07.1970

Na schůzi sekretariátu ÚV KSČ byly projednány výsledky pohovorů s vedoucími pracovníky federálních orgánů v oblasti financí (včetně bankovnictví), obchodu a statistiky. Rovněž byla projednána zpráva o výsledcích pohovorů s vybranými komunisty na úseku umění.


13.07.1970

Bylo oznámeno, že v procesu konsolidace v národních výborech pomohl ústavní zákon číslo 117 z října 1969, který umožnil odvolat poslance z orgánů národních výborů, kteří narušovali novou politiku Národní fronty nebo byli pasivní. Počet rezignací a odvolání dosáhl čísla 15 692 poslanců. Na uvolněná místa nastoupilo zatím 12 892 nových poslanců.


15.07.1970

Na ÚV KSČ se konala celostátní porada předsedů stranických organizací z generálních a oborových ředitelství v národním hospodářství.


15.07.1970

Ministerstvo národní obrany kritizovalo orgány vojenské prokuratury za zdlouhavé a nedůsledné řešení případů trestné činnosti příslušníků čs. armády v srpnu 1968 a urguje Hlavního vojenského prokurátora o urychlené šetření případů.


16.07.1970

Gustáv Husák navštívil Severočeský kraj.


16.07.1970

Rudé právo a bratislavská Pravda otiskly obsáhlý redakční článek "Proč byl Alexander Dubček vyloučen z řad KSČ".


16.07.1970

V Praze se konal dvoudenní celoarmádní seminář o boji proti antikomunismu, kde hovořil Jan Fojtík.


17.07.1970

Na 180. schůzi předsednictva ÚV KSČ byl projednán návrh směrnic pro sestavení 5. pětiletky (1971 - 1975). Dále byly projednány výsledky očisty strany, výměny členských legitimací a pohovorů v krajích a v ústředních orgánech, jakož i upevnění vedoucí úlohy KSČ ve Federálním shromáždění. Pozastaveno bylo členství M. Kunštátové.


17.07.1970

V Rudém právu je článek Jana Fojtíka a M. Moce "Znovu všechno zvážit", kritizující názory J. Langa v článku "Příklad S. K. Neumanna".


18.07.1970

Příslušníci Státní bezpečnosti odstranili tajně v noci z hrobu Jana Palacha v Praze na Olšanech bronzový pomník sochaře Olbrama Zoubka, který byl roztaven.


20.07.1970

Schůze sekretariátu ÚV KSČ potvrdila návrhy na vyloučení z KSČ řady pracovníků z Hlavní politické správy čs. armády, ministerstva vnitra a štábu Civilní obrany ČSSR.


21.07.1970

Rudé právo otisklo další článek Jiřího Hečka "Lokomotivka je opět naše", v němž popisuje "oč šlo pravičákům v jednom z největších pražských závodů".


22.07.1970

Schůze byra ÚV KSČ se zabývala úpravou výuky náboženství na základní školách, dále situací v publicistice a hodnocením činnosti dalších státních orgánů ČSR.


22.07.1970

Gustáv Husák a Lubomír Štrougal odcestovali na dovolenou do SSSR.


23.07.1970

Federální vláda projednala a schválila některé úpravy systému řízení národního hospodářství.


23.07.1970

Rudé právo otisklo článek předsedy České rady odborových svazů J. Hlavičky "Co sledovali hlasatelé tzv. nové odborové politiky".


27.07.1970

Schůze sekretariátu ÚV KSČ se zabývala průběhem pohovorů v Ústavu dějin socialismu, v Muzeu V. I. Lenina a v Muzeu K. Gottwalda.


28.07.1970

Z třítýdenního semináře v Moskvě se vrátilo 120 nových funkcionářů Socialistického svazu mládeže.


31.07.1970

Obvodní soud pro Prahu 7 zamítl žaloby Pavla Kohouta, Luďka Pachmana, Luboše Holečka a Vladimíra Škutiny na Viléma Nového za jeho projev na schůzi v České Lípě 20. února 1969, v němž je neprávem a zákeřně obvinil vylhanou konstrukcí o oběti Jana Palacha, dále pomlouval nenávistně své přátele.

Nový se "proslavil" udavačstvím a intrikami. Patřil k předním, obhájcům sovětské okupace a normalizace. Později si za to vysloužil funkci předsedy čs. skupiny Meziparlamentní Unie a čs. velvyslance ve Francii.


31.07.1970

Měsíčník Novinář ve svém dvojčísle 7-8/1970 přinesl výtah z projevu Gustáva Husáka na červnovém plénu ÚV KSČ, v němž je mj. uvedeno: "Jestliže dnes vyzvedáváme vysokou angažovanost Rudého práva, Tribuny a slovenské Pravdy a rozhlasu, nelze nevidět, že v relacích a článcích některých sdělovacích prostředků se objevují únikové, neangažované, politicky bezobsažné programy a ojediněle i pokusy o politické invektivy proti současné politice strany. Naše žurnalistika musí vysokou ideovou úrovní a politickou principiálností získávat co nejširší okruh občanů pro současnou politiku KSČ, pro bezprostřední úkoly konsolidace i perspektivní cíle socialismu... aby také vystupovala jako organizátor veřejného mínění ve společnosti, k jakému inspiruje naše strana..."

Ve dvojčísle je dále zpráva o zasedání Ústředí novinářů ČSSR ze 30. 6. 1970, které se konalo v Praze. Jednalo mj. o přípravě kongresu Mezinárodní organizace novinářů v Havaně, o přípravě oslav 50. výročí založení Rudého práva a Pravdy. Přijalo s uspokojením vyhlášku o platové úpravě novinářských platů a jejich pronikavé zvýšení od 1. července 1970.


31.07.1970

O novém pojetí práce korespondentů Čs. rozhlasu v zahraničí napsal článek M. Kubín.


31.07.1970

O práci čs. novinářů v letech 1968-70 otiskuje měsíčník Novinář útočný rozhlasový komentář B. Roháčka, dále opis rozhlasové relace "Už nejsme s vámi, už jste nám známí!". Velmi kritický je i další článek "Temné období měsíčníku Novinář" s podtitulkem "V cizích službách".


31.07.1970

Stručná zpráva oznamuje, že činnost bývalého Žurfondu bude zajišťovat od 1. září 1970 výbor sekce pro novinářství Českého literárního fondu.související texty:

1970 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

normalizace


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Miroslav Sígl

použitá literatura: 1,17,18,77,80,81,87,107,108,111,120,124,132,133,134,135,136,137,138,139,147

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.