www.TOTALITA.cz

Komunistická strana Československa (KSČ)
stranické orgány - sekretariát ÚV KSČ

Byl volen ústředním výborem "k řízení běžné práce, hlavně organizování kontroly plnění usnesení a pro výběr kádrů".


Měl 13 členů: všichni tajemníci ÚV KSČ, předseda ÚV SSM a někteří další významní funkcionáři. Průměrný věk členů sekretariátu byl 60 let.


Zasedání sekretariátu

Sekretariát se scházel jednou týdně. Jednání řídil generální tajemník, který měl poslední slovo.


Tato zasedání věnovala pozornost převážně otázkám vnitřního fungování strany, otázkám propagandy a sdělovacích prostředků.


Sekretariát se zabýval kádrovými návrhy příslušejícími do nomenklaturního pořádku, vysíláním a přijímáním delegací, vnitrostátních či mezinárodních, stranických nebo mimostranických.

Schvaloval zahraniční cesty vybraného okruhu funkcionářů, udělování vyznamenání a cen českými i cizím občanům.


Vedoucí jednotlivých oddělení ÚV KSČ, někdy v součinnosti s nestranickou organizací (vládou, SSM apod.) předkládali návrhy usnesení a u důležitých usnesení přednesli zpravidla krátký úvodní příspěvek.


Zasedání se účastnili všichni členové sekretariátu, předseda ÚKRK, vedoucí oddělení ÚV KSČ a dalších institucí ÚV KSČ a k vybraným bodům ještě další. Celkem se schůzí účastnilo kolem 30 lidí.

(Tento text vychází ze situace v 80. letech 20. století.)související texty:

Sjezd KSČ

Ústřední výbor KSČ

Generální tajemník ÚV KSČ

Předsednictvo ÚV KSČ

Sekretariát ÚV KSČ

Plénum ÚV KSČ

Komise ÚV KSČ

Ústřední kontrolní a revizní komise ÚV KSČ

Aparát ÚV KSČ

Oddělení ÚV KSČ

Vysoká škola politická ÚV KSČ

Ústav marxismu - leninismu


Komunistická strana Československa


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 146

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.