www.TOTALITA.cz

Komunistická strana Československa (KSČ)
stranické orgány - aparát ÚV KSČ

Nevolenou část ústředního výboru tvořil jeho aparát a další stranická zařízení. Aparát ÚV KSČ byl nejdůležitějším mocenským nástrojem stranického vedení.


Aparát byl složen z několika oddělení, personálně obsazených politickými a technickými pracovníky.


Od roku 1973 byl organizačně rozdělen do 13 oddělení, 55 odborů a 4 útvarů ÚKRK. Šlo o 520 politických a 318 odborných, administrativních a technických pracovníků. V průběhu let 1974 - 1989 docházelo v organizační struktuře ke změnám.Vedoucí oddělení

Nejvyšší funkcí v aparátu byl vedoucí oddělení. Byl přímo podřízen tajemníkovi pro danou oblast a na jeho pokyn připravoval podklady pro jednání orgánů ÚV KSČ.


Vedoucí oddělení měl 1 až 3 zástupce, kteří byli většinou i vedoucími odborů. Vedoucí odboru byl odpovědný za přidělenou oblast.Instruktoři a referenti

V jednotlivých odděleních dále působili řadoví pracovníci - instruktoři nebo referenti. Ti měli na starosti jednu nebo více institucí, které byly přímo řízené nebo spadaly do odpovědnosti daného oddělení.


Instruktoři působili na nižších úrovních stranické hierarchie (kraje, okresy), kde instruovali placené pracovníky strany (ne volené funkcionáře), jak pracovat s usneseními a směrnicemi ústředního výboru, sekretariátu nebo předsednictva.


V odděleních působilo několik konzultantů - poradců.

Stážisté

Dále v aparátu působili stážisté. Stáž měla u některých pracovníků sloužit "k ověření jejich předpokladů pro práci ve stranickém aparátu nebo cílevědomé politické přípravě kádrových rezerv".


Na stáž trvající od 3 měsíců do 1 roku byli členové strany vybíráni jednotlivými odděleními a jejich přijetí musel schválit sekretariát ÚV KSČ.Uvolnění předsedové CZV

Do aparátu ÚV KSČ patřili také uvolnění předsedové CZV KSČ přímo řízených centrálních státních a hospodářských institucí a tajemníci Hlavních správ Ministerstva vnitra a ČSLA.V roce 1988 byl aparát ÚV KSČ složen takto:

  • 7 instruktorů - lektorů
  • 279 instruktorů - lektorů s vysokou školou
  • 66 konzultantů
  • 47 vedoucích odborů - instruktoři pro krajské výbory KSČ
  • 46 zástupců vedoucích oddělení - pomocníků tajemníka


Aparát ÚV KSČ sídlil v budově na Nábřeží Ludvíka Svobody.

(Tento text vychází ze situace v 80. letech 20. století.)související texty:

Sjezd KSČ

Ústřední výbor KSČ

Generální tajemník ÚV KSČ

Předsednictvo ÚV KSČ

Sekretariát ÚV KSČ

Plénum ÚV KSČ

Komise ÚV KSČ

Ústřední kontrolní a revizní komise ÚV KSČ

Aparát ÚV KSČ

Oddělení ÚV KSČ

Vysoká škola politická ÚV KSČ

Ústav marxismu - leninismu


Komunistická strana Československa


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 146

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.