www.TOTALITA.cz

Komunistická strana Československa (KSČ)
oddělení ÚV KSČ

V odděleních probíhal hlavní díl činnosti ústředního výboru. Zabezpečovala vzájemnou informovanost v aparátu ÚV KSČ. Měla poskytovat přímou pomoc stranickým organizacím v centrálních státních orgánech.


Pečovala o ideovou výchovu a správné kádrové složení aparátu ÚV KSČ. Agenda jednotlivých oddělení plně kopírovala vládní agendu. Připravovaly se tu materiály pro schůze předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ. Oddělení průběžně vznikala a zanikala či se slučovala s jinými.


Oddělení:

 • Sekretariát generálního tajemníka
 • Všeobecné oddělení
 • Politicko-organizační oddělení
 • Oddělení propagandy a agitace
 • Oddělení masových a sdělovacích prostředků
 • Oddělení školství a vědy
 • Oddělení kultury
 • Ekonomické oddělení
 • Oddělení stranické práce v průmyslu
 • Oddělení stranické práce v zemědělství, potravinářském průmyslu, lesním a vodním hospodářství
 • Oddělení společenských organizací a národních výborů
 • Oddělení mezinárodní politiky
 • Oddělení státní administrativy
 • Oddělení hospodářské správy


Sekretariát generálního tajemníka

Zajišťoval celkovou organizační a administrativní činnost spojenou s prací generálního tajemníka ÚV KSČ.


Na základě pokynů generálního tajemníka opatřoval podklady, stanoviska a informace potřebné pro jeho činnost. Vedl dokumentaci domácích a zahraničních informací z tisku o činnosti ÚV KSČ, jeho orgánů a vedoucích funkcionářů.


Vedoucí sekretariátu generálního tajemníka měl v aparátu privilegované postavení, stejně tak do určité míry o všichni pracovníci sekretariátu.Všeobecné oddělení

Patřilo k nejvýznamnějším útvarům aparátu ÚV. Zabezpečovalo po organizační a technické stránce jednání pléna ÚV, předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ. Zhotovovalo protokoly a zápisy z těchto jednání, rozesílalo dokumenty podle stanovených rozdělovníků, vedlo jejich evidenci, sledovalo jejich vrácení. Kontrolovalo dodržování termínů přípravy materiálů pro orgány ÚV KSČ.


Oddělení dále vedlo evidenci usnesení ÚV KSČ, kontrolovalo dodržování termínů vyplývajících z plánu práce a usnesení orgánů ÚV KSČ.


Vydávalo bulletiny pro informaci nižších stranických orgánů. Zabezpečovalo práci s dopisy pracujících, vedlo jejich centrální evidenci, sledovalo lhůty jejich vyřizování. Vypracovávalo pro orgány ÚV pravidelné obsahové a statistické informace o těchto dopisech.


Přijímalo návštěvy členů a kandidátů strany i ostatních pracujících a zprostředkovávalo jejich styk s jednotlivými odděleními a útvary aparátu ÚV KSČ.


Zajišťovalo chod archivu ÚV KSČ. Zprostředkovávalo jednotný dálnopisný styk a písemný styk s nižšími stranickými orgány a organizacemi a naopak. Vypracovávalo návrhy směrnic pro zacházení se stranickými dokumenty.


Vedoucí Všeobecného oddělení byl zapisovatelem schůzí předsednictva ÚV KSČ a sekretariátu ÚV KSČ a podílel se na formulování konečných znění usnesení.


K 1. lednu 1989 mělo oddělení 21 pracovníků, z toho 3 z ČSLA.Politicko-organizační oddělení

Náplní práce tohoto oddělení bylo organizovat stranický život.


Zabezpečovalo úkoly související s kádrovou politikou orgánů ÚV KSČ. Vedlo celkovou evidenci nomenklaturních kádrů.


V oddělení byli instruktoři ÚV KSČ. Ti měli poznávat situaci v příslušných krajských a městských organizacích a vyhledávat kádrové rezervy. Instruktoři pomáhali stranickým orgánům v politické práci a v uvádění usnesení ÚV KSČ do praxe. Instruktoři většinu času pobývali na okresech či krajích a na ústřední výbor dojížděli, jen aby předali informace.Oddělení propagandy a agitace

Mělo na starosti zvyšování ideové úrovně stranických řad.


Rozpracovávalo úkoly politiky KSČ v oblasti tisku, rozhlasu a televize a novinářských svazech. Ústřední výbor prostřednictvím tohoto oddělení řídil po obsahové stránce stranické organizace v příslušných ústředních ideologických zařízeních a redakcích ústředních sdělovacích prostředků.


Oddělení přímo řídilo celozávodní výbory KSČ a základní organizace KSČ například v Tiskové agentuře ORBIS, v Nakladatelství Svoboda, v Muzeu Klementa Gottwalda, v Muzeu V. I. Lenina, v Ústavu pro výzkum veřejného mínění Federálního statistického úřadu.Oddělení masových a sdělovacích prostředků

Hlavní náplní bylo prosazování politiky KSČ ve sdělovacích prostředcích. Oddělení přímo řídilo celozávodní výbory KSČ (CZV KSČ) a závodní výbory KSČ (ZO KSČ) například v Tiskových podnicích KSČ, v Československém rozhlase a v Československé televizi.


Oddělení také zpracovávalo nejrůznější koncepce a návrhy ke zkvalitňování propagandistické činnosti.Oddělení školství a vědy

Mělo rozpracovávat a realizovat úkoly politiky KSČ a zabezpečování usnesení ÚV KSČ v oblasti školství a vědy.


Oddělení bylo rozděleno na odbory:

 • odbor vysokých škol
 • odbor základních a středních škol
 • odbor společenských věd
 • odbor přírodních a technických věd


Oddělení řídilo CZV a ZO KSČ například na Ministerstvu školství ČSR, Úřadu prezídia ČSAV, Ústavu pro filozofii a sociologii ČSAV, Ústavu státu a práva ČSAV, Ústavu československých a světových dějin ČSAV, Ústředním výboru odborových svazů pracovníků školství a vědy.Oddělení kultury

Mělo připravovat a zabezpečovat usnesení ÚV KSČ v oblasti kultury, umění a kulturně osvětové práce v kulturních a uměleckých institucích a zařízeních, uměleckých školách a svazech.


Bylo členěno na 3 odbory:

 • odbor pro literaturu a dramatické umění
 • odbor pro výtvarné a hudební umění
 • odbor kulturně-výchovné činnosti


Přímo řídilo stranické organizace na ministerstvu kultury ČSR, v Národním divadle, Svazu českých výtvarných umělců, Svazu českých spisovatelů.Oddělení stranické práce v průmyslu

Oddělení plnilo svou funkci při rozpracování a realizaci úkolů hospodářské politiky KSČ a prohlubování její vedoucí úlohy na úseku průmyslu, dopravy, spojů, stavebnictví, investic, státního a družstevního obchodu, místního hospodářství a ve výrobních, spotřebních a bytových družstvech.


Prostřednictvím tohoto oddělení orgány ÚV KSČ řídily po obsahové stránce stranické organizace v příslušných centrálních státních a hospodářských orgánech a institucích.

Oddělení stranické práce v zemědělství, potravinářském průmyslu, lesním a vodním hospodářství

Náplň a metody práce byly stejné jako v oddělení průmyslu, pouze s tím rozdílem, že se týkalo zemědělství a zemědělských potravinářských organizací a družstev.Ekonomické oddělení

Náplní tohoto oddělení bylo především řídit stranické organizace v centrálních hospodářských institucích:

 • Ministerstvo zahraničního obchodu ČSSR
 • Ministerstvo financí ČSSR a ČSR
 • Státní banka československá (SBČS)
 • Hlavní ústav SBČS pro ČSR
 • Československá obchodní banka
 • Státní plánovací komise
 • Česká plánovací komise
 • Federální statistický úřad
 • Státní a Česká komise pro vědecko-technický a investiční rozvoj
 • Úřad pro vynálezy a objevy
 • Státní arbitráž ČSSR a ČSR
 • Federální a Český cenový úřad
 • Správa federálních hmotných rezerv
 • Úřad pro normalizaci a měření
 • Čs. komise pro atomovou energii
 • Výzkumný ústav pro vědeckotechnický rozvoj
 • Ústřední ústav národohospodářského výzkumu
 • Výzkumný ústav vnějších ekonomických vztahů
 • Výzkumný ústav sociálně ekonomických informací a automatizace řízení Bratislava
 • Ústřední celní správa
 • Ústřední a Česká rada ČSVTS
 • Čs. obchodní a průmyslová komora
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČSSR a ČSR
 • Výbor lidové kontroly ČSSR a ČSR
 • Ministerstvo stavebnictví ČSR
 • Ministerstvo obchodu ČSR
 • Ministerstvo dopravy ČSSR
 • Ministerstvo spojů ČSR
 • Státní ústav národního zdraví
 • Ministerstvo zdravotnictví ČSR
 • Ústřední ředitelství spojů
 • atd.


Mělo realizovat úkoly hospodářské politiky KSČ zejména na úseku národohospodářského plánování a řízení národního hospodářství, technického a investičního rozvoje, vnějších ekonomických vztahů, životní úrovně, finanční, bankovní a peněžní soustavy, mzdové a cenové a sociální politiky.Oddělení společenských organizací a národních výborů

Prosazovalo vedoucí úlohu KSČ ve Federálním shromáždění a České národní radě, v národních výborech a ve společenských organizacích, zejména v odborové organizaci ROH, v SSM, v tělovýchovné organizaci ČSTV a Československém svazu žen.


Jeho velkou agendu tvořily kádrové otázky mnoha státních orgánů a organizací. Schvalování zahraničních cest nomenklaturních funkcionářů, návrhy na vyslání a přijímání státních a jiných delegací.Oddělení řídilo stranické organizace například v těchto institucích:

 • Kancelář prezidenta ČSSR
 • Úřad předsednictva vlády ČSSR
 • Úřad vlády ČSR
 • Ústřední rada odborů
 • Ústřední výbor SSM
 • Kancelář FS ČSSR
 • Federální výbor Svazu požární ochrany ČSSR a ČSR
 • ÚV ČSTV
 • ÚV SČSP
 • Světová odborová federace
 • Český svaz bytových družstev
 • Český svaz výrobních družstev
 • ÚV NF ČSSR
 • ÚV NF ČSR
 • Mezinárodní svaz studentstva
 • Cestovní kancelář mládeže (CKM)
 • Kancelář ČNR
 • ÚV Československého svazu žen
 • ÚV Českého svazu žen


Oddělení mezinárodní politiky

Oddělení se spolupodílelo na zajišťování politiky KSČ v oblasti styků a vzájemných vztahů s komunistickými a dělnickými stranami socialistických, kapitalistických a rozvojových zemí, kontaktů s mezinárodními organizacemi se sídlem v ČSSR a akreditovanými novináři a dalšími pracovníky bratrských stran žijících v ČSSR.


Sledovalo, hodnotilo a zpracovávalo hlavní mezinárodní politické problémy, "problematiku antikomunismu a ideologické diverze proti ČSSR" a zajišťovalo informace o mezinárodní problematice uprostřed strany.


Oddělení pečovalo o správnou kádrovou práci v zahraničně politické oblasti na základě rozhodnutí a pokynů orgánů ÚV KSČ. Rozhodovalo o zahraničních cestách nomenklaturních kádrů. Spolupracovalo při koordinování zahraničních styků společenských organizací při vysílání kádrů do mezinárodních organizací a sledovalo činnosti československých představitelů v těchto organizacích.


Oddělení přímo řídilo stranickou organizaci na ministerstvu zahraničí.


Bylo to velmi silné oddělení, protože mělo praktický monopol na zahraniční styky KSČ, tedy i styky s KSSS, které byly všemi považovány za mocensky rozhodující.Oddělení státní administrativy

Přezdívalo se mu "13. oddělení" a mělo na starosti bezpečnostní síly. Jeho úkolem bylo uplatňovat a hlavně posilovat vedoucí úlohu KSČ v silových resortech.


Do jeho kompetence spadaly stranické organizace na ministerstvu národní obrany, na federálním a národních ministerstvech vnitra. Vzhledem k tomu, že v těchto státních institucích byli téměř všichni zaměstnanci členy KSČ, mělo jejich řízení zvláštní charakter.


Pracovníci oddělení působili ve prospěch politiky strany v hlavních výborech KSČ na ministerstvech vnitra, v politické správě Pohraniční stráže, v politickém oddělení CO, VB a ve stranických organizacích prokuratury, justice a Svazarmu. Do oddělení byly zařazeny i Lidové milice.


Oddělení také vytvářelo podmínky k prohlubování internacionálních vztahů a spolupráce spřátelených armád a bezpečnostních orgánů bratrských socialistických států.Oddělení hospodářské správy

Toto oddělení spravovalo finance a majetek strany. Evidovalo a staralo se o členské příspěvky. Zajišťovalo materiálně-technickou základnu pro činnost KSČ, zvláště v dopravě, telekomunikacích a investiční výstavbě.


Oddělení mělo na starosti rekreace, léčebnou péči, řešení pracovně právních a sociálních záležitostí funkcionářů a pracovníků strany, péči o zahraniční hosty, materiální zajištění zasedání orgánů, porad aktivů apod.


Řídilo Stranický podnik služeb, navrhovalo hlavní ukazatele pro tiskové podniky Rudého práva a vypracovávalo návrhy metodických pokynů a závazných ukazatelů pro různé úseky stranického hospodaření. Vypracovávalo návrhy mzdových fondů.

(Tento text vychází ze situace v 80. letech 20. století.)související texty:

sdělovací prostředky

cenzura


Sjezd KSČ

Ústřední výbor KSČ

Generální tajemník ÚV KSČ

Předsednictvo ÚV KSČ

Sekretariát ÚV KSČ

Plénum ÚV KSČ

Komise ÚV KSČ

Ústřední kontrolní a revizní komise ÚV KSČ

Aparát ÚV KSČ

Oddělení ÚV KSČ

Vysoká škola politická ÚV KSČ

Ústav marxismu - leninismu


Komunistická strana Československa


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 146

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.