www.TOTALITA.cz

Charta 77 - přehled dokumentů

rok 1987

6. 1. 1987

Sdělení o nové trojici mluvčích Charty 77 s přiloženými životopisy J. Litomiského, L. Šilhánové a J. Vohryzka – 1/87.


6. 1. 1987

Výzva "Slovo ke spoluobčanům", určená čs. veřejnosti k důslednému občanskému postoji v každodenním životě; kromě současných mluvčích ji podepsali také J. Hájek, V. Havel, M. Palouš, A. Šabatová a J. Štern – 2/87.


6. 1. 1987

Dopis signatářům Charty 77 s analýzou 10 let činnosti Charty 77, stanoviskem a návrhy k metodám práce; přiložen text Prohlášení Charty 77 z 1. 1. 1977 – 3/87.


3. 1. 1987

Novoroční pozdravný dopis A. Sacharovovi – 4/87.


14. 1. 1987

Děkovný dopis dánskému deníku Politiken a švédskému deníku Dagens Nyheterr za Cenu svobody, udělenou Chartě 77 k 10. výročí jejího vzniku – 5/87.


15. 1. 1987

Děkovný dopis Karlu Janovi ze Schwarzenbergu za poskytnutí prostorů pro Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury na zámku Schwarzenberg ve Spolkové republice Německo – 6/87.


22. 1. 1987

Blahopřejný dopis L. Hejdánkovi k udělení čestného doktorátu univerzitou v Amsterodamu – 7/87.


30. 1. 1987

Dopis pražskému primátorovi, na vědomí předsedům vlád ČSSR a ČSR, předsedovi Federálního shromáždění a předsedovi České národní rady o problematice bytů pro mladé lidi v Praze s přiloženým rozborem – 8/87.


10. 2. 1987

Prohlášení o policejních opatřeních proti signatářům Charty 77 v souvislosti s návštěvami zahraničních politiků v Praze ve dnech 2.-3. 2. 1987 – 9/87.


12. 2. 1987

Blahopřejný dopis V. Sacherovi k 80. narozeninám – 10/87.


17. 2. 1987

Sdělení o setkání signatářů Charty 77 s představiteli Kongresu USA za jejich návštěvy v ČSSR – 11/87.


20. 2. 1987

Blahopřejný dopis G. Skillingovi k 75. narozeninám – 12/87.


2. 3. 1987

Kondolence norskému velvyslanectví v Praze k úmrtí norského ministra zahraničí K. Frydenlunda – 13/87.


2. 3. 1987

Stanovisko, formulované jako iniciativa ve smyslu petičního práva, zaslané prezidentu republiky, předsedům vlády ČSSR a Federálního shromáždění a Rudému praavu, o nezbytnosti uvést čs. právní řád do souladu s mezinárodními dohodami o lidských a občanských právech, které Československo ratifikovalo – 14/87.


3. 3. 1987

Vzpomínková stať k 10. výročí úmrtí J. Patočky – 15/87.


6. 3. 1987

Sdělení o setkání signatářů Charty 77 s poslanci norského parlamentu za jejich návštěvy v Praze – 16/87.


10. 3. 1987

Výzva u příležitosti soudního procesu, aby bylo osvobozeno pět členů Jazzové sekce Svazu hudebníků – 17/87.


20. 3. 1987

Dopis odpovídající Socialistické straně Itálie na pozvání na sjezd – 18/87.


24. 3. 1987

Protestní výzva "Zastavte politické procesy", zaslaná prezidentovi republiky, předsednictvu vlády ČSSR, Federálnímu shromáždění a ministerstvu spravedlnosti ČSR a vyjadřující znepokojení nad množícími se politickými procesy proti nekonformním občanům – 19/87.


23. 3. 1987

Dopis M. Gorbačovovi, napsaný při příležitosti jeho návštěvy v ČSSR, požadující, aby sovětská politika pravdivě zhodnotila překážky dobrých vztahů mezi národy ČSSR a SSSR; podepsáno též 18 bývalých mluvčích Charty 77 – 20/87.


23. 3. 1987

Dopis prezidentu republiky, předsedům vlády ČSSR a Federálního shromáždění, ministrům a poslancům, se souborem požadavků, vytyčených při příležitosti návštěvy M. Gorbačova v ČSSR k tomu, jak vyřešit krizi čs. společnosti a jak vést jednání o odchodu sovětských vojsk ze země – 21/87.


25. 3. 1987

Děkovný dopis Mírové sekci Studentského kulturního střediska v Lublani za dopis k 10. výročí Charty 77 – 22/87.


27. 3. 1987

Dopis Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR, upozorňující na násilné akce proti místnostem a budovám maďarských menšinových kulturních institucí v Bratislavě v noci 8.-9. 3. 1987; příloha: Informace Výboru na obranu práv maďarské menšiny v ČSSR z 10. 3. 1987 – 23/87.


30. 3. 1987

Dopis Výboru na obranu maďarské menšiny v ČSSR, vyjadřující stanovisko k protimaďarským incidentům v Bratislavě a podpora protestu proti kulturní diskriminaci maďarské menšiny – 24/87.


30. 3. 1987

Dopis maďarskému časopisu Beszélö, vyjadřující stanovisko ke kulturní diskriminaci maďarské menšiny na Slovensku – 25/87.


29. 3. 1987

Děkovný dopis Mezinárodnímu výboru Labour Party v Londýně za pozdravy k 10. výročí Charty 77 a za podporu jejích stanovisek – 26/87.


31. 3. 1987

Výzva Federálnímu shromáždění, aby se zabývalo podněty obsaženými v otevřeném dopise J. Svobody Federálnímu shromáždění z 3. 3. 1987 k problematice základní vojenské služby v ČSSR; dopis přiložen – 27/87.


5. 4. 1987

Seznam dalších signatářů a sdělení o odvolání dvou podpisů – 28/87.


12. 4. 1987

Dementi mylné zprávy o tom, že Charta 77 poslala M. Gorbačovovi další dopis dodatkem k dopisu z 23. 3. (20/87) – 29/87.


14. 4. 1987

Dopis delegátům XI. sjezdu Revolučního odborového hnutí v Praze s kritikou nečinnosti čs. odborů a výzva k důsledné obhajobě práv a zájmů čs. pracujících – 30/87.


15. 4. 1987

Dopis odpovídající na pozvání k účasti na semináři Mezinárodní mír a helsinské dohody ve Varšavě – 31/87.


14. 4. 1987

Sdělení o setkání signatářů Charty 77 se zástupci Senátu USA za jejich návštěvy v Praze – 32/87.


30. 4. 1987

Dopis všem vládním a zastupitelským orgánům, ČSAV a Čs. tiskové kanceláři s výzvou k veřejné diskusi o znečištění ovzduší v Československu s přiloženou analýzou "Aby se dalo dýchat", která byla vypracována z podnětu Charty 77 – 33/87.


30. 4. 1987

Dopis kulturnímu výboru České národní rady, ministerstvu školství ČSR a dalším institucím, vyjadřující stanovisko k připravovaným změnám pravidel českého pravopisu, s požadavkem veřejné diskuse o všech aktuálních otázkách jazykové kultury – 34/87.


5. 5. 1987

Dopis prezidentu republiky, předsedům Federálního shromáždění a vlády ČSSR protestující proti policejnímu zásahu vůči třem dělníkům, kteří v prvomájovém průvodu v Olomouci rozvinuli transparent s nápisem "CHARTA 77 VYBÍZÍ K OBČANSKÉ KURÁŽI" – 35/87.


14. 5. 1987

Dopis předsedům vlády ČSSR a ČSR, ministrovi vnitra ČSSR, federálnímu ministerstvu pro technický a investiční rozvoj s dokumentací o nezákonné praxi znemožňující cesty do zahraničí; přílohy vypracované M. Dymáčkem – 36/87.


24. 5. 1987

Sdělení o setkání signatářů Charty s představiteli australské vládní delegace za jejich návštěvy ČSSR – 37/87.


26. 5. 1987

Analýza nazákonné povolovací praxe při cestování čs. občanů do ciziny, jež je v rozporu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech; přiložena dokumentace pěti konkrétních případů, zasláno předsedovi vlády, předsedovi Federálního shromáždění, ministrovi vnitra ČSSR – 38/87.


květen 1987

Děkovný dopis předsedovi Komise pro bezpečnost a spolupráci v Evropě amerického kongresu za vypracování a vydání knihy "Jedenáct let po Helsinkách" – 39/87.


3. 6. 1987

Dopis mírovým aktivistům NDR se stanoviskem k návrhu na veřejné vystoupení v průběhu Závodu míru a na vydání společného prohlášení občanů států Varšavské smlouvy – 40/87.


10. 6. 1987

Zpráva o konání 1. tématického fóra Charty 77 k ekologické problematice – 41/87.


24. 6. 1987

Dopis Federálnímu shromáždění, České národní radě a Obvodnímu národnímu výboru v Praze 6 s prohlášením a návrhy k události v pražské restauraci, kde důstojník Státní bezpečnosti zastřelil číšníka – 42/87.


30. 6. 1987

Seznam dalších signatářů – 43/87.


2. 7. 1987

Sdělení o setkání signatářů Charty 77 s delegací Spolkového sněmu NSR za její návštěvy ČSSR – 44/87.


5. 7. 1987

Nekrolog k úmrtí V. Černého – 45/87.


6. 7. 1987

Dopis kongresu END (Evropské jaderné odzbrojení) v Coventry se stanoviskem k otázkám uvolňování mezinárodního napětí a s návrhem na schůzku a uspořádání semináře v Praze – 46/87.


1. 8. 1987

Prohlášení k výročí 21. srpna 1968, v němž se vysvětluje pojem "národní smíření na demokratickém základě" a vytyčují se základní požadavky: amnestie politických vězňů, možnost pracovního uplatnění a studia pro všechny podle schopností, vyřešení problému exilu a odsun sovětských vojsk ze země – 47/87.


5. 8. 1987

Sdělení prezidentu republiky, Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR, ministerstvu spravedlnosti ČSR, Čs. tiskové kanceláři a čs. veřejnosti, uvádějící sborník kritických statí "O československém vězeňství", který vznikl v nezávislém prostředí a Charta 77 ho zveřejnila – 48/87.


5. 8. 1987

Blahopřání L. Jankovcové k 90. narozeninám – 49/87.


7. 8. 1987

Protest prezidentu republiky, minsterstvu spravedlnosti ČSR proti rozsudku Nejvyššího soudu ČSSR nad bratry Wonkovými – 50/87.


24. 8. 1987

Sdělení k úmrtí a pohřbu V. Sachera – 51/87.


7. 9. 1987

Hodnotící stať k 50. výročí úmrtí T. G. Masaryka – 52/87.


15. 9. 1987

Dopis České národní radě k její odopovědi J. Vohryzkovi na podnět Charty (42/87) k vyšetření případu v pražské restauraci – 53/87.


18. 9. 1987

Odpověď Labour Party v Londýně na pozvání k účasti Charty 77 na výroční konferenci strany – 54/87.


25. 9. 1987

Dopis vídeňské následné schůzce Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě se stanoviskem k návrhu uspořádat mezinárodní fórum o humanitárních otázkách a aspektech helsinského procesu v Moskvě – 55/87.


30. 9. 1987

Seznam nových signatářů a odvolání jednoho podpisu Prohlášení Charty 77 – 56/87.


2. 10. 1987

Blahopřání V. Kadlecovi k 75. narozeninám – 57/87.


10. 10. 1987

Hodnotící stať k 70. narozeninám Z. Urbánka – 58/87.


10. 10. 1987

Urgence Federálnímu shromáždění ČSSR, že FS nereagovalo na návrhy J. Svobody a Charty 77 (27/87) ve věci základní vojenské služby, a stížnost, že autorovi návrhů byla odmítnuta běžně poskytovaná úleva v mimořádně obtížné situaci – 59/87.


12. 10. 1987

Dopis a obsáhlá analýza určená Federálnímu shromáždění, České a Slovenské národní radě a federálnímu ministerstvu spojů o ústavně zaručeném právu na listovní tajemství a tajemství dopravovaných zpráv a o porušování těchto práv v ČSSR na základě vykonávacích předpisů – 60/87.


14. 10. 1987

Blahopřání prezidentu Kostariky O. Ariasovi k Nobelově ceně míru za rok 1987 – 61/87.


26. 10. 1987

Kritický komentář ke sjezdům uměleckých svazů, jež se konaly v první polovině roku 1987 a k situaci v těchto organizacích – 62/87.


27. 10. 1987

Dopis prezidentu republiky s urgencí žádosti o propuštění P. Wonky z vězení v Minkovicích pro vážné ohrožení na životě při dalším věznění – 63/87.


27. 10. 1987

Požadavek federálnímu shromáždění, České a Slovenské národní radě, aby vzhledem k dějinnému významu 28. X. 1918 byl 28. říjen prohlášen za státní svátek - Den vzniku československé samostatnosti – 64/87.


30. 10. 1987

Dopis předsedovi vlády ČSSR, redakci Hospodářských novin a Rudého práva s příspěvkem k diskusi o ekonomické reformě v Československu, přiloženy výsledky ankety uspořádané Chartou 77 – 65/87.


5. 11. 1987

Protestní prohlášení předsedům vlády ČSSR a ČSR a ČTK o policejních zásazích vůči signatářům Charty 77 a dalším občanům ve dnech 22.-23. 10. 1987 v Praze a Olomouci – 66/87.


17. 11. 1987

Dopis a výsledky ankety Charty 77 o ekonomické reformě (65/87) – 67/87.


17. 11.1987

Sdělení, na vědomí čs. ministerstvu zahraničí, o setkání signatářů Charty 77 se zástupcem Státního departmentu USA za návštěvy v ČSSR – 68/87.


23. 11. 1987

Dopis předsedovi vlády a ministru vnitra ČSSR, tiskovým agenturám ČTK, APN a AFT, protestující proti brutálnímu zásahu policie při pracovní poradě zástupců Charty 77 v bytě mluvčí L. Šilhánové – 69/87.


28. 11. 1987

Zpráva o konání 2. fóra Charty 77 o činnosti Charty 77 a přípravě manifestace ke Dni lidských práv (10. 12.) – 70/87.


2. 12. 1987

Oznámení ONV Praha 1, tiskovým agenturám ČTK, APN a AFP o uspořádání veřejné manifestace ke Dni lidských práv na Staroměstském náměstí v Praze dne 10. 12. 1987; za VONS podepsali též V. Havel, L. Lis a A. Šabatová – 71/87.


3. 12. 1987

Odpověď dánskému sdružení Dialog s Chartou 77 na dopis o vzniku sdružení a na nabídku spolupráce – 72/87.


3. 12. 1987

Žádost Mezinárodnímu červenému kříži o vyslání jejich zástupce k vyšetření zdravotního stavu některých politických vězňů v ČSSR – 73/87.


15. 12. 1987

Dopis s návrhem zásad k zajištění práv národnostních menšin, vypracovaný Výborem na obranu maďarské menšiny v Československu, adresovaný čs. federální vládě a předložený předsednictvu vlády ČSSR, Úřadu vlády SSR a vídeňské následné schůzce KBSE; podepsali též M. Duray, M. Kusý, M. Šimečka – 74/87.


5. 12. 1987

Zpráva spoluobčanům, Čs. rozhlasu a televizi, tiskovým agenturám ČTK, APN a AFP o zákazu manifestace ohlášené na 10. 12. (71/87) – 75/87.


6. 12. 1987

Dopis nezávislému semináři k otázkám lidských práv v Moskvě, se souhrnnou informací o stanoviscích Charty 77 k otázce lidských a občanských práv, k helsinskému procesu a k politické situaci v Československu a o jejích aktuálních požadavcích (47/87) – 76/87.


17. 12. 1987

Poděkování Polské socialistické straně ve Varšavě za dopis ke dni lidských práv – 77/87.


17. 12. 1987

Odvolání Odboru pro vnitřní věci ONV v Praze 1 proti zákazu (75/87) manifestace ke Dni lidských práv; za VONS podepsali též V. Havel, L. Lis a A. Šabatová – 78/87.


20. 12. 1987

Odpověď E. Boekerovi a M. J. Faberovi v Holandsku na dopisy, jimiž informovali Chartu 77, že na protest proti diskriminační praxi oficiálního Čs. mírového výboru odmítli účast na semináři, organizovaném tímto výborem, a na jejich návrhy uspořádat společný seminář v lednu nebo v únoru 1988; podepsali též J. Dientsbier, J. Hájek, M. Palouš, J. Šabata a J. Štern, přiloženy organizační poznámky – 79/87.


31. 12. 1987

Seznam signatářů Prohlášení Charty 77 od října do konce roku a doposud nezveřejněná jména těch, kdo podepsali dříve – 80/87.


dokumenty z ostatních let:

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

1987

1988 1989


související texty:

Charta 77

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných


úvodní strana části


autor textu: Pavel Zvěřina

použitá literatura: 57

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.