www.TOTALITA.cz

Komunistická strana Československa (KSČ)
stranické orgány - plénum ÚV KSČ

Plénum ÚV KSČ mělo rozsáhlé pravomoci, především kádrové a programové. Ve skutečnosti patřilo z nejvyšších orgánů strany k nejbezbrannějším (nepočítáme-li sjezd) a jeho úlohou bylo schvalovat předsednictvem předkládané materiály.


Podíl členů a kandidátů ÚV KSČ na spolurozhodování ve stranických záležitostech se mnoho nelišil od řadových členů strany.


Jediným privilegiem řadových členů a kandidátů ÚV KSČ, pokud nepracovali přímo v aparátu ústředního výboru, byla větší informovanost o dění na nejvyšší úrovni.Zasedání ÚV KSČ

Bylo svolávané předsednictvem ÚV KSČ nejméně 3 - 4 do roka. Pořadová čísla zasedání začínala po každém sjezdu vždy znovu od začátku.


Každé zasedání bylo věnováno určité problematice - zemědělství, ideologii, školství apod.


Zasedání probíhala ve Španělském sále Pražského hradu. Předsednictvo zasedání tvořili členové a kandidáti předsednictva ÚV, předseda ÚKRK, tajemníci ÚV, členové sekretariátu ÚV.

Na zasedání měl hlavní projev tajemník ÚV pro problematiku, které bylo zasedání věnováno. Předsednictvo a sekretariát podaly zprávy o své činnosti. Následovaly organizační a kádrové otázky. Teprve poté byla otevřena diskuse, ve které vystupovali řadoví členové ÚV.


Na závěr bylo jednohlasně schváleno usnesení ústředního výboru navržené předsednictvem ÚV. Závěrečnou řeč měl, stejně jako úvodní, generální tajemník.


Ideologický význam zasedání byl v tom, že veřejně formulovalo politiku strany v dané oblastí - stranické dokumenty a usnesení byly uváděny: "v rámci úkolů vytýčených x-tým sjezdem strany a v souladu s usnesením y-tého zasedání ÚV KSČ…"


Publicitu ze zasedání, včetně formy zpravodajství sdělovacích prostředků a přesných časů jejich zveřejnění, předem schvalovalo předsednictvo ÚV KSČ.

(Tento text vychází ze situace v 80. letech 20. století.)související texty:

Sjezd KSČ

Ústřední výbor KSČ

Generální tajemník ÚV KSČ

Předsednictvo ÚV KSČ

Sekretariát ÚV KSČ

Plénum ÚV KSČ

Komise ÚV KSČ

Ústřední kontrolní a revizní komise ÚV KSČ

Aparát ÚV KSČ

Oddělení ÚV KSČ

Vysoká škola politická ÚV KSČ

Ústav marxismu - leninismu


Komunistická strana Československa


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 146

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.