www.TOTALITA.cz

Komunistická strana Československa (KSČ)
stranické orgány - předsednictvo ÚV KSČ

Předsednictvo ÚV KSČ bylo voleno ústředním výborem k "řízení práce mezi plenárními zasedáními ústředního výboru".


Předsednictvo mělo kolem 10-12 členů a 3-5 kandidátů předsednictva ÚV KSČ.


Věkový průměr členů předsednictva na počátku roku 1988 byl 66,5 let, počítáme-li i kandidáty, pak to bylo 63,6 let.Zasedání předsednictva

Předsednictvo ÚV KSČ se scházelo jednou týdně. Schůze trvaly často přes dvě hodiny. Jednání řídil generální tajemník, který měl poslední slovo.


Zasedáním předsednictva procházely programy práce vlád, parlamentu, ÚV NF, důležitá vládní usnesení a navrhované zákony. K některým se vyjadřovalo, jiné pouze dostalo k informaci.


Všechna významná opatření a normy musely projít předsednictvem ÚV KSČ. Proto byli členy předsednictva nejvyšší představitelé hlavních společenských organizací: prezident republiky, předsedové federální a národních vlád, předseda Federálního shromáždění, předseda České národní rady a v osobě generálního tajemníka i předseda ÚV Národní fronty.

Do agendy předsednictva patřily i kádrové otázky (nomenklaturní funkce), svolávání schůzí různých komisí a zasedání, porad vedoucích tajemníků apod., schvalování vyznamenání a cen, pozvání a vysílání návštěv a delegací.


K celému jednání byli přizváni jednotliví tajemníci ÚV KSČ, kteří nebyli v předsednictvu, dále vedoucí všeobecného oddělení, který byl zároveň zapisovatelem a šéfredaktor Rudého práva. Účastnil se také předseda ÚKRK.


K jednotlivým projednávaným bodům byli přítomni i vedoucí oddělení, ministři a jiní funkcionáři.


Celkový počet zúčastněných na zasedání se tak pohyboval mezi dvaceti a třiceti osobami.


Náměty k projednání předkládali předsednictvu tajemníci i ministři vlád. Pořadí bodů určoval generální tajemník, respektive jeho sekretariát.


Z každého zasedání se vydávala oficiální zpráva, která byla předávána sdělovacím prostředkům.


Komunikaci mezi předsednictvem a sekretariátem zajišťoval generální tajemník, který řídil všeobecné oddělení ÚV, které jejich program a agendu zpracovávalo.

(Tento text vychází ze situace v 80. letech 20. století.)související texty:

Sjezd KSČ

Ústřední výbor KSČ

Generální tajemník ÚV KSČ

Předsednictvo ÚV KSČ

Sekretariát ÚV KSČ

Plénum ÚV KSČ

Komise ÚV KSČ

Ústřední kontrolní a revizní komise ÚV KSČ

Aparát ÚV KSČ

Oddělení ÚV KSČ

Vysoká škola politická ÚV KSČ

Ústav marxismu - leninismu


Komunistická strana Československa


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 146

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.