www.TOTALITA.cz

Charta 77 - přehled dokumentů

rok 1989

2. 1. 1989

Sdělení o nové trojici mluvčích Charty 77 s přiloženými životopisy T. Hradílka, D. Němcové a S. Vondry – 1/89.


8. 1. 1989

Sdělení Federálnímu shromáždění, předsednictvu vlády a generální prokuratuře ČSSR a federálnímu ministerstvu vnitra o případu J. Babjaka z Michalovců, který zemřel na následky bití hlídkou Veřejné bezpečnosti – 2/89.


11. 1. 1989

Stanovisko, v souvislosti s katastrofou nad městem Lockerbie, s požadavkem Federálnímu shromáždění a předsednictvu vlády ČSSR, aby se čs. výbušnina nedostávala do rukou zahraničních teroristických organizací – 3/89.


před 15. 1. 1989

Vzpomínka na J. Palacha, myšlená jako projev na nezávislé manifestaci v Praze 15. 1. 1989 – 4/89.


17. 1. 1989

Dopis vládám signatářských států helsinského Závěrečného aktu o brutálních policejních zásazích proti účastníkům vzpomínkových manifestací v Praze 15.-16. ledna (dokumenty 5-9/89 podepsal pouze T. Hradílek, ostatní mluvčí byli ve vězení) – 5/89.


17. 1. 1989

Sdělení o hladovce kolektivu mluvčích a aktivistů Charty 77 na protest proti věznění čs. občanů z politických a náboženských důvodů a na protest proti uvěznění těch, kdo chtěli položením květin uctít památku J. Palacha – 6/89.


20. 1. 1989

Dopis Mezinárodní společnosti pro lidská práva (IGFM) v Curychu, Vídni a Frankfurtu n/M. s poděkováním za organizaci mezinárodní řetězové hladovky s cílem dosáhnout amnestie čs. politických vězňů – 7/89.


22. 1. 1989

"Prohlášení k lednovým událostem", stanovisko k událostem, jež se odehrály v ČSSR v souvislosti s 20. výročím úmrtí J. Palacha – 8/89.


23. 1. 1989

Soupis čs. politických vězňů ke 23. 1. 1989 – 9/89.


6. 2. 1989

Výzva nezávislým iniciativám a obhájcům lidských práv ve východní Evropě k solidaritě a pomoci rumunskému obyvatelstvu, na vědomí časopisu Romania Libera v Budapešti, Amnesty International, FIDH, International Helsinki Federation – 10/89.


10. 2. 1989

Dopis prezidentu republiky, Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR, Čs. výboru pro evropskou bezpečnost a spolupráci, Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a Mezinárodní helsinské federaci pro lidská práva, se stanoviskem k závěrečnému dokumentu vídeňské následné schůzky KBSE a požadavky vznesené v této souvislosti na čs. státní orgány – 11/89.


12. 2. 1989

Prohlášení adresované Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci a ČTK o nutnosti řešit společenskou situaci v Československu dialogem se všemi občany, nikoli mocenskou konfrontací – 12/89.


15. 2. 1989

Sdělení o počtu signatářů s krátkým výkladem o poslání a historii Charty 77; přiložen text Prohlášení Charty 77 z ledna 1977 – 13/89.


18. 2. 1989

Dopis vládám účastnických zemí KBSE, všem přátelům doma i v zahraničí s poděkováním za projevy solidarity a morální podpory a upozornění, že vláda a parlament ČSSR postupují v příkrém rozporu se závazky přijatými na následné schůzce ve Vídni – 14/89.


19. 2. 1989

Zamyšlení nad obětí J. Zajíce – 15/89.


19. 2. 1989

Hodnotící stať k 75. narozeninám B. Placáka – 16/89.


24. 2. 1989

Prohlášení odsuzující iránský státní terorismus, stanovisko k případu britského spisovatele Salmana Rushdieho, – 17/89.


25. 2. 1989

Dopis Výboru pro podání návrhu na udělení Nobelovy ceny míru V. Havlovi s vyjádřením podporu návrhu – 18/89.


28. 2. 1989

Děkovný dopis maďarským přátelům za solidaritu s V. Havlem a dalšími politickými vězni – 19/89.


1. 3. 1989

Sdělení o setkání signatářů Charty 77 s dánským ministrem zahraničí U. Ellemannem-Jensenem za jeho návštěvy ČSSR – 20/89.


2. 3. 1989

Výzva prezidentu republiky k zastavení trestního stíhání proti účastníkům manifestací v lednu 1989 a k prominutí trestů v případech, kdy již byly vyneseny rozsudky – 21/89.


12. 3. 1989

Dopis zaslaný vládě ČSSR a příslušným ministerstvům u příležitosti setkání expertů z ČSSR a šesti sousedních zemí v Praze, o potřebě znovu přezkoumat projekt vodního díla Gabčíkovo-Nagymaros, – 22/89.


13. 3. 1989

Prohlášení o podvržených dopisech v souvislosti s údajnou sbírkou na neexistující konto nezávislých iniciativ, směřující k jejich diskreditaci – 23/89.


13. 3. 1989

Blahopřejný telegram nazávislým skupinám v Maďarsku k obnovení 15. března jako maďarského státního svátku – neočíslováno.


27. 3. 1989

Děkovný dopis nezávislé samosprávné odborové organizaci Solidarita, Polsko-čs. solidaritě, hnutí Svoboda a mír, Polské socialistické straně demokratické revoluce, Konfederaci nezávislého Polska, Helsinskému výboru v Polsku a Polské socialistické straně za projevy solidarity s obhájci lidských práv v Československu a ocenění významu nezávislých občanských iniciativ pro demokratizaci zemí sovětského bloku – 24/89.


28. 3. 1989

Analýza "Slovo ke školství" o kritickém stavu čs. školství a potřebě zavést demokratický školský systém, adresovaná Federálnímu shromáždění, ministerstvu školství ČSR, ÚV KSČ a Učitelským novinám – 25/89.


31. 3. 1989

Seznam signatářů Prohlášení Charty 77 od 1. 1. do 31. 3. 1989 – 26/89.


3. 4. 1989

Prohlášení vládě ČSSR a Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci, kritizující úřední postihy signatářů nedávných občanských peticí, založených na ústavou zaručeném petičním právu, a vyzývající občany, aby své petiční právo bránili – 27/89.


5. 4. 1989

Analýza "Tragédie židů v čs. poválečné skutečnosti", kritizující devastaci židovských kulturních památek v ČSSR a zamlčování úlohy Židů v čs. dějinách, zaslaná vládě ČSSR, ministerstvu kultury ČSR, sekretariátu pro věci církevní v předsednictvu vlády ČSSR, Radě židovských náboženských obcí (ŽNO) a ŽNO v Praze, Státnímu úřadu památkové péče a ochrany přírody a ústřednímu výboru Českého svazu protifašistických bojovníků – 28/89.


8. 4. 1989

Výzva všem lidem dobré vůle doma i v zahraničí na záchranu života S. Devátého, který drží ve vězení protestní hladovku, podepsaná 26 členy kolektivu mluvčích Charty 77 a zaslána na vědomí vládě ČSSR, Mezinárodní helsinské federaci a Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci – 29/89.


15. 4. 1989

Zpráva o akcích na záchranu S. Devátého a o jeho propuštění z vazby po 30 dnech protestní hladovky, podepsal též P. Bartoš za Výbor na obranu S. Devátého, posláno na vědomí Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci – 30/89.


17. 4. 1989

Dopis společnosti Memorial v Moskvě, jímž Charta 77 vítá činnost společnosti, protože je nezbytné zhodnotit tragické důsledky stalinismu, což se týká i jeho působení v Československu, kde stalinismus je stále součástí přítomnosti; Charta 77 navrhuje uspořádat v Praze v listopadu 1989 východoevropský seminář o stalinismu; podepsal též J. Hájek – 31/89.


20. 4. 1989

Vzpomínková stať k 1. výročí úmrtí (23/88) P. Wonky – 32/89.


21. 4. 1989

Zdravice sjezdu Radikální strany v Budapešti – 33/89.


22. 4. 1989

Protestní telegram prvnímu tajemníkovi Komunistické strany Gruzie proti brutálnímu nasazení armády k potlačení demonstrace civilního obyvatelstva v Tbilisi – nečíslováno.


22. 4. 1989

Telegram skupině Důvěra ve Lvově, protestující proti postupu milice vůči předvolebnímu shromáždění v ukrajinském Lvově – nečíslováno.


23. 4. 1989

Prohlášení o tradici prvomájových oslav a možnosti využít nadcházejících prvomájových průvodů k projevům občanské vůle, zejména k upozornění na porušování lidských práv – 34/89.


27. 4. 1989

Vzponínková stať k prvnímu výročí (27/88) úmrtí J. Šavrdy – 35/89.


5. 5. 1989

Analýza pro konferenci o lidské dimenzi KBSE v Paříži, pohled na politiku represí a perzekuci občanské vůle, uplatňovanou státem v ČSSR, ve světle závazků přijatých čs. představiteli v rámci helsinského procesu – 36/89.


13. 5. 1989

Dopis generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ M. Jakešovi, odmítající nadcházející státní návštěvu N. Ceaušesca v ČSSR – 37/89.


15. 5. 1989

Nekrolog k úmrtí D. Tatarky – 38/89.


15. 5. 1989

Dopis vládě ČSSR, požadující, aby veřejnost byla seznámena s riziky, jež pro životní prostředí představuje zahájení těžby zlata metodou kyanidového louzení v nalezišti Mokrsko; na vědomí podniku Geoindustria, časopisům Vesmír a Nika a tiskovým agenturám – 39/89.


23. 5. 1989

Otevřený dopis členským zemím NATO ke 40. výročí vzniku Severoatlantického paktu, s požadavkem, aby státy NATO vyhlásily vůli jednat se státy Varšavské smlouvy o rozpuštění obou paktů do roku 2000; podepsali též J. Dientsbier, V. Havel a V. Malý – 40/89.


23. 5. 1989

Nekrolog k úmrtí filmového režiséra P. Juráčka – 41/89.


23. 5. 1989

Dopis veřejnému shromáždění END (Evropské jaderné odzbrojení) v Londýně, děkující za pozvání a projevy solidarity a vítající, že se shromáždění bude zabývat podnětem (35/88) mírového semináře Praha 88 k vytvoření celoevropské reprezentativní nevládní instituce – 42/89.


28. 5. 1989

Další (22/89) dopis vládě ČSSR k vodnímu dílu Gabčíkovo-Nagymaros – 43/89.


28. 5. 1989

Dopis velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze a ministerskému předsedovi ČLR s poselstvím solidarity s požadavky demonstrujících čínských studentů a výzvou ke zdrženlivosti a rozvaze na adresu čínského vedení – 44/89.


5. 6. 1989

Protestní dopis velvyslanectví ČLR v Praze k masakru studentů pokojně demonstrujících za lidská práva v Pekingu – 45/89.


16. 6. 1989

Poselství občanům Maďarska při příležitosti celonárodního pietního aktu na paměť Imreho Nagye a spolupracovníků dne 16. 6. 1989 – 46/89.


24. 6. 1989

Prohlášení "Buďme stateční jako František Stárek" k soudnímu procesu s vydavatelem samizdatových časopisů Vokno a Voknoviny F. Stárkem a I. Vojtkovou – 47/89.


29. 6. 1989

Blahopřejný dopis Františku kardinálu Tomáškovi k 90. narozeninám – 48/89.


30. 6. 1989

Seznam signatářů Prohlášení Charty 77 od 1. 4. do 30. 6. 1989 – 49/89.


10. 7. 1989

Stanovisko k přípravě nové ústavy a tzv. vedoucí úloze KSČ, zaslané na vědomí komisi ÚV KSČ pro vypracování nové ústavy – 50/89.


10. 7. 1989

Prohlášení k 200. výročí Deklarace práv člověka a občana, vyhlášené v srpnu 1789 francouzským Národním shromážděním; přiloženo plné znění deklarace – 51/89.


21. 7. 1989

Prohlášení "Kdo seje vítr a kdo má sklidit bouři?" k difamační kampani čs. policie a sdělovacích prostředků, v níž je spojována aktivita občanských iniciativ s násilnými akcemi a terorismem, zaslané na vědomí generální prokuratuře ČSSR a sdělovacím prostředkům – 52/89.


8. 8. 1989

Dopis vládě ČSSR a ministerstvu vnitra ČSR se stanoviskem k výstavbě koksárny u Stonavy, vyjádření obav našich i polských občanů o ekologické ohrožení – 53/89.


19. 8. 1989

Pozdravné poselství účastníkům mezinárodní konference o právu národů na sebeurčení a rovnoprávnost, konané v Rize 21.-22. 8. 1989 – nečíslováno.


26. 8. 1989

Děkovný dopis organizacím FIDESZ v Budapešti za účast na pražské protestní manifestaci 21. 8. 1989, při níž byli dva maďarští občané vzati do vazby – 54/89.


31. 8. 1989

Společná souhrnná zpráva Charty 77 a VONS na vědomí Federálnímu shromáždění ČSSR a Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci, k procesu se S. Devátým, který byl u okresního soudu v Gottwaldově (Zlín) odsouzen 29. 8. 1989 pro údajné pobuřování k trestu odnětí svobody na 20 měsíců nepodmíněně – 55/89.


14. 9. 1989

Prohlášení vládě ČSSR, na vědomí sdělovacím prostředkům, k situaci uprchlíků z NDR, kteří se uchýlili do prostor velvyslanectví SRN v Praze, požadavek poskytnutí veškeré pomoci při řešení hygienické, zdravotní a ubytovací situace, a připomínající, že jediným zásadním řešením je nastolení demokratických poměrů v NDR – 56/89.


14. 9. 1989

Kritický příspěvek k veřejné diskusi o potřebě zásadní změny dosavadního školského a vzdělávacího systému; přiložena analýza "Školský a vzdělávací systém", vzniklá v prostředí Charty 77 – 57/89.


15. 9. 1989

Sdělení o setkání signatářů Charty 77 s francouzskou ministryní za její návštěvy ČSSR – 58/89.


18. 9. 1989

Sdělení o předání funkce mluvčího Charty 77 na dobu 52 dnů, které musí S. Vondra strávit výkonem trestu ve vězení, V. Havlovi – 59/89.


21. 9. 1989

Společné prohlášení Charty 77 a VONS o solidaritě s uvězněnými občany z Lipska, obviněnými z nezákonného srocování, zároveň výzva ke všem demokratům Polska, Maďarska a SSSR k veřejné solidaritě s uvězněnými – 60/89.


25. 9. 1989

Blahopřání k narozeninám J. Koláře – 61/89.


30. 9. 1989

Seznam signatářů Prohlášení Charty 77 od 1. 7. do 30. 9. 1989 – 62/89.


5. 10. 1989

Žádost poslancům Federálního shromáždění, aby neprojednávali připravené novely trestního a tiskového zákona a další návrhy zákonů, které jsou v rozporu s mezinárodními závazky ČSSR v oblasti lidských práv a žádost vládě ČSSR, aby dotyčné návrhy zákonů předložila k veřejné diskusi a vzala v úvahu návrhy nezávislých iniciativ – 63/89.


13. 10. 1989

Prohlášení k neúspěšnému jednání s pražskými úřady o poskytnutí vhodných prostor k důstojné oslavě 28. října nezávislými iniciativami a občany, kteří se nechtějí zúčastnit oficiálních oslav – 64/89.


14. 10. 1989

Prohlášení k případu P. Cibulky, který byl několikrát vězněn za své občanské postoje a nyní je už rok ve vazbě, obviněn z trestných činů, které nespáchal – 65/89.


22. 10. 1989

Prohlášení k 10. výročí procesu se členy VONS, které rekapituluje okolnosti policejní akce a soudního procesu z roku 1979 a veřejně žádá generálního prokurátora ČSSR, aby se postaral o rehabilitaci osob za práci ve VONS protiprávně odsouzených anebo stále ještě stíhaných – 66/89.


Připravovaný dokument 67/89, zamýšlený jako prohlášení nezávislých iniciativ k 28. říjnu, nebyl vydán.


4. 11. 1989

Nekrolog k úmrtí M. Hübla – 68/89.


4. 11. 1989

Sdělení o vyhlášení ankety o občanské morálce v Československu; přiloženy odpovědi V. Chramostové na 5 otázek ankety – 69/89.


8. 11. 1989

Výzva poslancům Federálního shromáždění, aby odmítli předložený návrh zákona o tisku a ostatních hromadných informačních prostředcích, protože odporuje mezinárodním závazkům ČSSR v rámci helsinského procesu, na vědomí Mezinárodní helsinské federaci a Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci – 70/89.


9. 11. 1989

Prohlášení k celonárodnímu a mezinárodnímu významu svatořečení Anežky Přemyslovny – 71/89.


18. 11. 1989

Prohlášení stanoviska k situaci v zemi po brutálním zásahu policie proti pokojné demonstraci 17. 11. 1989 – 72/89.


29. 11. 1989

Vzponínková stať k výročí úmrtí F. Kriegla – 73/89.


15. 12. 1989

Dopis J. G. Bonerové a všem přátelům A. Sacharovova k jeho úmrtí – 74/89.


29. 12. 1989

Blahopřání V. Havlovi ke zvolení prezidentem republiky – 75/89.


31. 12. 1989

Seznam dalších 141 signatářů Prohlášení Charty 77 od 1. 10. do 31. 12. 1989 – 76/89.dokumenty z ostatních let:

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

1989související texty:

Charta 77

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných


úvodní strana části


autor textu: Pavel Zvěřina

použitá literatura: 57

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.