www.TOTALITA.cz

Komunistická strana Československa (KSČ)
stranické orgány - Vysoká škola politická ÚV KSČ

Hlavním smyslem této školy byla teoretická příprava stranických kádrů. Měla být zároveň vědecko - výzkumným pracovištěm zabývajícím se otázkami teorie a dějin komunistického hnutí.


Absolvent byl oprávněn používat akademický titul RSDr.


V letech 1988 - 1989 byla škola ve velkém útlumu, nepožívala uvnitř strany téměř žádný respekt. Byla baštou stranického konservativismu, byla ji vytýkána strnulost, dogmatismus a odtržení výuky od aktuální politiky strany.

Měla 25 kateder, kabinetů, oddělení a pracovišť.


Působilo v nich celkem 228 pracovníků, z toho 202 politických pedagogů (profesorů, docentů, odborných asistentů), 20 odborných pedagogů a 6 politických nepedagogických pracovníků.


Dále na VŠP pracovalo ještě 101 administrativních pracovníků.

(Tento text vychází ze situace v 80. letech 20. století.)související texty:

Sjezd KSČ

Ústřední výbor KSČ

Generální tajemník ÚV KSČ

Předsednictvo ÚV KSČ

Sekretariát ÚV KSČ

Plénum ÚV KSČ

Komise ÚV KSČ

Ústřední kontrolní a revizní komise ÚV KSČ

Aparát ÚV KSČ

Oddělení ÚV KSČ

Vysoká škola politická ÚV KSČ

Ústav marxismu - leninismu


Komunistická strana Československa


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 146

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.